Klávesové skratky pre program Microsoft Word

Klávesové skratky opísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Poznámky   

 • Tento článok sa nezaoberá prispôsobovaním klávesových skratiek ani vytváraním klávesových skratiek pre makrá alebo automatický text. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na niektoré z prepojení v časti Pozrite tiež.

 • Ak používate program Microsoft Word Starter, pamätajte, že nie všetky funkcie uvedené pre program Word sú podporované v programe Word Starter. Ďalšie informácie o funkciách dostupných v programe Word Starter nájdete v téme Podpora pre funkcie programu Word Starter.

Obsah tohto článku

Vyhľadávanie a používanie klávesových skratiek

Používanie klávesnice na rozbalenie častí

Vyhľadávanie v článku

Tlač tohto článku

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Zavretie pracovnej tably

Premiestnenie pracovnej tably

Zmena veľkosti pracovnej tably

Tipy

Navigácia na páse s nástrojmi

Rýchla referencia pre program Microsoft Word

Práca s dokumentmi a webovými stránkami

Úprava a premiestnenie textu a grafických objektov

Formátovanie znakov a odsekov

Zavretie pracovnej tably Štýly

Vloženie a úprava objektov

Hromadná korešpondencia a príslušné polia

Panel jazykov

Tipy

Popis funkčných klávesov

Vyhľadávanie a používanie klávesových skratiek

V prípade klávesových skratiek, v ktorých sa využíva súčasné stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov, sú tieto klávesy v Pomocníkovi programu Microsoft Word 2010 od seba oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa jednotlivé klávesy stláčajú postupne, tieto klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Používanie klávesnice na rozbalenie častí

 • Ak chcete rozbaliť všetky časti článku, stláčajte kláves TAB, kým nie nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete zbaliť všetky časti, znova stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete rozbaliť iba jednu časť článku, stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete nadpis danej časti so znamienkom plus, a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete túto časť zbaliť, znova stlačte kláves ENTER.

Vyhľadávanie v článku

Dôležité   Pred spustením vyhľadávania stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves ENTER.

 1. Stlačte klávesy CTRL+F.

  Otvorí sa dialógové okno vyhľadávania s kurzorom pripraveným na zadávanie.

 2. Zadajte hľadaný text do poľa.

 3. Stlačte kláves ENTER.

Tlač tohto článku

Ak chcete túto tému vytlačiť, stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte klávesy CTRL+P.

Na začiatok stránky

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna

ALT+TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna

ALT+SHIFT+TAB

Zatvorenie aktívneho okna

CTRL+W alebo CTRL+F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii

ALT+F5

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

F6

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek)

SHIFT+F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna

CTRL+F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna

CTRL+SHIFT+F6

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna

CTRL+F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky

ALT+PRINT SCREEN

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

TAB

Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností

SHIFT+TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne

CTRL+TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne

CTRL+SHIFT+TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka

MEDZERNÍK

Výber možnosti, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

ALT+ písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu

ALT+ŠÍPKA NADOL

Výber možnosti z rozbaľovacieho zoznamu

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna

ESC

Spustenie vybratého príkazu

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Textové pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu priečinka.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na začiatok položky

HOME

Prechod na koniec položky

END

Prechod o jeden znak doľava alebo doprava

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora po začiatok položky

SHIFT+HOME

Výber od kurzora po koniec položky

SHIFT+END

Použitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť

CTRL+F12 alebo CTRL+O

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako

F12

Otvorenie vybratého priečinka alebo súboru

ENTER

Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie, než je vybratý priečinok

BACKSPACE

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru

DELETE

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor

SHIFT+F10

Posun v možnostiach dopredu

TAB

Posun v možnostiach dozadu

SHIFT+TAB

Otvorenie zoznamu Kde hľadať

F4 alebo ALT+D

Vrátenie alebo zopakovanie akcií

Požadovaná akcia

Klávesy

Zrušenie akcie

ESC

Vrátenie akcie späť

CTRL+Z

Zopakovanie akcie

CTRL+Y

Prístup k pracovným tablám a galériám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

F6

Prechod na pracovnú tablu, ak je ponuka aktívna. (Klávesy CTRL+TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.)

