Klávesové skratky vo OneNote 2016 pre Windows

Ak chcete ušetriť čas a na pohyb a prácu vo OneNote používate externú klávesnicu, môžete používať klávesové skratky. Nižšie uvedené klávesové skratky sú určené pre bežné úlohy vo OneNote 2016 a pre americké rozloženie klávesnice. Pri použití inej klávesnice je možné, že dosiahnete odlišné výsledky.

Poznámka : V prípade klávesových skratiek vyžadujúcich stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne sú klávesy oddelené znamienkom plus ( + ). Pri skratkách, v ktorých je potrebné stlačiť jeden kláves a následne hneď ďalší, sú tieto klávesy oddelené čiarkou (, ).

Skratky

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Organizovanie a spravovanie poznámkového bloku

Zdieľanie poznámok

Ochrana poznámok

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zadávanie a úpravy poznámok

Úloha

Stlačte

Otvorenie nového okna programu OneNote.

Ctrl + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Ctrl + Shift + M alebo Windows + Alt + N

Ukotvenie okna programu OneNote.

Ctrl + Alt + D

Návrat poslednej akcie.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka : Opakovaným stláčaním klávesov Ctrl + A zväčšíte rozsah výberu.

Ctrl + A

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

Ctrl + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Ctrl + V

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Odstránenie jedného znaku doľava.

Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava

Delete

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného slova doprava

Ctrl + Delete

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

Shift + Enter

Kontrola pravopisu.

Kláves F7

Otvorenie synonymického slovníka pre aktuálne vybraté slovo.

Shift + F7

Zobrazenie kontextovej ponuky pre akúkoľvek poznámku, kartu alebo akýkoľvek iný predmet aktuálneho zamerania.

Shift + F10

Vykonanie akcie navrhovanej na Informačnej lište, ak sa zobrazí na hornej časti stránky.

Ctrl + Shift + W

Na začiatok stránky

Formátovanie poznámok

Úloha

Stlačte

Zvýraznenie vybratého textu.

Ctrl + Shift + H alebo Ctrl + Alt + H

Vloženie prepojenia.

Ctrl + K

Kopírovanie formátovania vybraného textu (Kopírovať formát).

Ctrl + Shift + C

Prilepenie formátovania na vybraný text (Kopírovať formát).

Ctrl + Shift + V

Otvorenie prepojenia.

Poznámka : Kurzor musí byť umiestnený v texte formátovaného prepojenia.

Enter

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma vo vybranom texte.

Ctrl + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy vo vybranom texte.

Ctrl + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

Ctrl + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu.

Ctrl + spojovník

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text.

Ctrl + Shift + =

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text.

Ctrl + =

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku.

Ctrl + bodka

Použitie alebo odstránenie číslovaného zoznamu pre vybratý odsek.

Ctrl + lomka

Použitie štýlu Nadpisu 1 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 1

Použitie štýly Nadpisu 2 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 2

Použitie štýlu Nadpisu 3 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 3

Použitie štýly Nadpisu 4 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 4

Použitie štýlu Nadpisu 5 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 5

Použitie štýly Nadpisu 6 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 6

Použitie štýlu Normálny v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Shift + N

Odsadenie odseku zľava.

Alt + Shift + šípka doprava

Odstránenie odsadenia odseku vľavo.

Alt + Shift + šípka doľava

Zarovnanie vybratého odseku doprava.

Ctrl + R

Zarovnanie vybratého odseku doľava.

Ctrl + L

Zväčšenie veľkosť písma vybraného textu.

Ctrl + Shift + >

Zmenšenie veľkosti písma vybraného textu.

Ctrl + Shift + <

Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte.

Ctrl + Shift + N

Zobrazenie alebo skrytie čiar na aktuálnej stránke.

Ctrl + Shift + R

Na začiatok stránky

Pridanie položiek na stranu

Úloha

Stlačte

Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu.

Alt + N, F

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu.

Alt + N, O

Zobrazenie alebo skrytie tlači dokumentov na aktuálne stránke (pri spustení programu OneNote v režime s vysokým kontrastom).

Alt + Shift + P

Vloženie obrázka zo súboru.

Alt + N, P

Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu.

Alt + N, S

Vloženie výrezu obrazovky.

Poznámka : Ikona programu OneNote v oblasti oznámení, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli úloh systému Windows, musí byť aktívna.

Kláves s logom Windowsu + Shift + S

Vloženie aktuálneho dátumu.

Alt + Shift + D

Vloženie aktuálneho dátumu ačasu.

Alt + Shift + F

Vloženie aktuálneho času.

Alt + Shift + T

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Enter

Začatie matematickej rovnice alebo konverzia vybraného textu na matematickú rovnicu.

Alt + =

Vloženie symbolu eura (€).

Ctrl + Alt + E

Vytvorenie tabuľky pridaním druhého stĺpca k už zadanému textu.

Tab

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Tab

Vytvorenie ďalšieho riadku v záverečnej bunke tabuľky.

Poznámka : Ak chcete dokončiť tabuľku, stlačte klávesnicu Enter druhýkrát.

Enter

Vytvorenie riadku pod aktuálnym riadkom v tabuľke.

Ctrl + Enter

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

Alt + Enter

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Ctrl + Alt + R

Vytvorenie riadku nad aktuálnym riadkom v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Enter

Vymazanie aktuálne prázdneho riadku v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves DEL (stlačte dvakrát)

Na začiatok stránky

Výber poznámok a objektov

Úloha

Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Opakovaným stláčaním klávesov Ctrl + A zväčšíte rozsah výberu.

Ctrl + A

Výber na konci riadku.

Shift + End

Výber celého riadku (keď je kurzor na začiatku riadka).

Shift + šípka nadol

Prejdenie na záhlavie strany a výber.

Ctrl + Shift + T

Zrušenie vybratého prehľadu alebo strany.

Esc

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov hore.

Alt + Shift + šípka nahor

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov dole.

Alt + Shift + šípka nadol

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vľavo (zmenšenie odsadenia).

Alt + Shift + šípka doľava

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vpravo (zväčšenie odsadenia).

Alt + Shift + šípka doprava

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

Ctrl + Shift + spojovník

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

Delete

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

Alt + šípka doľava

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

Alt + šípka doprava

Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky.

Ctrl + Alt + P alebo Ctrl + Alt + S

Previnutie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

Ctrl + Alt + Y

Rýchle pretočenie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

Ctrl + Alt + U

Na začiatok stránky

Označenie poznámok

Úloha

Stlačte

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Úlohy.

Ctrl + 1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

Ctrl + 2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

Ctrl + 3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

Ctrl + 4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

Ctrl + 5

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 6

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 7

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 8

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

Ctrl + 0

Používanie prehľadov

Úloha

Stlačte

Zobrazenie úrovne 1.

Alt + Shift + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

Alt + Shift + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

Alt + Shift + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

Alt + Shift + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

Alt + Shift + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

Alt + Shift + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

Alt + Shift + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

Alt + Shift + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

Alt + Shift + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

Alt + Shift + 0

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň.

Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

Shift + Tab

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

Alt + Shift + znamienko plus

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

Alt + Shift + znamienko mínus

Na začiatok stránky

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka : Ak chcete zmeniť smer písania poznámok, treba najprv zapnúť jazyky so zápisom sprava doľava v nástroji Jazykové predvoľby balíka Microsoft Office.

Úloha

Stlačte

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava.

Ctrl + ľavý kláves Shift

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

Ctrl + pravý kláves Shift

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Shift + Tab

Organizovanie a spravovanie poznámkového bloku

Práca so stranami a okrajovými poznámkami

Úloha

Stlačte

Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia.

Kláves F11

Otvorenie nového okna programu OneNote.

Ctrl + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Ctrl + Shift + M

Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán.

Ctrl + Shift + *

Vytlačenie aktuálnej strany.

Ctrl + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Ctrl + N

Rozšírenie lišty stránky.

Ctrl + Shift + [

Zmenšenie šírky lišty stránky.

Ctrl + Shift + ]

Vytvorenie novej stránky pod aktuálnou lištou stránky na rovnakej úrovni.

Ctrl + Alt + N

Zmenšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + [

Zväčšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + ]

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stranou.

Ctrl + Shift + Alt + N

Vyberie všetky položky.

Opakovaným stláčaním klávesov Ctrl + A zväčšíte rozsah výberu.

Ctrl + A

Výber aktuálnej strany.

Klávesy Ctrl + Shift + A
Ak je vybraná strana časťou skupiny, stlačte klávesy Ctrl + A a vyberte všetky strany skupiny.

Posun vybratej karty strany nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Posun vybratej karty strany nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Presunutie kurzora do názvu strany.

Ctrl + Shift + T

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Down

Posun nahor na aktuálnej strane.

Page Up

Posun nadol na aktuálnej strane.

Page Down

Presun na začiatok aktuálnej strany.

Ctrl + Home

Presun na koniec aktuálnej strany.

Ctrl + End

Prechod na nasledujúci odsek.

Ctrl + šípka nadol

Prechod na predchádzajúci odsek.

Ctrl + šípka nahor

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

Alt + šípka nadol

Presun na začiatok riadka.

Home

Presun na koniec riadka.

End

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

Alt + šípka doľava

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

Alt + šípka doprava

Priblíženie.

Alt + Ctrl + znamienko plus (na numerickej klávesnici) alebo Alt + Ctrl + Shift + znamienko plus

Vzdialenie.

Alt + Ctrl + znamienko mínus (na numerickej klávesnici) alebo Alt + Ctrl + Shift + spojovník

Uloženie zmien.

Poznámka : Ak je program OneNote spustený, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

Ctrl + S

Na začiatok stránky

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Stlačte

Otvorenie OneNotu.

Windows + Shift + N

Otvorenie poznámkového bloku.

Ctrl + O

Nástroj Odoslať do OneNote.

Klávesy Windows + N

Vytvorenie novej sekcie.

Ctrl + T

Otvorenie sekcie.

Ctrl + Alt + Shift + O

Prechod na nasledujúcu sekciu.

Ctrl + Tab

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

Ctrl + Shift + Tab

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Down

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie.

Alt + Home

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Alt + End

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Down

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + M

Zaostrenie na karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + G

Výber karty aktuálnej strany.

Ctrl + Shft + A

Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie.

Ctrl + Shift + G

Presun aktuálnej sekcie.

Ctrl + Shift + G, následne Shift + F10, M

Prepnutie na iný poznámkový blok na Navigačnom paneli.

Ctrl + G, potom stlačte kláves so šípkou nadol alebo šípkou nahor a vyberte iný poznámkový blok a stlačte kláves Enter

Na začiatok stránky

Prehľadávanie poznámok

Úloha

Stlačte

Posun kurzora na pole Vyhľadávanie a vyhľadajte viaceré poznámkové bloky

Ctrl + E

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku.

Šípka nadol

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov choďte na vybraté výsledky a nepripomínajte Prehľadávanie.

Enter

Zmena rozsahu hľadania.

Ctrl + E, Tab, medzerník

Otvorte tablu výsledkov prehľadávania.

Alt + O po prehľadávaní

Prehľadávanie len aktuálnej strany.

Poznámka : Môžete prepnúť medzi vyhľadávaním všade a vyhľadávaním len na aktuálnej stane kedykoľvek stlačením kombinácie klávesov Crtl+E alebo Ctrl + F.

Ctrl + F

Počas vyhľadávania na aktuálnej stránke prechod na nasledujúci výsledok.

Enter alebo F3

Počas vyhľadávania na aktuálnej strane prechod na predchádzajúci výsledok.

Shift + F3

Preskočenie vyhľadávania a návrat na stránku.

Esc

Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Zdieľanie poznámok s inými osobami

Úloha

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Ctrl + Shift + E

Zdieľanie poznámok s inými programami

Úloha

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Ctrl + Shift + E

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Dnes v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 1

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Zajtra v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 2

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Tento týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 3

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Budúci týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 4

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Bez dátumu v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 5

Otvorenie vybratej úlohy programu Outlook.

Ctrl + Shift + K

Označenie vybratej úlohy programu Outlook ako dokončenej.

Ctrl + Shift + 9

Odstránenie vybratej úlohy programu Outlook.

Ctrl + Shift + 0

Synchronizácia zmien v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku.

Shift + F9

Synchronizácia zmien vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch.

Kláves F9

Označenie aktuálnej strany ako Neprečítanej.

Ctrl + Q

Ochrana poznámok

Zabezpečenie sekcií heslom

Úloha

Stlačte

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

Ctrl + Alt + L

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×