Klávesové skratky pre program OneNote 2010

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok Pomocníka opisuje klávesové skratky pre bežné úlohy v programe Microsoft OneNote 2010. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na rozloženie klávesov na americkej klávesnici. Pri iných rozloženiach klávesnice nemusia klávesy presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy oddelené znamienkom plus (+). Pri skratkách, v ktorých musíte stlačiť jednu klávesnicu a následne hneď ďalšiu klávesnicu, sú tieto klávesnice oddelené čiarkou  (,) .

Poznámka   Je možné, že si neprezeráte najnovšiu verziu tohto článku. Ak sa v stavovom riadku v spodnej časti tohto okna zobrazuje položka Offline, pripojte počítač na Internet, v zobrazovači Pomocníka kliknite na tlačidlo Offline a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobraziť obsah z lokality Office.com. Môžete tiež navštíviť lokalitu Office.com a vyhľadať stránku Pomocník a postupy pre program Microsoft OneNote 2010, ktorá obsahuje najnovšiu dokumentáciu.

Skratky

Vytváranie a formátovanie poznámok

Organizovanie a správa poznámkového bloku

Zdieľanie poznámok

Ochrana poznámok

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zadávanie a úpravy poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie nového okna programu OneNote.

CTRL+M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Klávesy CTRL+SHIFT+M

Ukotvenie okna programu OneNote.

Klávesy CTRL+ALT+D

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL+Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL+Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka   Opakovaným stláčaním klávesov CTRL+A zväčšíte rozsah výberu.

CTRL+A

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

CTRL+X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

CTRL+C

Prilepenie obsahu Schránky.

CTRL+V

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Prechod na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL+BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL+DELETE

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

Klávesy SHIFT+ENTER

Skontroluje pravopis.

F7

Otvoriť synonymický slovník pre aktuálne vybraté slovo.

Klávesy SHIFT+F7

Zobrazenie kontextovej ponuky pre akúkoľvek poznámku, lištu alebo akýkoľvek iný predmet aktuálneho zamerania.

Klávesy SHIFT+F10

Vykonajte akciu navrhovanú na Informačnej lište, ak sa zobrazí na hornej časti stránky.

Klávesy CTRL+SHIFT+W

Formátovanie poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Zvýraznite vybraný text žltou farbou.

Klávesy CTRL+SHIFT+H
alebo CTRL+ALT+H

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL+K

Kopírovanie formátovania vybraného textu (Kopírovať formát).

Klávesy CTRL+SHIFT+C

Prilepenie formátovania na vybraný text (Kopírovať formát).

Klávesy CTRL+SHIFT+V

Otvorenie hypertextového prepojenia.

Poznámka   Kurzor musí byť umiestnený v texte formátovaného hypertextového prepojenia.

ENTER

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma z vybraného textu.

CTRL+B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy z vybraného textu.

CTRL+I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL+U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu.

CTRL+SPOJOVNÍK

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text.

CTRL+SHIFT+=

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text.

CTRL+=

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku.

CTRL+BODKA

Použitie alebo odstránenie číslovaného zoznamu pre vybratý odsek.

Kláevsy CTRL+LOMKA

Použitie štýlu Nadpisu 1 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL+ALT+1

Použitie štýly Nadpisu 2 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL+ALT+2

Použitie štýlu Nadpisu 3 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL+ALT+3

Použitie štýly Nadpisu 4 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL+ALT+4

Použitie štýlu Nadpisu 5 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL+ALT+5

Použitie štýly Nadpisu 6 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL+ALT+6

Použitie štýlu Normálny v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL+SHIFT+N

Odsadenie odseku zľava.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie zarážky vľavo.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Zarovnanie vybratého odseku doprava.

Klávesy CTRL+R

Zarovnanie vybratého odseku doľava.

Klávesy CTRL+L

Zväčšenie veľkosť písma vybraného textu.

Klávesy CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma vybraného textu.

Klávesy CTRL+SHIFT+<

Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte.

Klávesy CTRL+SHIFT+N

Zobrazenie alebo skrytie čiar na aktuálnej stránke.

Klávesy CTRL+SHIFT+R

Pridanie položiek na stranu

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu.

Klávesy ALT+N, F

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu.

Klávesy ALT+N, O

Zobrazenie alebo skrytie tlači dokumentov na aktuálne stránke (pri spustení programu OneNote v režime s vysokým kontrastom).

Klávesy ALT+SHIFT+P

Vloženie obrázka zo súboru.

Klávesy ALT+N, P

Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu.

Klávesy ALT+N, S

Vloženie obrazovkovej spinky.

