Klávesové skratky pre program Access

Na rýchly prístup k často používaným príkazom alebo operáciám je možné použiť klávesové skratky. V nasledujúcom texte je uvedený zoznam klávesových skratiek, ktoré sú k dispozícii v programe Microsoft Access 2010. Klávesové skratky sa dajú tiež použiť na prácu s ponukou, príkazom alebo ovládacím prvkom bez použitia myši.

Všeobecné klávesové skratky

Všeobecné klávesové skratky programu Access

Otvorenie databázy

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie novej databázy

CTRL + N

Otvorenie existujúcej databázy

CTRL + O

Skončenie programu Access 2010

ALT + F4

Tlačenie a uloženie

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytlačenie aktuálneho alebo vybratého objektu

CTRL + P

Otvorenie dialógového okna Tlačiť zo zobrazenia Ukážka pred tlačou

P alebo CTRL + P

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany zo zobrazenia Ukážka pred tlačou

S

Zrušenie ukážky pred tlačou alebo ukážky rozloženia

C alebo ESC

Uloženie objektu databázy

CTRL + S alebo SHIFT + F12

Otvorenie dialógového okna Uložiť ako

F12

Použitie rozbaľovacieho poľa alebo zoznamu

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie rozbaľovacieho zoznamu

F4 alebo ALT + ŠÍPKA NADOL

Obnovenie obsahu rozbaľovacieho poľa alebo zoznamu vyhľadávacie pole

F9

Posunutie o riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Posunutie o stranu nadol

PAGE DOWN

Posunutie o riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posunutie o stranu nahor

PAGE UP

Zatvorenie rozbaľovacieho zoznamu alebo zoznamu

TAB

Hľadanie a nahradenie textu alebo údajov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie karty Hľadanie v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie (len v údajovom alebo formulárovom zobrazení)

CTRL + F

Otvorenie karty Nahradenie v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie (len v údajovom a formulárovom zobrazení)

CTRL + H

Hľadanie ďalšieho výskytu textu, ktorý bol zadaný v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie pri zatvorenom dialógovom okne (len údajové a formulárové zobrazenie)

SHIFT + F4

Pracovanie v návrhovom zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie medzi režimom úpravy (so zobrazeným miestom vkladania) a režim navigácie v údajovom hárku. Pri práci vo formulári alebo zostave stlačením klávesu ESC opustite navigačný režim.

F2

Prepnutie do hárka vlastností (týka sa návrhového zobrazenia pre formuláre a zostavy ako v databázach, tak aj v projektoch programu Access)

F4

Prepnutie do formulárového alebo návrhového zobrazenia

F5

Prepnutie medzi vyššími a nižšími časťami okna (v návrhovom zobrazení dotazov a v okne Rozšírený filter alebo zoradenie

F6

Prechádzanie cez mriežku poľa, vlastnosti poľa, tablu Navigácia, prístupový kláves v systéme prístupových klávesov programu Access, ovládací prvok Lupa a panel zabezpečenia (návrhové zobrazenie tabuliek)

F6

Otvorenie dialógového oknaVýber zostavovača (v okne návrhového zobrazenia formulárov a zostáv)

F7

Otvorenie programu Visual Basic Editor z vybratej vlastnosti hárka vlastností pre formulár alebo zostavu

F7

Prepnutie z programu Visual Basic Editor späť do návrhového zobrazenia formulára alebo zostavy

SHIFT + F7 alebo ALT + F11

Upravenie ovládacích prvkov v návrhovom zobrazení formulára alebo zostavy

Požadovaná akcia

Klávesy

Skopírovanie vybratého ovládacieho prvku do Schránky

CTRL + C

Vystrihnutie ovládacieho prvku a jeho skopírovanie do Schránky

CTRL + X

Prilepenie obsahu Schránky do ľavého horného rohu vybratej časti

CTRL + V

Posunutie vybratého ovládacieho prvku doprava (okrem ovládacích prvkov, ktoré sú súčasťou rozloženia)

ŠÍPKA DOPRAVA alebo CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie vybratého ovládacieho prvku doľava (okrem ovládacích prvkov, ktoré sú súčasťou rozloženia)

ŠÍPKA DOĽAVA alebo CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie vybratého ovládacieho prvku nahor

ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posunutie vybratého ovládacieho prvku nadol

ŠÍPKA NADOL alebo CTRL + ŠÍPKA NADOL

Zväčšenie výšky vybratého ovládacieho prvku

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Zväčšenie šírky vybratého ovládacieho prvku

Poznámka : Pri použití s ovládacími prvkami, ktoré sú súčasťou rozloženia, sa zmení veľkosť celého rozloženia

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zmenšenie výšky vybratého ovládacieho prvku

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Zmenšenie šírky vybratého ovládacieho prvku

Poznámka : Pri použití s ovládacími prvkami, ktoré sú súčasťou rozloženia, sa zmení veľkosť celého rozloženia

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Operácie systému Windows

Databázy programu Microsoft Access 2010 sa predvolene zobrazujú ako dokumenty s kartami. Ak chcete používať dokumenty v oknách, Kliknite na kartu Súbor.a potom kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Možnosti programu Access kliknite na položku Aktuálna databáza a v časti Možnosti okna dokumentu kliknite na položku Prekrývajúce sa okná.

Poznámka : Výber sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie navigačnej tably

F11

Prepínanie medzi otvorenými oknami

CTRL + F6

Obnovenie vybratého minimalizovaného okna v prípade, že sú všetky okná minimalizované

ENTER

Zapnutie režimu zmeny veľkosti pre aktívne okno v prípade, že nie je maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami zmeňte veľkosť okna

CTRL + F8

Ovládací prvok – zobrazenie ponuky

ALT + MEDZERNÍK

Zobrazenie kontextovej ponuky

SHIFT + F10

Zatvorenie aktívneho okna

CTRL + W alebo CTRL + F4

Prepnutie medzi programom Visual Basic Editor a predchádzajúcim oknom

ALT + F11

Pracovanie so sprievodcami

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie smerom dopredu medzi ovládacími prvkami v sprievodcovi

TAB

Posunutie na ďalšiu stranu sprievodcu

ALT + N

Posunutie na predchádzajúcu stranu sprievodcu

ALT + R

Dokončenie sprievodcu

ALT + F

Rôzne

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie celej adresy hypertextového prepojenia pre vybraté hypertextové prepojenie

F2

Kontrola pravopisu

F7

Otvorenie poľa Lupa na uľahčenie zadávania výrazov a iného textu do malých vstupných oblastí

SHIFT + F2

Zobrazenie hárka vlastností v návrhovom zobrazení

ALT + ENTER

Skončenie programu Access alebo zavretie dialógového okna

ALT + F4

Vyvolanie zostavovača

CTRL + F2

Prepínanie smerom dopredu medzi zobrazeniami pri otvorenej tabuľke, dotaze, formulári, zostave, strane, zozname kontingenčnej tabuľky, zostave kontingenčného grafu, uloženej procedúry alebo funkcii projektu Access (.adp). Ak sú k dispozícii ďalšie zobrazenia, nasledovné klávesy prepnú do ďalšieho dostupného zobrazenia.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA alebo CTRL + ČIARKA (,)

Prepínanie smerom dozadu medzi zobrazeniami pri otvorenej tabuľke, dotaze, formulári, zostave, strane, zozname kontingenčnej tabuľky, zostave kontingenčného grafu, uloženej procedúry alebo funkcii .adp. Ak sú k dispozícii ďalšie zobrazenia, nasledovné klávesy prepnú do predchádzajúceho zobrazenia.

