Klávesové skratky pre program Microsoft Office Word

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Klávesové skratky opísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Poznámka   Tento článok sa nezaoberá prispôsobovaním klávesových skratiek ani vytváraním klávesových skratiek pre makrá alebo automatický text. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na niektoré z prepojení v časti Pozrite tiež.

Obsah tohto článku

Vyhľadávanie a používanie klávesových skratiek

Základné klávesové skratky programu Microsoft Office

Navigácia na páse s nástrojmi rozhrania Office Fluent

Rýchla referencia pre program Microsoft Office Word

Popis funkčných klávesov

Vyhľadávanie a používanie klávesových skratiek

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy v Pomocníkovi programu Microsoft Office Word 2007 oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Používanie klávesnice na rozbalenie častí

 • Ak chcete rozbaliť všetky časti článku, stláčajte kláves TAB, kým nie nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete zbaliť všetky časti, znova stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete rozbaliť iba jednu časť článku, stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete nadpis danej časti so znamienkom plus, a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete túto časť zbaliť, znova stlačte kláves ENTER.

Vyhľadávanie v článku

Dôležité   Pred spustením vyhľadávania stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves ENTER.

 1. Stlačte klávesy CTRL+F.

  Otvorí sa dialógové okno vyhľadávania s kurzorom pripraveným na zadávanie.

 2. Zadajte hľadaný text do poľa.

 3. Stlačte kláves ENTER.

Tlač tohto článku

Ak chcete túto tému vytlačiť, stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte klávesy CTRL+P.

Na začiatok stránky

Základné klávesové skratky programu Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prepnutie do ďalšieho okna.

ALT+TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zatvorenie aktívneho okna.

CTRL+W alebo CTRL+F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii.

ALT+F5

Presun na pracovnú tablu z inej časti okna programu (v smere hodinových ručičiek). Je možné, že kláves F6 budete musieť stlačiť viackrát.

F6

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT+F6

Prepnutie do ďalšieho okna v prípade, že je otvorených viac okien.

CTRL+F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

CTRL+SHIFT+F6

Maximalizovanie alebo obnovenie vybraného okna.

CTRL+F10

Kopíruje obrázok obrazovky do schránky.

PRINT SCREEN

Kopíruje obrázok vybratého okna do schránky.

ALT+PRINT SCREEN

Používanie dialógových okien

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prejde z otvoreného dialógového okna späť do dialógových okien súvisiacich s dokumentom, ako je napríklad okno Hľadať a nahradiť, ktoré podporujú takéto správanie.

ALT+F6

Prejde na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

kláves TAB

Prejde na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT+TAB

Prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL+TAB

Prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL+SHIFT+TAB

Prechádza medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Kurzorové klávesy

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Vyberie danú možnosť, začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

ALT+podčiarknuté písmeno možnosti

Otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Výber možnosti z rozbaľovacieho zoznamu.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Zatvorí vybratý rozbaľovací zoznam, zruší príkaz alebo zavrie dialógové okno.

Kláves ESC

Spustí vybratý príkaz.

kláves ENTER

Používanie editovacích polí v rámci dialógových okien

Textové pole je prázdne miesto, kam sa píše alebo prilepuje záznam, ako je napríklad vaše meno používateľa alebo cesta k priečinku.

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prejde na začiatok položky.

Kláves HOME

Prejde na koniec položky.

Kláves END

Prejde o jeden znak doľava alebo doprava.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde o jedno slovo doľava.

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde o jedno slovo doprava.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie alebo zruší výber jedného znaku smerom doľava.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie alebo zruší výber jedného znaku smerom doprava.

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie alebo zruší výber jedného slova smerom doľava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie alebo zruší výber jedného slova smerom doprava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie od kurzora po začiatok položky.

SHIFT+HOME

Vyberie od kurzora po koniec položky.

SHIFT+END

Použitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

Požadovaná akcia

Stlačte:

Zobrazí dialógové okno Otvoriť.

CTRL+F12 alebo CTRL+O

Zobrazí dialógové okno Uložiť ako.

F12

Prejsť do predchádzajúceho priečinka. Obrázok tlačidla

ALT+SHIFT+1

Tlačidlo O úroveň vyššie: Obrázok tlačidla Otvorí priečinok o jednu úroveň vyššie, než je otvorený priečinok.

ALT+SHIFT+2

Tlačidlo Odstrániť: Obrázok tlačidla Odstráni vybratý priečinok alebo súbor.

Kláves DELETE

Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok: Obrázok tlačidla Vytvorí nový priečinok.

