Klávesové skratky pre program Microsoft Outlook 2010

Niektoré informácie uvedené v tejto téme nie sú pre niektoré jazyky použiteľné.

Ak chcete túto tému vytlačiť, pomocou klávesu TAB vyberte prepojenie Zobraziť všetko v hornej časti témy, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + P.

Poznámka : V Outlooku sa možnosť zmeny a prispôsobenia klávesových skratiek nenachádza. Niektoré ďalšie alternatívne možnosti nájdete v tomto článku centra technológií TechCenter.

Bežné postupy

Základná navigácia

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepne do priečinka Pošta.

CTRL + 1

Prepne do priečinka Kalendár.

CTRL + 2

Prepne do priečinka Kontakty.

CTRL + 3

Prepne do priečinka Úlohy.

CTRL + 4

Prepne do priečinka Poznámky.

CTRL + 5

Prepne do zoznamu priečinkov v časti Navigačná tabla.

CTRL + 6

Prepne do priečinka Odkazy.

CTRL + 7

Prepne na nasledujúcu správu (s otvorenou správou).

CTRL + BODKA

Prepne na predchádzajúcu správu (s otvorenou správou).

CTRL + ČIARKA

Prepína medzi navigačnou tablou, hlavným oknom programu Outlook, tablou na čítanie a panelom s úlohami.

CTRL + SHIFT + TAB alebo SHIFT + TAB

Prepína medzi oknom programu Outlook, menšími tablami v navigačnej table, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami.

TAB

Prepína medzi oknom programu Outlook, menšími tablami na navigačnej table, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami a zobrazí prístupové klávesy na páse s nástrojmi programu Outlook.

F6

Prechádza riadkami hlavičky správy na navigačnej table alebo v otvorenej správe.

CTRL + TAB

Prechádza navigačnou tablou.

Klávesy so šípkami

Prejde na iný priečinok.

CTRL + Y

Prejde na pole Hľadať.

F3 alebo CTRL+E

V table na čítanie prejde na predchádzajúcu správu.

ALT + ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL + ČIARKA alebo ALT + PAGE UP

V table na čítanie posunie text po stranách nadol.

MEDZERNÍK

V table na čítanie posunie text po stranách nahor.

SHIFT + MEDZERNÍK

Zbalí alebo rozbalí skupinu v zozname e-mailových správ.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde späť na predchádzajúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

ALT + B alebo ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie informačný panel a zobrazí ponuku s príkazmi, ak je k dispozícii.

CTRL + SHIFT + W

Vyhľadávanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyhľadá správu alebo inú položku.

CTRL + E

Vymaže výsledky hľadania.

ESC

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo položky v zozname Všetky poštové položky, Všetky položky kalendára alebo Všetky položky kontaktov podľa toho, v ktorom zobrazení sa nachádzate.

CTRL + ALT + A

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL + SHIFT + F

Vytvorí vyhľadávací priečinok.

CTRL + SHIFT + P

Vyhľadá text vo vnútri otvorenej položky.

F4

Vyhľadá a nahradí text, symboly alebo niektoré formátovacie príkazy. Môže sa použiť na table na čítanie v otvorenej položke.

CTRL + H

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo položky z aktuálneho priečinka.

CTRL + ALT + K

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo podpriečinky.

CTRL + ALT + Z

Príznaky

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorí dialógové okno Príznak na spracovanie na priradenie príznaku.

CTRL + SHIFT + G

Farebné kategórie

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstráni vybratú kategóriu zo zoznamu v dialógovom okne Farebné kategórie.

ALT + D

Vytvorenie položky alebo súboru

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorí plánovanú činnosť.

CTRL + SHIFT + A

Vytvorí kontakt.

CTRL + SHIFT + C

Vytvorí skupinu kontaktov.

CTRL + SHIFT + L

Vytvorí faxovú správu.

CTRL + SHIFT + X

Vytvorí priečinok.

CTRL + SHIFT + E

Vytvorí položku v denníku.

CTRL + SHIFT + J

Vytvorí žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + Q

Vytvorí správu.

CTRL + SHIFT + M

Vytvorí poznámku.

CTRL + SHIFT + N

Vytvorí dokument balíka Microsoft Office.

CTRL + SHIFT + H

Uverejní príspevok v tomto priečinku.

CTRL + SHIFT + S

Uverejní odpoveď v tomto priečinku.

CTRL + T

Vytvorí vyhľadávací priečinok.

CTRL + SHIFT + P

Vytvorí úlohu.

CTRL + SHIFT + K

Vytvorí žiadosť o vykonanie úlohy.

CTRL + SHIFT + U

Postupy pre všetky položky

Požadovaná akcia

Klávesy

Uloží súbor (okrem priečinka Úlohy).

CTRL + S alebo SHIFT + F12

Uloží a zatvorí súbor (okrem priečinka Pošta).

ALT + S

Uloží súbor ako (iba v priečinku Pošta).

F12

Zruší zmenu.

CTRL + Z alebo ALT + BACKSPACE

Odstráni položku.

CTRL + D

Vykoná tlač.

CTRL + P

Skopíruje položku.

CTRL + SHIFT + Y

Premiestni položku.

CTRL + SHIFT + V

Skontroluje mená.

CTRL + K

Skontroluje pravopis.

F7

Nastaví príznak na spracovanie.

CTRL + SHIFT + G

Vykoná odoslanie ďalej.

CTRL + F

Odošle alebo uverejní položku alebo vytvorí pozvanie pre všetkých.

ALT + S

Umožní úpravy poľa (okrem priečinka Pošta alebo zobrazenia typu Ikona).

F2

Zarovná text doľava.

CTRL + L

Vycentruje text.

CTRL + E

Zarovná text doprava.

CTRL + R

E-mail

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepne do priečinka Doručená pošta.

CTRL + SHIFT + I

Prepne do priečinka Pošta na odoslanie.

CTRL + SHIFT + O

Umožní vybrať konto, z ktorého sa má správa odoslať.

CTRL + TAB (v poli Komu ) a potom kláves TAB na prechod na tlačidlo Kontá

Skontroluje mená.

CTRL + K

Odošle správu.

ALT + S

Odošle odpoveď na správu.

CTRL + R

Odošle odpoveď na správu všetkým.

CTRL + SHIFT + R

Odošle odpoveď so žiadosťou o schôdzu.

CTRL + ALT + R

Odošle správu ďalej.

CTRL + F

Označí správu ako inú než nevyžiadanú.

CTRL + ALT + J

Zobrazí blokovaný externý obsah (v správe).

CTRL + SHIFT + I

Uverejní v priečinku.

CTRL + SHIFT + S

Použije normálny štýl.

CTRL + SHIFT + N

Skontroluje nové správy.

CTRL + M alebo F9

Prejde na predchádzajúcu správu.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúcu správu.

ŠÍPKA NADOL

Vytvorí správu (v priečinku Pošta).

CTRL + N

Vytvorí správu (v ľubovoľnom zobrazení programu Outlook).

CTRL + SHIFT + M

Otvorí prijatú správu.

CTRL + O

Odstráni a ignoruje konverzáciu.

CTRL + DELETE

Otvorí adresár.

CTRL + SHIFT + B

Pridá rýchly príznak do neotvorenej správy.

INSERT

Zobrazí dialógové okno Príznak na spracovanie.

CTRL + SHIFT + G

Označí správu ako prečítanú.

CTRL + Q

Označí správu ako neprečítanú.

CTRL + U

Vo vybratej správe otvorí tip pre e-mail.

CTRL + SHIFT + W

Vyhľadá alebo nahradí text.

F4

Vyhľadá nasledujúci výskyt.

SHIFT + F4

Odošle správu.

CTRL + ENTER

Vykoná tlač.

CTRL + P

Vykoná odoslanie ďalej.

CTRL + F

Odošle položku ďalej ako prílohu.

CTRL + ALT + F

Zobrazí vlastnosti pre vybratú položku.

ALT + ENTER

Vytvorí multimediálnu správu.

CTRL + SHIFT + U

Vytvorí textovú správu.

CTRL + SHIFT + T

Označí správy na prevzatie.

CTRL + ALT + M

Zruší označenie správy na prevzatie.

CTRL + ALT + U

Zobrazí priebeh odosielania alebo prijímania správ.

CTRL+B (keď prebieha odosielanie alebo prijímanie správ).

Kalendár

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorí plánovanú činnosť (v kalendári).

CTRL + N

Vytvorí plánovanú činnosť (vo všetkých zobrazeniach Outlooku).

CTRL + SHIFT + A

Vytvorí žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + Q

Odošle ďalej plánovanú činnosť alebo schôdzu.

CTRL + F

Odpovie správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL + R

Odpovie všetkým správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + R

Zobrazí 10 dní v kalendári.

ALT + 0

Zobrazí 1 deň v kalendári.

ALT + 1

Zobrazí 2 dni v kalendári.

ALT + 2

Zobrazí 3 dni v kalendári.

ALT + 3

Zobrazí 4 dni v kalendári.

ALT + 4

Zobrazí 5 dní v kalendári.

ALT + 5

Zobrazí 6 dní v kalendári.

ALT + 6

Zobrazí 7 dní v kalendári.

ALT + 7

Zobrazí 8 dní v kalendári.

ALT + 8

Zobrazí 9 dní v kalendári.

ALT + 9

Prejde na dátum.

CTRL + G

Prejde na zobrazenie mesiacov.

ALT + = alebo CTRL + ALT + 4

Prejde na nasledujúci deň.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA.

Prejde na nasledujúci týždeň.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na nasledujúci mesiac.

ALT + PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci deň.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na predchádzajúci týždeň.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Prejde na predchádzajúci mesiac.

ALT + PAGE UP

Prejde na začiatok týždňa.

ALT + HOME

Prejde na koniec týždňa.

ALT + END

Prepne na zobrazenie celého týždňa.

ALT + ZNAMIENKO MÍNUS alebo CTRL + ALT + 3

Prepne na zobrazenie pracovného týždňa.

CTRL + ALT + 2

Prejde na predchádzajúcu plánovanú činnosť.

CTRL + ČIARKA alebo CTRL + SHIFT + ČIARKA

Prejde na nasledujúcu plánovanú činnosť.

CTRL + BODKA alebo CTRL + SHIFT + BODKA

Spustí opakovanie otvorenej plánovanej činnosti alebo schôdze.

CTRL + G

Pozrite tiež zobrazenia, zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v kalendári a tabuľka dátumov.

Kontakty

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytočí nový hovor.

CTRL + SHIFT + D

Vyhľadá kontakt alebo inú položku (Vyhľadávanie).

F3 alebo CTRL + E

Zadá meno do poľa Hľadať adresáre.

F11

V zobrazení karty alebo vizitky kontaktov prejde na prvý kontakt, ktorý začína na dané písmeno.

SHIFT + písmeno

Vyberie všetky kontakty.

CTRL + A

Vytvorí správu, ktorá ako predmet používa vybratý kontakt.

CTRL + F

Vytvorí položku v denníku pre vybratý kontakt.

CTRL + J

Vytvorí kontakt (v priečinku Kontakty).

CTRL + N

Vytvorí kontakt (v ľubovoľnom zobrazení Outlooku).

CTRL + SHIFT + C

Otvorí formulár kontaktu, ktorý používa vybratý kontakt.

CTRL + O

Vytvorí skupinu kontaktov.

CTRL + SHIFT + L

Vykoná tlač.

CTRL + P

Aktualizuje zoznam členov v zozname kontaktov.

F5

Prejde na iný priečinok.

CTRL + Y

Otvorí adresár.

CTRL + SHIFT + B

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL + SHIFT + F

V otvorenom kontakte otvorí nasledujúci kontakt v zozname.

CTRL + SHIFT + BODKA

Vyhľadá kontakt.

F11

Zatvorí kontakt.

ESC

Odošle fax vybratému kontaktu.

CTRL + SHIFT + X

Otvorí dialógové okno Kontrola adresy.

ALT + D

Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 1 .

ALT + SHIFT + 1

Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 2 .

ALT + SHIFT + 2

Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 3 .

ALT + SHIFT + 3

Dialógové okno Elektronické vizitky

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorí zoznam Pridať.

ALT + A

Vyberie text v poli Menovka, keď je vybraté pole s pridelenou menovkou.

ALT + B

Otvorí dialógové okno Pridať obrázok vizitky.

ALT + C

Umiestni kurzor na začiatok poľa Upraviť.

ALT + E

Vyberie pole Polia.

ALT + F

Vyberie rozbaľovací zoznam Zarovnanie obrázka.

ALT + G

Vyberie farebnú paletu pre pozadie.

ALT + K a potom ENTER

Vyberie rozbaľovací zoznam Rozloženie.

ALT + L

Odstráni vybraté pole z poľa Polia.

ALT + R

Úlohy

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazí alebo skryje Panel s úlohami.

ALT + F2

Prijme žiadosť o vykonanie úlohy.

ALT + C

Odmietne žiadosť o vykonanie úlohy.

ALT + D

Vyhľadá úlohu alebo inú položku.

CTRL + E

Otvorí dialógové okno Prejsť do priečinka.

CTRL + Y

Vytvorí úlohu (v priečinku Úlohy).

CTRL + N

Vytvorí úlohu (v ľubovoľnom zobrazení Outlooku).

CTRL + SHIFT + K

Otvorí vybratú položku.

CTRL + O

Vytlačí vybratú položku.

CTRL + P

Vyberie všetky položky.

CTRL + A

Odstráni vybratú položku.

CTRL + D

Odošle ďalej úlohu ako prílohu.

CTRL + F

Vytvorí novú žiadosť o vykonanie úlohy.

CTRL + SHIFT + ALT + U

Prepína medzi navigačnou tablou, zoznamom Úlohy a panelom s úlohami.

TAB alebo SHIFT+TAB

Otvorí vybratú položku ako položku v denníku.

CTRL + J

Zruší zmenu poslednej akcie.

CTRL + Z

Označí položku príznakom alebo označí položku ako dokončenú.

INSERT

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazí ponuku Formát.

ALT + O

Zobrazí dialógové okno Písmo.

CTRL + SHIFT + P

Prepne malé písmená na veľké a opačne (len ak je vybratý text).

SHIFT + F3

Všetky písmená zmení na kapitálky.

CTRL + SHIFT + K

Zmení formát písmen na tučné.

CTRL + B

Pridá odrážky.

CTRL + SHIFT + L

Zmení písmená na kurzívu.

CTRL + I

Zväčší zarážku.

CTRL + T

Zmenší zarážku.

CTRL + SHIFT + T

Zarovná text doľava.

CTRL + L

Zarovná text na stred.

CTRL + E

Vykoná podčiarknutie.

CTRL + U

Zväčší veľkosť písma.

CTRL + ] alebo CTRL + SHIFT + >

Zmenší veľkosť písma.

CTRL + [ alebo CTRL + SHIFT + <

Vykoná vystrihnutie.

CTRL + X alebo SHIFT + DELETE

Vykoná kopírovanie.

CTRL + C alebo CTRL + INSERT

Poznámka : Klávesová skratka CTRL + INSERT nie je dostupná na table na čítanie.

Vykoná prilepenie.

CTRL + V alebo SHIFT + INSERT

Vymaže formátovanie.

CTRL + SHIFT + Z alebo CTRL + MEDZERNÍK

Odstráni nasledujúce slovo.

CTRL + SHIFT + H

Roztiahne odsek tak, aby siahal od okraja k okraju.

CTRL + SHIFT + J

Použije štýly.

CTRL + SHIFT + S

Vytvorí opakovanú zarážku.

CTRL + T

Vloží hypertextové prepojenie.

CTRL + K

Zarovná odsek vľavo.

CTRL + L

Zarovná odsek vpravo.

CTRL + R

Zmenší opakovanú zarážku.

CTRL + SHIFT + T

Odstráni formátovanie odseku.