CTRL+TAB

Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table

TAB alebo SHIFT+TAB

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably

CTRL+MEDZERNÍK

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie

SHIFT+F10

Výber prvej alebo poslednej položky v galérii

HOME alebo END

Posúvanie nahor alebo nadol vo vybratom zozname galérie

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zavretie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Použitím šípok vyberte položku Posunutiea potom stlačte kláves ENTER.

 4. Použitím šípok sa presuňte na pracovnú tablu a potom stlačte kláves ENTER.

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Použitím šípok vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Použitím šípok zmeňte veľkosť pracovnej tably a potom stlačte kláves ENTER.

Prístup k dostupným akciám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky

SHIFT+F10

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre dostupnú akciu, tlačidlo Možnosti automatických opráv Obrázok tlačidla alebo tlačidlo Možnosti prilepenia Obrázok tlačidla. Ak sa vyskytuje viac akcií, prepnutie na ďalšiu akciu a zobrazenie jej ponuky alebo hlásenia.

ALT+SHIFT+F10

Prechádzanie možnosťami v ponuke dostupných akcií

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie pre vybratú položku v ponuke dostupných akcií

ENTER

Zatvorenie ponuky dostupných akcií alebo hlásenia

ESC

Tipy

 • Na každé zobrazenie dostupnej akcie môžete byť upozornení zvukom (funkcia nie je dostupná v programe Word Starter). Na prehrávanie zvukových signálov je potrebné mať v počítači nainštalovanú zvukovú kartu a súčasť Zvuky balíka Microsoft Office.

 • Ak máte prístup na Internet, doplnok Zvuky balíka Microsoft Office môžete prevziať z lokality Office.com. Po nainštalovaní zvukových súborov použite nasledujúci postup:

  1. Stlačením klávesov ALT+F, T otvorte položku Možnosti programu Word.

  2. Stlačením klávesu A vyberte položku Spresnenie a potom sa stláčaním klávesu TAB presuňte do časti Rozšírené možnosti pre prácu s programom Word.

  3. Dvakrát stlačte klávesovú skratku ALT+S, čím sa presuniete na začiarkavacie políčko Sprevádzať udalosti zvukom v sekcii Všeobecné, a potom stlačte MEDZERNÍK.

  4. Opakovaným stláčaním klávesu TAB stlačte tlačidlo OK a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka   Keď začiarknete alebo zrušíte začiarknutie tohto políčka, toto nastavenie ovplyvní všetky programy balíka Office, ktoré podporujú zvuk.

Na začiatok stránky

Navigácia na páse s nástrojmi

Prístup k ľubovoľnému príkazu stlačením niekoľkých klávesov

Prístupové klávesy vám umožňujú rýchlo použiť určitý príkaz stlačením niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde sa v programe nachádzate. Pomocou prístupového klávesu je možné získať prístup ku každému príkazu v programe Word 2010. K väčšine príkazov prejdete stlačením dvoch až piatich klávesov. Ak chcete používať prístupové klávesy, použite tento postup:

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení

 2. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

  Poznámka   Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate, a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

Zmena zamerania klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s programami, ktoré obsahujú pás s nástrojmi balíka Office, je prechádzanie jednotlivými kartami a príkazmi až k funkcii, ktorú chcete použiť. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré spôsoby, ako prechádzať ovládacími prvkami bez použitia myši.

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi

F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi

CTRL+F1

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky

SHIFT+F10

Prechádzanie položkami a postupné vyberanie nasledujúcich oblastí okna:

 • Aktívna karta na páse s nástrojmi

 • Otvorené pracovné tably

 • Stavový riadok v dolnej časti okna

 • Dokument

F6

Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu

TAB alebo SHIFT+TAB

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Aktivovanie vybratého príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi

MEDZERNÍK alebo ENTER

Aktivovanie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu

ENTER

Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a prechod späť do dokumentu

ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.)