ALT+SHIFT+4

Tlačidlo Zobrazenia: Obrázok tlačidla Prepína medzi dostupnými zobrazeniami priečinka.

ALT+SHIFT+5

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybranú položku, napr. pre priečinok alebo súbor

SHIFT+F10

Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

kláves TAB

Otvorenie zoznamu Kde hľadať

F4 alebo ALT+I

Aktualizovanie zoznamu súborov.

F5

Vrátenie alebo zopakovanie akcií

Požadovaná akcia

Stlačte:

Zruší akciu.

Kláves ESC

Vráti späť akciu.

CTRL+Z

Zopakuje akciu.

CTRL+Y

Prístup k pracovným tablám a galériám a ich používanie

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prechod na pracovnú tablu z inej tably okna programu. (Kláves F6 možno bude potrebné stlačiť viackrát.)

F6

Prechod na pracovnú tablu, ak je ponuka aktívna. (Klávesy CTRL+TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.)

CTRL+TAB

Ak je pracovná tabla aktívna, vyberie nasledujúcu alebo predchádzajúcu možnosť na pracovnej table.

TAB alebo SHIFT+TAB 

Zobrazenie úplnej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably.

CTRL+MEDZERNÍK

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie

SHIFT+F10

Výber prvej alebo poslednej položky v galérii.

HOME alebo END 

Posúva sa nahor alebo nadol vo vybranom zozname galérie.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zavretie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačením klávesu F6 prejdite na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačením klávesu F6 prejdite na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Presunúťa potom stlačte kláves ENTER.

 4. Pomocou klávesov so šípkami presuňte pracovnú tablu a potom stlačte kláves ENTER.

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačením klávesu F6 prejdite na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej plochy a potom stlačte kláves ENTER.

Prístup k inteligentným značkám a ich používanie

Požadovaná akcia

Stlačte:

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybranú položku

SHIFT+F10

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre inteligentnú značku, tlačidlo Možnosti automatických opráv Obrázok tlačidla alebo tlačidlo Možnosti prilepenia Obrázok tlačidla. Ak sa vyskytuje viac inteligentných značiek, prepnutie na ďalšiu inteligentnú značku a zobrazenie jej ponuky alebo hlásenia.

ALT+SHIFT+F10

Výber nasledujúcej položky v ponuke inteligentnej značky.

ŠÍPKA NADOL

Výber predchádzajúcej položky v ponuke inteligentnej značky.

ŠÍPKA NAHOR

Vykonanie akcie vybratej položky v ponuke inteligentnej značky.

kláves ENTER

Zatvorenie ponuky alebo hlásenia inteligentnej značky.

Kláves ESC

Tipy:

 • Môžete požiadať o upozorňovanie zvukovým signálom pri každom zobrazení inteligentnej značky. Na jeho vypočutie je potrebná zvuková karta. Okrem toho musíte mať na svojom počítači nainštalovanú súčasť Zvuky Microsoft Office.

 • Ak máte prístup na web, doplnok Zvuky balíka Microsoft Office môžete prevziať na webovej lokalite Microsoft Office Online. Po nainštalovaní zvukových súborov vykonajte nasledujúce kroky v programoch Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo Microsoft Office Word 2007:

  1. Stlačte klávesy ALT+F, aby sa otvorila ponuka pod tlačidlom Office Obrázok tlačidla a potom stlačte kláves I. Otvorí sa okno názov programu - možnosti.

  2. Stlačením klávesu A vyberte položku Rozšírené a potom stlačte kláves TAB, čím sa presuniete do časti Rozšírené možnosti pre prácu s programom .

  3. Dvakrát stlačte klávesovú skratku ALT+S, aby ste prešli na začiarkavacie políčko Sprevádzať udalosti zvukom v sekcii Všeobecné, a potom stlačte MEDZERNÍK.

  4. Opakovaným stlačením klávesu TAB stlačte tlačidlo OK a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka   Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia tohto políčka ovplyvní všetky programy balíka Office, ktoré podporujú zvuk.

Na začiatok stránky

Navigácia na páse s nástrojmi rozhrania Office Fluent

Prístup k ľubovoľnému príkazu stlačením niekoľkých klávesov

Poznámka   Pás s nástrojmi je súčasťou používateľského rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Prístupové klávesy umožňujú rýchle použitie príkazu stlačením niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde v programe sa nachádzate. Každý príkaz v programe Office Word 2007 možno použiť pomocou prístupového klávesu. K väčšine príkazov sa dostanete stlačením dvoch až piatich klávesov. Používanie prístupových klávesov:

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

  Pás s nástrojmi so zobrazenými Tipmi na prístupové klávesy

  Vyššie uvedený obrázok bol vyňaté z Microsoft Office – školenia.

