Klávesové skratky pre program Microsoft Word

Klávesové skratky opísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Poznámky : 

 • Tento článok sa nezaoberá prispôsobovaním klávesových skratiek ani vytváraním klávesových skratiek pre makrá alebo automatický text. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na niektoré z prepojení v časti Pozrite tiež.

 • Ak používate program Microsoft Word Starter, pamätajte, že nie všetky funkcie uvedené pre program Word sú podporované v programe Word Starter. Ďalšie informácie o funkciách dostupných v programe Word Starter nájdete v časti Podpora pre funkcie programu Word Starter.

Obsah tohto článku

Vyhľadávanie a používanie klávesových skratiek

Základy práce s balíkom Microsoft Office

Navigácia na páse s nástrojmi

Rýchla referencia pre Microsoft Word

Popis funkčných klávesov

Vyhľadávanie a používanie klávesových skratiek

V prípade klávesových skratiek, v ktorých sa využíva súčasné stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov, sú tieto klávesy v Pomocníkovi programu Microsoft Word 2010 od seba oddelené znamienkom plus ( + ). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa jednotlivé klávesy stláčajú postupne, tieto klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Používanie klávesnice na rozbalenie častí

 • Ak chcete rozbaliť všetky časti článku, stláčajte kláves TAB, kým nie nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete zbaliť všetky časti, znova stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete rozbaliť iba jednu časť článku, stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete nadpis danej časti so znamienkom plus, a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete túto časť zbaliť, znova stlačte kláves ENTER.

Vyhľadávanie v článku

Dôležité : Pred spustením vyhľadávania stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves ENTER.

 1. Stlačte klávesy CTRL + F.

  Otvorí sa dialógové okno vyhľadávania s kurzorom pripraveným na zadávanie.

 2. Zadajte hľadaný text do poľa.

 3. Stlačte kláves ENTER.

Tlač tohto článku

Ak chcete túto tému vytlačiť, stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte klávesy CTRL + P.

Na začiatok stránky

Základy práce s balíkom Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie do nasledujúceho okna.

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

ALT + SHIFT + AB

Zatvorenie aktívneho okna.

CTRL + W alebo CTRL + F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii.

ALT + F5

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

F6

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT + F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna.

CTRL + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

CTRL + SHIFT + F6

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna.

CTRL + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky.

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky.

ALT + PRINT SCREEN

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka.

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Výber možnosti z rozbaľovacieho zoznamu.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna.

ESC

Spustenie vybratého príkazu.

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Textové pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu priečinka.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky.

END

Prechod o jeden znak doľava alebo doprava.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora po začiatok položky.

SHIFT + HOME

Výber od kurzora po koniec položky.

SHIFT + END

Použitie dialógových okien OtvoriťUložiť ako

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť.

CTRL + O

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

F12

Otvorenie vybratého priečinka alebo súboru.

ENTER

Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie, než je vybratý priečinok.

BACKSPACE

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru.

DELETE

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor.

SHIFT + F10

Posun v možnostiach dopredu.

TAB

Posun v možnostiach dozadu.

SHIFT + TAB

Otvorenie zoznamu Kde hľadať.

F4 alebo ALT + D

Vrátenie alebo zopakovanie akcií

Požadovaná akcia

Stlačte

Zrušenie akcie.

ESC

Vrátenie akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie akcie.

CTRL + Y

Prístup k pracovným tablám a galériám a ich používanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

F6

Prechod na pracovnú tablu, ak je ponuka aktívna. (Klávesy CTRL + TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.)

CTRL + TAB

Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table.

TAB alebo SHIFT + TAB

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably.

CTRL + MEDZERNÍK

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie

SHIFT + F10

Výber prvej alebo poslednej položky v galérii.

HOME alebo END

Posúva sa nahor alebo nadol vo vybranom zozname galérie.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zavretie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy CTRL + MEDZERNÍK.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy CTRL + MEDZERNÍK.

 3. Použitím šípok vyberte položku Posunutiea potom stlačte kláves ENTER.

 4. Použitím šípok sa presuňte na pracovnú tablu a potom stlačte kláves ENTER.

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy CTRL + MEDZERNÍK.

 3. Použitím šípok vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Použitím šípok zmeňte veľkosť pracovnej tably a potom stlačte kláves ENTER.

Prístup k dostupným akciám a ich používanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky.

SHIFT + F10

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre dostupnú akciu, tlačidlo Možnosti automatických opráv Obrázok tlačidla alebo tlačidlo Možnosti prilepenia Obrázok tlačidla . Ak sa vyskytuje viac akcií, prepnutie na ďalšiu akciu a zobrazenie jej ponuky alebo hlásenia.

ALT + SHIFT + F10

Prechádzanie možnosťami v ponuke dostupných akcií

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie pre vybratú položku v ponuke dostupných akcií

ENTER

Zatvorenie ponuky dostupných akcií alebo hlásenia

ESC

Tipy

 • Na každé zobrazenie dostupnej akcie môžete byť upozornení zvukom (funkcia nie je dostupná v programe Word Starter). Na prehrávanie zvukových signálov je potrebné mať v počítači nainštalovanú zvukovú kartu a súčasť Zvuky balíka Microsoft Office.

 • Ak máte prístup na internet, doplnok Zvuky balíka Microsoft Office môžete prevziať z lokality Office.com. Po nainštalovaní zvukových súborov použite nasledujúci postup:

  1. Stlačením klávesov ALT + S, M otvorte položku Word – možnosti.

  2. Stlačením klávesu R vyberte položku Rozšírené a potom sa stláčaním klávesu TAB presuňte do časti Rozšírené možnosti práce s Wordom.

  3. Trikrát stlačte klávesovú skratku ALT + Ť, čím sa presuniete na začiarkavacie políčko Poskytnúť odozvu so zvukom v sekcii Všeobecné, a potom stlačte MEDZERNÍK.

  4. Opakovaným stlačením klávesu TAB vyberte tlačidlo OK a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka : Keď začiarknete alebo zrušíte začiarknutie tohto políčka, toto nastavenie ovplyvní všetky programy balíka Office, ktoré podporujú zvuk.

Na začiatok stránky

Navigácia na páse s nástrojmi

Prístup k ľubovoľnému príkazu stlačením niekoľkých klávesov

Prístupové klávesy vám umožňujú rýchlo použiť určitý príkaz stlačením niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde sa v programe nachádzate. Pomocou prístupového klávesu je možné získať prístup ku každému príkazu v programe Word 2010. K väčšine príkazov prejdete stlačením dvoch až piatich klávesov. Ak chcete používať prístupové klávesy, použite tento postup:

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

 2. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves Ť, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

  Poznámka : Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate, a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

Zmena aktívneho prvku pomocou klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s programami, ktoré obsahujú pás s nástrojmi balíka Office, je prechádzanie jednotlivými kartami a príkazmi až k funkcii, ktorú chcete použiť. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré spôsoby, ako prechádzať ovládacími prvkami bez použitia myši.

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi.

F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi.

CTRL + F1

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky.

SHIFT + F10

Prechádzanie položkami a postupné vyberanie nasledujúcich oblastí okna:

 • Aktívna karta na páse s nástrojmi

 • Otvorené pracovné tably

 • Stavový riadok v dolnej časti okna

 • Dokument

F6

Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

TAB alebo SHIFT + TAB

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Aktivovanie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu.

ENTER

Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a prechod späť do dokumentu.

ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.)

F1

Na začiatok stránky

Rýchla referencia pre program Microsoft Word

Bežné úlohy v programe Microsoft Word

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorenie pevnej medzery.

CTRL + SHIFT + MEDZERNÍK

Vytvorenie pevného spojovníka.

CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK

Zmena formátu písmen na tučné.

CTRL + B

Zmena písmen na kurzívu.

CTRL + I

Podčiarknutie písmen.

CTRL + U

Zmenšenie veľkosti písma o jednu hodnotu.

CTRL + SHIFT + <

Zväčšenie veľkosti písma o jednu hodnotu.

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod.

CTRL + [

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod.

CTRL + ]

Odstránenie formátovania odseku alebo znakov.

CTRL + MEDZERNÍK

Kopírovanie vybratého textu alebo objektu.