F1

Na začiatok stránky

Rýchla referencia pre program Microsoft Word

Bežné úlohy v programe Microsoft Word

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie pevnej medzery

CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK

Vytvorenie pevného spojovníka

CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK

Zmena formátu písmen na tučné

CTRL+B

Zmena písmen na kurzívu

CTRL+I

Podčiarknutie písmen

CTRL+U

Zmenšenie veľkosti písma o jednu hodnotu

CTRL+SHIFT+<

Zväčšenie veľkosti písma o jednu hodnotu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod

CTRL+SHIFT+[

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod

CTRL+SHIFT+]

Odstránenie formátovania odseku alebo znakov

CTRL+MEDZERNÍK

Kopírovanie vybratého textu alebo objektu

CTRL+C

Vystrihnutie vybratého textu alebo objektu

CTRL+X

Prilepenie textu alebo objektu

CTRL+V

Špeciálne prilepenie

CTRL+ALT+B

Prilepenie len formátovania

CTRL+SHIFT+V

Vrátenie poslednej akcie späť

CTRL+Z

Zopakovanie poslednej akcie

CTRL+Y

Otvorenie dialógového okna Počet slov

CTRL+SHIFT+G

Práca s dokumentmi a webovými stránkami

Vytvorenie, zobrazenie a uloženie dokumentov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie nového dokumentu

CTRL+N

Otvorenie dokumentu

CTRL+O

Zatvorenie dokumentu

CTRL+W

Rozdelenie okna dokumentu

ALT+CTRL+S

Zrušenie rozdelenia okna dokumentu

ALT+SHIFT+C alebo ALT+CTRL+S

Uloženie dokumentu

CTRL+S

Hľadanie, nahradenie a prehľadávanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie pracovnej tably Navigácia (na vyhľadávanie v dokumente)

CTRL+F

Zopakovanie hľadania (po zatvorení okna Hľadať a nahradiť)

ALT+CTRL+Y

Nahradenie textu, určitého formátovania a špeciálnych položiek

CTRL+H

Prechod na stranu, záložku, poznámku pod čiarou, tabuľku, komentár, grafiku alebo iné miesto

CTRL+G

Prepínanie medzi poslednými štyrmi miestami, ktoré ste upravovali

ALT+CTRL+Z

Otvorenie zoznamu možností prehľadávania. Stlačte klávesy so šípkami na výber možnosti a potom stlačte kláves ENTER na prehľadávanie dokumentu pomocou vybranej možnosti.

ALT+CTRL+HOME

Prechod na predchádzajúci objekt prehľadávania (nastavený v možnostiach prehľadávania)

CTRL+PAGE UP

Prechod na ďalší objekt prehľadávania (nastavený v možnostiach prehľadávania)

CTRL+PAGE DOWN

Prepnutie na iné zobrazenie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie na zobrazenie Rozloženie pri tlači

ALT+CTRL+P

Prepnutie na zobrazenie prehľadu

ALT+CTRL+O

Prepnutie na zobrazenie konceptu

ALT+CTRL+N

Zobrazenie prehľadu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zvýšenie úrovne odseku

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Zníženie úrovne odseku

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Degradovanie základného textu

CTRL+SHIFT+N

Presun vybratých odsekov nahor

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Presun vybratých odsekov nadol

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie textu pod nadpisom

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie textu pod nadpisom

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS

Rozbalenie alebo zbalenie celého textu alebo nadpisov

ALT+SHIFT+A

Skrytie alebo zobrazenie formátovania znakov

Lomka (/) na numerickej klávesnici

Zobrazenie prvého riadka základného textu alebo celého základného textu

ALT+SHIFT+L

Zobrazenie všetkých nadpisov v štýle Nadpis 1

ALT+SHIFT+1

Zobrazenie všetkých nadpisov až po nadpis n

ALT+SHIFT+n

Vloženie znaku tabulátora

CTRL+TAB

Tlač a ukážka dokumentov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytlačenie dokumentu

CTRL+P

Prepnutie na ukážku pred tlačou

ALT+CTRL+I

Posúvanie ukážky stránky pri priblížení

Klávesy so šípkami

Presun o jednu ukážku stránky pri vzdialení

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Prechod na prvú ukážku stránky pri vzdialení

