Klávesové skratky pre program Microsoft Office OneNote 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Táto téma Pomocníka popisuje klávesové skratky pre bežné úlohy v programe Microsoft Office OneNote 2007. Klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy oddelené znamienkom plus (+). Pri skratkách, v ktorých musíte stlačiť jednu klávesnicu a následne hneď ďalšiu klávesnicu, sú tieto klávesnice oddelené čiarkou  (,) .

Tip : Ak chcete vyhľadať slovo alebo slovné spojenie v tejto téme, kliknite na položku Zobraziť všetko, stlačte klávesy CTRL+F, napíšte slovo alebo slovné spojenie a stlačte kláves ENTER.

Pomocník online

Klávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie okna Pomocníka.

F1

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT+F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom.

ALT+TAB

Prechod späť na domovskú stránku Pomocníka programu OneNote.

ALT+HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka.

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybranú položku.

ENTER

Výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej položky v sekcii Prehľadávať Pomocníka programu OneNote v okne Pomocníka.

TAB alebo SHIFT+TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v sekcii Prehľadávať Pomocníka programu OneNote v okne Pomocníka.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy.

TAB

Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Naspäť).

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presunutie na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zmena zobrazenia okna Pomocníka tak, že bude pripojené k aktívnemu programu (bude ho prekrývať) alebo nepripojené (nebude ho prekrývať).

ALT+U

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť).

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL+P.

CTRL+P

Zmena stavu pripojenia.

F6 a následne ŠÍPKA NADOL

Zadanie textu do poľa Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať.

F6 a následne ŠÍPKA NADOL

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka; napríklad medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie do nasledujúceho okna.

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zatvorenie aktívneho okna.

CTRL+W alebo CTRL+F4

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT prejdite na panel s ponukami a stlačením klávesov CTRL+TAB prejdite na pracovnú tablu.

F6

Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT+F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna.

CTRL + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

CTRL+SHIFT+F6

Vykonanie príkazu Veľkosť (v ponuke Ovládací prvok pre dané okno), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami zmeňte veľkosť okna a po skončení stlačte kláves ESC.

CTRL+F8

Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna.

CTRL + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky.

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky.

ALT + PRINT SCREEN

Zmena typu alebo veľkosti písma

Požadovaná akcia

Stlačte

Zmena písma

CTRL+SHIFT+F

Zmena veľkosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + <

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Stlačte

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka.

END

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Posun o odsek nahor.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa.

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa.

CTRL+HOME

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT + F4

Presun medzi tabuľkami a práca v nich

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun do ďalšej bunky.

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky.

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka.

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka.

ŠÍPKA NAHOR

Začatie nového odseku.

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB na konci posledného riadka

Prístup k pracovným tablám a ich používanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT prejdite na panel s ponukami a následným stlačením klávesov CTRL+TAB prejdite na pracovnú tablu.

F6

Ak sú ponuka alebo panel s nástrojmi aktívne, prejsť na pracovnú tablu. (Klávesy CTRL+TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.)

CTRL+TAB

Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table.

TAB alebo SHIFT + TAB

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Presun medzi voľbami vo vybranej vedľajšej ponuke alebo presun v rámci určitých možností v skupine možností dialógového okna.

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Otvorenie vybranej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená vybranému tlačidlu.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie kontextovej ponuky alebo otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybranú položku galérie.

SHIFT + F10

Výber prvého alebo posledného príkazu ponuky alebo vedľajšej ponuky v prípade, že je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená.

HOME alebo END

Posúva sa nahor alebo nadol vo vybranom zozname galérie.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Premiestniť sa na hornú alebo spodnú položku vybratého zoznamu galérie.

CTRL+HOME alebo CTRL+END

Otvorenie pracovnej tably Zdroje informácií.

ALT+kliknutie

Zmena veľkosti a premiestnenie panelov s nástrojmi, ponúk a pracovných tabiel

 1. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami.

 2. Opakovaným stláčaním kombinácie klávesov CTRL+TAB vyberte požadovaný panel s nástrojmi alebo pracovnú tablu.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Zmena veľkosti panela s nástrojmi

  1. Ak chcete na paneli s nástrojmi zobraziť ponuku Možnosti panela s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov CTRL+MEDZERNÍK.

  2. Kliknite na príkaz Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Stláčaním klávesov so šípkami zmeňte veľkosť panela s nástrojmi. Stláčaním CTRL+ klávesov so šípkami sa mení veľkosť o jeden pixel.

  Premiestnenie panela s nástrojmi

  1. Ak chcete na paneli s nástrojmi zobraziť ponuku Možnosti panela s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov CTRL+MEDZERNÍK.

  2. Kliknite na príkaz Premiestniť a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Stláčaním klávesov so šípkami umiestnite panel s nástrojmi. Stláčaním CTRL+ klávesov so šípkami sa presúvate o jeden pixel. Ak chcete zrušiť zakotvenie panela s nástrojmi, opakovane stlačte kláves ŠÍPKA NADOL. Na zakotvenie panela s nástrojmi v zvislej polohe vľavo alebo vpravo stlačte klávesy ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA, keď je panel s nástrojmi úplne vľavo alebo vpravo.

  Zmena veľkosti pracovnej tably

  1. Keď je vybratá pracovná tabla, stlačením klávesov CTRL+MEDZERNÍK zobrazte ponuku ďalších príkazov.

  2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte príkaz Veľkosť a stlačte kláves ENTER.

  3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably. Stláčaním CTRL+ klávesov so šípkami sa mení veľkosť o jeden pixel.

  Premiestnenie pracovnej tably

  1. Keď je vybratá pracovná tabla, stlačením klávesov CTRL+MEDZERNÍK zobrazte ponuku ďalších príkazov.

  2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte príkaz Premiestniť a stlačte kláves ENTER.

  3. Pomocou klávesov so šípkami umiestnite pracovnú tablu. Stláčaním CTRL+ klávesov so šípkami sa presúvate o jeden pixel.

 4. Po premiestnení alebo zmene veľkosti stlačte kláves ESC.

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Otvoriť zatvorený zoznam a prejsť na danú možnosť v zozname.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka.

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu a zatvorenie dialógového okna.

ESC

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne.

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky.

END

Prechod o jeden znak doľava alebo doprava.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora po začiatok položky.

SHIFT + HOME

Výber od kurzora po koniec položky.

SHIFT + END

Použitie dialógových okien OtvoriťUložiť ako

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod do predchádzajúceho priečinka. Obrázok tlačidla

ALT + 1

Tlačidlo O úroveň vyššie Obrázok tlačidla : Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie, než je otvorený priečinok.

ALT + 2

Hľadať na webe tlačidlo Obrázok tlačidla : Zatvorte dialógové okno a otvorte webovú stránku vyhľadávania

ALT + 3

Odstránenie tlačidlo Obrázok tlačidla : Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru.

ALT + 3

Vytvorenie nového priečinka tlačidlo Obrázok tlačidla : vytvorenie nového priečinka.

ALT + 4

Tlačidlo Zobrazenia: Obrázok tlačidla Prepína medzi dostupnými zobrazeniami priečinka.

ALT+5

Tlačidlo Nástroje: Zobrazenie ponuky Nástroje.

ALT+L

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, napríklad priečinok alebo súbor.

SHIFT+F10

Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

TAB

Otvorenie zoznamu Kde hľadať.

F4 alebo ALT+D

Obnovenie zoznamu súborov.

F5

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zadávanie a úpravy poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie nového okna programu OneNote.

CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

CTRL+SHIFT+M

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL+Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL+Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

CTRL+A

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

CTRL + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

CTRL+C

Prilepenie obsahu Schránky.

CTRL+V

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Prechod na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL+BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL+DELETE

Vloženie zlomu riadka.

SHIFT + ENTER

Skontroluje pravopis.

F7

Formátovanie poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Zvýraznenie vybratého textu.

CTRL+SHIFT+H

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL+K

Otvorenie hypertextového prepojenia.

Poznámka : Kurzor musí byť umiestnený v texte formátovaného hypertextového prepojenia.

ENTER

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma z vybraného textu.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy z vybraného textu.

CTRL + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu.

CTRL + SPOJOVNÍK

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text.

CTRL + SHIFT + =

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text.

CTRL + =

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku.

CTRL + BODKA

Použitie alebo odstránenie číslovaného zoznamu pre vybratý odsek.

CTRL+LOMKA

Pridanie zarážky vľavo.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie zarážky vľavo.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zarovnanie vybratého odseku doprava.

CTRL+R

Zarovnanie vybratého odseku na stred.

CTRL+E

Zarovnanie vybratého odseku doľava.

CTRL+L

Použitie písma pre vybratý text.

CTRL+SHIFT+F, ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Použitie veľkosti písma pre vybratý text.

CTRL+SHIFT+P, ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Otvorenie pracovnej tably Písmo.

CTRL+D

Pridanie položiek na stranu

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu.

ALT+I, F

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu.

ALT+I, O

Zobrazenie alebo skrytie výtlačkov dokumentov na aktuálnej strane (ak je program OneNote spustený v režime s vysokým kontrastom).

ALT+SHIFT+P

Vloženie obrázka zo súboru.

ALT+I, P, F

Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu.

ALT+I, P, S

Vloženie obrazovkovej spinky.

Poznámka : Ikona programu OneNote v oblasti oznámení, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli úloh systému Windows, musí byť aktívna.

Kláves s logom systému Windows + S

Vloženie aktuálneho dátumu.

ALT + SHIFT + D

Vloženie aktuálneho dátumu a času.

ALT + SHIFT + F

Vloženie aktuálneho času.

ALT + SHIFT + T

Vloženie zlomu riadka.

SHIFT + ENTER

Výber poznámok a objektov

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

CTRL+A

Zrušenie vybratého prehľadu alebo strany.

ESC

Posun vybratej poznámky alebo objektu nahor.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Posun vybratej poznámky alebo objektu nadol.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Posun vybratej poznámky alebo objektu doľava.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Posun vybratej poznámky alebo objektu doprava.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK

Pridanie alebo odstránenie miesta na strane.

ALT+I, N, potom stlačte klávesy ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL a nakoniec kláves ENTER

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

DELETE

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Prechod na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Označenie poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Úlohy.

CTRL+1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

CTRL+2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

CTRL+3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

CTRL+4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

CTRL+5

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL + 6

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL + 7

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL + 8

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL+9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

CTRL+0

Používanie prehľadov

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie úrovne 1.

ALT + SHIFT + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

ALT + SHIFT + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

ALT + SHIFT + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

ALT + SHIFT + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

ALT + SHIFT + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

ALT + SHIFT + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

ALT + SHIFT + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

ALT + SHIFT + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

ALT + SHIFT + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

ALT+SHIFT+0

Zobrazenie základného textu vybratého nadpisu.

ALT+SHIFT+=

Skrytie základného textu vybratého nadpisu.

ALT+SHIFT+SPOJOVNÍK

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň.

TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

SHIFT + TAB

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka : Ak chcete zmeniť smer písania poznámok, najprv musíte povoliť jazyky so smerom zápisu sprava doľava v dialógovom okne Jazykové nastavenia balíka Microsoft Office 2007.

Požadovaná akcia

Stlačte

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava.

CTRL + ĽAVÝ SHIFT

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

CTRL + PRAVÝ SHIFT

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

SHIFT+TAB

Organizovanie a správa poznámkového bloku

Práca so stranami a okrajovými poznámkami

Požadovaná akcia

Stlačte

Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia.

F11

Otvorenie nového okna programu OneNote.

CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

CTRL+SHIFT+M

Vytlačenie aktuálnej strany.

CTRL + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

CTRL+N

Pridanie novej podstrany k aktuálnej skupine strán.

CTRL+SHIFT+N

Výber všetkých položiek.

Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

CTRL+A

Výber aktuálnej strany.

CTRL+SHIFT+A
Ak je vybratá strana súčasťou skupiny, stlačením klávesov CTRL+A vyberte všetky strany v skupine.

Zväčšenie karty strany.

CTRL+SHIFT+ĽAVÁ ZÁTVORKA

Zmenšenie karty strany.

CTRL+SHIFT+PRAVÁ ZÁTVORKA

Posun vybratej karty strany nahor.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Posun vybratej karty strany nadol.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Presun kurzora na hlavičku strany.

CTRL+T

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT + PAGE DOWN

Posun nahor na aktuálnej strane.

PAGE UP

Posun nadol na aktuálnej strane.

PAGE DOWN

Presun na začiatok aktuálnej strany.

CTRL + HOME

Presun na koniec aktuálnej strany.

CTRL + END

Prechod na nasledujúci odsek.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na predchádzajúci odsek.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nahor.

CTRL + ALT + ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nadol na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nadol.

CTRL + ALT + ŠÍPKA NADOL

Posun kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doľava.

CTRL + ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Posun kurzora doprava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doprava.

CTRL + ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Presun na začiatok riadka.

HOME

Presun na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Priblíženie.

ALT + CTRL+ZNAMIENKO PLUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT + CTRL + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Vzdialenie.

ALT + CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT + CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK

Uloženie zmien.

Poznámka : Ak je program OneNote spustený, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

CTRL+S

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie nového poznámkového bloku.

ALT+N, N

Vytvorenie novej sekcie.

ALT+N, S

Otvorenie sekcie.

CTRL+O

Prechod na nasledujúcu sekciu.

CTRL + TAB

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

CTRL + PAGE DOWN

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

CTRL + PAGE UP

Prechod na prvú stranu sekcie.

ALT + HOME

Prechod na poslednú stranu sekcie.

ALT + END

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT+PAGE DOWN

Presun aktuálnej sekcie.

ALT+F, R, V

Prehľadávanie poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun kurzora do poľa Hľadať.

CTRL+F

Zmena rozsahu hľadania.

CTRL+F, TAB, ŠÍPKA NADOL

Presun na ďalší výsledok počas vyhľadávania.

ENTER

Zdieľanie poznámok

Zdieľanie poznámok s inými osobami

Požadovaná akcia

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

CTRL+SHIFT+E

Spustenie relácie zdieľania naživo.

ALT+S, L, S

Pripojenie k zdieľanej relácii.

ALT+S, L, J

Opustenie zdieľanej relácie.

ALT+S, L, L

Zdieľanie poznámok s inými programami

Požadovaná akcia

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

CTRL+SHIFT+E

Odoslanie vybratej strany do programu Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

Vytvorenie plánovanej činnosti v programe Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SHIFT+A

Vytvorenie kontaktu v programe Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SHIFT+C

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Dnes v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 1

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Zajtra v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 2

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Tento týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 3

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Budúci týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 4

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Bez dátumu v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL+SHIFT+5

Otvorenie ponuky Úlohy programu Outlook.

ALT+L

Otvorenie vybratej úlohy programu Outlook.

CTRL + SHIFT + K

Označenie vybratej úlohy programu Outlook ako dokončenej.

CTRL + SHIFT + 9

Odstránenie vybratej úlohy programu Outlook.

CTRL + SHIFT + 0

Synchronizácia zmien v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku.

SHIFT + F9

Synchronizácia zmien vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch.

F9

Ochrana poznámok

Zabezpečenie sekcií heslom

Požadovaná akcia

Klávesy

Zadanie možností ochrany heslom.

ALT+F, S

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

CTRL+ALT+L

Výber poľa Zadajte heslo v dialógovom okne Ochrana heslom.

ALT+M

Výber poľa Potvrdiť heslo v dialógovom okne Ochrana heslom.

ALT+C

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×