Klávesové skratky pre program Microsoft Office Word

Klávesové skratky opísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy v Pomocníkovi programu Microsoft Office Word 2007 oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačte kláves TAB na výber položky Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom klávesy CTRL+P.

Obsah tohto článku

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Navigácia pásu s nástrojmi používateľského rozhrania Office Fluent

Rýchla referencia pre program Microsoft Office Word

Popis funkčných klávesov

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna.

ALT+TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zatvorenie aktívneho okna.

CTRL+W alebo CTRL+F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii.

ALT+F5

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

F6

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT+F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna.

CTRL+F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

CTRL+SHIFT+F6

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna.

CTRL+F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky.

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky.

ALT+PRINT SCREEN

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod z otvoreného dialógového okna späť do dokumentu. Platí pre dialógové okná, ktoré podporujú takéto správanie, napríklad okno Hľadať a nahradiť.

ALT+F6

Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

TAB

Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT+TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL+TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL+SHIFT+TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka.

ALT+ písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Výber možnosti z rozbaľovacieho zoznamu.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna.

ESC

Spustenie vybratého príkazu.

ENTER

Použitie editovacích polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky.

END

Prechod o jeden znak doľava alebo doprava.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava.

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora po začiatok položky.

SHIFT+HOME

Výber od kurzora po koniec položky.

SHIFT+END

Použitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť.

CTRL+F12 alebo CTRL+O

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

F12

Prechod do predchádzajúceho priečinka. Obrázok tlačidla

ALT+SHIFT+1

Tlačidlo O úroveň vyššie: Obrázok tlačidla Otvorí priečinok o jednu úroveň vyššie, než je otvorený priečinok.

ALT+SHIFT+2

Tlačidlo Odstrániť: Obrázok tlačidla Odstráni vybratý priečinok alebo súbor.

DELETE

Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok: Obrázok tlačidla Vytvorí nový priečinok.

ALT+SHIFT+4

Tlačidlo Zobrazenia: Obrázok tlačidla Prepína medzi dostupnými zobrazeniami priečinka.

ALT+SHIFT+5

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor.

SHIFT+F10

Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

TAB

Otvorenie zoznamu Kde hľadať.

F4 alebo ALT+D

Aktualizovanie zoznamu súborov.

F5

Vrátenie alebo zopakovanie akcií

Požadovaná akcia

Klávesy

Zrušenie akcie.

ESC

Vrátenie akcie späť.

CTRL+Z

Zopakovanie akcie.

CTRL+Y

Prístup k pracovným tablám a galériám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

F6

Prechod na pracovnú tablu, ak je ponuka aktívna. (Klávesy CTRL+TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.)

CTRL+TAB

Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table.

TAB alebo SHIFT+TAB

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably.

CTRL+MEDZERNÍK

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie

SHIFT+F10

Výber prvej alebo poslednej položky v galérii.

HOME alebo END

Posúvanie nahor alebo nadol vo vybranom zozname galérie.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zavretie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Použitím šípok vyberte položku Posunutiea potom stlačte kláves ENTER.

 4. Použitím šípok sa presuňte na pracovnú tablu a potom stlačte kláves ENTER.

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Použitím šípok vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Použitím šípok zmeňte veľkosť pracovnej tably a potom stlačte kláves ENTER.

Prístup k inteligentným značkám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky.

SHIFT+F10

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre inteligentnú značku, tlačidlo Možnosti automatických opráv Obrázok tlačidla alebo tlačidlo Možnosti prilepenia Obrázok tlačidla. Ak sa vyskytuje viac inteligentných značiek, prepne na ďalšiu inteligentnú značku a zobrazí jej ponuku alebo hlásenie.

ALT+SHIFT+F10

Výber nasledujúcej položky v ponuke inteligentnej značky.

ŠÍPKA NADOL

Výber predchádzajúcej položky v ponuke inteligentnej značky.

ŠÍPKA NAHOR

Vykonanie akcie vybratej položky v ponuke inteligentnej značky.

ENTER

Zatvorenie ponuky alebo hlásenia inteligentnej značky.

ESC

Tipy

 • Na každé zobrazenie inteligentnej značky môžete byť upozornení zvukom. Na prehrávanie zvukových signálov je potrebné mať v počítači nainštalovanú zvukovú kartu a súčasť Zvuky balíka Microsoft Office.