CTRL+HOME

Prechod na poslednú ukážku stránky pri vzdialení

CTRL+END

Revízia dokumentov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie komentára

ALT+CTRL+M

Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien

CTRL+SHIFT+E

Zatvorenie tably revízií, ak je otvorená

ALT+SHIFT+C

Zobrazenie Čítanie na celú obrazovku

Poznámka   Niektoré čítacie zariadenia obrazovky nemusia byť kompatibilné so zobrazením čítania na celú obrazovku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na začiatok dokumentu

HOME

Prechod na koniec dokumentu

END

Prechod na stranu n

n, ENTER

Skončenie rozloženia na čítanie

ESC

Odkazy, poznámky pod čiarou a vysvetlivky

Požadovaná akcia

Klávesy

Označenie položky obsahu

ALT+SHIFT+O

Označenie položky zoznamu citácií (citácie)

ALT+SHIFT+I

Označenie položky registra

ALT+SHIFT+X

Vloženie poznámky pod čiarou

ALT+CTRL+F

Vloženie vysvetlivky

ALT+CTRL+D

Práca s webovými stránkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie hypertextového prepojenia

CTRL+K

Vrátenie o jednu stranu späť

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jednu stranu dopredu

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Obnovenie

F9

Úprava a premiestnenie textu a grafických objektov

Odstránenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku doľava

BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doľava

CTRL+BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava

DELETE

Odstránenie jedného slova doprava

CTRL+DELETE

Vystrihnutie vybratého textu do schránky balíka Office

CTRL+X

Vrátenie poslednej akcie späť

CTRL+Z

Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka

CTRL+F3

Kopírovanie a premiestnenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie schránky balíka Office

Stlačením klávesov ALT+H sa presuňte na kartu Domov, potom stlačte klávesy F,O.

Skopírovanie vybratého textu alebo grafického objektu do Schránky balíka Office

CTRL+C

Vystrihnutie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office

CTRL+X

Prilepenie posledného pridaného objektu alebo prilepenej položky zo schránky balíka Office

CTRL+V

Jedno presunutie textu alebo grafického objektu

F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)

Jedno skopírovanie textu alebo grafického objektu

SHIFT+F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)

Otvorenie dialógového okna Vytvorenie nového preddefinovaného bloku pri vybratom texte alebo objekte

ALT+F3

Zobrazenie súvisiacej kontextovej ponuky pre vybratý preddefinovaný blok, ako je napríklad grafický prvok SmartArt

SHIFT+F10

Vyrezanie vybratej časti dokumentu a uloženie do zásobníka

CTRL+F3

Prilepenie obsahu zásobníka

CTRL+SHIFT+F3

Skopírovanie hlavičky alebo päty použitej v predchádzajúcej časti dokumentu

ALT+SHIFT+R

Vloženie špeciálnych znakov

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

Pole

CTRL+F9

Zlom riadka

SHIFT+ENTER

Zlom strany

CTRL+ENTER

Zlom stĺpca

CTRL+SHIFT+ENTER

Dlhá pomlčka

ALT+CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS

Krátka pomlčka

CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS

Voliteľný spojovník

CTRL+SPOJOVNÍK

Pevný spojovník

CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK

Pevná medzera

CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK

Symbol ochrannej známky autorských práv

CTRL+ALT+SHIFT+C

Symbol registrovanej ochrannej známky

ALT+CTRL+R

Symbol ochrannej známky

ALT+CTRL+T

Tri bodky

ALT+CTRL+BODKA

Počiatočná jednoduchá úvodzovka

CTRL+BODKA

Koncová jednoduchá úvodzovka

CTRL+ČIARKA

Počiatočná dvojitá úvodzovka

CTRL+BODKA

Koncová dvojitá úvodzovka

CTRL+ČIARKA

Položka automatického textu

ENTER (po napísaní prvých znakov položky automatického textu a zobrazení obrazovkového komentára)

Vkladanie znakov použitím kódov znakov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie znaku Unicode pre zadaný (šestnástkový) kód znaku Unicode. Ak chcete napríklad zadať symbol meny euro (Symbol meny euro), zadajte 20AC, potom podržte stlačený kláves ALT a stlačte kláves X.

Kód znaku, ALT+X

Vyhľadanie kódu znaku Unicode pre vybratý znak

ALT+X

Vloženie znaku ANSI pre zadaný (desiatkový) kód znaku ANSI. Ak chcete napríklad vložiť symbol meny euro, podržte stlačený kláves ALT a na numerickej klávesnici stlačte 0128.

ALT+kód znaku (na numerickej klávesnici)

Výber textu a grafických objektov

Text vyberiete súčasným stlačením klávesu SHIFT a použitím klávesov so šípkami na pohyb kurzora.

Rozšírenie výberu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie režimu rozšírenia

F8

Výber najbližšieho znaku

F8 a potom stlačte klávesy ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Zväčšenie veľkosti výberu

F8 (stlačte raz na výber slova, dvakrát na výber vety, atď.)

Zmenšenie veľkosti výberu

SHIFT+F8

Vypnutie režimu rozšírenia

ESC

Rozšírenie výberu o jeden znak doprava

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu o jeden znak doľava

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu na koniec slova

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu na začiatok slova

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu na koniec riadka

SHIFT+END

Rozšírenie výberu na začiatok riadka

SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol

SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu na koniec odseku

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu na začiatok odseku

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor

SHIFT+PAGE UP

Rozšírenie výberu na začiatok dokumentu

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na koniec dokumentu

CTRL+SHIFT+END

Rozšírenie výberu na koniec okna

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Rozšírenie výberu tak, aby zahŕňal celý dokument

CTRL+A

Výber zvislého bloku textu

CTRL+SHIFT+F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Rozšírenie výberu na určité miesto v dokumente

F8+klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Výber textu a grafických objektov v tabuľke

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber obsahu ďalšej bunky

TAB

Výber obsahu predchádzajúcej bunky

SHIFT+TAB

Rozšírenie výberu na susedné bunky

Pri stlačenom klávese SHIFT opakované stláčanie klávesu so šípkou

Výber stĺpca

Použite klávesy so šípkami na presun do hornej alebo dolnej bunky stĺpca a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stlačte klávesy SHIFT+ALT+PAGE DOWN, čím vyberiete stĺpec odhora nadol.

 • Stlačte klávesy SHIFT+ALT+PAGE UP, čím vyberiete stĺpec zdola nahor.

Rozšírenie výberu (alebo bloku)

CTRL+SHIFT+F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Výber celej tabuľky

ALT+5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK)

Presun v rámci dokumentu

Presun

Klávesy

O jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

O jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

O jedno slovo doľava

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

O jedno slovo doprava

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

O jeden odsek nahor

CTRL+ŠÍPKA NAHOR

O jeden odsek nadol

CTRL+ŠÍPKA NADOL

O jednu bunku doľava (v tabuľke)

SHIFT+TAB

O jednu bunku doprava (v tabuľke)

TAB

O jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

O jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Na koniec riadka

END

Na začiatok riadka

HOME

Do hornej časti okna

ALT+CTRL+PAGE UP

Na koniec okna

ALT+CTRL+PAGE DOWN

O jednu obrazovku nahor

PAGE UP

O jednu obrazovku nadol

PAGE DOWN

Na začiatok ďalšej strany

CTRL+PAGE DOWN

Na začiatok predchádzajúcej strany

CTRL+PAGE UP

Na koniec dokumentu

CTRL+END

Na začiatok dokumentu

CTRL+HOME

Na predchádzajúcu revíziu

SHIFT+F5

Po otvorení dokumentu na miesto, kde ste pracovali, keď bol dokument naposledy zatvorený

SHIFT+F5

Pohyb v tabuľke

Presun

Klávesy

Na nasledujúcu bunku v riadku

TAB

Na predchádzajúcu bunku v riadku

SHIFT+TAB

Na prvú bunku v riadku

ALT+HOME

Na poslednú bunku v riadku

ALT+END

Na prvú bunku v stĺpci

ALT+PAGE UP

Na poslednú bunku v stĺpci

ALT+PAGE DOWN

Na predchádzajúci riadok

ŠÍPKA NAHOR

Na nasledujúci riadok

ŠÍPKA NADOL

O riadok nahor

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

O riadok nadol

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Vloženie odsekov a znakov tabulátora do tabuľky