Poznámka : Funkčnosť skratky CTRL+BODKA (.) sa nevzťahuje na všetky podmienky a objekty.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA alebo CTRL + BODKA (.)

Klávesové skratky pre tablu Navigácia

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod do vyhľadávacieho poľa navigačnej tably z akéhokoľvek miesta v databáze.

ALT + CTRL + F

Úprava a navigácia zoznamu objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Premenovanie vybratého objektu

F2

Posunutie o riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Posunutie o okno nadol

PAGE DOWN

Posunutie na posledný objekt

END

Posunutie o riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posunutie o okno nahor

PAGE UP

Posunutie na prvý objekt

HOME

Navigovanie a otvorenie objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie vybratej tabuľky alebo dotazu v údajovom zobrazení

ENTER

Otvorenie vybratého formulára alebo zostavy

ENTER

Spustenie vybratého makra

ENTER

Otvorenie vybratej tabuľky, dotazu, formulára, zostavy, stránky s prístupom k údajom, makra alebo modulu v návrhovom zobrazení

CTRL + ENTER

Zobrazenie okamžitého okna v programe Visual Basic Editor

CTRL + G

Práca s ponukami

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie kontextovej ponuky

SHIFT + F10

Zobrazenie prístupových klávesov

ALT alebo F10

Zobrazenie ponuky ikony programu (v záhlaví okna programu)

ALT + MEDZERNÍK

Vybratie ďalšieho alebo predchádzajúceho príkazu v prípade, že je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Vybratie ponuky naľavo alebo napravo alebo prepnutie medzi hlavnou a vedľajšou ponukou, ak je vedľajšia ponuka zobrazená

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Vybratie prvého alebo posledného príkazu v ponuke alebo vedľajšej ponuke

HOME alebo END

Zavretie zobrazenej ponuky zároveň s vedľajšou ponukou

ALT

Zavretie zobrazenej ponuky. V prípade, že je zobrazená vedľajšia ponuka zavretie výlučne vedľajšej ponuky

ESC

Práca v oknách a dialógových oknách

Používanie okna programu

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do ďalšieho programu

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho programu

ALT + SHIFT + TAB

Zobrazenie ponuky Štart systému Windows

CTRL + ESC

Zavretie aktívneho okna databázy

CTRL + W

Prepnutie do ďalšieho okna databázy

CTRL + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna databázy

CTRL + SHIFT + F6

Obnovenie vybratého minimalizovaného okna v prípade, že sú všetky okná minimalizované

ENTER

Používanie dialógového okna

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne

CTRL + SHIFT + TAB

Presunutie na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

TAB

Presunutie na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností

SHIFT + TAB

Presunutie medzi možnosťami vo vybratých rozbaľovacích poliach alebo presunutie medzi niektorými možnosťami v skupine možností

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

MEDZERNÍK

Posunutie na možnosť podľa prvého písmena názvu možnosti v rozbaľovacom poli

Kláves prvého písmena požadovaného názvu možnosti (ak je vybraté rozbaľovacie pole)

Vybratie možnosti alebo začiarknutie či zrušenie začiarknutia políčka podľa písmena, ktoré je v názve možnosti podčiarknuté

ALT + kláves písmena

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho poľa

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho poľa

ESC

Vykonanie akcie priradenej v dialógovom okne k predvolenému tlačidlu

ENTER

Zrušenie príkazu a zavretie dialógového okna

ESC

Zavretie dialógového okna

ALT + F4

Upravovanie v textovom poli

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie na začiatok zadaného textu

HOME

Presunutie na koniec zadaného textu

END

Posunutie o jeden znak doľava alebo doprava

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie o slovo doľava alebo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA alebo CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od umiestnenia kurzora po začiatok textu

SHIFT + HOME

Výber od umiestnenia kurzora po koniec textu

SHIFT + END

Zmena výberu o jeden znak doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zmena výberu o jeden znak doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zmena výberu o jedno slovo doľava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zmena výberu o jedno slovo doprava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Pracovanie s hárkami vlastností

Použitie hárka vlastností s formulárom alebo zostavou v zobrazení návrhu

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie karty hárka vlastností

F4

Posunutie medzi možnosťami rozbaľovacieho zoznamu ovládacieho prvku o jednu položku

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Posunutie medzi možnosťami rozbaľovacieho zoznamu ovládacieho prvku naraz o päť položiek

PAGE DOWN alebo PAGE UP

Presunutie do kariet hárka vlastností z rozbaľovacieho zoznamu ovládacieho prvku

TAB

Posunutie medzi kartami hárka vlastností pri vybratej karte, ale bez vybratej vlastnosti

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie o vlastnosť nadol na karte s už vybratou vlastnosťou

TAB

Posunutie o vlastnosť nahor na karte s u vybratou vlastnosťou. V prípade dosiahnutia vrcholu presunutie na kartu.

SHIFT + TAB

Prepnutie medzi kartami dopredu v prípade, že je vybratá vlastnosť

CTRL + TAB

Prepnutie medzi kartami dozadu v prípade, že je vybratá vlastnosť

CTRL + SHIFT + TAB

Použitie hárka vlastností s tabuľkou alebo dotazom

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie karty hárka vlastností

F4

Posúvanie medzi kartami hárkov vlastností s vybratou kartou, ale bez vybratej vlastnosti

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie na karty vlastností, ak je vybratá určitá vlastnosť

CTRL + TAB

Posunutie na prvú vlastnosť karty, ak nie je vybratá žiadna vlastnosť

TAB

Posunutie v karte o vlastnosť nadol

TAB

Posunutie v karte o vlastnosť nahor, pri dosiahnutí začiatku sa vyberie samotná karta

SHIFT + TAB

Prepnutie medzi kartami dopredu v prípade, že je vybratá vlastnosť

CTRL + TAB

Prepnutie medzi kartami dozadu v prípade, že je vybratá vlastnosť

CTRL + SHIFT + TAB

Práca s tablou Zoznam polí

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie tably Zoznam polí

ALT + F8

Pridanie vybratého poľa do formulára alebo sekcie podrobnosti zostavy

ENTER

Posunutie nahor alebo nadol na table Zoznam polí

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Posunutie na hornú tablu Zoznam polí z dolnej tably

SHIFT + TAB

Posunutie na dolnú tablu Zoznam polí z hornej tably

TAB

Klávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Požadovaná akcia

Klávesy

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia alebo prepojenia Zobraziť všetko alebo Skryť všetko v hornej časti témy.