Poznámka   Ikona programu OneNote v oblasti oznámení, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli úloh systému Windows, musí byť aktívna.

Kláves s logom systému Windows+S

Vloženie aktuálneho dátumu.

ALT+SHIFT+D

Vloženie aktuálneho dátumu a času.

ALT+SHIFT+F

Vloženie aktuálneho času.

ALT+SHIFT+T

Vloženie zlomu riadka.

Klávesy SHIFT+ENTER

Začatie matematickej rovnice alebo konverzia vybraného textu na matematickú rovnicu.

Klávesy ALT+=

Vytvorenie tabuľky pridaním druhého stĺpca k už zadanému textu.

Kláves TAB

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Kláves TAB

Vytvorenie ďalšiho riadku v záverečnej bunke tabuľky.

Poznámka   Ak chcete dokončiť tabuľku, stlačte klávesnicu ENTER druhý krát.

Kláves ENTER

Vytvorenie riadku pod aktuálnym riadkom v tabuľke.

Klávesy CTRL+ENTER

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

Klávesy ALT+ENTER

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Klávesy CTRL+ALT+R

Vytvorenie stĺpca napraco od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Klávesy CTRL+ALT+E

Vytvorenie riadku nad aktuálnym riadkom v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves ENTER

Vymazanie aktuálne prázdneho riadku v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves DEL (stlačte dvakrát)

Výber poznámok a objektov

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka   Opakovaným stláčaním klávesov CTRL+A zväčšíte rozsah výberu.

Kláves CTRL+A

Výber na konci riadku.

Kláves SHIFT+END

Výber celého riadku (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Prejdenie na záhlavie strany a výber.

Klávesy CTRL+SHIFT+T

Zrušenie vybratého prehľadu alebo strany.

Kláves ESC

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov hore.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Presununie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov dole.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Presnutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vľavo (zmenšenie odsadenia).

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vpravo (zväčšenie odsadenia).

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

DELETE

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Prechod na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky.

Klávesy CTRL+ALT+P

Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky.

Klávesy CTRL+ALT+S

Previnutie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

Klávesy CTRL+ALT+Y

Rýchle pretočenie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

Klávesy CTRL+ALT+U

Označenie poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Úlohy.

CTRL+1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

CTRL+2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

CTRL+3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

CTRL+4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

CTRL+5

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL+6

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL+7

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL+8

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL+9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

CTRL+0

Používanie prehľadov

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie úrovne 1.

ALT+SHIFT+1

Rozbalenie na úroveň 2.

ALT+SHIFT+2

Rozbalenie na úroveň 3.

ALT+SHIFT+3

Rozbalenie na úroveň 4.

ALT+SHIFT+4

Rozbalenie na úroveň 5.

ALT+SHIFT+5

Rozbalenie na úroveň 6.

ALT+SHIFT+6

Rozbalenie na úroveň 7.

ALT+SHIFT+7

Rozbalenie na úroveň 8.

ALT+SHIFT+8

Rozbalenie na úroveň 9.

ALT+SHIFT+9

Rozbalenie všetkých úrovní.

Klávesy ALT+SHIFT+0

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň.

TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

Klávesy SHIFT+TAB

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka   Aby ste zmenili nasmerovanie písma pre vaše poznámky, musíte najsklr umožniť pravo-ľavé jazyky v nístroji Jazykové nastavenie balíka Microsoft Office 2010 .

Požadovaná akcia

Stlačte

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava.

CTRL+LEFT SHIFT

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

CTRL+RIGHT SHIFT

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

SHIFT+TAB

Na začiatok stránky

Organizovanie a správa poznámkového bloku

Práca so stranami a okrajovými poznámkami

Požadovaná akcia

Stlačte

Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia.

F11

Otvorenie nového okna programu OneNote.

CTRL+M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Klávesy CTRL+SHIFT+M

Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán.

Klávesy CTRL+SHIFT+*

Vytlačenie aktuálnej strany.

CTRL+P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Klávesy CTRL+N

Rozšírenie lišty stránky.

Klávesy CTRL+SHIFT+[

Zmenšenie šírky lišty stránky.

Klávesy CTRL+SHIFT+]

Vytvorenie novej stránky pod aktuálnou lištou stránky na rovnakej úrovni.

Klávesy CTRL+ALT+N

Zmenšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL+ALT+[

Zväčšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL+ALT+]

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stranou.

Klávesy CTRL+SHIFT+ALT+N

Vyberie všetky položky.

Poznámka   Opakovaným stláčaním klávesov CTRL+A zväčšíte rozsah výberu.