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

Nový odsek v bunke

ENTER

Znaky tabulátora v bunke

CTRL+TAB

Použitie režimu prepisovania

Ak chcete zmeniť nastavenie prepisovania, aby ste mali prístup k režimu prepisovania stlačením klávesu INSERT, použite nasledujúci postup:

 1. Stlačením klávesov ALT+F, T otvorte položku Možnosti programu Word.

 2. Stlačením klávesu A vyberte možnosť ROZŠÍRENÉ, ďalej stlačte kláves TAB.

 3. Stlačením klávesov ALT+O sa presuňte na začiarkavacie políčko Použiť kláves INSERT na riadenie režimu prepisovania.

 4. Stlačením klávesu MEDZERNÍK začiarknite políčko a stlačte kláves ENTER.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania, stlačte kláves INSERT.

Formátovanie znakov a odsekov

Kopírovanie formátovania

Požadovaná akcia

Klávesy

Kopírovanie formátovania z textu

CTRL+SHIFT+C

Použitie skopírovaného formátovania v texte

CTRL+SHIFT+V

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Poznámka   Nasledujúce klávesové skratky nefungujú v režime Čítanie na celú obrazovku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma

CTRL+SHIFT+F

Zväčšenie veľkosti písma

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma

CTRL+SHIFT+<

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod

CTRL+SHIFT+]

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod

CTRL+SHIFT+[

Použitie formátov znakov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov

CTRL+D

Zmena veľkosti písmen

SHIFT+F3

Zmena všetkých písmen na veľké písmená

CTRL+SHIFT+A

Použitie tučného písma

CTRL+B

Použitie podčiarknutia

CTRL+U

Podčiarknutie slov okrem medzier

CTRL+SHIFT+W

Dvojité podčiarknutie textu

CTRL+SHIFT+D

Použitie formátovania skrytého textu

CTRL+SHIFT+H

Použitie kurzívy

CTRL+I

Zmena všetkých písmen na kapitálky

CTRL+SHIFT+K

Použitie dolného indexu (automatické medzery)

CTRL+ZNAK ROVNOSTI

Použitie horného indexu (automatické medzery)

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Odstránenie manuálneho formátovania znakov

CTRL+MEDZERNÍK

Zmena typu písma vo výbere na Symbol

CTRL+SHIFT+Q

Zobrazenie a kopírovanie textových formátov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie netlačiteľných znakov

CTRL+SHIFT+* (hviezdička na numerickej klávesnici nefunguje)

Zobrazenie formátovania textu

SHIFT+F1 (potom kliknite na text, ktorého formátovanie si chcete pozrieť)

Kopírovanie formátov

CTRL+SHIFT+C

Prilepenie formátov

CTRL+SHIFT+V

Nastavenie riadkovania

Požadovaná akcia

Klávesy

Jednoduché riadkovanie

CTRL+1

Dvojité riadkovanie

CTRL+2

Nastavenie riadkovania na 1,5 riadka

CTRL+5

Pridanie alebo odstránenie jedného odsadenia riadka pred odsekom

CTRL+0 (nula)

Zarovnanie odsekov

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie odseku medzi zarovnaním na stred a zarovnaním doľava

CTRL+E

Prepínanie odseku medzi zarovnaním podľa okraja a zarovnaním doľava

CTRL+J

Prepínanie odseku medzi zarovnaním doprava a zarovnaním doľava

CTRL+R

Zarovnanie odseku vľavo

CTRL+L

Odsadenie odseku zľava

CTRL+M

Odstránenie odsadenia odseku zľava

CTRL+SHIFT+M

Vytvorenie opakovanej zarážky

CTRL+T

Zmenšenie opakovanej zarážky

CTRL+SHIFT+T

Odstránenie formátovania odseku

CTRL+Q

Použitie štýlov odseku

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie pracovnej tably Použitie štýlov