CTRL + Q

Pridanie informácií z webu do položiek

Požadovaná akcia

Klávesy

Upraví adresu URL v základnej časti položky.

Stlačte kláves CTRL a potom vykonajte kliknutie.

Vloží hypertextové prepojenie.

CTRL + K

Tlač

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorí kartu Tlačiť v zobrazení Microsoft Backstage.

Stlačte klávesy ALT + F a potom stlačte kláves P.

Vytlačí položku v otvorenom okne.

Stlačte klávesy ALT + F, potom stlačte kláves P, potom kláves F a stlačte 1

Otvorí dialógové okno Nastavenie strany z ukážky pred tlačou.

ALT + S alebo ALT + U

Vyberie tlačiareň v okne Ukážka pred tlačou.

Stlačte klávesy ALT + F, potom stlačte kláves P a potom kláves I

Definovanie štýlov tlače.

Stlačte klávesy ALT + F, potom stlačte kláves P, a potom kláves L

Otvorí okno Možnosti tlače.

Stlačte klávesy ALT + F, potom stlačte kláves P a potom kláves R

Odosielanie a prijímanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustí odosielanie a prijímanie pre všetky definované skupiny pre odosielanie alebo prijímanie so začiarknutým políčkom Zahrnúť túto skupinu do odosielania alebo prijímania (F9). Môže zahŕňať hlavičky, celé položky, zadané priečinky, položky s veľkosťou menšou, než je zadaná veľkosť, alebo ľubovoľnú kombináciu, ktorú určíte.

F9

Spustí odosielanie a prijímanie pre aktuálny priečinok, pričom načítava celé položky (hlavičku, položku a všetky prípadné prílohy).

SHIFT + F9

Spustí odosielanie a prijímanie.

CTRL + M

Určí skupiny pre odosielanie alebo prijímanie.

CTRL + ALT + S

Editor jazyka Visual Basic

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorí program Visual Basic Editor.

ALT + F11

Makrá

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustí makro.

ALT + F8

Formuláre

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorí formulár programu Office InfoPath.

Kliknite na priečinok InfoPath a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + N.

Vyberie formulár programu Microsoft InfoPath.

CTRL + SHIFT + ALT + T

Na začiatok stránky

Zobrazenia

Zobrazenie tabuľky

Všeobecné použitie

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorí položku.

ENTER

Vyberie všetky položky.

CTRL + A

Prejde na poslednú zobrazenú položku.

PAGE DOWN

Prejde na prvú zobrazenú položku.

PAGE UP

Rozšíri alebo zredukuje počet vybratých položiek o jednu položku.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR resp. SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku bez rozšírenia výberu.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR resp. CTRL + ŠÍPKA NADOL

Vyberie alebo zruší výber aktívnej položky.

CTRL + MEDZERNÍK

Pre vybratú skupinu

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozbalí jednu vybranú skupinu.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zbalí jednu vybranú skupinu.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu.

HOME

Vyberie poslednú skupinu.

END

Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku vpravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v Kalendári

Všetky tri zobrazenia

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazí 1 až 9 dní.

ALT + kláves pre číslo počtu dní

Zobrazí 10 dní.

ALT + 0 (NULA)

Prepne na zobrazenie týždňov.

ALT + ZNAMIENKO MÍNUS

Prepne na zobrazenie mesiacov.

ALT + =

Prepína medzi priečinkom Kalendár, tablou Zoznam úloh a oknom Zoznam priečinkov.

CTRL + TAB alebo F6

Vyberie predchádzajúcu plánovanú činnosť.

SHIFT + TAB

Prejde na predchádzajúci deň.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci deň.

ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie dňa

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberie čas, ktorým začína pracovný deň.

HOME

Vyberie čas, ktorým končí pracovný deň.

END

Vyberie predchádzajúci časový úsek.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúci časový úsek.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie časový úsek na začiatku.

PAGE UP

Vyberie časový úsek v dolnej časti obrazovky.

PAGE DOWN

Rozšíri alebo zredukuje vybratý čas.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunie plánovanú činnosť nahor alebo nadol.

ALT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti

Zmení čas začiatku a konca plánovanej činnosti.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti

Presunie vybratú položku na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Presunie vybratú položku na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie týždňa

Požadovaná akcia

Klávesy

Prejde na začiatok pracovného času vo vybranom dni.

HOME

Prejde na koniec pracovného času vo vybratom dni.

END

Posunie sa o stranu nahor v zobrazení vybratého dňa.

PAGE UP

Posunie sa o stranu nadol v zobrazení vybratého dňa.

PAGE DOWN

Zmení trvanie vybratého časového úseku.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA, SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA, SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL alebo SHIFT + HOME alebo SHIFT + END

Zobrazenie mesiaca

Požadovaná akcia

Klávesy

Prejde na prvý deň týždňa.

HOME

Prejde na ten istý deň týždňa na predchádzajúcej strane.

PAGE UP

Prejde na ten istý deň týždňa na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Tabuľka dátumov

Požadovaná akcia

Klávesy

Prejde na prvý deň aktuálneho týždňa.

ALT + HOME

Prejde na posledný deň aktuálneho týždňa.

ALT + END

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie vizitiek alebo kariet s adresami

Všeobecné použitie

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberie konkrétnu kartu v zozname.

Napíšte niekoľko písmen názvu, pod ktorým je karta zaznamenaná, alebo názvu poľa, podľa ktorého sa zoraďuje.

Vyberie predchádzajúcu kartu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu kartu.

ŠÍPKA NADOL

Prejde na prvú kartu v zozname.

HOME

Vyberie poslednú kartu v zozname.

END

Vyberie prvú kartu na aktuálnej strane.

PAGE UP

Vyberie prvú kartu na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Vyberie najbližšiu kartu v nasledujúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie najbližšiu kartu v predchádzajúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie alebo zruší výber aktívnej karty.

CTRL + MEDZERNÍK

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu a zruší výber kariet za prvou kartou výberu.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu a zruší výber kariet pred prvou kartou výberu.

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber po prvú kartu v zozname.

SHIFT + HOME

Rozšíri výber po poslednú kartu v zozname.

SHIFT + END

Rozšíri výber po prvú kartu na predchádzajúcej strane.

SHIFT + PAGE UP

Rozšíri výber po poslednú kartu na poslednej strane.

SHIFT + PAGE DOWN

Presun medzi poľami na otvorenej karte.

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prejde na nasledujúce pole a ovládací prvok.

TAB

Prejde na predchádzajúce pole a ovládací prvok.

SHIFT + TAB

Zatvorí aktívnu kartu.

ENTER

Presun medzi znakmi v poli

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň.

Požadovaná akcia

Klávesy

Pridá riadok do poľa s viacerými riadkami.

ENTER

Prejde na začiatok riadka.

HOME

Prejde na koniec riadka.

END

Prejde na začiatok poľa s viacerými riadkami.

PAGE UP

Prejde na koniec poľa s viacerými riadkami.

PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NADOL

Prejde na predchádzajúci znak v poli.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci znak v poli.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie časovej osi (Úlohy alebo Denník)

Ak je vybratá položka

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberie predchádzajúcu položku.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie nasledujúcu položku.

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko susediacich položiek.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko nesusediacich položiek.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA + MEDZERNÍK alebo CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA + MEDZERNÍK

Otvorí vybraté položky.

ENTER

Vyberie prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

HOME

Vyberie poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

END

Zobrazí, ale nevyberie, prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

CTRL + HOME

Zobrazí, ale nevyberie, poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

CTRL + END

Ak je vybratá skupina

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Zbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu na časovej osi.

HOME

Vyberie poslednú skupinu na časovej osi.

END

Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku vpravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Ak je vybratá jednotka času na časovej mierke pre dni

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunie sa späť v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presunie sa dopredu v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi.

ŠÍPKA DOPRAVA

Prepína medzi aktívnym zobrazením, panelom s úlohami, vyhľadávaním, denníkom a späť na aktívne zobrazenie.

TAB a SHIFT + TAB

Na začiatok stránky

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×