CTRL + C

Vystrihnutie vybratého textu alebo objektu.

CTRL + X

Prilepenie textu alebo objektu.

CTRL + V

Špeciálne prilepenie

CTRL + ALT + V

Prilepenie len formátovania

CTRL + SHIFT + V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Otvorenie dialógového okna Počet slov.

CTRL + SHIFT + G

Práca s dokumentmi a webovými stránkami

Vytvorenie, zobrazenie a uloženie dokumentov

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorenie nového dokumentu.

CTRL + N

Otvorí dokument.

CTRL + O

Zavrie dokument.

CTRL + W

Rozdelí okno dokumentu.

ALT + CTRL + S

Zrušenie rozdelenia okna dokumentu.

ALT + SHIFT + C alebo ALT + CTRL + S

Uloženie dokumentu.

CTRL + S

Hľadanie, nahradenie a prehľadávanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie pracovnej tably Navigácia (na vyhľadávanie v dokumente).

CTRL + F

Zopakovanie hľadania (po zatvorení okna Hľadať a nahradiť).

ALT + CTRL + Y

Nahradenie textu, určitého formátovania a špeciálnych položiek.

CTRL + H

Prechod na stranu, záložku, poznámku pod čiarou, tabuľku, komentár, grafiku alebo iné miesto.

CTRL + G

Prepínanie medzi poslednými štyrmi miestami, ktoré ste upravovali.

ALT + CTRL + Z

Otvorenie zoznamu možností prehľadávania. Stlačte klávesy so šípkami na výber možnosti a potom stlačte kláves ENTER na prehľadávanie dokumentu pomocou vybranej možnosti.

ALT + CTRL + HOME

Prechod na predchádzajúci objekt prehľadávania (nastavený v možnostiach prehľadávania).

CTRL + PAGE UP

Prechod na ďalší objekt prehľadávania (nastavený v možnostiach prehľadávania).

CTRL + PAGE DOWN

Prepnutie do iného zobrazenia

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie na zobrazenie Rozloženie pri tlači.

ALT + CTRL + A

Prepnutie na zobrazenie Prehľad.

ALT + CTRL + O

Prepnutie na zobrazenie Koncept.

ALT + CTRL + N

Zobrazenie Prehľad

Požadovaná akcia

Stlačte

Zvýšenie úrovne odseku.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zníženie úrovne odseku.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Degradovanie základného textu.

CTRL + SHIFT + N

Presun vybraných odsekov nahor.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presun vybraných odsekov nadol.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie textu pod nadpisom.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie textu pod nadpisom.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO MÍNUS

Rozbalenie alebo zbalenie celého textu alebo nadpisov.

ALT + SHIFT + A

Skrytie alebo zobrazenie formátovania znakov.

Lomka (/) na numerickej klávesnici

Zobrazenie prvého riadka základného textu alebo celého základného textu.

ALT + SHIFT + L

Zobrazenie všetkých nadpisov v štýle Nadpis 1.

ALT + SHIFT + 1

Zobrazenie všetkých nadpisov až po Nadpis n.

ALT + SHIFT + n

Vloženie znaku tabulátora.

CTRL + TAB

Tlač a ukážka dokumentov

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytlačenie dokumentu.

CTRL + P

Prepnutie na ukážku pred tlačou.

ALT + CTRL + I

Posúvanie ukážky stránky pri priblížení.

Klávesy so šípkami

Presun o jednu ukážku stránky pri vzdialení.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Prechod na prvú ukážku stránky pri vzdialení.

CTRL + HOME

Prechod na poslednú ukážku stránky pri vzdialení.

CTRL + END

Revízia dokumentov

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie komentára.

ALT + CTRL + M

Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien.

CTRL + SHIFT + E

Zavrie tablu revízií, ak je otvorená.

ALT + SHIFT + C

Zobrazenie Čítanie na celú obrazovku

Poznámka : Niektoré čítacie zariadenia obrazovky nemusia byť kompatibilné so zobrazením čítania na celú obrazovku.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na začiatok dokumentu.

HOME

Prechod na koniec dokumentu.

END

Prechod na stranu n.

n, ENTER

Ukončenie rozloženia na čítanie.

ESC

Odkazy, poznámky pod čiarou a koncové poznámky

Požadovaná akcia

Stlačte

Označenie položky obsahu.

ALT + SHIFT + O

Označenie položky zoznamu citácií (citácie).

ALT + SHIFT + I

Označenie položky registra.

ALT + SHIFT + X

Vloženie poznámky pod čiarou.

ALT + CTRL + F

Vloží vysvetlivku.

ALT + CTRL + D

Práca s webovými stránkami

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL + K

Vrátenie o jednu stranu späť.

ALT + ŠÍPKA VĽAVO

Prechod o jednu stranu dopredu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Obnovenie.

F9

Úprava a premiestnenie textu a grafických objektov

Odstránenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Stlačte

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL + BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL + DELETE

Vystrihnutie vybratého textu do schránky balíka Office.

CTRL + X

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka.

CTRL + F3

Kopírovanie a premiestnenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie schránky balíka Office.

Stlačením klávesov ALT + D sa presuňte na kartu Domov, potom stlačte klávesy ÄC.

Skopírovanie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office.

CTRL + C

Vystrihnutie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office.

CTRL + X

Prilepenie posledného pridaného objektu alebo prilepenej položky zo schránky balíka Office.

CTRL + V

Jedno presunutie textu alebo grafického objektu.

F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)

Jedno skopírovanie textu alebo grafického objektu.

SHIFT + F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)

Keď je vybratý text alebo objekt, otvorenie dialógového okna Vytvorenie nového preddefinovaného bloku.

ALT + F3

Zobrazenie súvisiacej kontextovej ponuky pre vybratý preddefinovaný blok, ako je napríklad grafický prvok SmartArt.

SHIFT + F10

Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka.

CTRL + F3

Prilepí obsah zásobníka.

CTRL + SHIFT + F3

Skopíruje hlavičku alebo pätu použitú v predchádzajúcej sekcii dokumentu.

ALT + SHIFT + R

Vloženie špeciálnych znakov

Objekt, ktorý sa má vložiť

Stlačte

Pole.

CTRL + F9

Zlom riadka.

SHIFT + ENTER

Zlom strany.

CTRL + ENTER

Zlom stĺpca.

CTRL + SHIFT + ENTER

Dlhá pomlčka

ALT + CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS

Krátka pomlčka

CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS

Voliteľný spojovník.

CTRL + SPOJOVNÍK

Pevný spojovník.

CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK

Pevná medzera.

CTRL + SHIFT + MEDZERNÍK

Symbol ochrannej značky.

CTRL + ALT + SHIFT + C

Symbol registrovanej obchodnej značky.

ALT + CTRL + R

Symbol obchodnej značky.

ALT + CTRL + T

tri bodky

ALT + CTRL + BODKA

Počiatočná jednoduchá úvodzovka.

CTRL + BODKA

Koncová jednoduchá úvodzovka.

CTRL + ČIARKA

Počiatočná dvojitá úvodzovka.

CTRL + BODKA

Koncová dvojitá úvodzovka.

CTRL + ČIARKA

Položka automatického textu

ENTER (po napísaní prvých znakov položky automatického textu a zobrazení obrazovkového komentára)

Vkladanie znakov použitím kódov znakov

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie znaku Unicode pre zadaný (šestnástkový) kód znaku Unicode. Ak chcete napríklad zadať symbol meny euro ( Symbol meny euro ), zadajte 20AC, potom podržte stlačený kláves ALT a stlačte kláves X.

Kód znaku, ALT + X

Vyhľadanie kódu znaku Unicode pre vybratý znak

ALT + X

Vloženie znaku ANSI pre zadaný (desiatkový) kód znaku ANSI. Ak chcete napríklad vložiť symbol meny euro, podržte stlačený kláves ALT a na numerickej klávesnici stlačte 0128.

ALT + kód znaku (na numerickej klávesnici)

Výber textu a grafických objektov

Text vyberiete súčasným stlačením klávesu SHIFT a klávesov so šípkami umožňujúcimi pohyb kurzora.

Rozšírenie výberu

Požadovaná akcia

Stlačte

Zapnutie režimu rozšírenia.

F8

Vyberie najbližší znak.

F8 a potom stlačte klávesy ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Zväčší veľkosť výberu.

F8 (stlačte raz na výber slova, dvakrát na výber vety, atď.)

Zmenší veľkosť výberu.

SHIFT + F8

Vypnutie režimu rozšírenia.

ESC

Rozšírenie výberu o jeden znak doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu o jeden znak doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu na koniec slova.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu na začiatok slova.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu na koniec riadka.

SHIFT + END

Rozšírenie výberu na začiatok riadka.

SHIFT + HOME

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol.

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu na koniec odseku.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu na začiatok odseku.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol.

SHIFT + PAGE DOWN

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor.

SHIFT + PAGE UP

Rozšírenie výberu na začiatok dokumentu.

CTRL + SHIFT + HOME

Rozšírenie výberu na koniec dokumentu.

CTRL + SHIFT + END

Rozšírenie výberu na koniec okna.

ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN

Rozšírenie výberu tak, aby zahŕňal celý dokument.

CTRL + A

Výber vertikálneho bloku textu.

CTRL + SHIFT + F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Rozšírenie výberu na určité miesto v dokumente.

F8 + klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Výber textu a grafických objektov v tabuľke

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber obsahu ďalšej bunky.

TAB

Výber obsahu predchádzajúcej bunky.

SHIFT + TAB

Rozšírenie výberu na susedné bunky.

Pri stlačenom klávese SHIFT opakované stláčanie klávesu so šípkou

Výber stĺpca.

Použite klávesy so šípkami na presun do hornej alebo dolnej bunky stĺpca a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stlačte klávesy SHIFT + ALT + PAGE DOWN, čím vyberiete stĺpec odhora nadol.

 • Stlačte klávesy SHIFT + ALT + PAGE UP, čím vyberiete stĺpec zdola nahor.

Rozšírenie výberu (alebo bloku).

CTRL + SHIFT + F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Vyberie celú tabuľku.

ALT + 5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK)

Presun v rámci dokumentu

Presun

Stlačte

O jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

O jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

O jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

O jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

O jeden odsek nahor.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

O jeden odsek nadol.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

O jednu bunku doľava (v tabuľke).

SHIFT + TAB

O jednu bunku doprava (v tabuľke).

TAB

O jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

O jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Na koniec riadka.

END

Na začiatok riadka.

HOME

Do hornej časti okna.

ALT + CTRL + PAGE UP

Na koniec okna.

ALT + CTRL + PAGE DOWN

Posúva o jednu obrazovku nahor.

PAGE UP

Posúva o jednu obrazovku nadol.

PAGE DOWN

Na začiatok ďalšej strany.

CTRL + PAGE DOWN

Na začiatok predchádzajúcej strany.

CTRL + PAGE UP

Na koniec dokumentu.

CTRL + END

Na začiatok dokumentu.

CTRL + HOME

Na predchádzajúcu revíziu.

SHIFT + F5

Po otvorení dokumentu na miesto, kde ste pracovali, keď bol dokument naposledy zatvorený.

SHIFT + F5

Pohyb v tabuľke

Presun

Stlačte

Na nasledujúcu bunku v riadku

TAB

Na predchádzajúcu bunku v riadku

SHIFT + TAB

Na prvú bunku v riadku

ALT + HOME

Na poslednú bunku v riadku

ALT + END

Na prvú bunku v stĺpci

ALT + PAGE UP

Na poslednú bunku v stĺpci

ALT + PAGE DOWN

Na predchádzajúci riadok

ŠÍPKA NAHOR

Na nasledujúci riadok

ŠÍPKA NADOL

O riadok nahor

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

O riadok nadol

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Vloženie odsekov a znakov tabulátora do tabuľky

Objekt, ktorý sa má vložiť

Stlačte

Nový odsek v bunke.

ENTER

Znaky tabulátora v bunke.

CTRL + TAB

Použitie režimu prepisovania

Ak chcete zmeniť nastavenie prepisovania, aby ste mali prístup k režimu prepisovania stlačením klávesu INSERT, použite nasledujúci postup:

 1. Stlačením klávesov ALT + S, M otvorte položku Word – možnosti.

 2. Stlačením klávesu R vyberte možnosť ROZŠÍRENÉ, ďalej stlačte kláves TAB.

 3. Stlačením klávesov ALT + Ž sa presuňte na začiarkavacie políčko Používať kláves INSERT na riadenie režimu prepisovania.

 4. Stlačením klávesu MEDZERNÍK začiarknite políčko a stlačte kláves ENTER.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania, stlačte kláves INSERT.

Formátovanie znakov a odsekov

Kopírovanie formátovania

Požadovaná akcia

Stlačte

Kopírovanie formátovania z textu.

CTRL + SHIFT + C

Použitie skopírovaného formátovania v texte.

CTRL + SHIFT + V

Zmena typu alebo veľkosti písma

Poznámka : Nasledujúce klávesové skratky nefungujú v režime Čítanie na celú obrazovku.

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma.

CTRL + SHIFT + F

Zväčšenie veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + <

Zväčší veľkosť písma o jeden bod.

CTRL + ]

Zmenší veľkosť písma o jeden bod.

CTRL + [

Použitie formátov znakov

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov.

CTRL + D

Prepínanie písmen z veľkých na malé.

SHIFT + F3

Zmena všetkých písmen na veľké písmená.

CTRL + SHIFT + A

Použitie tučného písma.

CTRL + B

Použitie podčiarknutia.

CTRL + U

Podčiarknutie slov okrem medzier.

CTRL + SHIFT + W

Dvakrát podčiarkne text.

CTRL + SHIFT + D

Použije formátovanie skrytý text.

CTRL + SHIFT + H

Použitie kurzívy.

CTRL + I

Zmena všetkých písmen na kapitálky.

CTRL + SHIFT + K

Použitie dolného indexu (automatické medzery).

CTRL + ZNAK ROVNOSTI

Použitie horného indexu (automatické medzery).

CTRL + SHIFT + ZNAK PLUS

Odstránenie manuálneho formátovania znakov.

CTRL + MEDZERNÍK

Zmena typu písma vo výbere na Symbol.

CTRL + SHIFT + Q

Zobrazenie a kopírovanie textových formátov

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie netlačiteľných znakov.

CTRL + SHIFT + * (hviezdička na numerickej klávesnici nefunguje)

Zobrazenie formátovania textu.

SHIFT + F1 (potom kliknite na text, ktorého formátovanie si chcete pozrieť)

Kopírovanie formátov.

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie formátov.

CTRL + SHIFT + V

Nastavenie riadkovania

Požadovaná akcia

Stlačte

Jednoduché riadkovanie.

CTRL + 1

Dvojité riadkovanie.

CTRL + 2

Nastaví riadkovanie na 1,5 riadka.

CTRL + 5

Pridá alebo odstráni jedno odsadenie riadka pred odsekom.

CTRL + 0 (nula)

Zarovnanie odsekov

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepínanie odseku medzi zarovnaním na stred a zarovnaním doľava.

CTRL + E

Prepínanie odseku medzi zarovnaním podľa okraja a zarovnaním doľava.

CTRL + J

Prepínanie odseku medzi zarovnaním doprava a zarovnaním doľava.

CTRL + R

Zarovnanie odseku vľavo.

CTRL + L

Pridanie zarážky vľavo.

CTRL + M

Odstránenie zarážky vľavo.

CTRL + SHIFT + M

Vytvorenie opakovanej zarážky.

CTRL + T

Zmenšenie opakovanej zarážky.

CTRL + SHIFT + T

Odstráni formátovanie odseku.

CTRL + Q

Použitie štýlov odseku

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie pracovnej tably Použitie štýlov.

CTRL + SHIFT + S

Otvorenie pracovnej tably Štýly.

ALT + CTRL + SHIFT + S

Spustí automatický formát.

ALT + CTRL + K

Použitie normálneho štýlu.

CTRL + SHIFT + N

Použitie štýlu Nadpis 1.

ALT + CTRL + 1

Použitie štýlu Nadpis 2.

ALT + CTRL + 2

Použitie štýlu Nadpis 3.

ALT + CTRL + 3

Zavretie pracovnej tably Štýly

 1. Ak nie je vybratá pracovná tabla Štýly , stlačte kláves F6, ktorým ju vyberiete.

 2. Stlačte klávesy CTRL + MEDZERNÍK.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Vloženie a úprava objektov

Vloženie objektu

 1. Stlačte klávesy ALT, Ť, Ô a potom O na otvorenie dialógového okna Objekt.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Pomocou klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte typ objektu a potom stlačte kláves ENTER na vytvorenie objektu.

  • Stláčaním klávesov CTRL + TAB prejdite na kartu Vytvoriť zo súboru, stlačte kláves TAB a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť, alebo vyhľadajte súbor.

Úprava objektu

 1. Kurzor umiestnite vľavo od objektu v dokumente a pomocou klávesov SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA vyberte objekt.

 2. Stlačte klávesy SHIFT + F10.

 3. Stláčaním klávesu TAB prejdite na položku Názov objektu, stlačte kláves ENTER a potom znova stlačte kláves ENTER.

Vloženie grafiky SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, Ť a potom kláves F na výber grafiky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického objektu.

 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického objektu, ktorý chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, Ť a potom kláves W na výber objektu WordArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt. Potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Stlačením klávesu ESC vyberte objekt WordArt a potom použite klávesy so šípkou na presun objektu.

 5. Opätovným stlačením klávesu ESC sa vráťte do dokumentu.

Hromadná korešpondencia a príslušné polia

Spracovanie hromadnej korešpondencie

Poznámka : Ak chcete použiť tieto klávesové skratky, musíte byť na karte Korešpondencia.

Požadovaná akcia

Stlačte

Ukážka hromadnej korešpondencie.

ALT + SHIFT + K

Zlúči dokument.

ALT + SHIFT + N

Vytlačí zlúčený dokument.

ALT + SHIFT + M

Upraví dokument s údajmi hromadného zlúčenia.

ALT + SHIFT + E

Vloží pole hromadnej korešpondencie.

ALT + SHIFT + F

Práca s poľami

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie poľa DATE.

ALT + SHIFT + D

Vloží pole číslovaného zoznamu.

ALT + CTRL + L

Vloží pole PAGE.

ALT + SHIFT + P

Vloží pole TIME.

ALT + SHIFT + T

Vloží prázdne pole.

CTRL + F9

Aktualizuje prepojené informácie v zdrojovom dokumente programu Microsoft Word.

CTRL + SHIFT + F7

Aktualizovanie vybratých polí.

F9

Zrušenie prepojenia poľa.

CTRL + SHIFT + F9

Prepínanie medzi vybratým kódom poľa a jeho výsledkom.

SHIFT + F9

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami.

ALT + F9

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, ktoré zobrazuje výsledok poľa.

ALT + SHIFT + F9

Prejde na ďalšie pole.

F11

Prejde na predchádzajúce pole.

SHIFT + F11

Uzamkne pole.

CTRL + F11

Odomkne pole.

CTRL + SHIFT + F11

Panel jazykov

Rozpoznávanie rukou písaného textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice.

Ľavý kláves ALT + SHIFT

Zobrazenie zoznamu alternatív opravy.

Obrázok tlačidla + C

Zapnutie alebo vypnutie písania rukou.

Obrázok tlačidla + H

Zapnutie alebo vypnutie japonského editora IME na 101 klávesnici.

ALT

Zapne alebo vypne kórejský editor IME na 101 klávesnici.

Pravý kláves ALT

Zapnutie alebo vypnutie editora IME pre čínštinu na 101 klávesnici.

CTRL + MEDZERNÍK

Tipy

 • Môžete zvoliť klávesovú kombináciu na prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice v dialógovom okne Klávesy – rozšírené nastavenie. Ak chcete otvoriť dialógové okno Klávesy – rozšírené nastavenie, pravým tlačidlom myši kliknite na panel Jazyk a potom na položku Nastavenia. V časti Preferencie kliknite na tlačidlo Nastavenie klávesov.

 • Kláves s logom Windows ( Obrázok tlačidla ) sa na väčšine klávesníc nachádza v dolnom riadku klávesov.

Na začiatok stránky

Popis funkčných klávesov

Funkčné klávesy

Požadovaná akcia

Stlačte

Slúži na otvorenie Pomocníka a umožňuje prejsť na lokalitu Microsoft Office.com.

F1

Premiestnenie textu alebo grafického objektu.

F2

Zopakovanie poslednej akcie.

F4

Výber príkazu Prejsť na (karta Domov).

F5

Prechod do ďalšej tably alebo rámu.

F6

Výber príkazu Pravopis (karta Posúdiť).

F7

Rozšírenie výberu.

F8

Aktualizovanie vybraných polí.

F9

Zobrazenie klávesových tipov.

F10

Prechod na nasledujúce pole.

F11

Výber príkazu Uložiť ako.

F12

SHIFT + funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte

Spustenie kontextového Pomocníka alebo zobrazenie formátovania.

SHIFT + F1

Kopírovanie textu.

SHIFT + F2

Prepínanie písmen z veľkých na malé.

SHIFT + F3

Zopakovanie akcie Hľadať alebo Prejsť na.

SHIFT + F4

Prechod na poslednú zmenu.

SHIFT + F5

Prechod na predchádzajúcu tablu alebo rám (po stlačení klávesu F6).

SHIFT + F6

Výber príkazu Synonymický slovník (karta Posúdiť, skupina Kontrola pravopisu a gramatiky).

SHIFT + F7

Zmenšenie veľkosti výberu.

SHIFT + F8

Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom.

SHIFT + F9

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT + F10

Prechod na predchádzajúce pole.

SHIFT + F11

Výber príkazu Uložiť.

SHIFT + F12

CTRL + funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi.

CTRL + F1

Výber príkazu Ukážka pred tlačou.

CTRL + F2

Vyreže vybratú časť dokumentu a uloží ju do zásobníka.

CTRL + F3

Zavrie okno.

CTRL + F4

Prechod do ďalšieho okna.

CTRL + F6

Vloženie prázdneho poľa.

CTRL + F9

Maximalizuje okno dokumentu.

CTRL + F10

Uzamkne pole.

CTRL + F11

Výber príkazu Otvoriť.

CTRL + F12

CTRL + SHIFT + funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie obsahu zásobníka.

CTRL + SHIFT + F3

Upraví záložku.

CTRL + SHIFT + F5

Prechod do predchádzajúceho okna.

CTRL + SHIFT + F6

Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Word 2010.

CTRL + SHIFT + F7

Rozšírenie výberu alebo bloku.

CTRL + SHIFT + F8 a potom kláves so šípkou

Zrušenie prepojenia poľa.

CTRL + SHIFT + F9

Odomknutie poľa.

CTRL + SHIFT + F11

Výber príkazu Tlačiť.

CTRL + SHIFT + F12

ALT + funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na nasledujúce pole.

ALT + F1

Vytvorenie novej položky typu Preddefinovaný blok

ALT + F3

Ukončenie programu Word 2010.

ALT + F4

Obnovenie veľkosti okna programu.

ALT + F5

Prechod z otvoreného dialógového okna späť do dokumentu. Platí pre dialógové okná, ktoré podporujú takéto správanie.

ALT + F6

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby.

ALT + F7

Spustenie makra.

ALT + F8

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami.

ALT + F9

Zobrazenie pracovnej tably Výber a viditeľnosť.

ALT + F10

Zobrazí kód v jazyku Microsoft Visual Basic.

ALT + F11

ALT + SHIFT + funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na predchádzajúce pole.

ALT + SHIFT + F1

Výber príkazu Uložiť.

ALT + SHIFT + F2

Zobrazenie pracovnej tably Zdroje informácií.

ALT + SHIFT + F7

Spustí funkciu GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, ktoré zobrazuje výsledok poľa.

ALT + SHIFT + F9

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre dostupnú akciu

ALT + SHIFT + F10

Vyberte tlačidlo Obsah v kontajneri Obsah, ak je kontajner aktívny.

ALT + SHIFT + F12

CTRL + ALT + funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie systémových informácií Microsoft.

CTRL + ALT + F1

Výber príkazu Otvoriť.

CTRL + ALT + F2

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×