TAB

Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia alebo tlačidla zobrazenia prehľadávača v hornej časti článku webovej lokality Microsoft Office.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté prepojenie Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Posunutie naspäť do predchádzajúcej témy Pomocníka

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie do ďalšej témy Pomocníka

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Otvorenie dialógového okna Tlačiť

CTRL + P

Posunutie po krátkych úsekoch nahor alebo nadol v rámci zobrazenej témy Pomocníka.

ŠÍPKA NAHOR a ŠÍPKA NADOL

Posunutie po dlhších úsekoch nahor alebo nadol v rámci zobrazenej témy Pomocníka.

PAGE UP a PAGE DOWN

Zobrazí ponuku príkazov pre okno Pomocníka, najskôr je však v okne Pomocníka nutné kliknutím vybrať niektorú položku.

SHIFT + F10

Klávesy pre prácu s textom a údajmi

Vybratie textu a údajov

Vybratie textu v poli

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmenenie veľkosti výberu o znak doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zmenenie veľkosti výberu o slovo doprava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zmenenie veľkosti výberu o znak doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zmenenie veľkosti výberu o slovo doľava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Vybratie poľa alebo záznamu

Poznámka : Na zrušenie výberu sa používa kláves s opačnou šípkou

Požadovaná akcia

Klávesy

Vybratie ďalšieho poľa

TAB

Prepnutie medzi režimom úpravy (so zobrazeným kurzorom) a režim navigácie v údajovom hárku. V prípade použitia formulára alebo zostavy sa na opustenie režimu navigácie používa tlačidlo ESC.

F2

Prepnutie medzi výberom aktuálneho záznamu a prvého poľa aktuálneho záznamu v režime navigácie

SHIFT + MEDZERNÍK

Rozšírenie výberu o predchádzajúci záznam v prípade, že je vybratý aktuálny záznam

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu o ďalší záznam v prípade, že je vybratý aktuálny záznam

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Vybratie všetkých záznamov

CTRL + A alebo CTRL + SHIFT + MEDZERNÍK

Rozšírenie výberu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie režimu rozšírenia (v údajovom zobrazení sa možnosť Rozšírený výber zobrazí v pravom dolnom rohu okna); opakovaným stlačením klávesu F8 sa výber rozširuje o slovo, pole, záznam a všetky záznamy

F8

Rozšírenie výberu o priľahlé polia v rovnakom riadku v údajovom zobrazení

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu o priľahlé riadky v údajovom zobrazení

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Odvolanie predchádzajúceho rozšírenia

SHIFT + F8

Zrušenie režimu rozšírenia

ESC

Vybratie a posunutie stĺpca v údajovom zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Vybratie aktuálneho stĺpca alebo zrušenie výberu stĺpca len v režim navigácie

CTRL + MEDZERNÍK

Vybratie stĺpca vpravo v prípade, že je vybratý aktuálny stĺpec

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Vybratie stĺpca vľavo v prípade, že je vybratý aktuálny stĺpec

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zapnutie režim presúvania; následným stlačením klávesu ŠÍPKA DOPRAVA alebo DOĽAVA sa vybraté stĺpce presunú doprava alebo doľava

CTRL + SHIFT + F8

Úprava textu a údajov

Poznámka : Ak nie je kurzor zobrazený, spravte tak stlačením klávesu F2

Presúvanie kurzora v poli

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie kurzora o znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Presunutie kurzora o slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Presunutie kurzora o znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie kurzora o slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie kurzora na koniec poľa v jednoriadkových poliach; alebo presunutie na koniec riadka vo viacriadkových poliach

END

Presunutie kurzora na koniec poľa vo viacriadkových poliach

CTRL + END

Presunutie kurzora na začiatok poľa v jednoriadkových poliach; alebo presunutie na začiatok riadku vo viacriadkových poliach

HOME

Presunutie kurzora na začiatok poľa vo viacriadkových poliach

CTRL + HOME

Kopírovanie, presúvanie alebo odstránenie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Skopírovanie výberu do Schránky

CTRL + C

Vystrihnutie a skopírovanie do Schránky

CTRL + X

Vloženie obsahu Schránky na miesto vyznačené kurzorom

CTRL + V

Odstránenie výberu alebo znaku naľavo od kurzora

BACKSPACE

Odstránenie výberu alebo znaku napravo od kurzora

DELETE

Odstránenie všetkých znakov napravo od kurzora

CTRL + DELETE

Vrátenie zmien

Požadovaná akcia

Klávesy

Vrátenie akcie písania späť

CTRL + Z alebo ALT + BACKSPACE

Vrátenie zmien v aktuálnom poli alebo zázname. Ak sa zmenili obe, zmeny sa vrátia dvojitým stlačením klávesu ESC – prvé stlačenie pre aktuálne pole, druhé pre aktuálny záznam

ESC

Zadávanie údajov do údajového hárka alebo zobrazenia formulára

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie aktuálneho dátumu

CTRL + BODKOČIARKA (;)

Vloženie aktuálneho času

CTRL + SHIFT + DVOJBODKA (:)

Vloženie predvolenej hodnoty pre pole

CTRL + ALT + MEDZERNÍK

Vloženie hodnoty z rovnakého poľa predchádzajúceho záznamu

CTRL + APOSTROF (')

Pridanie nového záznamu

CTRL + ZNAMIENKO PLUS (+)

Odstránenie aktuálneho záznamu v údajovom hárku

CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS (-)

Uloženie zmien v aktuálnom zázname

SHIFT + ENTER

Prepnutie medzi hodnotami v začiarkavacom políčku alebo prepínači

MEDZERNÍK

Vloženie nového riadka

CTRL + ENTER

Obnovenie polí s aktuálnymi údajmi

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepočítanie polí v okne

F9

Opätovné zadanie dotazu na podkladové tabuľky; v podformulári len na podkladovú tabuľku podformulára

SHIFT + F9

Obnovenie obsahu rozbaľovacieho poľa alebo zoznamu vyhľadávacie pole

F9

Klávesy pre navigáciu v záznamoch

Navigácia v návrhovom zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie medzi režimom úpravy (pri zobrazenom kurzore) a režimom navigácie

F2

Prepnutie do hárka vlastností

F4

Prepnutie do formulárového alebo návrhového zobrazenia

F5

Prepnutie medzi hornými a dolným časťami okna (návrhové zobrazenie makier, dotazov a okno Rozšírený filter alebo zoradenie). V prípade, že sa do požadovanej časti obrazovky nedá premiestniť klávesom TAB, použite kláves F6.