CTRL+A

Výber aktuálnej strany.

Klávesy CTRL+SHIFT+A
Ak je vybraná strana časťou skupiny, stlačte klávesy CTRL+A a vyberte všetky strany skupiny.

Posun vybratej karty strany nahor.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Posun vybratej karty strany nadol.

Klávesy ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Presunutie kurzora do názvu strany.

Klávesy CTRL+SHIFT+T

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT+PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT+PAGE DOWN

Posun nahor na aktuálnej strane.

PAGE UP

Posun nadol na aktuálnej strane.

PAGE DOWN

Presun na začiatok aktuálnej strany.

CTRL+HOME

Presun na koniec aktuálnej strany.

CTRL+END

Prechod na nasledujúci odsek.

CTRL+ŠÍPKA NADOL

Prechod na predchádzajúci odsek.

CTRL+ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nahor.

CTRL+ALT+ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nadol na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nadol.

CTRL+ALT+ŠÍPKA NADOL

Posun kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doľava.

CTRL+ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Posun kurzora doprava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doprava.

CTRL+ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Presun na začiatok riadka.

HOME

Presun na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Priblíženie.

ALT+CTRL+ZNAMIENKO PLUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Vzdialenie.

ALT+CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT+CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK

Uloženie zmien.

Poznámka   Ak je program OneNote spustený, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

CTRL+S

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorenie novej sekcie.

Kláves CTRL+T

Otvorenie poznámkového bloku.

Kláves CTRL+O

Otvorenie sekcie.

Klávesy CTRL+ALT+SHIFT+O

Prechod na nasledujúcu sekciu.

CTRL+TAB

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

CTRL+SHIFT+TAB

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

CTRL+PAGE DOWN

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

CTRL+PAGE UP

Prechod na prvú stranu sekcie.

ALT+HOME

Prechod na poslednú stranu sekcie.

ALT+END

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT+PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT+PAGE DOWN

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

Klávesy CTRL+ALT+M

Zaostrenie na karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL+ALT+G

Výber karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL+SHFT+A

Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie.

Klávesy CTRL+SHIFT+G

Presun aktuálnej sekcie.

Klávesy CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Prepnutie na iný poznámkový blok na Navigačnom paneli.

CTRL+G, potom stlačte kláves ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR a vyberte iný poznámkový blok, a potom stlačte kláves ENTER

Prehľadávanie poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Posun kurzora na pole Vyhľadávanie a vyhľadajte viaceré poznámkové bloky

Klávesy CTRL+E

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku.

ŠÍPKA NADOL

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov choďte na vybraté výsledky a nepripomínajte Prehľadávanie.

Kláves ENTER

Zmena rozsahu hľadania.

Klávesy CTRL+E, TAB, SPACE

Otvorte tablu výsledkov prehľadávania.

ALT+O po prehľadávaní

Prehľadávanie len aktuálnej strany.

Poznámka   Môžete prepnúť medzi vyhľadávaním všade a vzhľadávaním len na aktuálnej stane kedykoľvek stlačením kombinácie klávesov CRTL+E alebo CTRL+F.

Klávesy CTRL+F

Počas vyhľadávania na aktuálnej stránke sa posuňte k nasledujúcemu výsledku.

ENTER alebo F3

Počas vyhľadávania na aktuálnej strane sa posuňte k predchádzajúcemu výsledku.

Klávesy SHFT+F3

Preskočenie vyhľadávania a návrat na stránu.

Kláves ESC

Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Zdieľanie poznámok s inými osobami

Požadovaná akcia

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Klávesy CTRL+SHIFT+E

Zdieľanie poznámok s inými programami

Požadovaná akcia

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Klávesy CTRL+SHIFT+E

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Dnes v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL+SHIFT+1

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Zajtra v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL+SHIFT+2

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Tento týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL+SHIFT+3

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Budúci týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL+SHIFT+4

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Bez dátumu v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL+SHIFT+5

Otvorenie vybratej úlohy programu Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Označenie vybratej úlohy programu Outlook ako dokončenej.

CTRL+SHIFT+9

Odstránenie vybratej úlohy programu Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Synchronizácia zmien v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku.

SHIFT+F9

Synchronizácia zmien vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch.

Kláves F9

Označenie aktuálnej strany ako Neprečítanej.

Klávesy CTRL+Q

Na začiatok stránky

Ochrana poznámok

Zabezpečenie sekcií heslom

Požadovaná akcia

Stlačte

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

CTRL+ALT+L

Na začiatok stránky

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: OneNote 2010



Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk