Klávesové skratky vo Worde Online

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Prehľad zjednodušenia ovládania v aplikácii Word Online nájdete v téme Funkcie zjednodušenia ovládania vo Worde Online.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

V nasledujúcej tabuľke nájdete najčastejšie používané klávesové skratky vo Worde Online:

Požadovaná akcia

Klávesy

V zobrazení na čítanie otvorte PDF zobrazenie označené ako vhodné na prácu s čítačkami obrazovky

Pomocou klávesu Tab prejdite na príkaz Generovať zobrazenie so zjednodušeným ovládaním (nové okno) a stlačte kláves Enter

Vyhľadanie textu v zobrazení na čítanie

Ctrl + F alebo F3

Vyhľadanie textu v zobrazení na úpravy

Ctrl + F alebo Ctrl + H

Skrytie tably vyhľadávania

Esc

Prepnutie do ovládacieho prvku priblíženia

Ctrl + Z

Prepnutie do ovládacieho prvku čísla strán

Zadanie čísla strany (do ovládacieho prvku čísla strán)

Prechod na konkrétnu stranu

Ctrl + G

Tlač

Ctrl + P

Presun na nasledujúci orientačný bod oblasti

Ctrl + F6

Prechod na pole Chcem zistiť

Alt + Q

Začíname

Skratka k príkazom: stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole Chcem zistiť a potom zadajte požadovaný príkaz (k dispozícii len v zobrazení na úpravy). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte príkaz a stlačte kláves Enter.

Word Online sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú preto iné ako v počítačovom programe Word. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Navigácia na páse s nástrojmi iba pomocou klávesnice

V zobrazení na čítanie sa zobrazuje v hornej časti obrazovky vodorovný zoznam príkazov. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa nedostanete na riadok príkazov a potom prechádzajte pomocou klávesu Tab medzi jednotlivými príkazmi. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný príkaz.

Ak chcete prepnúť na zobrazenie na úpravy, prejdite na ponuku tlačidla Upraviť dokument, stlačte kláves Enter a vyberte položku Upraviť vo Worde Online. V zobrazení na úpravy sa nad dokumentom zobrazuje pás kariet. Každá karta zobrazuje jedinečný pás s nástrojmi pozostávajúci z skupín súvisiacich príkazov.

Ak chcete použiť pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa nedostanete na karty (napríklad Súbor alebo Domov). Stlačením klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab sa posuňte medzi kartami na páse s nástrojmi. Stlačením klávesu Enter potom môžete vybrať požadovanú kartu a otvoriť pás s nástrojmi.

Poznámka : Doplnky a ďalšie programy môžu na pás s nástrojmi pridať nové karty a poskytnúť týmto kartám prístupové klávesy.

Prístupové klávesy sú špeciálne skratky, ktoré vám umožňujú rýchlo použiť určitý príkaz na páse s nástrojmi, a to stlačením niekoľkých klávesov nezávisle od toho, kde sa práve vo Worde Online nachádzate. Prístupové klávesy umožňujú prístup ku každému príkazu vo Worde Online.

  • Na presun medzi kartami použite kláves Tab a kombináciu klávesov Shift + Tab.

  • Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi aktuálne vybratej karty, stlačte kláves Enter.

  • Medzi príkazmi na páse s nástrojmi sa môžete pohybovať pomocou klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab.

Ovládacie prvky sa v závislosti od typu ovládacieho prvku aktivujú rôznymi spôsobmi:

  • Ak je vybratý príkaz tlačidlo alebo tlačidlo rozdelenia a vy ho chcete aktivovať, stlačte Medzerník.

  • Ak je vybratým príkazom zoznam (ako je napríklad zoznam písiem), otvoríte ho stlačením klávesu Šípka nadol. Potom na pohyb medzi položkami použite kláves Šípka nahor a Šípka nadol.

  • Ak je vybratým príkazom galéria, stlačením klávesu Tab prejdite na príkaz Ďalšie pre danú galériu a potom galériu otvorte stlačením klávesu Enter. Stláčaním klávesu Tab prechádzajte položkami a stlačením klávesu Enter vyberte jednu z nich.

Zobrazenie na čítanie

Úloha

Stlačte

Prechod do zobrazenia, ktoré je dostupné pre softvér na čítanie obrazovky (vyžaduje aplikáciu na čítanie formátu PDF)

Tab na príkaz Generovať zobrazenie so zjednodušeným ovládaním (nové okno), Enter

Hľadanie textu

Ctrl + F alebo F3

Skrytie tably vyhľadávania

ESC

Prepnutie do ovládacieho prvku priblíženia

Ctrl + Z

Prepnutie do ovládacieho prvku čísla strán

Ctrl + G

Prechod na určitú stranu

Zadajte číslo strany (do ovládacieho prvku čísla strán)

Tlač

Ctrl + P

Zobrazenie na úpravy

Úloha

Stlačte

Presúvanie medzi pásom s nástrojmi a obsahom dokumentu

Ctrl + F6

Zmenšenie veľkosti písma

Ctrl + [

Zväčšenie veľkosti písma

Ctrl + ]

Aktivovať inú kartu pása s nástrojmi

Tab, Enter

Prejsť medzi príkazmi pása s nástrojmi

Tab

Vykonať aktuálne vybratý príkaz pása s nástrojmi

Enter

Zbalenie alebo rozbalenie pása s nástrojmi

Ctrl + F3

Presúvanie kurzora

Úloha

Stlačte

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

Posun o slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

O jeden riadok nahor

Šípka nahor

O jeden riadok nadol

Šípka nadol

Posun o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Posun na začiatok riadka

Home

Posun na koniec riadka

End

Posun na začiatok strany

Ctrl + Home

Posun na koniec strany

Ctrl + End

Výber obsahu: rozbalenie výberu

Úloha

Stlačte

Posun o jeden znak doprava

Shift + šípka doprava

Posun o jeden znak doľava

Shift + šípka doľava

Posun o slovo doprava

Shift + Ctrl + šípka doprava

Posun o slovo doľava

Shift + Ctrl + šípka doľava

O jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

O jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Posun o odsek nahor

Shift + Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Shift + Ctrl + šípka nadol

Posun na začiatok riadka

Shift + Home

Posun na koniec riadka

Shift + End

Posun na začiatok dokumentu

Shift + Ctrl + Home

Posun na koniec dokumentu

Shift + Ctrl + End

Celý dokument

Ctrl + A

Úprava obsahu

Úloha

Stlačte

Vystrihnúť

Ctrl + X

Kopírovať

Ctrl + C

Prilepenie

Ctrl + V

Vložiť hypertextové prepojenie

Ctrl + K

Späť

Ctrl + Z

Znova

Ctrl + Y

Presunutie z jedného nesprávne zadaného slova na ďalšie

Alt + F7

Zväčšenie písma

Ctrl + Shift + >

Zmenšenie písma

Ctrl + Shift + <

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Tučné

Ctrl + B

Kurzíva

Ctrl + I

Podčiarknuté

Ctrl + U

Zoznam s odrážkami

Ctrl + bodka

Číslovaný zoznam

Ctrl + /

Zarovnať doľava

Ctrl + L

Zarovnať doprava

Ctrl + R

Zarovnanie na stred

Ctrl + E

Klávesové ekvivalenty pre Windows a Mac

Kód

Modifikátor

Windows

Mac

Backspace

Alt

Odstránenie jedného slova smerom späť

End

Alt

Posun kurzora na koniec dokumentu alebo prehľadu

Enter

Alt

Zobrazenie vlastností stránky v Internet Exploreri

Tab

Ctrl - Alt

Prepnutie úloh

Home

Alt

Prechod na domovskú stránku

Posun kurzora na začiatok dokumentu alebo prehľadu

Doľava

Alt

Prechod späť v Internet Exploreri

Posun doľava po jednom slove

PageDn

Alt

Posun kurzora na koniec dokumentu

PageUp

Alt

Posun kurzora na začiatok dokumentu

Doprava

Alt

Prechod dopredu v Internet Exploreri

Prechod doprava po jednom slove

Tab

Alt

Prepnutie medzi aplikáciami

Presun zamerania medzi prehliadačom a prvkami stránky (slučka zjednodušenia)

Nadol

Alt - Shift

Posun o jednu stránku nadol v navigačnej table

Výber od umiestnenia kurzora po koniec odseku

Enter

Alt-Shift

Prepnutie na celú obrazovku v Internet Exploreri

Tab

Ctrl - Alt - Shift

Prepnutie úloh

Doľava

Alt - Shift

Odstránenie jednej úrovne odsadenia

Výber jedného slova smerom doľava

Doprava

Alt - Shift

Zarážka

Výber jedného slova smerom doľava

Tab

Alt - Shift

Prepnutie medzi aplikáciami

Presun zamerania medzi prehliadačom a prvkami stránky (slučka zjednodušenia)

Nahor

Alt - Shift

Posun o jednu stránku nadol v navigačnej table

Výber od umiestnenia kurzora po koniec odseku

Backspace

Odstránenie jedného slova smerom späť

Delete

Odstránenie jedného slova

Nadol

Posun kurzora nadol o jeden odsek

End

Posun kurzora znova na koniec dokumentu alebo prehľadu

Home

Prechod na začiatok dokumentu alebo prehľadu (v prehliadači Safari prechod na domovskú stránku prehliadača)

Doľava

Posun kurzora na začiatok riadka (v prehliadači Firefox prechod na predchádzajúcu stránku)

Doprava

Posun kurzora na koniec riadka (v prehliadači Firefox prechod ďalej)

Tab

Prepnutie úloh (napríklad Windows Alt - Tab)

Nahor

Posun kurzora nahor o jeden odsek

ESC

⌘ - Alt

Otvorenie Správcu úloh (aplikácie vynúteného ukončenia)

Home

⌘ - Alt

Prechod na domovskú stránku v prehliadači Safari

Doľava

⌘ - Alt

Prepnutie medzi kartami v prehliadači Chrome

Delete

⌘ - Shift

Vyčistenie vyrovnávacej pamäte v prehliadači Firefox

Nadol

⌘ - Shift

Výber jedného odseku nadol

Koniec

⌘ - Shift

Výber po koniec dokumentu alebo stránky

Home

⌘ - Shift

Výber po začiatok dokumentu alebo stránky (v prehliadači Safari prechod na domovskú stránku prehliadača)

Doľava

⌘ - Shift

Výber po začiatok riadka

Doprava

⌘ - Shift

Výber po koniec riadka

Tab

⌘ - Shift

Prepnutie úloh (napríklad Windows Alt - Tab)

Nahor

⌘ - Shift

Výber jedného odseku nahor

ESC

Ctrl - Shift

Otvorenie Správcu úloh

Doprava

Ctrl - Shift

Výber jedného slova smerom doprava

Nadol

Ctrl

Posun kurzora nadol o jeden odsek

Posun kurzora na koniec riadka

Doľava

Ctrl - Shift

Výber jedného slova smerom doľava

ESC

Ctrl

Otvorenie ponuky Štart alebo domovskej obrazovky

Delete

Ctrl - Alt

Otvorenie ponuky obrazovky uzamknutia

Doľava

Ctrl

Posun kurzora doľava o jedno slovo

Zobrazenie tabule miniaplikácií

PageDn

Ctrl

Prepnutie medzi otvorenými kartami v prehliadačoch Firefox a Chrome

PageUp

Ctrl

Posun kurzora na koniec dokumentu alebo prehľadu

Prepnutie medzi otvorenými kartami v prehliadačoch Firefox a Chrome

End

Ctrl

Posun kurzora na koniec dokumentu alebo prehľadu

Tab

Ctrl

Prepínanie medzi otvorenými kartami

Prepínanie medzi otvorenými kartami

Nahor

Ctrl

Posun kurzora nahor o jeden odsek

Posun kurzora na začiatok riadka

Backspace

Ctrl - Alt

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Home

Ctrl

Posun kurzora na začiatok dokumentu alebo prehľadu

Nadol

Ctrl - Alt

Posun stránky nadol v Internet Exploreri

End

Ctrl - Alt

Posun na koniec stránky v Internet Exploreri

Home

Ctrl - Alt

Posun na začiatok stránky v Internet Exploreri

PageDn

Ctrl - Alt

Posun nadol v Internet Exploreri

PageUp

Ctrl - Alt

Posun nahor v Internet Exploreri

Doprava

Ctrl

Posun kurzora doľava o jedno slovo

Nahor

Ctrl - Alt

Posun stránky nadol v Internet Exploreri

Backspace

Ctrl - Alt - Shift

Odstránenie jedného slova smerom späť

Odstránenie jedného slova smerom späť

End

Ctrl - Alt - Shift

Posun na koniec stránky v Internet Exploreri

Home

Ctrl - Alt - Shift

Posun na začiatok stránky v Internet Exploreri

PageDn

Ctrl - Alt - Shift

Posun nadol v Internet Exploreri

PageUp

Ctrl - Alt - Shift

Posun nahor v Internet Exploreri

ESC

Alt

Minimalizovanie okna

Nadol

Ctrl - Shift

Výber jedného odseku nadol

Výber po koniec riadka

ESC

Alt - Shift

Minimalizovanie okna

Home

Ctrl - Shift

Výber jedného odseku nahor

Výber po začiatok riadka

Insert

Žiadne

Spustenie režimu prepisovania

Tab

Ctrl - Shift

Prepínanie medzi otvorenými kartami

Prepínanie medzi otvorenými kartami

Nahor

Ctrl - Shift

Výber jedného odseku nahor

Výber po začiatok riadka

Backspace

Žiadne

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Delete

Žiadne

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Nadol

Žiadne

Posun kurzora nadol o jeden riadok

Posun kurzora nadol o jeden riadok

End

Žiadne

Posun kurzora na koniec riadka

Posun kurzora na koniec riadka

Enter

Žiadne

Vloženie nového riadka

Vloženie nového riadka

Backspace

Ctrl

Odstránenie jedného slova smerom späť

Home

Žiadne

Posun kurzora na začiatok riadka

Posun kurzora na začiatok odseku v prehliadačoch Safari a Chrome

Doľava

Žiadne

Posun kurzora doľava o jedno písmeno

Posun kurzora doľava o jedno písmeno

PageDn

Žiadne

Posun kurzora nadol o jednu obrazovku

Posun kurzora nadol o jednu obrazovku

PageUp

Žiadne

Posun kurzora nahor o jednu obrazovku

Posun kurzora nahor o jednu obrazovku

Doprava

Žiadne

Posun kurzora doprava o jedno písmeno

Posun kurzora doprava o jedno písmeno

Tab

Žiadne

Odsadenie alebo prechod na ďalšiu bunku tabuľky

Odsadenie, prechod na ďalšiu bunku tabuľky alebo vloženie tabuľky

Nahor

Žiadne

Posun kurzora nahor o jeden riadok

Posun kurzora nahor o jeden riadok

Backspace

Shift

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Nadol

Shift

Výber jedného riadka nadol

Výber jedného riadka nadol

End

Shift

Výber po koniec riadka

Výber po koniec riadka

Enter

Shift

Vloženie mäkkého zlomu riadka

Vloženie mäkkého zlomu riadka

Home

Shift

Výber po začiatok riadka

Výber po začiatok riadka

Doľava

Shift

Výber jedného písmena smerom doľava

Výber jedného písmena smerom doľava

Doprava

Shift

Výber jedného písmena naraz smerom doprava

Výber jedného písmena naraz smerom doprava

Tab

Shift

Odstránenie jednej úrovne odsadenia, prechod na predchádzajúcu bunku tabuľky

Odstránenie jednej úrovne odsadenia, prechod na predchádzajúcu bunku tabuľky

Nahor

Shift

Výber jedného riadka nahor

Výber jedného riadka nahor

Ďalšie klávesové skratky vo Worde

Klávesové skratky v aplikácii Word Online sú veľmi podobné klávesovým skratkám v Microsoft Worde. Klávesové skratky uvedené v tomto článku slúžia na vykonávanie najbežnejších úloh v aplikácii Word Online. Zoznam klávesových skratiek v počítačovom programe Word nájdete v týchto témach:

Bežné úlohy vo Worde Online

Postupy na vykonávanie konkrétnych úloh v aplikácii Word Online nájdete v týchto článkoch:

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×