F6

Prepnutie dopredu medzi návrhovou tablou, vlastnosťami, navigačnou tablou, prístupovými klávesmi a ovládacími prvkami lupy (návrhové zobrazenie tabuliek, formulárov a zostáv)

F6

Otvorenie programu Visual Basic Editor z vybratej vlastnosti hárka vlastností pre formulár alebo zostavu

F7

Vyvolanie tably Zoznam polí v zostave, na formulári alebo stránke prístupových údajov. Ak už je tabla Zoznam polí otvorená, presuňte sa na tablu Zoznam polí.

ALT + F8

Prepnutie z programu Visual Basic Editor do formulára do návrhového zobrazenia formulára alebo zostavy v prípade, že je otvorený modul kódu

SHIFT + F7

Prepnutie z hárka vlastností ovládacieho prvku v návrhovom zobrazení zostavy alebo formulára do prostredia návrhu bez zmeny umiestnenia kurzora

SHIFT + F7

Zobrazenie hárka vlastností

ALT + ENTER

Skopírovanie vybratého ovládacieho prvku do Schránky

CTRL + C

Vystrihnutie ovládacieho prvku a jeho skopírovanie do Schránky

CTRL + X

Vloženie obsahu Schránky do ľavého horného rohu vybratej časti

CTRL + V

Presunutie vybratého ovládacieho prvku doprava o pixel pozdĺž mriežky strany

ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie vybratého ovládacieho prvku doľava o pixel pozdĺž mriežky strany

ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nahor pozdĺž mriežky strany

Poznámka : Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo nad ním, ak už nie je najvyššie položeným prvkom rozloženia.

ŠÍPKA NAHOR

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nadol pozdĺž mriežky strany

Poznámka : Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo pod ním, ak už nie je najnižšie položeným prvkom rozloženia.

ŠÍPKA NADOL

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel doprava (bez ohľadu na mriežku strany)

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel doľava (bez ohľadu na mriežku strany)

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nahor (bez ohľadu na mriežku strany)

Poznámka : Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo nad ním, ak už nie je najvyššie položeným prvkom rozloženia.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nadol (bez ohľadu na mriežku strany)

Poznámka : Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo pod ním, ak už nie je najnižšie položeným prvkom rozloženia.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie vybratého ovládacieho prvku o pixel (doprava)

Poznámka : Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa rozšíri celé rozloženie.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zúženie vybratého ovládacieho prvku o pixel (doľava)

Poznámka : Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa zúži celé rozloženie.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zmenšenie vybratého ovládacieho prvku o pixel (od spodnej časti)

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Zväčšenie vybratého ovládacieho prvku o pixel (od spodnej časti)

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Navigácia v údajovom zobrazení

Prechod na konkrétny záznam

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie na okno čísla záznamu. Zadajte počet záznamov a stlačte kláves ENTER

F5

Navigácia medzi poľami a záznamami

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie na ďalšie pole

TAB alebo ŠÍPKA NAHOR

Presunutie do posledného poľa aktuálneho záznamu v režime navigácie

END

Presunutie na predchádzajúce pole

SHIFT + TAB alebo ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie na prvé pole aktuálneho záznamu v navigačnom režime

HOME

Presunutie na aktuálne pole ďalšieho záznamu

ŠÍPKA NADOL

Presunutie do aktuálneho poľa v poslednom zázname v režime navigácie

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Presunutie do posledného poľa v poslednom zázname v režime navigácie

CTRL + END

Presunutie do aktuálneho poľa predchádzajúceho záznamu

ŠÍPKA NAHOR

Presunutie do aktuálneho poľa prvého záznamu v režime navigácie

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie do prvého poľa prvého záznamu v režime navigácie

CTRL + HOME

Navigácia na inú obrazovku údajov

Požadovaná akcia

Klávesy

Posunutie o obrazovku nadol

PAGE DOWN

Posunutie o obrazovku nahor

PAGE UP

Posunutie o obrazovku doprava

CTRL + PAGE DOWN

Posunutie o obrazovku doľava

CTRL + PAGE UP

Navigácia v podriadených údajových hárkoch

Navigácie na určený záznam

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie z podriadeného údajového hárka do poľa počtu záznamov. Zadajte potom počet záznamov a stlačte kláves ENTER

ALT + F5

Rozbalenie a zbalenie podriadeného údajového hárka

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie z údajového hárka na rozbalenie podriadeného údajového hárka záznamu

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Zbalenie podriadeného údajového hárka

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Navigácia medzi údajovými hárkami a podriadenými údajovými hárkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Zadanie podriadeného údajového hárka z posledného poľa predchádzajúceho záznamu údajového hárka

TAB

Zadanie podriadeného údajového hárka z prvého poľa nasledujúceho záznamu údajového hárka

SHIFT + TAB

Zatvorenie podriadeného údajového hárka a presunutie na prvé pole ďalšieho záznamu údajového hárka

CTRL + TAB

Zatvorenie podriadeného údajového hárka a presunutie na prvé pole predchádzajúceho záznamu údajového hárka

CTRL + SHIFT + TAB

Zadanie ďalšieho poľa údajového hárka z posledného poľa podriadeného údajového hárka

TAB

Obídenie podriadeného údajového hárka z údajového hárka a presunutie na ďalší záznam údajového hárka

ŠÍPKA NADOL

Obídenie podriadeného údajového hárka z údajového hárka a presunutie na predchádzajúci záznam údajového hárka

ŠÍPKA NAHOR

Poznámka : Na navigáciu medzi poľami a záznamami v podriadenom údajovom hárku sa používajú rovnaké klávesové skratky ako v údajovom zobrazení.

Navigácia vo formulárovom zobrazení

Prechod na konkrétny záznam

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie na pole počtu záznamov. Zadajte potom počet záznamov a stlačte kláves ENTER

F5

Navigácia medzi poľami a záznamami

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie na ďalšie pole

TAB

Presunutie na predchádzajúce pole

SHIFT + TAB

Presunutie na posledný ovládací prvok formulára a zotrvanie v aktuálnom zázname (v režime navigácie)

END

Presunutie na posledný ovládací prvok formulára a nastavenie kurzora na posledný záznam (v režime navigácie)

CTRL + END

Presunutie na prvý ovládací prvok formulára a zotrvanie v aktuálnom zázname (v režime navigácie)

HOME

Presunutie na prvý ovládací prvok formulára a nastavenie kurzora na prvý záznam (v režime navigácie)

CTRL + HOME

Presunutie na aktuálne pole ďalšieho záznamu

CTRL + PAGE DOWN

Presunutie na aktuálne pole predchádzajúceho záznamu

CTRL + PAGE UP

Navigácia vo formulároch s viac ako jednou stranou

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie o stranu nadol. Na konci záznamu presunutie na rovnakú stranu ďalšieho záznamu

PAGE DOWN

Presunutie o stranu nahor. Na konci záznamu presunutie na rovnakú stranu predchádzajúceho záznamu

PAGE UP

Navigácia medzi hlavným formulárom a podformulárom

Požadovaná akcia

Klávesy

Zadanie podformulára z predchádzajúceho poľa do hlavného formulára

TAB

Zadanie podformulára z nasledujúceho poľa do hlavného formulára

SHIFT + TAB

Zavretie podformulára a presunutie do ďalšieho poľa hlavného formulára alebo ďalšieho záznamu

CTRL + TAB

Zavretie podformulára a presunutie do predchádzajúceho poľa hlavného formulára alebo predchádzajúceho záznamu

CTRL + SHIFT + TAB

Navigácia v ukážke pred tlačou a ukážke rozloženia

Dialógové okno a operácie okna

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Tlač z časti Tlač

CTRL + P (pre údajové hárky, formuláre a zostavy)

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany (týka sa len formulárov a zostáv)

S

Priblíženie alebo vzdialenie časti strany

Z

Zrušenie ukážky pred tlačou alebo ukážky rozloženia

C alebo ESC

Zobrazenie rôznych strán

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie do poľa počtu strán. Zadajte potom počet strán a stlačte kláves ENTER

ALT + F5

Zobrazenie ďalšej strany (ak je vybratá možnosť Prispôsobiť oknu)

PAGE DOWN alebo ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie predchádzajúcej strany (ak je vybratá možnosť Prispôsobiť oknu)

PAGE UP alebo ŠÍPKA NAHOR

Navigácia v ukážke pred tlačou a ukážke rozloženia

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie nadol po malých krokoch

ŠÍPKA NADOL

Presunutie nadol o celú obrazovku

PAGE DOWN

Presunutie do spodnej časti strany

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Presunutie nahor po malých krokoch

ŠÍPKA NAHOR

Presunutie nahor o celú obrazovku

PAGE UP

Presunutie do vrchnej časti strany

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie doprava po malých krokoch

ŠÍPKA DOPRAVA

Presunutie na pravý okraj strany

END

Presunutie do ľavého dolného rohu strany

CTRL + END

Presunutie doľava po malých krokoch

ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie na ľavý okraj strany

HOME

Presunutie do ľavého horného rohu strany

CTRL + HOME

Navigácia v okne Diagram databázy projektu Access

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie z bunky tabuľky do záhlavia okna tabuľky

ESC

Presunutie zo záhlavia okna tabuľky

ENTER

Presunutie zo záhlavia okna tabuľky do záhlavia okna tabuľky alebo
z bunky do bunky vo vnútri tabuľky

TAB

Rozbalenie zoznamu vo vnútri tabuľky

ALT + ŠÍPKA NADOL

Presúvanie medzi položkami v rozbaľovacom zozname od vrchnej do spodnej časti

ŠÍPKA NADOL

Presunutie na predchádzajúcu položku zoznamu

ŠÍPKA NAHOR

Vybratie položky zoznamu a presunutie do ďalšej bunky

ENTER

Zmena nastavenia v začiarkavacom políčku

MEDZERNÍK

Presunutie do prvej bunky riadku alebo
na začiatok aktuálnej bunky

HOME

Presunutie do poslednej bunky riadku alebo
na koniec aktuálnej bunky

END

Presunutie na ďalšiu stranu tabuľky alebo
na ďalšiu stranu diagramu

PAGE DOWN

Presunutie na predchádzajúcu stranu tabuľky alebo
na predchádzajúcu stranu diagramu

PAGE UP

Navigácia v návrhárovi dotazu v projekte programu Access

Ľubovoľná tabla

Požadovaná akcia

Klávesy

Posunutie medzi tablami návrhára dotazu

F6, SHIFT + F6

Diagramová tabla

Požadovaná akcia

Klávesy

Posunutie medzi tabuľkami, zobrazeniami a funkciami (a v prípade dostupnosti aj na pripojenie riadkov)

TAB alebo SHIFT + TAB

Posunutie medzi stĺpcami tabuľky, zobrazením alebo funkciou

Klávesy so šípkami

Vybratie zvoleného stĺpca údajov pre výstup

MEDZERNÍK alebo ZNAMIENKO PLUS

Odstránenie vybratého stĺpca údajov z výstupu dotazu

MEDZERNÍK alebo ZNAMIENKO MÍNUS

Odstránenie vybratej tabuľky, zobrazenia alebo funkcie alebo pripojenie riadku z dotazu

DELETE

Poznámka : Ak sa vybralo viac položiek, stlačenie klávesu MEDZERNÍK ovplyvní všetky vybraté položky. Viaceré položky sa vyberajú tak, že pri kliknutí na ne sa zároveň stlačí kláves SHIFT. Na stav jednej položky sa prepína tak, že pri kliknutí na ňu sa zároveň stlačí kláves CTRL.

Tabla mriežky

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie medzi bunkami

Klávesy so šípkami alebo TAB či SHIFT + TAB

Presunutie na posledný riadok v aktuálnom stĺpci

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Presunutie na prvý riadok v aktuálnom stĺpci

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie do ľavej hornej bunky viditeľnej časti mriežky

CTRL + HOME

Presunutie do pravej dolnej bunky

CTRL + END

Presunutie do rozbaľovacieho zoznamu

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Vybratie celého stĺpca mriežky

CTRL + MEDZERNÍK

Prepnutie medzi režimom úpravy a režimom výberu bunky

F2

Skopírovanie vybratého textu bunky do Schránky (v režime úpravy)

CTRL + C

Vystrihnutie vybratého textu bunky a jeho umiestnenie do Schránky (v režime úpravy)

CTRL + X

Prilepenie textu zo Schránky (v režime úpravy)

CTRL + V

Prepnutie medzi režimom prečiarknutia a vkladania pri úprave bunky

INS

Prepnutie začiarkavacieho políčka vo výstupnom stĺpciPoznámka    Pri výbere viacerých položiek ovplyvní použitie tohto klávesu všetky vybraté položky.

MEDZERNÍK

Odstránenie vybratej časti bunky

DELETE

Odstránenie riadku, ktorý obsahuje vybratý stĺpec údajov z dotazu Poznámka    Pri výbere viacerých položiek ovplyvní použitie tohto klávesu všetky vybraté položky.

DELETE

Odstránenie všetkých hodnôt pre vybratý stĺpec mriežky

DELETE

Vloženie riadka medzi existujúce riadky

INS (po vybratí riadka mriežky)

Pridanie stĺpca typu Alebo…

INS (po vložení stĺpca typu Alebo...)

Tabla SQL

Pri práci s tablou SQL sa používajú štandardné klávesy systému Windows, ako napríklad CTRL+ klávesy so šípkami na presúvanie medzi slovami a príkazy Vystrihnúť, Kopírovať a Vložiť ponuky Úpravy.

Poznámka :  Je možné len vložiť text. Režim prečiarknutia tu nie je.

Práca so zobrazením kontingenčných tabuliek

Zobrazenie kontingenčných tabuliek

Klávesy na výber prvkov zobrazenia kontingenčnej tabuľky

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie výberu zľava doprava a potom nadol

Kláves TAB

Presunutie výberu zhora nadol a potom doprava

ENTER

Vybratie bunky vľavo. Ak je aktuálna bunka úplne vľavo, klávesy SHIFT + TAB vyberú poslednú bunku predchádzajúceho riadka.

SHIFT + TAB

Vybratie bunky nad aktuálnou bunkou. Ak je aktuálna bunka úplne hore, klávesy SHIFT + ENTER vyberú poslednú bunku predchádzajúceho stĺpca.

SHIFT + ENTER

Vybratie buniek podrobností pre ďalšiu položku v oblasti riadka

CTRL + ENTER

Vybratie buniek podrobností pre predchádzajúcu položku v oblasti riadka

SHIFT + CTRL + ENTER

Presunutie výberu v smere klávesy so šípkou. Ak sú polia riadka alebo stĺpca vybraté, stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL sa presuniete na prvú položku údajov v poli. Na presúvanie do ďalšej alebo predchádzajúcej položky alebo späť do poľa sa používajú klávesy so šípkami. Ak je vybraté pole podrobností, na presúvanie do prvej bunky v oblasti podrobností sa používajú klávesy ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA DOPRAVA.

Klávesy so šípkami

Rozšírenie alebo zúženie výberu v smere, ktorý naznačuje kláves so šípkou

SHIFT + kláves so šípkou

Presunutie výberu do poslednej bunky v smere, ktorý naznačuje kláves so šípkou

CTRL + kláves so šípkou

Presunutie vybratej položky v smere, ktorý naznačuje kláves so šípkou

SHIFT + ALT + kláves so šípkou

Vybratie ľavej krajnej bunky aktuálneho riadka

HOME

Vybratie pravej krajnej bunky aktuálneho riadka

END

Vybratie ľavej krajnej bunky prvého riadka

CTRL + HOME

Vybratie poslednej bunky posledného riadka

CTRL + END

Rozšírenie výberu o ľavú krajnú bunku prvého riadka

SHIFT + CTRL + HOME

Rozšírenie výberu o poslednú bunku posledného riadka

SHIFT + CTRL + END

Vybratie poľa pre aktuálne vybratú položku údajov, súčtu alebo podrobnosti

CTRL + MEDZERNÍK

Vybratie celého riadka, ktorý obsahuje aktuálne vybratú bunku

SHIFT + MEDZERNÍK

Vybratie celého zobrazenie kontingenčnej tabuľky

CTRL + A

Zobrazenie ďalšej obrazovky

PAGE DOWN

Zobrazenie predchádzajúcej obrazovky

PAGE UP

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol

SHIFT + PAGE DOWN

Zmenšenie výberu o jednu obrazovku

SHIFT + PAGE UP

Zobrazenie ďalšej obrazovky vpravo

ALT + PAGE DOWN

Zobrazenie predchádzajúcej obrazovky vľavo

ALT + PAGE UP

Rozšírenie výberu o stranu vpravo

SHIFT + ALT + PAGE DOWN

Rozšírenie výberu o stranu vľavo

SHIFT + ALT + PAGE UP

Klávesy na vykonávanie príkazov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie tém Pomocníka

F1

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratý prvok zobrazenia kontingenčnej tabuľky. Použite na vykonanie príkazov v zobrazení kontingenčnej tabuľky klávesové skratky.

SHIFT + F10

Vykonanie príkazu kontextovej ponuky

Podčiarknuté písmeno

Zavretie kontextovej ponuky bez vykonania príkazu

ESC

Zobrazenie dialógového okna Vlastnosti

ALT + ENTER

Zavretie dialógového okna Vlastnosti

ALT + F4

Zrušenie a obnovenie prebiehajúcej operácie

ESC

Skopírovanie vybratej položky zo zobrazenia kontingenčnej tabuľky do Schránky

CTRL + C

Exportovanie obsahu zobrazenia kontingenčnej tabuľky do programu Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL + E

Klávesy na zobrazenie, skrytie, filtrovanie alebo zoradenie údajov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie indikátora rozbalenia (tlačidlá Plus poľa and Mínus poľa ) vedľa položiek

CTRL + 8

Rozbalenie aktuálne vybratej položky

CTRL + ZNAMIENKO PLUS (na číselnej klávesnici)

Skrytie aktuálne vybratej položky

CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS (na číselnej klávesnici)

Otvorenie zoznamu pre aktuálne vybraté pole

ALT + ŠÍPKA NADOL

Presúvanie medzi poslednou vybratou položkou, tlačidlom OK a tlačidlomZrušiť v rozbaľovacom zozname poľa

Kláves TAB

Presunutie na ďalšiu položku v rozbaľovacom zozname poľa

Klávesy so šípkami

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka pre aktuálnu položku rozbaľovacieho zoznamu poľa

MEDZERNÍK

Zavretie rozbaľovacieho zoznamu poľa a použitie vykonaných zmien

ENTER

Zavretie rozbaľovacieho zoznamu bez použitia vykonaných zmien

ESC

Zapnutie alebo vypnutie automatického filtra

CTRL + T

Vzostupné zoradenie údajov vo vybratom poli alebo súčtov (A – Z, 0 – 9)

CTRL + SHIFT + A

Zostupné zoradenie údajov vo vybratom poli alebo súčtov (Z – A, 9 – 0)

CTRL + SHIFT + Z

Posunutie vybratej položky nahor alebo doľava

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie vybratej položky nadol alebo doprava

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL alebo ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Klávesy na pridanie polí a súčtov a na zmenu rozloženia zobrazenia kontingenčnej tabuľky

Klávesy pre prácu s tablou Zoznam polí

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie tably Zoznam polí alebo jej aktivácia, ak už je zobrazená

CTRL + L

Presunutie na ďalšiu položku tably Zoznam polí

Klávesy so šípkami

Presunutie na predchádzajúcu položku a jej pripojenie k výberu

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie na ďalšiu položku a jej pripojenie k výberu

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunutie na predchádzajúcu položku bez jej pripojenia k výberu

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie na ďalšiu položku bez jej pripojenia k výberu

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Odstránenie položky z výberu, ak je aktívna položka súčasť výberu a naopak

CTRL + MEDZERNÍK

Rozbalenie aktuálnej položky v table Zoznam polí na zobrazenie jej obsahu alebo rozbalenie súčtov na zobrazenie dostupných polí súčtov.

ZNAMIENKO PLUS (číselná klávesnica)

Zbalenie aktuálnej položky v table Zoznam polí na skrytie jej obsahu alebo zbalenie súčtov na skrytie dostupných polí súčtov.

ZNAMIENKO MÍNUS (číselná klávesnica)

Presúvanie medzi poslednou vybratou položkou, tlačidlom Pridať do a zoznamom, ktorý sa nachádza vedľa tlačidla Pridať do na table Zoznam polí

Kláves TAB

Otvorenie rozbaľovacieho zoznamu vedľa tlačidla Pridať do na table Zoznam polí. Na presunutie na ďalšiu položku zoznamu sa používajú klávesy so šípkami a tlačidlo ENTER na vybratie položky.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Pridanie zvýrazneného poľa tably Zoznam polí do oblasti v zobrazení kontingenčnej tabuľky, ktorá je zobrazená v zozname Pridať do

ENTER

Zavretie tably Zoznam polí

ALT + F4

Klávesy na pridanie polí a súčtov

Požadovaná akcia

Klávesy

Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou funkcie sumy Suma

CTRL + SHIFT + S

Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Počet

CTRL + SHIFT + C

Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Minimum

CTRL + SHIFT + M

Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Maximum

CTRL + SHIFT + X

Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Priemer

CTRL + SHIFT + E

Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Smerodajná odchýlka

CTRL + SHIFT + D

Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Populačná smerodajná odchýlka

CTRL + SHIFT + T

Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Odchýlka

CTRL + SHIFT + V

Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Populačná odchýlka

CTRL + SHIFT + R

Zapnutie alebo vypnutie medzisúčtov a celkových súčtov pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky

CTRL + SHIFT + B

Pridanie vypočítavaného poľa podrobných údajov

CTRL + F

Klávesy na zmenu rozloženia

Poznámka : Nasledovné štyri klávesové skratky nie sú funkčné, ak sa klávesy 1, 2, 3, a 4 zadajú pomocou číselnej klávesnice.

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie vybratého poľa zobrazenia kontingenčnej tabuľky do oblasti riadka

CTRL + 1

Presunutie vybratého poľa zobrazenia kontingenčnej tabuľky do oblasti stĺpca

CTRL + 2

Presunutie vybratého poľa zobrazenia kontingenčnej tabuľky do oblasti filtra

CTRL + 3

Presunutie vybratého poľa zobrazenia kontingenčnej tabuľky do oblasti podrobných údajov

CTRL + 4

Presunutie vybratého poľa riadka alebo stĺpca zobrazenia kontingenčnej tabuľky do vyššej úrovne

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie vybratého poľa riadka alebo stĺpca zobrazenia kontingenčnej tabuľky do nižšej úrovne

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Klávesy na formátovanie prvkov zobrazenia kontingenčnej tabuľky

Pred použitím nasledovných klávesových skratiek je najprv potrebné vybrať pole podrobných údajov alebo bunku údajov pre pole súhrnu.

Prvých sedem klávesových skratiek zmení formát čísel vybratého poľa.

Požadovaná akcia

Klávesy

Použitie všeobecného formátu čísel pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov

CTRL + SHIFT + ~ (tilda)

Použitie formátu meny s dvoma desatinnými miestami a zápornými číslami v zátvorkách pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov

CTRL + SHIFT + $

Použitie formátu percent bez desatinných miest pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov

CTRL + SHIFT + %

Použitie exponenciálneho číselného formátu s dvoma desatinnými miestami pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov

CTRL + SHIFT + ^

Použitie formátu dátumu, ktorý zahŕňa deň, mesiac a rok, pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov

CTRL + SHIFT + #

Použitie formátu času, ktorý zahŕňa hodinu, minútu a skratky AM, PM, pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov

CTRL + SHIFT + @

Použitie číselného formátu, s dvomi desatinnými mestami, oddeľovačom pre tisíce a znamienkom mínus pre záporné hodnoty pre hodnoty vybratého súčtu alebo poľa podrobných údajov

CTRL + SHIFT + !

Použitie formátu tučného písma pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky

CTRL + B

Použitie podčiarknutia textu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky

CTRL + U

Použitie kurzívy pre text vybratého poľa zobrazenia kontingenčnej tabuľky

CTRL + I

Zobrazenie kontingenčného grafu

Klávesy na výber položiek grafu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vybratie ďalšej položky grafu

ŠÍPKA DOPRAVA

Vybratie predchádzajúcej položky grafu

ŠÍPKA DOĽAVA

Vybratie ďalšej skupiny položiek

ŠÍPKA NADOL

Vybratie predchádzajúcej skupiny položiek

ŠÍPKA NAHOR

Klávesy pre prácu s vlastnosťami a možnosťami

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie dialógového okna Vlastnosti

ALT + ENTER

Zavretie dialógového okna Vlastnosti

ALT + F4

Vybratie ďalšej položky na aktívnej karte v prípade, že je aktívne dialógové okno Vlastnosti

Kláves TAB

Vybratie ďalšej karty v prípade, že je aktívne dialógové okno Vlastnosti

ŠÍPKA DOPRAVA

Vybratie predchádzajúcej karty v prípade, že je aktívne dialógové okno Vlastnosti

ŠÍPKA DOĽAVA

Zobrazenie zoznamu alebo palety v prípade, že je vybraté tlačidlo so zoznamom alebo paletou

ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie kontextovej ponuky

SHIFT + F10

Vykonanie príkazu kontextovej ponuky

Podčiarknuté písmeno

Zavretie kontextovej ponuky bez vykonania príkazu

ESC

Klávesy pre prácu s poľami

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie zoznamu pre aktuálne vybraté pole

ALT + ŠÍPKA NADOL

Presúvanie v rozbaľovacom zozname poľa medzi naposledy otvorenou položkou, tlačidlom OK a tlačidlom Zrušiť

Kláves TAB

Presunutie na ďalšiu položku v rozbaľovacom zozname poľa

Klávesy so šípkami

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka aktuálnej položky

MEDZERNÍK

Zavretie rozbaľovacieho zoznamu poľa a použitie vykonaných zmien

ENTER

Zavretie rozbaľovacieho zoznamu bez použitia vykonaných zmien

ESC

Klávesy pre prácu s tablou Zoznam polí

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie tably Zoznam polí alebo jej aktivácia, ak už je zobrazená

CTRL + L

Presunutie na ďalšiu položku tably Zoznam polí

Klávesy so šípkami

Presunutie na predchádzajúcu položku a jej pripojenie k výberu

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie na ďalšiu položku a jej pripojenie k výberu

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunutie na predchádzajúcu položku bez jej pripojenia k výberu

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie na ďalšiu položku bez jej pripojenia k výberu

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Odstránenie položky z výberu, ak je aktívna položka súčasť výberu a naopak

CTRL + MEDZERNÍK

Rozbalenie aktuálnej položky v table Zoznam polí na zobrazenie jej obsahu alebo rozbalenie súčtov na zobrazenie dostupných polí súčtov.

ZNAMIENKO PLUS (číselná klávesnica)

Zbalenie aktuálnej položky v table Zoznam polí na skrytie jej obsahu alebo zbalenie súčtov na skrytie dostupných polí súčtov.

ZNAMIENKO MÍNUS (číselná klávesnica)

Presúvanie v table Zoznam polí medzi naposledy vybratou položkou, tlačidlom Pridať do a zoznamom vedľa tlačidla Pridať do

Kláves TAB

Otvorenie rozbaľovacieho zoznamu vedľa tlačidla Pridať do na table Zoznam polí. Na presunutie na ďalšiu položku zoznamu sa používajú klávesy so šípkami a tlačidlo ENTER na vybratie položky.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Pridanie zvýrazneného poľa tably Zoznam polí do oblasti presúvania, ktorá je zobrazená v zozname Pridať do

ENTER

Zavretie tably Zoznam polí

ALT + F4

Pás s nástrojmi rozhrania Microsoft Office Fluent

Pás s nástrojmi rozhrania Office Fluent

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

 2. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.

 3. V závislosti od stlačeného klávesu sa môžu zobraziť ďalšie tipy na zobrazenie klávesov. Ak je napríklad aktívna tabla Externé údaje a stlačíte kláves C, zobrazí sa tabla Vytvoriť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na tejto karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

  Poznámka : Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate, a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

Pomocník online

Klávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie okna Pomocníka

F1

Zatvorenie okna Pomocníka

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom

ALT + TAB

Návrat na domovskú tablu názov programu

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybratú položku

ENTER

Vybratie ďalšej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu názov programu

TAB alebo SHIFT + TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu názov programu

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy

TAB

Výber predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dozadu)

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu)

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť)

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť)

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka

Poznámka : Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a potom CTRL + P.

CTRL + P

Zmena stavu pripojenia.

Kláves F6 a potom na otvorenie zoznamu možností stlačením klávesu ENTER

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka, napríklad medzi panelom s nástrojmi a zoznamom Vyhľadávanie

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna

ALT + SHIFT + TAB

Zatvorenie aktívneho okna

CTRL + W alebo CTRL + F4

Presunutie na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Kláves F6 môže byť potrebné stlačiť viac ako raz.

Poznámka : Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT prejdite na panel s ponukami alebo pás s nástrojmi rozhrania Microsoft Office Fluent a následným stlačením klávesov CTRL + TAB prejdite do pracovnej tably.

F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna

CTRL + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna

CTRL + SHIFT + F6

Vykonanie príkazu Veľkosť (v ponuke okna Ovládací prvok), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami zmeňte veľkosť okna a po skončení stlačte kláves ENTER.

CTRL + F8

Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office)

CTRL + F9

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna

CTRL + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky

ALT + PRINT SCREEN

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka

END

Prechod na začiatok riadka

HOME

Posun o odsek nahor

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa

CTRL + HOME

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať

SHIFT + F4

Presun a práca v tabuľkách

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky

CTRL + TAB

Začatie nového odseku

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky

Kláves TAB na konci posledného riadka

Prístup k pracovným tablám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

Poznámka : Ak sa stlačením klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, skúste sa prepnúť na panel s ponukami stlačením klávesu ALT a potom prejdite na pracovnú tablu stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB.

F6

Presunutie na pracovnú tablu, ak sú ponuka alebo panel s nástrojmi aktívne. (Klávesy CTRL + TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.)

CTRL + TAB

Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table

TAB alebo SHIFT + TAB

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod medzi voľbami vo vybratej vedľajšej ponuke alebo prechod v rámci určitých možností v skupine možností

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Otvorenie vybratej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená k vybratému tlačidlu

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie kontextovej ponuky alebo otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie

SHIFT + F10

Vybratie prvého alebo posledného príkazu v ponuke alebo vedľajšej ponuke, ak je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená

HOME alebo END

Posúvanie nahor alebo nadol vo vybratom zozname galérie

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Posunutie do hornej alebo dolnej časti vybratého zoznamu galérie

CTRL + HOME alebo CTRL + END

Tipy

Zmena veľkosti a premiestnenie panelov s nástrojmi, ponúk a pracovných tabiel

 1. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami.

 2. Opakovaným stláčaním kombinácie klávesov CTRL + TAB vyberte požadovaný panel s nástrojmi alebo pracovnú tablu.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  Zmena veľkosti panela s nástrojmi

  1. Keď je vybratý panel s nástrojmi, stlačením klávesov CTRL + MEDZERNÍK zobrazte ponuku Možnosti panela s nástrojmi.

  2. Kliknite na príkaz Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť panela s nástrojmi. Stláčaním CTRL + klávesov so šípkami sa mení veľkosť o jeden pixel.

  Premiestnenie panela s nástrojmi

  1. Keď je vybratý panel s nástrojmi, stlačením klávesov CTRL + MEDZERNÍK zobrazte ponuku Možnosti panela s nástrojmi.

  2. Kliknite na príkaz Premiestniť a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Pomocou klávesov so šípkami umiestnite panel s nástrojmi. Stláčaním CTRL + klávesov so šípkami sa presúvate o jeden pixel. Ak chcete zrušiť zakotvenie panela s nástrojmi, opakovane stlačte kláves ŠÍPKA NADOL. Na zakotvenie panela s nástrojmi v zvislej polohe vľavo alebo vpravo stlačte klávesy ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA, keď je panel s nástrojmi úplne vľavo alebo vpravo.

  Zmena veľkosti pracovnej tably

  1. Keď je vybratá pracovná tabla, stlačením klávesov CTRL + MEDZERNÍK zobrazte ponuku ďalších príkazov.

  2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte príkaz Veľkosť a stlačte kláves ENTER.

  3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably. Stláčaním CTRL + klávesov so šípkami sa mení veľkosť o jeden pixel.

  Premiestnenie pracovnej tably

  1. Keď je vybratá pracovná tabla, stlačením klávesov CTRL + MEDZERNÍK zobrazte ponuku ďalších príkazov.

  2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte príkaz Premiestniť a stlačte kláves ENTER.

  3. Pomocou klávesov so šípkami umiestnite pracovnú tablu. Stláčaním CTRL + klávesov so šípkami sa presúvate o jeden pixel.

 4. Po ukončení premiestnenia alebo zmeny veľkosti stlačte kláves ESC.

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

TAB

Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka

MEDZERNÍK

Otvorenie zatvoreného zoznamu a prechod na danú možnosť v zozname

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna

ESC

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Textové pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu priečinka.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na začiatok položky

HOME

Prechod na koniec položky

END

Prechod o jeden znak doľava alebo doprava

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora po začiatok položky

SHIFT + HOME

Výber od kurzora po koniec položky

SHIFT + END

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×