CTRL+SHIFT+S

Otvorenie pracovnej tably Štýly

ALT+CTRL+SHIFT+S

Spustenie automatického formátu

ALT+CTRL+K

Použitie normálneho štýlu

CTRL+SHIFT+N

Použitie štýlu Nadpis 1

ALT+1

Použitie štýlu Nadpis 2

ALT+2

Použitie štýlu Nadpis 3

ALT+3

Zavretie pracovnej tably Štýly

 1. Ak nie je vybratá pracovná tabla Štýly, stlačte kláves F6, ktorým ju vyberiete.

 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Vloženie a úprava objektov

Vloženie objektu

 1. Stlačte klávesy ALT, N, J a potom J na otvorenie dialógového okna Objekt.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Pomocou klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte typ objektu a potom stlačte kláves ENTER na vytvorenie objektu.

  • Stláčaním klávesov CTRL+TAB prejdite na kartu Vytvoriť zo súboru, stlačte kláves TAB a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť, alebo vyhľadajte súbor.

Úprava objektu

 1. Kurzor umiestnite vľavo od objektu v dokumente a pomocou klávesov SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA vyberte objekt.

 2. Stlačte klávesy SHIFT+F10.

 3. Stláčaním klávesu TAB prejdite na položku Názov objektu, stlačte kláves ENTER a potom znova stlačte kláves ENTER.

Vloženie grafického prvku SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom stlačením klávesu M vyberte položku SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického objektu.

 3. Stlačte kláves TAB a potom stláčaním klávesov so šípkami vyberte grafický objekt, ktorý chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom stlačením klávesu W vyberte objekt WordArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt. Potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Stlačením klávesu ESC vyberte objekt WordArt a potom použite klávesy so šípkou na presun objektu.

 5. Opätovným stlačením klávesu ESC sa vráťte do dokumentu.

Hromadná korešpondencia a príslušné polia

Spracovanie hromadnej korešpondencie

Poznámka   Ak chcete použiť tieto klávesové skratky, musíte prejsť na kartu Korešpondencia.

Požadovaná akcia

Klávesy

Ukážka hromadnej korešpondencie

ALT+SHIFT+K

Zlúčenie dokumentu

ALT+SHIFT+N

Vytlačenie zlúčeného dokumentu

ALT+SHIFT+M

Úprava dokumentu s údajmi hromadnej korešpondencie

ALT+SHIFT+E

Vloženie poľa hromadnej korešpondencie

ALT+SHIFT+F

Práca s poľami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie poľa DATE

ALT+SHIFT+D

Vloženie poľa LISTNUM

ALT+CTRL+L

Vloženie poľa PAGE

ALT+SHIFT+P

Vloženie poľa TIME

ALT+SHIFT+T

Vloženie prázdneho poľa

CTRL+F9

Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Microsoft Word

CTRL+SHIFT+F7

Aktualizovanie vybratých polí

F9

Zrušenie prepojenia poľa

CTRL+SHIFT+F9

Prepínanie medzi vybratým kódom poľa a jeho výsledkom

SHIFT+F9

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

ALT+F9

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazuje výsledok poľa

ALT+SHIFT+F9

Prechod na nasledujúce pole

F11

Prechod na predchádzajúce pole

SHIFT+F11

Uzamknutie poľa

CTRL+F11

Odomknutie poľa

CTRL+SHIFT+F11

Panel jazykov

Rozpoznávanie rukopisu

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice

Ľavý kláves ALT+SHIFT

Zobrazenie zoznamu alternatív opravy

Kláves s logom systému Windows + C

Zapnutie alebo vypnutie písania rukou

Kláves s logom systému Windows + H

Zapnutie alebo vypnutie japonského editora IME na klávesnici 101.

ALT+~

Zapnutie alebo vypnutie kórejského editora IME na klávesnici 101.

Pravý kláves ALT

Zapnutie alebo vypnutie editora IME pre čínštinu na klávesnici 101.