 2. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves I, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

  Poznámka   Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

Zmena zamerania klávesnice bez použitia myši

Ďalšou možnosťou použitia klávesnice pri práci s programami, ktoré obsahujú pás s nástrojmi rozhrania Office Fluent, je jej použitie na prechádzanie jednotlivými kartami a príkazmi, kým nenájdete požadovanú kartu alebo požadovaný príkaz. Niektoré spôsoby vyberania položiek na obrazovke pomocou klávesnice a bez použitia myši sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Požadovaná akcia

Stlačte:

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi.

F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Skrytie alebo zobrazenie pása s nástrojmi.

CTRL+F1

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybraný príkaz.

SHIFT+F10

Prechádzanie položkami a postupné vyberanie nasledujúcich oblastí okna:

 • Aktívna karta na páse s nástrojmi

 • Otvorené pracovné tably

 • Stavový riadok v dolnej časti okna

 • Dokument

F6

Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

TAB alebo SHIFT+TAB 

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Open the selected menu or gallery on the Ribbon.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Aktivovanie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu.

kláves ENTER

Finish modifying a value in a control on the Ribbon, and move focus back to the document.

kláves ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.)

F1

Na začiatok stránky

Rýchla referencia pre program Microsoft Office Word

Bežné úlohy v programe Microsoft Office Word

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vytvorí pevnú medzeru.

CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK

Vytvorí pevný spojovník.

CTRL+SPOJOVNÍK

Zmení formát písmen na tučné.

CTRL+B

Zmení písmená na kurzívu.

CTRL+I

Podčiarkne písmená.

CTRL+U

Zmenšenie veľkosti písma o jednu hodnotu.

CTRL+SHIFT+<

Zväčšenie veľkosti písma o jednu hodnotu.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod.

CTRL+[

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod.

CTRL

Odstráni formátovanie odseku alebo znakov.

CTRL+MEDZERNÍK

Kopíruje vybratý text alebo objekt.

CTRL+C

Vystrihne vybratý text alebo objekt.

CTRL+X

Prilepí text alebo objekt.

CTRL+V

Prilepiť špeciálne...

CTRL+ALT+B

Prilepenie len formátovania

CTRL+SHIFT+V

Vráti späť poslednú akciu.

CTRL+Z

Zopakuje poslednú akciu.

CTRL+Y

Otvorenie dialógového okna Počet slov.

CTRL+SHIFT+G

Práca s dokumentmi a webovými stránkami

Vytvorenie, zobrazenie a uloženie dokumentov

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vytvorí nový dokument rovnakého typu ako aktuálny alebo naposledy používaný dokument.

CTRL+N

Otvorí dokument.

CTRL+O

Zavrie dokument.

CTRL+W

Rozdelí okno dokumentu.

ALT+CTRL+S

Zruší rozdelenie okna dokumentu.

ALT+SHIFT+Z

Uloží dokument.

CTRL+S

Hľadanie, nahradenie a prehľadávanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte:

Hľadá text, formátovanie a špeciálne položky.

CTRL+F

Zopakuje hľadanie (po zatvorení okna Hľadať a nahradiť).

ALT+CTRL+Y

Nahradí text, určité formátovanie a špeciálne položky.

CTRL+H

Prejde na stranu, záložku, poznámky pod čiarou, tabuľku, komentár, grafiku alebo iné miesto.

CTRL+G

Prepínanie medzi poslednými štyrmi miestami, ktoré ste upravovali.

ALT+CTRL+Z

Otvorenie zoznamu možností prehľadávania. Stlačte klávesy so šípkami na výber možnosti a potom stlačte kláves ENTER na prehľadávanie dokumentu pomocou vybranej možnosti.

ALT+CTRL+HOME

Presun na predchádzajúce miesto úprav.

CTRL+PAGE UP

Presun na nasledujúce miesto úprav.

CTRL+PAGE DOWN

Prepnutie do iného zobrazenia

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prepne na zobrazenie Rozloženie pri tlači.

ALT+CTRL+P

Prepne na zobrazenie prehľadu.

ALT+CTRL+O

Prepnutie na zobrazenie konceptu.

ALT+CTRL+N

Zobrazenie Prehľad

Požadovaná akcia

Stlačte:

Zvýši úroveň odseku.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Zníži úroveň odseku.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Degraduje základný text.

CTRL+SHIFT+N

Presunie vybrané odseky nahor.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Presunie vybrané odseky smerom dole.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozbalí text pod nadpisom.

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Zbalí text pod nadpisom.

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS

Rozbalí alebo zbalí celý text alebo nadpisy.

ALT+SHIFT+A

Skryje alebo zobrazí formátovanie znakov.

Lomka (/) na numerickej klávesnici

Zobrazí prvý riadok základného textu alebo celý základný text.

ALT+SHIFT+L

Zobrazí všetky nadpisy v štýle Nadpis 1.

ALT+SHIFT+1

Zobrazí všetky nadpisy až po Nadpis n.

ALT+SHIFT+n

Vloží znak tabulátora.

CTRL+TAB

Tlač a ukážka dokumentov

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vytlačí dokument.

CTRL+P

Prepína medzi dokumentom a zobrazením ukážky pred tlačou.

ALT+CTRL+I

Pri priblížení umožňujú posúvanie ukážky stránky.

Kurzorové klávesy

Pri vzdialení umožňujú presun o jednu ukážku stránky.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Pri vzdialení prejde na prvú ukážku stránky.

CTRL+HOME

Pri vzdialení prejde na poslednú ukážku stránky.

CTRL+END

Revízia dokumentov

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vloží komentár.

ALT+CTRL+M

Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien.

CTRL+SHIFT+E

Zavrie tablu revízií, ak je otvorená.

ALT+SHIFT+C

Zobrazenie Čítanie na celú obrazovku

Poznámka   Niektoré čítacie zariadenia obrazovky nemusia byť kompatibilné so zobrazením čítania na celú obrazovku.

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prejde na začiatok dokumentu.

Kláves HOME

Prejde na koniec dokumentu.

Kláves END

Prechod na stranu n.

n, ENTER

Ukončí rozloženie na čítanie.

Kláves ESC

Odkazy, poznámky pod čiarou a koncové poznámky

Požadovaná akcia

Stlačte:

Označí položku obsahu.

ALT+SHIFT+O

Označí položku zoznamu citácií (citáciu).

ALT+SHIFT+I

Označí položku registra.

ALT+SHIFT+X

Vloží poznámku pod čiarou.

ALT+CTRL+F

Vloží koncovú poznámku.

ALT+CTRL+D

Práca s webovými stránkami

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vloženie hypertextového prepojenia

CTRL+K

Vráti sa o jednu stranu späť.

ALT+ŠÍPKA VĽAVO

Prejde o jednu stranu dopredu.

ALT+ŠÍPKA VPRAVO

Obnovenie.

F9

Úprava a premiestnenie textu a grafických objektov

Odstránenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Stlačte:

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL+BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

Kláves DELETE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL+DELETE

Vystrihne vybratý text do schránky balíka Office.

CTRL+X

Vráti späť poslednú akciu.

CTRL+Z

Vyreže vybratú časť dokumentu a uloží ju do zásobníka.

CTRL+F3

Kopírovanie a premiestnenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Stlačte:

Otvorenie schránky balíka Office.

Stlačením klávesov ALT+H sa presuňte na kartu Domov, potom stlačte klávesy F,O.

Skopírovanie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office.

CTRL+C

Vystrihnutie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office.

CTRL+X

Prilepenie posledného skopírovaného objektu do schránky balíka Office.

CTRL+V

Jedno presunutie textu alebo grafického objektu.

F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)

Jedno skopírovanie textu alebo grafického objektu.

SHIFT+F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)

Keď je vybratý text alebo objekt, otvorenie dialógového okna Vytvorenie nového preddefinovaného bloku.

ALT+F3

Zobrazenie súvisiacej kontextovej ponuky pre vybratý preddefinovaný blok, ako je napríklad grafický prvok SmartArt.

SHIFT+F10

Vyreže vybratú časť dokumentu a uloží ju do zásobníka.

CTRL+F3

Prilepí obsah zásobníka.

CTRL+SHIFT+F3

Skopíruje hlavičku alebo pätu použitú v predchádzajúcej sekcii dokumentu.

ALT+SHIFT+R

Vloženie špeciálnych znakov

Objekt, ktorý sa má vložiť

Stlačte:

Pole.

CTRL+F9

Zlom riadka.

SHIFT+ENTER

Zlom strany.

CTRL+ENTER

Zlom stĺpca.

CTRL+SHIFT+ENTER

Dlhá pomlčka

ALT+CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS

Krátka pomlčka

CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS

Voliteľný spojovník.

CTRL+SPOJOVNÍK

Pevný spojovník.

CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK

Pevná medzera.

CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK

Symbol ochrannej značky.

CTRL+ALT+SHIFT+C

Symbol registrovanej obchodnej značky.

ALT+CTRL+R

Symbol obchodnej značky.

ALT+CTRL+T

tri bodky

ALT+CTRL+BODKA

Počiatočná jednoduchá úvodzovka.

CTRL+BODKA

Koncová jednoduchá úvodzovka.

CTRL+ČIARKA

Počiatočná dvojitá úvodzovka.

CTRL+BODKA

Koncová dvojitá úvodzovka.

CTRL+ČIARKA

Položka automatického textu.

ENTER (po napísaní prvých znakov položky automatického textu a zobrazení obrazovkového komentára)

Vkladanie znakov použitím kódov znakov

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vloženie znaku Unicode pre zadaný (šestnástkový) kód znaku Unicode. Ak chcete napríklad zadať symbol meny euro (Symbol meny euro), zadajte 20AC, potom podržte stlačený kláves ALT a stlačte kláves X.

Kód znaku, ALT+X

Vyhľadanie kódu znaku Unicode pre vybratý znak

CTRL+SHIFT++

Vloženie znaku ANSI pre zadaný (desiatkový) kód znaku ANSI. Ak chcete napríklad vložiť symbol meny euro, podržte stlačený kláves ALT a na numerickej klávesnici stlačte 0128.

ALT+kód znaku (na numerickej klávesnici)

Výber textu a grafických objektov

Text vyberiete súčasným stlačením klávesu SHIFT a klávesov so šípkami umožňujúcimi pohyb kurzora.

Rozšíri výber.

Požadovaná akcia

Stlačte:

Zapne režim rozšírenia.

F8

Vyberie najbližší znak.

F8 a potom stlačte klávesy ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Zväčší veľkosť výberu.

F8 (stlačte raz na výber slova, dvakrát na výber vety, atď.)

Zmenší veľkosť výberu.

SHIFT+F8

Vypne režim rozšírenia.

Kláves ESC

Rozšírenie výberu o jeden znak doprava.

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu o jeden znak doľava.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu na koniec slova.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu na začiatok slova.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu na koniec riadka.

SHIFT+END

Rozšírenie výberu na začiatok riadka.

SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol.

SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu na koniec odseku.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu na začiatok odseku.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol.

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor.

SHIFT+PAGE UP

Rozšírenie výberu na začiatok dokumentu.

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na koniec dokumentu.

CTRL+SHIFT+END

Rozšírenie výberu na koniec okna.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Rozšírenie výberu tak, aby zahŕňal celý dokument.

CTRL+A

Výber vertikálneho bloku textu.

CTRL+SHIFT+F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Rozšírenie výberu na určité miesto v dokumente.

F8+klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Výber textu a grafických objektov v tabuľke

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vyberie obsah ďalšej bunky.

kláves TAB

Vyberie obsah predchádzajúcej bunky.

SHIFT+TAB

Rozšíri výber na susedné bunky.

Pri stlačenom klávese SHIFT opakované stláčanie klávesu so šípkou

Vyberie stĺpec.

Použite klávesy so šípkami na presun do hornej alebo dolnej bunky stĺpca a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stlačte klávesy SHIFT+ALT+PAGE DOWN, čím vyberiete stĺpec odhora nadol.

 • Stlačte klávesy SHIFT+ALT+PAGE UP, čím vyberiete stĺpec zdola nahor.

Rozšíri výber (alebo blok).

CTRL+SHIFT+F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

Vyberie celú tabuľku.

ALT+5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK)

Presun v rámci dokumentu

Ak sa chcete premiestniť

Stlačte:

Jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Jeden znak napravo

ŠÍPKA DOPRAVA

Jedno slovo doľava

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

Jedno slovo doprava

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

O jeden odsek nahor.

CTRL+ŠÍPKA NAHOR

O jeden odsek nadol.

CTRL+ŠÍPKA NADOL

O jednu bunku doľava (v tabuľke).

SHIFT+TAB

O jednu bunku doprava (v tabuľke).

kláves TAB

O jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

O jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Na koniec riadka

Kláves END

Na začiatok riadka

Kláves HOME

Do hornej časti okna.

ALT+CTRL+PAGE UP

Na koniec okna.

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Posúva o jednu obrazovku nahor.

PAGE UP

Posúva o jednu obrazovku nadol.

PAGE DOWN

Na začiatok ďalšej strany.

CTRL+PAGE DOWN

Na začiatok predchádzajúcej strany.

CTRL+PAGE UP

Na koniec dokumentu.

CTRL+END

Na začiatok dokumentu.

CTRL+HOME

Na predchádzajúcu revíziu.

SHIFT+F5

After opening a document, to the location you were working in when the document was last closed

SHIFT+F5

Pohyb v tabuľke

Ak sa chcete premiestniť

Stlačte:

Na nasledujúcu bunku v riadku

kláves TAB

Na predchádzajúcu bunku v riadku

SHIFT+TAB

Na prvú bunku v riadku

ALT+HOME

Na poslednú bunku v riadku

ALT+END

Na prvú bunku v stĺpci

ALT+PAGE UP

Na poslednú bunku v stĺpci

ALT+PAGE DOWN

Na predchádzajúci riadok

ŠÍPKA NAHOR

Na nasledujúci riadok

ŠÍPKA NADOL

Jeden riadok nahor

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Jeden riadok nadol

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Vloženie odsekov a znakov tabulátora do tabuľky

Postup pre vloženie efektu

Stlačte:

Nový odsek v bunke.

kláves ENTER

Znaky tabulátora v bunke.

CTRL+TAB

Použitie režimu prepisovania

Ak chcete zmeniť nastavenie prepisovania, aby ste mali prístup k režimu prepisovania stlačením klávesu INSERT, použite nasledujúci postup:

 1. Stlačte klávesy ALT + F sa otvorila ponuka pod Tlačidlom Microsoft Office Obrázok tlačidla, a potom stlačte kláves i. otvorí sa okno Možnosti programu Word.

 2. Stlačením klávesu A vyberte možnosť ROZŠÍRENÉ, ďalej stlačte kláves TAB.

 3. Stlačením klávesov ALT+O sa presuňte na začiarkavacie políčko Použiť kláves INSERT na riadenie režimu prepisovania.

 4. Stlačením klávesu MEDZERNÍK začiarknite políčko a stlačte kláves ENTER.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania, stlačte kláves INSERT.

Formátovanie znakov a odsekov

Kopírovanie formátovania

Požadovaná akcia

Stlačte:

Kopíruje formátovanie z textu.

CTRL+SHIFT+C

Skopírované formátovanie použije v texte.

CTRL+SHIFT+V

Zmena písma alebo zmena veľkosti písma

Poznámka   Nasledujúce klávesové skratky nefungujú v režime Čítanie na celú obrazovku.

Požadovaná akcia

Stlačte:

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma.

CTRL+SHIFT+F

Zväčší veľkosť písma.

CTRL+SHIFT+>

Zmenší veľkosť písma.

CTRL+SHIFT+<

Zväčší veľkosť písma o jeden bod.

CTRL

Zmenší veľkosť písma o jeden bod.

CTRL+[

Použitie formátovania znakov

Požadovaná akcia

Stlačte:

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov.

CTRL+D

Zmení veľkosť písmen.

SHIFT+F3

Zmena všetkých písmen na veľké písmená.

CTRL+SHIFT+A

Použije tučné písmo.

CTRL+B

Použije podčiarknutie.

CTRL+U

Podčiarkne slová, vynechá medzery.

CTRL+SHIFT+W

Dvakrát podčiarkne text.

CTRL+SHIFT+D

Použije formátovanie skrytý text.

CTRL+SHIFT+H

Použije kurzívu.

CTRL+I

Všetky písmená zmení na kapitálky.

CTRL+SHIFT+K

Použije dolný index (automatické medzery).

CTRL+ZNAMIENKO ROVNOSTI

Použije horný index (automatické medzery).

CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Odstráni manuálne formátovanie znakov.

CTRL+MEDZERNÍK

Zmení typ písma vo výbere na Symbol.

CTRL+SHIFT+Q

Zobrazenie a kopírovanie textových formátov

Požadovaná akcia

Stlačte:

Zobrazí netlačiteľné znaky.

CTRL+SHIFT+* (hviezdička na numerickej klávesnici nefunguje)

Zobrazí formátovanie textu.

SHIFT+F1 (potom kliknite na text, ktorého formátovanie si chcete pozrieť)

Kopíruje formáty.

CTRL+SHIFT+C

Prilepí formáty.

CTRL+SHIFT+V

Nastavenie riadkovania

Požadovaná akcia

Stlačte:

Jednoduché riadkovanie.

CTRL+1

Dvojité riadkovanie.

CTRL+2

Nastaví riadkovanie na 1,5 riadka.

CTRL+5

Pridá alebo odstráni jedno odsadenie riadka pred odsekom.

CTRL+0 (nula)

Zarovnanie odsekov

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prepínanie odseku medzi zarovnaním na stred a zarovnaním doľava.

CTRL+E

Prepínanie odseku medzi zarovnaním podľa okraja a zarovnaním doľava.

CTRL+J

Prepínanie odseku medzi zarovnaním doprava a zarovnaním doľava.

CTRL+R

Zarovná odsek vľavo.

CTRL+L

Pridá zarážku vľavo.

CTRL+M

Odstráni zarážku vľavo.

CTRL+SHIFT+M

Vytvorí opakovanú zarážku.

CTRL+T

Zmenší opakovanú zarážku.

CTRL+SHIFT+T

Odstráni formátovanie odseku.

CTRL+Q

Použitie štýlov odseku

Požadovaná akcia

Stlačte:

Otvorenie pracovnej tably Použitie štýlov.

CTRL+SHIFT+S

Otvorenie pracovnej tably Štýly.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Spustí automatický formát.

ALT+CTRL+K

Použije normálny štýl.

CTRL+SHIFT+N

Použije štýl Nadpis 1.

ALT+1

Použitie štýlu Nadpis 2.

ALT+2

Použitie štýlu Nadpis 3.

ALT+3

Zavretie pracovnej tably Štýly

 1. Ak nie je vybratá pracovná tabla Štýly , stlačte kláves F6, ktorým ju vyberiete.

 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Vloženie a úprava objektov

Vloženie objektu

 1. Stlačte klávesy ALT, N, J a potom J na otvorenie dialógového okna Objekt.

 2. Vyberte jednu z nasledovných možností.

  • Pomocou klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte typ objektu a potom stlačte kláves ENTER na vytvorenie objektu.

  • Stlačte klávesy CTRL+TAB, aby ste prepli na kartu Vytvoriť zo súboru, a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť alebo vyhľadajte súbor.

Úprava objektu

 1. Kurzor umiestnite vľavo od objektu v dokumente a pomocou klávesov SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA vyberte objekt.

 2. Stlačte klávesy SHIFT+F10.

 3. Stlačte kláves TAB, aby ste sa dostali na položku Objekt názov objektu, stlačte kláves ENTER a potom znova kláves ENTER.

Vloženie grafiky SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves M na výber grafiky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického objektu.

 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického objektu, ktorý chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves W na výber objektu WordArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt. Potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Stlačte kláves TAB a potom ENTER.

Hromadná korešpondencia a príslušné polia

Spracovanie hromadnej korešpondencie

Poznámka   Ak chcete použiť tieto klávesové skratky, musíte byť na karte Korešpondencia.

Požadovaná akcia

Stlačte:

Ukážka hromadnej korešpondencie.

ALT+SHIFT+K

Zlúči dokument.

ALT+SHIFT+N

Vytlačí zlúčený dokument.

ALT+SHIFT+M

Upraví dokument s údajmi hromadného zlúčenia.

ALT+SHIFT+E

Vloží pole hromadnej korešpondencie.

ALT+SHIFT+F

Práca s poľami

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vloží pole DATE.

ALT+SHIFT+D

Vloží pole číslovaného zoznamu.

ALT+CTRL+L

Vloží pole PAGE.

ALT+SHIFT+P

Vloží pole TIME.

ALT+SHIFT+T

Vloží prázdne pole.

CTRL+F9

Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Microsoft Office Word.

CTRL+SHIFT+F7

Aktualizuje vybraté polia.

F9

Zruší prepojenie poľa.

CTRL+SHIFT+F9

Prepína medzi vybratým kódom poľa a jeho výsledkom.

SHIFT+F9

Slúži na prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami.

ALT+F9

Spustí funkciu GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, ktoré zobrazuje výsledok poľa.

ALT+SHIFT+F9

Prejde na ďalšie pole.

F11

Prejde na predchádzajúce pole.

SHIFT+F11

Uzamkne pole.

CTRL+F11

Odomkne pole.

CTRL+SHIFT+F11

Panel jazykov

Rozpoznávanie rukou písaného textu

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prepína medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice.

Ľavý kláves ALT+SHIFT

Zobrazí zoznam alternatív opravy.

Kláves s logom systému Windows+ C

Zapne alebo vypne písanie rukou.

Kláves s logom systému Windows+ H

Zapne alebo vypne japonský editor IME na 101 klávesnici.

ALT

Zapne alebo vypne kórejský editor IME na 101 klávesnici.

Pravý kláves ALT

Zapne alebo vypne editor IME pre čínštinu na 101 klávesnici.

CTRL+MEDZERNÍK

Tipy:

 • Môžete zvoliť klávesovú kombináciu na prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice v dialógovom okne Klávesy – rozšírené nastavenie. Ak chcete otvoriť dialógové okno Klávesy – rozšírené nastavenie, pravým tlačidlom myši kliknite na panel Jazyk a potom na položku Nastavenia. V časti Preferencie kliknite na tlačidlo Nastavenie klávesov.

 • Kláves s logom systému Windows (Kláves s logom systému Windows) sa na väčšine klávesníc nachádza v spodnom riadku klávesov.

Na začiatok stránky

Popis funkčných klávesov

Funkčné klávesy

Požadovaná akcia

Stlačte:

Slúži na otvorenie Pomocníka a umožňuje prejsť na lokalitu Microsoft Office Online.

F1

Premiestni text alebo grafický objekt.

F2

Zopakuje poslednú akciu.

F4

Výber príkazu Prejsť na (karta Domov).

F5

Prejde do ďalšej tably alebo rámu.

F6

Výber príkazu Pravopis (karta Posúdiť).

F7

Rozšíri výber.

F8

Aktualizovanie vybraných polí.

F9

Zobrazenie klávesových tipov.

F10

Prejde na ďalšie pole.

F11

Výber príkazu Uložiť ako (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

F12

SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte:

Spustí kontextového Pomocníka alebo zobrazí formátovanie.

SHIFT+F1

Kopíruje text.

SHIFT+F2

Zmení veľkosť písmen.

SHIFT+F3

Zopakuje akciu Hľadať alebo Prejsť na.

SHIFT+F4

Prejde na poslednú zmenu.

SHIFT+F5

Prechod na predchádzajúcu tablu alebo rám (po stlačení klávesu F6).

SHIFT+F6

Výber príkazu Synonymický slovník (karta Posúdiť, skupina Kontrola pravopisu a gramatiky).

SHIFT+F7

Zmenší výber.

SHIFT+F8

Prepína medzi kódom poľa a jeho výsledkom.

SHIFT+F9

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT+F10

Prejde na predchádzajúce pole.

SHIFT+F11

Výber príkazu Uložiť (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

SHIFT+F12

CTRL+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte:

Výber príkazu Ukážka pred tlačou (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

CTRL+F2

Vyreže vybratú časť dokumentu a uloží ju do zásobníka.

CTRL+F3

Zavrie okno.

CTRL+F4

Prejde do ďalšieho okna.

CTRL+F6

Vloží prázdne pole.

CTRL+F9

Maximalizuje okno dokumentu.

CTRL+F10

Uzamkne pole.

CTRL+F11

Výber príkazu Otvoriť (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vloží obsah zásobníka.

CTRL+SHIFT+F3

Upraví záložku.

CTRL+SHIFT+F5

Prejde do predchádzajúceho okna.

CTRL+SHIFT+F6

Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Office Word 2007.

CTRL+SHIFT+F7

Rozšíriť označený text (blok tabuľky)

CTRL+SHIFT+F8 a potom kláves so šípkou

Zruší prepojenie poľa.

CTRL+SHIFT+F9

Odomkne pole.

CTRL+SHIFT+F11

Výber príkazu Tlačiť (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prejde na ďalšie pole.

ALT+F1

Vytvorenie novej položky typu Preddefinovaný blok

ALT+F3

Ukončenie programu Office Word 2007.

ALT+F4

Obnoví veľkosť okna programu.

ALT+F5

Prejde z otvoreného dialógového okna späť do dialógových okien súvisiacich s dokumentom, ako je napríklad okno Hľadať a nahradiť, ktoré podporujú takéto správanie.

ALT+F6

Nájde pravopisnú alebo gramatickú chybu.

ALT+F7

Spustí makro.

ALT+F8

Slúži na prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami.

ALT+F9

Maximalizuje okno programu.

ALT+F10

Zobrazí kód v jazyku Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prejde na predchádzajúce pole.

ALT+SHIFT+F1

Výber príkazu Uložiť (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

ALT+SHIFT+F2

Zobrazenie pracovnej tably Zdroje informácií.

ALT+SHIFT+F7

Spustí funkciu GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, ktoré zobrazuje výsledok poľa.

ALT+SHIFT+F9

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre inteligentnú značku.

ALT+SHIFT+F10

CTRL+ALT+funkčný kláves

Požadovaná akcia

Stlačte:

Zobrazí systémové informácie Microsoft.

CTRL+ALT+F1

Výber príkazu Otvoriť (tlačidlo OfficeObrázok tlačidla).

CTRL+ALT+F2

Na začiatok stránky

Ak tento článok nemal odpoveď na vašu otázku, môžete získať pomoc od agenta OmniTech podporu. Na obmedzenú dobu, prvý-time užívateľov môžete získať až 15 minút zadarmo podporu.

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk