Klávesové skratky v Exceli Online

Tento článok popisuje klávesové skratky pre Excel Online.

Poznámky : 

 • Klávesové skratky uvedené v tomto článku sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Prehľad možností zjednodušenia ovládania v aplikácii Excel Online nájdete na karte Online v téme Zjednodušenie ovládania v Exceli.

Obsah tohto článku

Rýchle tipy na používanie klávesových skratiek v Exceli Online

 • Excel Online sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú preto iné ako v počítačovom programe Excel. Napríklad na presun do oblastí v aplikácii použijete kombináciu klávesov Ctrl + F6 namiesto klávesu F6.

  Môžete používať bežné klávesové skratky prehliadača, ako sú F1 alebo Ctrl +.

 • Každý príkaz nájdete rýchlo stlačením kombinácie klávesov Alt + Win + Q. Prejdete tak na funkciu Chcem zistiť. Do poľa Chcem zistiť stačí zadať slovo alebo názov požadovaného príkazu (táto funkcia je k dispozícii len v zobrazení na úpravy). Funkcia Chcem zistiť vyhľadá súvisiace možnosti a zobrazí zoznam. Pomocou šípok nahor a nadol vyberte príkaz a stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete prejsť na konkrétnu bunku v zošite, použite príkaz Prejsť na: stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G, zadajte odkaz na bunku, napríklad B14, a stlačte kláves Enter.

 • Ak používate čítačku obrazovky, pozrite si časť Bežné úlohy v Exceli Online.

Najčastejšie používané klávesové skratky

Toto sú najčastejšie používané klávesové skratky v službe Excel Online.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Prechod na konkrétnu bunku

Ctrl + G

Príkaz Pridať pripomenutie v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na príznak v časti Úlohy

Kláves Page Down alebo kláves so šípkou nadol

Posunúť sa nahor

Kláves Page Up alebo kláves so šípkou nahor

Tlačiť

Ctrl + P

Kopírovať

Ctrl + C

Prilepenie

Ctrl + V

Vystrihnúť

Ctrl + X

Späť

Ctrl + Z

Zavrieť zošit

Ctrl + W

Vyhľadať

Ctrl + F

Tučné písmo

Ctrl + B

Otvoriť kontextovú ponuku

 • Klávesnica vo Windowse: Kontextový kláves s logom systému Windows + kláves F10. Kontextový kláves s logom systému Windows kontextu sa nachádza medzi ľavými klávesmi Alt a Ctrl

 • Iná klávesnica: Shift + F10

Chcem zistiť

Alt + Q

Vyhľadať

Ctrl + F alebo Shift + F3

Opakovať hľadanie smerom nadol

Shift + F4

Opakovať hľadanie smerom nahor

Ctrl + Shift + F4

Vložiť graf

ALT + F1

Prístupové klávesy: Klávesové skratky na používanie pása s nástrojmi

Excel Online teraz ponúka prístupové klávesy, klávesové skratky na navigáciu na páse s nástrojmi. Ak ste už predtým používali prístupové klávesy na ušetrenie času v Exceli pre stolné počítače, zistíte, že prístupové klávesy v Exceli Online sú veľmi podobné.

V Exceli 2016 pre Windows sa prístupové klávesy začínajú klávesom Alt. V Exceli Online sa všetky prístupové klávesy začínajú klávesovou skratkou Alt + Win, potom zadajte písmeno pre požadovanú kartu na páse s nástrojmi. Ak chcete napríklad prejsť na kartu Revízia, stlačte kombináciu klávesov Alt + Win + R.

Pás s nástrojmi Excelu Online zobrazujúci kartu Domov a klávesové skratky na všetkých kartách.
 • Na pás s nástrojmi sa dostanete stlačením kombinácie klávesov Alt + Win alebo stláčaním kombinácie klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa nedostanete na kartu Domov

 • Na presúvanie medzi kartami na páse s nástrojmi stláčajte kláves Tab.

 • Ak chcete pás s nástrojmi skryť, aby ste mali väčší priestor na prácu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F1. Zopakovaním akcie sa pás s nástrojmi zobrazí znova.

Ak chcete prejsť priamo na niektorú kartu na páse s nástrojmi, stlačte niektorý z nasledovných prístupových klávesov:

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorenie poľa Chcem zistiť na páse s nástrojmi a zadanie hľadaný výraz.

Alt + Win, Q

Otvorenie karty Súbor a použitie zobrazenia Backstage.

Alt + Win, F

Otvorenie karty Domov a formátovanie textu a čísel alebo používanie ďalších nástrojov, napríklad Hľadať.

Alt + Win, H

Otvorenie karty Vložiť a vloženie funkcie, tabuľky, grafu, hypertextového prepojenia alebo komentára.

Alt + Win, N

Otvorenie karty Údaje a obnovenie pripojenia údajov alebo použitie nástrojov pre údaje.

Alt + Win, A

Otvorenie karty Revízia a použitie funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania alebo práca s komentármi.

Alt + Win, R

Otvorenie karty Zobrazenie a výber zobrazenia, ukotvenia riadkov alebo stĺpcov v hárku alebo zobrazenie mriežky a hlavičiek

Alt + Win, W

Klávesové skratky v tejto tabuľke pomôžu ušetriť čas, keď pracujete s kartami a ponukami na páse s nástrojmi

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

Alt + Win. Použitím prístupových klávesov alebo klávesu Tab prejdete na inú kartu.

Presunutie zamerania na príkazy na páse s nástrojmi.

Enter, potom Tab alebo Shift + Tab

Aktivácia vybratého tlačidla.

Medzerník alebo Enter

Otvorenie zoznamu pre vybratý príkaz

Medzerník alebo Enter

Otvorenie ponuky pre vybraté tlačidlo.

Alt + šípka nadol

Presun sa na ďalší príkaz pri otvorenej ponuke alebo vedľajšej ponuke.

Esc

Klávesové skratky pre príkazy Excelu Online v zobrazení na úpravy

Ak sa tabuľkový hárok otvorí v aplikácii Excel Online v zobrazení na čítanie, príkazy na úpravy nebudú fungovať. Na prepnutie do zobrazenia na úpravy presuňte zameranie z hárka stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 a potom prejdite pomocou klávesu Tab na zoznam Upraviť hárok. Najskôr stlačte medzerník, potom kláves so šípkou nadol a nakoniec vyberte položku Upraviť v Exceli Online.

Úloha

Stlačte

Vystrihnúť

Ctrl + X

Kopírovať

Ctrl + C

Prilepenie

Ctrl + V

Späť

Ctrl + Z

Znova

Ctrl + Y

Začať nový riadok v rovnakej bunke

Alt + Enter

Vložiť hypertextové prepojenie

Ctrl + K

Vložiť tabuľku

Ctrl + L

Vložiť funkciu

Shift + F3

Zväčšenie veľkosti písma

Ctrl + Shift + >

Zmenšenie veľkosti písma

Ctrl + Shift + <

Úloha

Stlačte

Dokončiť zadanie bunky a vybrať bunku nižšie

Enter

Dokončiť zadanie bunky a vybrať bunku vyššie

Shift + Enter

Dokončiť zadanie bunky a vybrať nasledujúcu bunku v riadku

Tab

Dokončiť zadanie bunky a vybrať predchádzajúcu bunku v riadku

Shift + Tab

Zrušiť zadanie bunky

Esc

Úloha

Stlačte

Upraviť vybranú bunku

F2

Vymazať vybranú bunku

Delete

Vymazať vybratú bunku a začať s úpravami

Backspace

Prejsť na začiatok riadka v bunke

Home

Prejsť na koniec riadka v bunke

End

Vybrať o jeden znak doprava

Shift + šípka doprava

Vybrať po začiatok údajov v bunke

Shift + Home

Vybrať po koniec údajov v bunke

Shift + End

Vybrať o jeden znak doľava

Shift + šípka doľava

Rozšírenie výberu po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je nasledujúca bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ctrl + Shift + šípka doprava alebo Ctrl + Shift + šípka doľava

Úloha

Stlačte

Tučné

Ctrl + B

Kurzíva

Ctrl + I

Podčiarknuté

Ctrl + U

Prilepenie formátovania

Shift + Ctrl + V

Úloha

Stlačte

O jednu bunku vyššie

Šípka nahor alebo Shift + Enter

O jednu bunku nižšie

Šípka nadol alebo Enter

Posun o jednu bunku doprava

Šípka doprava alebo Tab

Prejsť na začiatok riadka

Domov

Prejsť na bunku A1

Ctrl + Home

Prejsť na poslednú bunku použitého rozsahu

Ctrl + End

Posunúť sa o obrazovku nadol (28 riadkov)

Page Down

Posunúť sa o obrazovku nahor (28 riadkov)

Page Up

Posunutie na okraj aktuálnej oblasti údajov

Ctrl + šípka doprava alebo Ctrl + šípka doľava

Prejsť medzi pásom s nástrojmi a obsahom zošita

Ctrl + F6

Posunúť sa na inú kartu pása s nástrojmi

Tab

Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi pre danú kartu, stlačte kláves Enter.

Vložiť nový hárok

Shift + F11

Prepnúť do nasledujúceho hárka

Alt + Control + Page Down

Prepnúť do predchádzajúceho hárka

Alt + Control + Page Up

Úloha

Stlačte

Otvoriť ponuku/znížiť počet položiek

Alt + šípka nadol

Rozšíriť počet položiek

Alt + šípka nahor

Prejsť na hypertextové prepojenie

Ctrl + Enter

Otvoriť tablu Komentáre počas úprav

Shift + F2

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber rozsahu buniek

Shift + klávesy so šípkami

Výber celého stĺpca

Ctrl + MEDZERNÍK

Výber celého riadka

Shift + MEDZERNÍK

Rozšírenie výberu po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je nasledujúca bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ctrl + Shift + šípka doprava alebo Ctrl + Shift + šípka doľava

Úloha

Stlačte

Zhora nadol (alebo vpred cez výber)

Enter

Zdola nahor (alebo späť cez výber)

Shift + Enter

Vpred cez riadok (alebo nadol cez jeden vybraný stĺpec)

Tab

Späť cez riadok (alebo nahor cez jeden vybraný stĺpec)

Shift + Tab

Úloha

Stlačte

Vypočítať zošit (obnoviť)

F9

Vypočítať celé

Ctrl + Shift + Alt + F9

Obnovenie externých údajov

Alt + F5

Obnovenie všetkých externých údajov

Ctrl + Alt + F5

Automatický súhrn

Alt + znak rovnosti (=)

Pozrite tiež

Kroky na vykonanie určitých úloh v aplikácii Excel Online pomocou klávesových skratiek a čítačky obrazovky nájdete v nasledujúcich článkoch:

Ďalšie informácie o podpore zjednodušenia ovládania nájdete v téme Centrum zjednodušenia ovládania balíka Office.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×