 • Ak máte prístup na web, doplnok Zvuky balíka Microsoft Office môžete prevziať na webovej lokalite Microsoft Office Online. Po nainštalovaní zvukových súborov vykonajte nasledujúce kroky v programoch Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo Microsoft Office Word 2007:

  1. Stlačte klávesy ALT+F, aby sa otvorila ponuka pod tlačidlom Office Obrázok tlačidla a potom stlačte kláves I. Otvorí sa okno názov programu - možnosti.

  2. Stlačením klávesu A vyberte položku Rozšírené a potom stlačte kláves TAB, čím sa presuniete do časti Rozšírené možnosti pre prácu s programom .

  3. Dvakrát stlačte klávesovú skratku ALT+S, čím sa presuniete na začiarkavacie políčko Sprevádzať udalosti zvukom v sekcii Všeobecné, a potom stlačte MEDZERNÍK.

  4. Opakovaným stlačením klávesu TAB stlačte tlačidlo OK a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka   Keď začiarknete alebo zrušíte začiarknutie tohto políčka, toto nastavenie ovplyvní všetky programy balíka Office, ktoré podporujú zvuk.

Na začiatok stránky

Navigácia pásu s nástrojmi používateľského rozhrania Office Fluent

Prístup k ľubovoľnému príkazu stlačením niekoľkých klávesov

Poznámka   Pás s nástrojmi je súčasťou používateľského rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Prístupové klávesy umožňujú rýchle použitie príkazu stlačením niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde v programe sa nachádzate. Každý príkaz v programe Office Word 2007 možno použiť pomocou prístupového klávesu. K väčšine príkazov sa dostanete stlačením dvoch až piatich klávesov. Používanie prístupových klávesov:

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

  Pás s nástrojmi so zobrazenými Tipmi na prístupové klávesy

  Vyššie uvedený obrázok pochádza z lokality Školenia na lokalite Microsoft Office Online.

 2. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves I, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

  Poznámka   Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

Zmena zamerania klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s programami, ktoré obsahujú pás s nástrojmi používateľského rozhrania Office Fluent, je presúvanie sa klávesmi po jednotlivých kartách a príkazoch, kým požadovanú kartu alebo príkaz nenájdete. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré spôsoby, ako sa presúvať po ovládacích prvkoch bez použitia myši.

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi.

F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Skrytie alebo zobrazenie pása s nástrojmi.

CTRL+F1

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybraný príkaz.

SHIFT+F10

Presun zamerania s cieľom vybrať každú z nasledujúcich oblastí okna:

 • Aktívna karta na páse s nástrojmi

 • Otvorené pracovné tably

 • Stavový riadok v dolnej časti okna

 • Dokument

F6

Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

TAB alebo SHIFT+TAB

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Aktivovanie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu.

ENTER

Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a presunutie zamerania späť na dokument.

ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.)

F1

Na začiatok stránky

Rýchla referencia pre program Microsoft Office Word

Bežné úlohy v programe Microsoft Office Word

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie pevnej medzery.

CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK

Vytvorenie pevného spojovníka.

CTRL+SPOJOVNÍK

Zmena formátu písmen na tučné.

CTRL+B

Zmena písmen na kurzívu.

CTRL+I

Podčiarknutie písmen.

CTRL+U

Zmenšenie veľkosti písma o jednu hodnotu.

CTRL+SHIFT+<

Zväčšenie veľkosti písma o jednu hodnotu.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod.

CTRL+SHIFT+[

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod.

CTRL+SHIFT+]

Odstránenie formátovania odseku alebo znakov.

CTRL+MEDZERNÍK

Kopírovanie vybratého textu alebo objektu.

CTRL+C

Vystrihnutie vybratého textu alebo objektu.

CTRL+X

Prilepenie textu alebo objektu.

CTRL+V

Špeciálne prilepenie

CTRL+ALT+B

Prilepenie len formátovania

CTRL+SHIFT+V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL+Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL+Y

Otvorenie dialógového okna Počet slov.

CTRL+SHIFT+G

Práca s dokumentmi a webovými stránkami

Vytvorenie, zobrazenie a uloženie dokumentov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie nového dokumentu rovnakého typu ako aktuálny alebo naposledy používaný dokument.

CTRL+N

Otvorenie dokumentu.

CTRL+O

Zatvorenie dokumentu.

CTRL+W

Rozdelenie okna dokumentu.

ALT+CTRL+S

Zrušenie rozdelenia okna dokumentu.

ALT+SHIFT+Z

Uloženie dokumentu.

CTRL+S

Hľadanie, nahradenie a prehľadávanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyhľadanie textu, formátovania a špeciálnych položiek.

CTRL+F

Zopakovanie hľadania (po zatvorení okna Hľadať a nahradiť).

ALT+CTRL+Y

Nahradenie textu, určitého formátovania a špeciálnych položiek.

CTRL+H

Prechod na stranu, záložku, poznámky pod čiarou, tabuľku, komentár, grafiku alebo iné miesto.

CTRL+G

Prepínanie medzi poslednými štyrmi miestami, ktoré ste upravovali.

ALT+CTRL+Z

Otvorenie zoznamu možností prehľadávania. Stlačte klávesy so šípkami na výber možnosti a potom stlačte kláves ENTER na prehľadávanie dokumentu pomocou vybranej možnosti.

ALT+CTRL+HOME

Presun na predchádzajúce miesto úprav.

CTRL+PAGE UP

Presun na nasledujúce miesto úprav.

CTRL+PAGE DOWN

Prepnutie na iné zobrazenie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie na zobrazenie Rozloženie pri tlači.

ALT+CTRL+P

Prepnutie na zobrazenie prehľadu.

ALT+CTRL+O

Prepnutie na zobrazenie konceptu.

ALT+CTRL+N

Zobrazenie prehľadu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zvýšenie úrovne odseku.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Zníženie úrovne odseku.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Degradovanie základného textu.

CTRL+SHIFT+N

Presun vybraných odsekov nahor.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Presun vybraných odsekov smerom dole.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie textu pod nadpisom.

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie textu pod nadpisom.

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS

Rozbalenie alebo zbalenie celého textu alebo nadpisov.

ALT+SHIFT+A

Skrytie alebo zobrazenie formátovania znakov.

Lomka (/) na numerickej klávesnici

Zobrazenie prvého riadka základného textu alebo celého základného textu.

ALT+SHIFT+L

Zobrazenie všetkých nadpisov v štýle Nadpis 1.

ALT+SHIFT+1

Zobrazenie všetkých nadpisov až po nadpis n.

ALT+SHIFT+n

Vloženie znaku tabulátora.

CTRL+TAB

Tlač a ukážka dokumentov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytlačenie dokumentu.

CTRL+P

Prepínanie medzi dokumentom a zobrazením ukážky pred tlačou.

ALT+CTRL+I

Posúvanie ukážky stránky pri priblížení.

Klávesy so šípkami

Presun o jednu ukážku stránky pri vzdialení.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Prechod na prvú ukážku stránky pri vzdialení.

CTRL+HOME

Prechod na poslednú ukážku stránky pri vzdialení.

CTRL+END

Revízia dokumentov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie komentára.

ALT+CTRL+M

Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien.

CTRL+SHIFT+E

Zatvorenie tably revízií, ak je otvorená.

ALT+SHIFT+C

Zobrazenie Čítanie na celú obrazovku

Poznámka   Niektoré čítacie zariadenia obrazovky nemusia byť kompatibilné so zobrazením čítania na celú obrazovku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na začiatok dokumentu.

HOME

Prechod na koniec dokumentu.

END

Prechod na stranu n.

n, ENTER

Ukončenie rozloženia na čítanie.

ESC

Odkazy, poznámky pod čiarou a koncové poznámky

Požadovaná akcia

Klávesy

Označenie položky obsahu.

ALT+SHIFT+O

Označenie položky zoznamu citácií (citácie).

ALT+SHIFT+I

Označenie položky registra.

ALT+SHIFT+X

Vloženie poznámky pod čiarou.

ALT+CTRL+F

Vloženie koncovej poznámky.

ALT+CTRL+D

Práca s webovými stránkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL+K

Vrátenie o jednu stranu späť.

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jednu stranu dopredu.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Obnovenie.

F9

Úprava a premiestnenie textu a grafických objektov

Odstránenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL+BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL+DELETE

Vystrihnutie vybratého textu do schránky balíka Office.

CTRL+X

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL+Z

Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka.

CTRL+F3

Kopírovanie a premiestnenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie schránky balíka Office.

Stlačením klávesov ALT+H sa presuňte na kartu Domov, potom stlačte klávesy F,O.

Skopírovanie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office.

CTRL+C

Vystrihnutie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office.

CTRL+X

Prilepenie posledného skopírovaného objektu do schránky balíka Office.

CTRL+V

Jedno presunutie textu alebo grafického objektu.

F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)

Jedno skopírovanie textu alebo grafického objektu.

SHIFT+F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)

Keď je vybratý text alebo objekt, otvorenie dialógového okna Vytvorenie nového preddefinovaného bloku.

ALT+F3

Zobrazenie súvisiacej kontextovej ponuky, keď je vybratý preddefinovaný blok, napríklad obrázok SmartArt.

SHIFT+F10

Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka.

CTRL+F3

Prilepenie obsahu zásobníka.

CTRL+SHIFT+F3

Skopírovanie hlavičky alebo päty použitej v predchádzajúcej sekcii dokumentu.

ALT+SHIFT+R

Vloženie špeciálnych znakov

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

Pole.

CTRL+F9

Zlom riadka.

SHIFT+ENTER

Zlom strany.

CTRL+ENTER

Zlom stĺpca.

CTRL+SHIFT+ENTER

Dlhá pomlčka

ALT+CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS

Krátka pomlčka

CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS

Voliteľný spojovník.

CTRL+SPOJOVNÍK

Pevný spojovník.

CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK

Pevná medzera.

CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK

Symbol ochrannej značky.

CTRL+ALT+SHIFT+C

Symbol registrovanej obchodnej značky.

ALT+CTRL+R

Symbol obchodnej značky.

ALT+CTRL+T

Tri bodky.

ALT+CTRL+BODKA

Počiatočná jednoduchá úvodzovka.

CTRL+BODKA

Koncová jednoduchá úvodzovka.

CTRL+ČIARKA

Počiatočná dvojitá úvodzovka.

CTRL+BODKA

Koncová dvojitá úvodzovka.

CTRL+ČIARKA

Položka automatického textu

ENTER (po napísaní prvých znakov položky automatického textu a zobrazení obrazovkového komentára)

Vkladanie znakov použitím kódov znakov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie znaku Unicode pre zadaný (šestnástkový) kód znaku Unicode. Ak chcete napríklad zadať symbol meny euro (Symbol meny euro), zadajte 20AC, potom podržte stlačený kláves ALT a stlačte kláves X.

Kód znaku, ALT+X

Vyhľadanie kódu znaku Unicode pre vybratý znak

CTRL+SHIFT++

Vloženie znaku ANSI pre zadaný (desiatkový) kód znaku ANSI. Ak chcete napríklad vložiť symbol meny euro, podržte stlačený kláves ALT a na numerickej klávesnici stlačte 0128.

ALT+kód znaku (na numerickej klávesnici)

Výber textu a grafických objektov

Text vyberiete súčasným stlačením klávesu SHIFT a klávesov so šípkami umožňujúcimi pohyb kurzora.

Rozšírenie výberu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie režimu rozšírenia.

F8

Výber najbližšieho znaku.

F8 a potom stlačte klávesy ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Zväčšenie veľkosti výberu.

F8 (stlačte raz na výber slova, dvakrát na výber vety, atď.)

Zmenšenie veľkosti výberu.

SHIFT+F8

Vypnutie režimu rozšírenia.

ESC

Rozšírenie výberu o jeden znak doprava.

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu o jeden znak doľava.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu na koniec slova.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu na začiatok slova.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu na koniec riadka.

SHIFT+END

Rozšírenie výberu na začiatok riadka.

SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol.

SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu na koniec odseku.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu na začiatok odseku.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol.

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor.

SHIFT+PAGE UP

Rozšírenie výberu na začiatok dokumentu.

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na koniec dokumentu.

CTRL+SHIFT+END

Rozšírenie výberu na koniec okna.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Rozšírenie výberu tak, aby zahŕňal celý dokument.

CTRL+A

Výber vertikálneho bloku textu.

CTRL+SHIFT+F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Rozšírenie výberu na určité miesto v dokumente.

F8+klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Výber textu a grafických objektov v tabuľke

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber obsahu ďalšej bunky.

TAB

Výber obsahu predchádzajúcej bunky.

SHIFT+TAB

Rozšírenie výberu na susedné bunky.

Pri stlačenom klávese SHIFT opakované stláčanie klávesu so šípkou

Výber stĺpca.

Použite klávesy so šípkami na presun do hornej alebo dolnej bunky stĺpca a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stlačte klávesy SHIFT+ALT+PAGE DOWN, čím vyberiete stĺpec odhora nadol.

 • Stlačte klávesy SHIFT+ALT+PAGE UP, čím vyberiete stĺpec zdola nahor.

Rozšírenie výberu (alebo bloku).

CTRL+SHIFT+F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Výber celej tabuľky.

ALT+5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK)

Presun v rámci dokumentu

Presun

Klávesy

O jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

O jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

O jedno slovo doľava.

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

O jedno slovo doprava.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

O jeden odsek nahor.

CTRL+ŠÍPKA NAHOR

O jeden odsek nadol.

CTRL+ŠÍPKA NADOL

O jednu bunku doľava (v tabuľke).

SHIFT+TAB

O jednu bunku doprava (v tabuľke).

TAB

O jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

O jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Na koniec riadka.

END

Na začiatok riadka.

HOME

Do hornej časti okna.

ALT+CTRL+PAGE UP

Na koniec okna.

ALT+CTRL+PAGE DOWN

O jednu obrazovku nahor.

PAGE UP

O jednu obrazovku nadol.

PAGE DOWN

Na začiatok ďalšej strany.

CTRL+PAGE DOWN

Na začiatok predchádzajúcej strany.

CTRL+PAGE UP

Na koniec dokumentu.

CTRL+END

Na začiatok dokumentu.

CTRL+HOME

Na predchádzajúcu revíziu.

SHIFT+F5

Po otvorení dokumentu na miesto, kde ste pracovali, keď bol dokument naposledy zatvorený.

SHIFT+F5

Pohyb v tabuľke

Presun

Klávesy

Na nasledujúcu bunku v riadku

TAB

Na predchádzajúcu bunku v riadku

SHIFT+TAB

Na prvú bunku v riadku

ALT+HOME

Na poslednú bunku v riadku

ALT+END

Na prvú bunku v stĺpci

ALT+PAGE UP

Na poslednú bunku v stĺpci

ALT+PAGE DOWN

Na predchádzajúci riadok

ŠÍPKA NAHOR

Na nasledujúci riadok

ŠÍPKA NADOL

Jeden riadok nahor

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Jeden riadok nadol

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Vloženie odsekov a znakov tabulátora do tabuľky

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

Nový odsek v bunke.

ENTER

Znaky tabulátora v bunke.

CTRL+TAB

Formátovanie znakov a odsekov

Kopírovanie formátovania

Požadovaná akcia

Klávesy

Kopírovanie formátovania z textu.

CTRL+SHIFT+C

Použitie skopírovaného formátovania v texte.

CTRL+SHIFT+V

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Poznámka   Nasledujúce klávesové skratky nefungujú v režime Čítanie na celú obrazovku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma.

CTRL+SHIFT+F

Zväčšenie veľkosti písma.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma.

CTRL+SHIFT+<

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod.

CTRL+SHIFT+]

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod.

CTRL+SHIFT+[

Použitie formátov znakov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov.

CTRL+D

Zmena veľkosti písmen.

SHIFT+F3

Zmena všetkých písmen na veľké písmená.

CTRL+SHIFT+A

Použitie tučného písma.

CTRL+B

Použitie podčiarknutia.

CTRL+U

Podčiarknutie slov okrem medzier.

CTRL+SHIFT+W

Dvojité podčiarknutie textu.

CTRL+SHIFT+D

Použitie formátovania skrytého textu.

CTRL+SHIFT+H

Použitie kurzívy.

CTRL+I

Zmena všetkých písmen na kapitálky.

CTRL+SHIFT+K

Použitie dolného indexu (automatické medzery).

CTRL+ZNAK ROVNOSTI

Použitie horného indexu (automatické medzery).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Odstránenie manuálneho formátovania znakov.

CTRL+MEDZERNÍK

Zmena typu písma vo výbere na Symbol.

CTRL+SHIFT+Q

Zobrazenie a kopírovanie textových formátov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie netlačiteľných znakov.

CTRL+SHIFT+* (hviezdička na numerickej klávesnici nefunguje)

Zobrazenie formátovania textu.

SHIFT+F1 (potom kliknite na text, ktorého formátovanie si chcete pozrieť)

Kopírovanie formátov.

CTRL+SHIFT+C

Prilepenie formátov.

CTRL+SHIFT+V

Nastavenie riadkovania

Požadovaná akcia

Klávesy

Jednoduché riadkovanie.

CTRL+1

Dvojité riadkovanie.

CTRL+2

Nastavenie riadkovania na 1,5 riadka.

CTRL+5

Pridanie alebo odstránenie jedného odsadenia riadka pred odsekom.

CTRL+0 (nula)

Zarovnanie odsekov

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie odseku medzi zarovnaním na stred a zarovnaním doľava.

CTRL+E

Prepínanie odseku medzi zarovnaním podľa okraja a zarovnaním doľava.

CTRL+J

Prepínanie odseku medzi zarovnaním doprava a zarovnaním doľava.

CTRL+R

Zarovnanie odseku vľavo.

CTRL+L

Pridanie zarážky vľavo.

CTRL+M

Odstránenie zarážky vľavo.

CTRL+SHIFT+M

Vytvorenie opakovanej zarážky.

CTRL+T

Zmenšenie opakovanej zarážky.

CTRL+SHIFT+T

Odstránenie formátovania odseku.

CTRL+Q

Použitie štýlov odseku

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie pracovnej tably Použitie štýlov.

CTRL+SHIFT+S

Otvorenie pracovnej tably Štýly.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Spustenie automatického formátu.

ALT+CTRL+K

Použitie normálneho štýlu.

CTRL+SHIFT+N

Použitie štýlu Nadpis 1.

ALT+1

Použitie štýlu Nadpis 2.

ALT+2

Použitie štýlu Nadpis 3.

ALT+3

Zavretie pracovnej tably Štýly

 1. Ak nie je vybratá pracovná tabla Štýly , stlačte kláves F6, ktorým ju vyberiete.

 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Vloženie a úprava objektov

Vloženie objektu

 1. Stlačte klávesy ALT, N, J a potom J na otvorenie dialógového okna Objekt.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Pomocou klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte typ objektu a potom stlačte kláves ENTER na vytvorenie objektu.

  • Stlačte klávesy CTRL+TAB, aby ste prepli na kartu Vytvoriť zo súboru, a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť alebo vyhľadajte súbor.

Úprava objektu

 1. Kurzor umiestnite vľavo od objektu v dokumente a pomocou klávesov SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA vyberte objekt.

 2. Stlačte klávesy SHIFT+F10.

 3. Stlačte kláves TAB, aby ste sa dostali na položku Objekt názov objektu, stlačte kláves ENTER a potom znova kláves ENTER.

Vloženie grafiky SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves M na výber grafiky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického objektu.

 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického objektu, ktorý chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves W na výber objektu WordArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt. Potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Stlačte kláves TAB a potom ENTER.

Hromadná korešpondencia a príslušné polia

Spracovanie hromadnej korešpondencie

Poznámka   Ak chcete použiť tieto klávesové skratky, musíte byť na karte Korešpondencia.

Požadovaná akcia

Klávesy

Ukážka hromadnej korešpondencie.

ALT+SHIFT+K

Zlúčenie dokumentu.

ALT+SHIFT+N

Vytlačenie zlúčeného dokumentu.

ALT+SHIFT+M

Úprava dokumentu s údajmi hromadného zlúčenia.

ALT+SHIFT+E

Vloženie poľa hromadnej korešpondencie.

ALT+SHIFT+F

Práca s poľami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie poľa DATE.

ALT+SHIFT+D

Vloženie poľa LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Vloženie poľa PAGE.

ALT+SHIFT+P

Vloženie poľa TIME.

ALT+SHIFT+T

Vloženie prázdneho poľa.

CTRL+F9

Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Microsoft Office Word.

CTRL+SHIFT+F7

Aktualizovanie vybratých polí.

F9

Zrušenie prepojenia poľa.

CTRL+SHIFT+F9

Prepnutie medzi vybraným kódom poľa a jeho výsledkom.

SHIFT+F9

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami.

ALT+F9

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, ktoré zobrazuje výsledok poľa.

ALT+SHIFT+F9

Prechod na nasledujúce pole.

F11

Prechod na predchádzajúce pole.

SHIFT+F11

Uzamknutie poľa.

CTRL+F11

Odomknutie poľa.

CTRL+SHIFT+F11

Panel jazykov

Rozpoznávanie rukopisu

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice.

Ľavý kláves ALT+SHIFT

Zobrazenie zoznamu alternatív opravy.

Kláves s logom systému Windows+C

Zapnutie alebo vypnutie písania rukou.

Kláves s logom systému Windows+H

Zapnutie alebo vypnutie japonského editora IME na 101 klávesnici.

ALT+~

Zapnutie alebo vypnutie kórejského editora IME na 101 klávesnici.

Pravý kláves ALT

Zapnutie alebo vypnutie editora IME pre čínštinu na 101 klávesnici.

CTRL+MEDZERNÍK

Tipy

 • Môžete zvoliť klávesovú kombináciu na prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice v dialógovom okne Klávesy – rozšírené nastavenie. Ak chcete otvoriť dialógové okno Klávesy – rozšírené nastavenie, pravým tlačidlom myši kliknite na panel Jazyk a potom na položku Nastavenia. V časti Preferencie kliknite na tlačidlo Nastavenie klávesov.

 • Kláves s logom systému Windows (Kláves s logom systému Windows) sa na väčšine klávesníc nachádza v spodnom riadku klávesov.

Na začiatok stránky

Popis funkčných klávesov

Funkčné klávesy

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie Pomocníka alebo prechod na lokalitu Microsoft Office Online.

F1

Premiestnenie textu alebo grafického objektu.

F2

Zopakovanie poslednej akcie.

F4

Výber príkazu Prejsť na (karta Domov).

F5

Prechod do ďalšej tably alebo rámu.

F6

Výber príkazu Pravopis (karta Posúdiť).

F7

Rozšírenie výberu.

F8

Aktualizovanie vybraných polí.

F9

Zobrazenie klávesových tipov.

F10

Prechod na nasledujúce pole.

F11

Výber príkazu Uložiť ako (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

F12

SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie kontextového Pomocníka alebo zobrazenie formátovania.

SHIFT+F1

Kopírovanie textu.

SHIFT+F2

Zmena veľkosti písmen.

SHIFT+F3

Zopakovanie akcie Hľadať alebo Prejsť na.

SHIFT+F4

Prechod na poslednú zmenu.

SHIFT+F5

Prechod na predchádzajúcu tablu alebo rám (po stlačení klávesu F6).

SHIFT+F6

Výber príkazu Synonymický slovník (karta Posúdiť, skupina Kontrola pravopisu a gramatiky).

SHIFT+F7

Zmenšenie výberu.

SHIFT+F8

Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom.

SHIFT+F9

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT+F10

Prechod na predchádzajúce pole.

SHIFT+F11

Výber príkazu Uložiť (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

SHIFT+F12

CTRL+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber príkazu Ukážka pred tlačou (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

CTRL+F2

Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka.

CTRL+F3

Zatvorenie okna.

CTRL+F4

Prechod do ďalšieho okna.

CTRL+F6

Vloženie prázdneho poľa.

CTRL+F9

Maximalizovanie okna dokumentu.

CTRL+F10

Uzamknutie poľa.

CTRL+F11

Výber príkazu Otvoriť (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie obsahu zásobníka.

CTRL+SHIFT+F3

Úprava záložky.

CTRL+SHIFT+F5

Prechod do predchádzajúceho okna.

CTRL+SHIFT+F6

Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Office Word 2007.

CTRL+SHIFT+F7

Rozšírenie výberu alebo bloku.

CTRL+SHIFT+F8 a potom kláves so šípkou

Zrušenie prepojenia poľa.

CTRL+SHIFT+F9

Odomknutie poľa.

CTRL+SHIFT+F11

Výber príkazu Tlačiť (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúce pole.

ALT+F1

Vytvorenie nového preddefinovaného bloku

ALT+F3

Ukončenie programu Office Word 2007.

ALT+F4

Obnovenie veľkosti okna programu.

ALT+F5

Prechod z otvoreného dialógového okna späť do dokumentu. Platí pre dialógové okná, ktoré podporujú takéto správanie, napríklad okno Hľadať a nahradiť.

ALT+F6

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby.

ALT+F7

Spustenie makra.

ALT+F8

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami.

ALT+F9

Maximalizovanie okna programu.

ALT+F10

Zobrazenie kódu v jazyku Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na predchádzajúce pole.

ALT+SHIFT+F1

Výber príkazu Uložiť (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

ALT+SHIFT+F2

Zobrazenie pracovnej tably Zdroje informácií.

ALT+SHIFT+F7

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, ktoré zobrazuje výsledok poľa.

ALT+SHIFT+F9

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre inteligentnú značku.

ALT+SHIFT+F10

CTRL+ALT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie systémových informácií Microsoft.

CTRL+ALT+F1

Výber príkazu Otvoriť (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

CTRL+ALT+F2

Na začiatok stránky

Platí pre: Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk