Klávesové skratky v Skype for Business

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu Skype for Business vo Windowse pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. Tento článok uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre Skype for Business vo Windowse.

Poznámky: 

  • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

  • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku sú klávesy oddelené znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky v počítači

V nasledujúcej praktickej tabuľke nájdete zhrnuté často používané skratky v Skype for Business.

Požadovaná akcia

Klávesy

Hlavné okno: Vyhľadanie kontaktu

F6 (môže sa vyžadovať stlačenie klávesu 2- alebo 3-krát)

Keď je vybratý kontakt: zobrazenie ďalších možností, napríklad na uskutočnenie hovoru, začatie textovej konverzácie atď.

Enter

Keď je vybratý kontakt: otvorenie kontextovej ponuky

Shift + F10

Prijatie prichádzajúceho hovoru alebo textovej konverzácie

Kláves s logom Windows + Shift + O

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru alebo textovej konverzácie

Kláves s logom Windows + Escape

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia mikrofónu počas hovoru

Kláves s logom Windows + F4

Keď sa už počas hovoru používa video: Zapnúť kameru/Vypnúť kameru

Kláves s logom Windows + F5

Ukončenie zdieľania vašej pracovnej plochy

Alt + T

Okno Konverzácia: pozvanie kontaktu do existujúcej konverzácie

Alt + V

Okno Konverzácia: ukončenie konverzácie

Alt + Q

Všeobecná navigácia a pohyb v ponukách

Tieto klávesové skratky môžete používať bez ohľadu na to, na ktorej položke rozhrania je zameranie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prijatie prichádzajúceho upozornenia na pozvanie

Kláves s logom Windows + Shift + O

Odmietnutie upozornenia na pozvanie

Kláves s logom Windows + Esc

Umiestnenie zamerania na vyhľadávacie pole Hľadať kontakt

Ctrl + Shift + medzerník

Otvorenie hlavného okna a umiestnenie zamerania na vyhľadávacie pole

Ctrl + Alt + Shift + 3

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia mikrofónu počas hovoru

Kláves s logom Windows + F4

Keď sa už počas hovoru používa video: Zapnúť kameru/Vypnúť kameru

Kláves s logom Windows + F5

Ukončenie zdieľania obrazovky počas hovoru

Ctrl + Shift + S

Prevzatie ovládania počas zdieľania obrazovky počas hovoru

Ctrl + Alt + medzerník

Hlavné okno aplikácie Skype for Business

Tieto klávesové skratky používajte, keď sa hlavné okno aplikácie Skype for Business nachádza v popredí.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na kartu Zoznam kontaktov

Ctrl + 1

Prechod na kartu Trvalá konverzácia

Ctrl + 2

Prechod na kartu Zoznam konverzácií

Ctrl + 3

Prechod na kartu Telefón

Ctrl + 4

Prechod na kartu Schôdze

Ctrl + 5

Prepojenie hovoru na telefónne číslo do práce inej osoby (keď ste v pozícii delegáta). (Nie je k dispozícii v niektorých predplatných služieb Office 365).

Ctrl + 1 alebo Ctrl + Shift + 1

Otvorenie ponuky Systém. Klávesom Alt sa otvára panel s ponukami.

Alt + medzerník

Otvorenie ponuky Súbor

Alt + F

Spustenie funkcie Pripojiť teraz

Alt + M

Otvorenie ponuky Nástroje

Alt + T

Otvorenie ponuky Pomocník

Alt + H

Rýchla navigácia medzi hlavnými časťami okna

F6

Zoznam kontaktov

Tieto klávesové skratky používajte, keď ste v zozname kontaktov.

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie vybratej vlastnej skupiny alebo kontaktu

Delete

Premiestnenie vybratej skupiny nahor

Alt + šípka nahor

Premiestnenie vybratej skupiny nadol

Alt + šípka nadol

Otvorenie karty vybratého kontaktu alebo skupiny kontaktov v ponuke odkazov

Alt + Enter

Zbalenie alebo rozbalenie vybratej skupiny

Medzerník

Odstránenie vybratého kontaktu zo zoznamu kontaktov (iba členovia nedistribučnej skupiny)

Shift + Delete

Karta kontaktu

Tieto klávesové skratky používajte, keď ste na karte kontaktu. Kartu kontaktu otvoríte stlačením klávesov Alt + Enter.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zatvorenie karty kontaktu

Esc

Presun medzi kartami v dolnej časti karty kontaktu

Ctrl + Tab

Presun medzi kartami v dolnej časti karty kontaktu v obrátenom poradí

Ctrl + Shift + Tab

Okno Konverzácia

Tieto klávesové skratky používajte, keď ste v okne Konverzácia.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie domovskej stránky Pomocníka v ponuke Pomocník

F1

Ukončenie zobrazenia na celú obrazovku. V opačnom prípade sa okno Konverzácia zavrie iba v prípade, ak sa neprehráva zvuk, video ani neprebieha zdieľanie.

Esc

Prijatie všetkých upozornení na pozvanie, ktoré zahŕňajú žiadosti o zvuk, video, hovor alebo zdieľanie.

Alt + C

Zatvorenie okna Konverzácia.

Alt + F4

Ignorovanie všetkých upozornení na pozvanie, ktoré zahŕňajú žiadosti o zvuk, video, hovor alebo zdieľanie.

Alt + l

Opätovné pripojenie k zvuku v rámci schôdze

Alt + R

Otvorenie dialógového okna Uložiť ako pre súbor, ktorý bol odoslaný v okne Konverzácia

Alt + S

Pozvanie kontaktu do existujúcej konverzácie

Alt + V

Uloženie obsahu histórie okamžitých správ. Funguje v prípade konverzácie medzi dvoma osobami, keď používate Outlook.

Ctrl + S

Zobrazenie alebo skrytie oblasti okamžitých správ

Ctrl + W

Odoslanie súboru alebo, v kontexte konferencie, pridanie prílohy schôdze

Ctrl + F

Spustenie aplikácie OneNote na písanie poznámok o konverzácii

Ctrl + N

Zobrazenie alebo skrytie zoznamu účastníkov

Ctrl + R

Keď ovládate zdieľanú obrazovku iného používateľa na schôdzi: prechod doľava na predchádzajúci prvok používateľského rozhrania v okne Konverzácia

Ctrl + Shift + Alt + šípka doľava

Keď ovládate zdieľanú obrazovku iného používateľa na schôdzi: prechod doprava na ďalší prvok používateľského rozhrania v okne Konverzácia

Ctrl + Shift + Alt + šípka doprava

Pridanie alebo skončenie videa

Ctrl + Shift + Enter

Podržanie alebo obnovenie prebiehajúcej zvukovej konverzácie

Ctrl + Shift + H

Označenie konverzácie ako konverzácie s vysokou dôležitosťou. K dispozícii pre konverzácie dvoch osôb, nie schôdze.

Ctrl + Shift + I

Zobrazenie alebo skrytie plochy zdieľania

Ctrl + Shift + Y

Prepnutie na kompaktné zobrazenie

Ctrl + Shift + P

Pridanie alebo skončenie zvuku

Ctrl + Enter

Iba Lync 2013 a Skype for Business 2015: Ak sa nachádzate na tlačidle režimu, otvorí sa príslušná bublina

Šípka nahor

Iba v aplikáciách Lync 2013 a Skype for Business 2015: Keď je zameranie na tlačidle režimu, vykoná sa predvolená akcia. V prípade zvuku sa stlmí alebo sa zruší stlmenie mikrofónu, v prípade videa sa zapne alebo vypne kamera.

Medzerník

Zrušenie alebo skrytie otvoreného náhľadu alebo bubliny, na ktorú je zameraná klávesnica

Esc

Pri zdieľaní obrazovky nastaví zameranie klávesnice na panel s nástrojmi na ovládanie zdieľania obrazovky. V aplikácii Skype for Business 2016 stlačte kláves Esc na presun zamerania späť do okna konverzácie.

Ctrl + Shift + medzerník

Iba v aplikácii Skype for Business 2016: Rýchla navigácia medzi hlavnými časťami okna

F6

Ovládacie prvky hovoru (okno Konverzácia)

Tieto klávesové skratky používajte na ovládanie hovorov prostredníctvom technológie peer-to-peer. Neplatia však pre konferenčné hovory.

Požadovaná akcia

Klávesy

Ukončenie hovoru alebo textovej konverzácie

Alt + Q

Prepojenie: otvorenie výberu kontaktov počas hovoru prostredníctvom technológie peer-to-peer. (Nie je k dispozícii v niektorých predplatných služieb Office 365.)

Ctrl + Shift + T

Podržanie hovoru

Ctrl + Shift + H

Zobrazenie klávesnice na vytáčanie

Ctrl + Shift + D

Video (okno Konverzácia)

Tieto klávesové skratky používajte na prácu s videom v okne Konverzácia.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie okna Konverzácia na celú obrazovku

F5

Ukončenie režimu zobrazenia videa na celú obrazovku

F5 (v aplikácii Skype for Business 2016) alebo Esc

Otvorenie galérie videí; Zatvorenie galérie videí

Ctrl + Shift + O

Zamknutie videa v schôdzi pre všetkých

Ctrl + Shift + L

Okamžité správy (okno Konverzácia)

Tieto klávesové skratky používajte počas konverzácie cez okamžité správy.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie Pomocníka

F1

Uloženie konverzácie cez okamžité správy do súboru

F12

Uloženie konverzácie cez okamžité správy do histórie konverzácií

Ctrl + S

Výber celého obsahu v konverzácii

Ctrl + A

Vystrihnutie vybratého textu

Ctrl + X

Prilepenie skopírovaného textu

Shift + Insert alebo Ctrl + V

Kopírovanie vybratého textu

Ctrl + C

Zmena vybratého textu na tučný

Ctrl + B

Zmena vybratého textu na kurzívu

Ctrl + l

Zmena vybratého textu na podčiarknutý

Ctrl + U

Zopakovanie poslednej akcie

Ctrl + Y

Vrátenie poslednej akcie

Ctrl + Z

Zmena farby napísaného textu

Ctrl + Shift + F

Otvorenie súboru prijatého cez Skype

Alt + P

Odmietnutie súboru odoslaného cez Skype

Alt + D

Umiestnenie zamerania do oblasti zadávania okamžitých správ

Ctrl + Shift + M

Začatie nového riadka v okamžitej správe, ktorú ste ešte neodoslali

Shift + Enter

Plocha konverzácie alebo schôdze

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie okna Konverzácia na celú obrazovku

F5

Ukončenie režimu zobrazenia na celú obrazovku

Esc

Ukončenie zdieľania

Alt + T

Spravovanie prezentovateľného obsahu

Ctrl + Shift + E

Zobrazenie alebo skrytie plochy zdieľania

Ctrl + Shift + Y

Vynútenie zobrazenia čakajúceho upozornenia L1 na celú obrazovku

Ctrl + Shift + A

Prepnutie na zobrazenie pre lektora

Ctrl + Shift + J

Prepnutie na zobrazenie galérie

Ctrl + Shift + l

Keď ovládate zdieľanú obrazovku iného používateľa na schôdzi: prechod doľava na predchádzajúci prvok používateľského rozhrania v okne Konverzácia

Ctrl + Shift + Alt + šípka doprava

Keď ovládate zdieľanú obrazovku iného používateľa na schôdzi: prechod doprava na ďalší prvok používateľského rozhrania v okne Konverzácia

Ctrl + Shift + Alt + šípka doľava

Prostredie konverzácie

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie vybratých položiek

Delete

Presunutie do hornej časti zoznamu

Home

Presunutie do dolnej časti zoznamu

End

Posun o jednu stranu nahor, čo je asi 24 riadkov

Page Up

Posun o jednu stranu nadol, čo je asi 24 riadkov

Page Down

Prechod na predchádzajúci kontakt na začatie konverzácie

Šípka nahor

Prechod nadol na ďalší kontakt na začatie konverzácie

Šípka nadol

Konverzácie na kartách

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie systémovej ponuky okna karty

Alt + medzerník

Nastavenie zamerania na položku na karte v zobrazení konverzácií na kartách

Ctrl + Shift + T

Prepnutie na ďalšiu kartu (súvislý presun cez všetky karty)

Ctrl + Tab

Prepnutie na kartu s konkrétnym číslom a umiestnenie zamerania na konverzáciu na danej karte

Ctrl + 1, 2 …9

Ukotvenie vybratej konverzácie v okne karty alebo zrušenie jej ukotvenia z okna karty

Ctrl + O

Zavretie karty

Esc

Trvalá konverzácia

V okne trvalej konverzácie sa používajú tie isté skratky ako v okne konverzácie a okamžitých správ. Táto funkcia nie je k dispozícii pre predplatné služieb Office 365.

Pozrite tiež

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Začíname používať čítačku obrazovky s aplikáciou Skype for Business

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu Skype for Business pre Mac pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. Tento článok uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre Skype for Business pre Mac.

Obsah tohto článku

Klávesové skratky v Skype for Business pre Mac

V Skype for Business pre Mac môžete úlohy efektívne vykonávať pomocou nasledujúcich klávesových skratiek.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prihlásenie alebo odhlásenie

PRÍKAZ + G

Okamžitá schôdza

PRÍKAZ + N

Začatie hovoru

SHIFT + PRÍKAZ + R

Ukončenie aplikácie Skype for Business

PRÍKAZ + Q

Minimalizovanie aktívneho okna

PRÍKAZ + M

Obnovenie aktívneho okna

PRÍKAZ + 1

Zatvorenie aktívneho okna

PRÍKAZ + W

Pripojenie k online schôdzi použitím URL adresy

ŠÍPKA NAHOR + PRÍKAZ + O

Emoji a symboly

SHIFT + PRÍKAZ + MEDZERNÍK

Ukončenie režimu celej obrazovky počas prezerania pracovnej plochy

ESC

Nastavenie predvolieb

PRÍKAZ + ČIARKA

Zobrazenie pravopisu a gramatiky

PRÍKAZ + DVOJBODKA

Nahlásenie problému

ALT + PRÍKAZ + B

Zavesenie

ŠÍPKA NAHOR + PRÍKAZ + E

Podržanie hovoru

ŠÍPKA NAHOR + PRÍKAZ + H

Stlmenie mikrofónu

ŠÍPKA NAHOR + PRÍKAZ + M

Spustenie videa

ŠÍPKA NAHOR + PRÍKAZ + V

Zdieľanie vašej obrazovky

ŠÍPKA NAHOR + PRÍKAZ + S

Prepojenie hovoru

ALT + PRÍKAZ + T

Vpustenie všetkých v čakárni

ŠÍPKA NAHOR + PRÍKAZ + A

Stlmenie publika

SHIFT + PRÍKAZ + M

Skrytie

PRÍKAZ + H

Skrytie ostatných

ALT + PRÍKAZ + H

Klávesnica na vytáčanie

PRÍKAZ + 2

Klávesové skratky v programe Lync for Mac 2011

V programe Lync môžete úlohy efektívne vykonávať pomocou nasledujúcich klávesových skratiek.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prihlásenie alebo odhlásenie

PRÍKAZ + G

Zrušenie prihlasovania

PRÍKAZ + BODKA

Ukončenie aplikácie Lync

PRÍKAZ + Q

Zobrazenie zoznamu kontaktov

PRÍKAZ + L

Zatvorenie aktívneho okna (okna zoznamu kontaktov alebo okna správ)

PRÍKAZ + W

Uloženie okamžitej správy

PRÍKAZ + S

Kontrola pravopisu

PRÍKAZ + SHIFT + DVOJBODKA (:)

Vrátenie textu

PRÍKAZ + Z

Vystrihnutie textu

PRÍKAZ + X

Kopírovanie textu

PRÍKAZ + C

Prilepenie textu

PRÍKAZ + V

Výber všetkého v okne správy

PRÍKAZ + A

Otvorenie histórie konverzácií

PRÍKAZ + O

Odoslanie e-mailu vybratému kontaktu

PRÍKAZ + E

Otvorenie okna konverzácie, výber kontaktu

ENTER alebo MEDZERNÍK

Ukončenie hovoru

PRÍKAZ + SHIFT + RETURN

Ukončenie zobrazenia videa na celú obrazovku

ESC

Pozastavenie videa zobrazeného na celú obrazovku

MEDZERNÍK

Schôdza s hovorom

PRÍKAZ + N

Pripojenie k online schôdzi použitím URL adresy

ŠÍPKA NAHOR + PRÍKAZ + N

Ukončenie režimu celej obrazovky počas prezerania pracovnej plochy

ESC

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania aplikácie Skype for Business pre používateľov s postihnutím

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×