CTRL+MEDZERNÍK

Tipy

 • Môžete zvoliť klávesovú kombináciu na prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice v dialógovom okne Klávesy – rozšírené nastavenie. Ak chcete otvoriť dialógové okno Klávesy – rozšírené nastavenie, pravým tlačidlom myši kliknite na panel Jazyk a potom na položku Nastavenia. V časti Preferencie kliknite na tlačidlo Nastavenie klávesov.

 • Kláves s logom systému Windows Kláves s logom systému Windows sa na väčšine klávesníc nachádza v dolnom riadku klávesov.

Na začiatok stránky

Popis funkčných klávesov

Funkčné klávesy

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie Pomocníka alebo navštívenie lokality Microsoft Office.com

F1

Premiestnenie textu alebo grafického objektu

F2

Zopakovanie poslednej akcie

F4

Výber príkazu Prejsť na (karta Domov)

F5

Prechod na ďalšiu tablu alebo rám

F6

Výber príkazu Pravopis (karta Posúdiť)

F7

Rozšírenie výberu

F8

Aktualizovanie vybratých polí

F9

Zobrazenie klávesových tipov

F10

Prechod na nasledujúce pole

F11

Výber príkazu Uložiť ako

F12

SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie kontextového Pomocníka alebo zobrazenie formátovania

SHIFT+F1

Kopírovanie textu

SHIFT+F2

Zmena veľkosti písmen

SHIFT+F3

Zopakovanie akcie Hľadať alebo Prejsť na

SHIFT+F4

Prechod na poslednú zmenu

SHIFT+F5

Prechod na predchádzajúcu tablu alebo rám (po stlačení klávesu F6)

SHIFT+F6

Výber príkazu Synonymický slovník (karta Posúdiť, skupina Kontrola pravopisu a gramatiky)

SHIFT+F7

Zmenšenie veľkosti výberu

SHIFT+F8

Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom

SHIFT+F9

Zobrazenie kontextovej ponuky

SHIFT+F10

Prechod na predchádzajúce pole

SHIFT+F11

Výber príkazu Uložiť

SHIFT+F12

CTRL+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi

CTRL+F1

Výber príkazu Ukážka pred tlačou

CTRL+F2

Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka

CTRL+F3

Zatvorenie okna

CTRL+F4

Prechod do ďalšieho okna

CTRL+F6

Vloženie prázdneho poľa

CTRL+F9

Maximalizovanie okna dokumentu

CTRL+F10

Uzamknutie poľa

CTRL+F11

Výber príkazu Otvoriť

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie obsahu zásobníka

CTRL+SHIFT+F3

Úprava záložky

CTRL+SHIFT+F5

Prechod do predchádzajúceho okna

CTRL+SHIFT+F6

Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Word 2010

CTRL+SHIFT+F7

Rozšírenie výberu alebo bloku

CTRL+SHIFT+F8 a potom kláves so šípkou

Zrušenie prepojenia poľa

CTRL+SHIFT+F9

Odomknutie poľa

CTRL+SHIFT+F11

Výber príkazu Tlačiť

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúce pole

ALT+F1

Vytvorenie novej položky typu Preddefinovaný blok

ALT+F3

Ukončenie programu Word 2010

ALT+F4

Obnovenie veľkosti okna programu

ALT+F5

Prechod z otvoreného dialógového okna späť do dokumentu. Platí pre dialógové okná, ktoré podporujú takéto správanie.

ALT+F6

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby

ALT+F7

Spustenie makra

ALT+F8

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

ALT+F9

Zobrazenie pracovnej tably Výber a viditeľnosť

ALT+F10

Zobrazenie kódu v jazyku Microsoft Visual Basic

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na predchádzajúce pole

ALT+SHIFT+F1

Výber príkazu Uložiť

ALT+SHIFT+F2

Zobrazenie pracovnej tably Zdroje informácií

ALT+SHIFT+F7

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazuje výsledok poľa

ALT+SHIFT+F9

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre dostupnú akciu

ALT+SHIFT+F10

Výber tlačidla Obsah v kontajneri Obsah, ak je kontajner aktívny

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie systémových informácií Microsoft

CTRL+ALT+F1

Výber príkazu Otvoriť

CTRL+ALT+F2

Na začiatok stránky

Platí pre: Word 2010, Word Starter, Word Starter 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk