Klávesové skratky používané pri vytváraní prezentácie v programe PowerPoint 2010

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Kľúč k používaniu klávesových skratiek

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy v iných rozloženiach nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú klávesy súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačením klávesu TAB vyberte položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom klávesy CTRL+P.

Pomocník online

Klávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie okna Pomocníka.

F1

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom.

ALT + TAB

Prechod späť na obsah tabuľky Pomocníka a postupov pre program PowerPoint.

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka.

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybranú položku.

ENTER

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu PowerPoint.

TAB, SHIFT+TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybranej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu PowerPoint.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy.

TAB

Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Naspäť).

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presunutie na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol.

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol.

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť).

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka : Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL+P.

CTRL+P

Zmena stavu pripojenia. Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

F6 (pokiaľ je zaostrenie v poli Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať), TAB, ŠÍPKA NADOL

Zadajte text do poľa Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať. Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

F6

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka; napríklad medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybranej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie do ďalšieho okna.

ALT+TAB, TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Zatvorenie aktívneho okna.

CTRL + W alebo CTRL + F4

Vysielanie otvorenej prezentácie vzdialenému obecenstvu pomocou webovej aplikácie PowerPoint.

CTRL + F5

Presun na ďalšiu pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

Poznámka : Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT zdôraznite pás s nástrojmi a potom stlačením klávesov CTRL + TAB prejdite na pracovnú tablu.

F6

Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT+F6

Prepnutie do nasledujúceho okna programu PowerPoint, ak je otvorených viac okien programu PowerPoint.

CTRL+F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna programu PowerPoint.

CTRL+SHIFT+F6

Skopírovanie obrázka obrazovky do Schránky.

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky.

ALT + PRINT SCREEN

Zmena typu alebo veľkosti písma

Poznámka : Ak chcete použiť nasledujúce klávesové skratky, kurzor sa musí nachádzať v textovom poli.

Požadovaná akcia

Stlačte

Zmena typu písma.

CTRL+SHIFT+F

Zmena veľkosti písma.

CTRL+SHIFT+P

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL + SHIFT + <

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Stlačte

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka.

END

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Posun o odsek nahor.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa.

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa.

CTRL + HOME

Posun na ďalší zástupný symbol nadpisu alebo hlavného textu v programe Microsoft Office PowerPoint. V prípade posledného zástupného symbolu na snímke sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením ako na pôvodnej snímke.

CTRL+ENTER

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT + F4

Hľadanie a nahradenie

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Hľadať.

CTRL+F

Otvorenie dialógového okna Nahradiť.

CTRL+H

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT + F4

Presun medzi tabuľkami a práca v nich

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun do ďalšej bunky.

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky.

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka.

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka.

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky.

CTRL + TAB

Začatie nového odseku.

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB na konci posledného riadka

Prístup k pracovným tablám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

F6

Výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table v prípade, že je pracovná tabla aktívna.

TAB, SHIFT+TAB

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Presun medzi voľbami vo vybranej vedľajšej ponuke alebo presun v rámci určitých možností v skupine možností dialógového okna.

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Otvorenie vybranej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená vybranému tlačidlu.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie kontextovej ponuky alebo otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybranú položku galérie.

SHIFT + F10

Výber prvého alebo posledného príkazu ponuky alebo vedľajšej ponuky v prípade, že je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená.

HOME, END

Posun nahor alebo nadol vo vybranom zozname galérie.

PAGE UP, PAGE DOWN

Presun do hornej alebo dolnej časti vybraného zoznamu galérie.

HOME, END

Zatvorenie pracovnej tably.

CTRL+MEDZERNÍK, C

Otvorenie Schránky.

ALT + D, KO, O

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Na pracovnej table stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK, čím sa zobrazí ponuka ďalších príkazov.

 2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably. Stláčaním CTRL+ klávesov so šípkami sa mení veľkosť o jeden pixel.

Po ukončení zmeny veľkosti stlačte kláves ESC.

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne. (V otvorenom dialógovom okne už musí byť vybratá karta.)

ŠÍPKA NADOL

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne. (V otvorenom dialógovom okne už musí byť vybratá karta.)

ŠÍPKA NAHOR

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ŠÍPKA NADOL, ALT+ŠÍPKA NADOL

Ak je zoznam zatvorený, otvorí ho a prejde na danú možnosť v zozname.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Prechádzanie medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka.

Písmeno podčiarknuté v možnosti

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne.

ENTER

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu a zatvorenie dialógového okna.

ESC

Použitie textových polí v dialógových oknách

Textové pole je prázdne pole, do ktorého zadáte alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky.

END

Posun o jeden znak doľava alebo doprava

ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od umiestnenia kurzora po začiatok zadaného textu.

SHIFT+HOME

Výber od umiestnenia kurzora po koniec zadaného textu.

SHIFT+END

Použitie dialógových okien OtvoriťUložiť ako

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Otvorenie.

ALT+F, potom O

Otvorenie dialógového okna Uložiť ako.

ALT+F, potom A

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor.

SHIFT+F10

Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

TAB

Otvorenie rozbaľovacej ponuky cesty k súboru.

F4 alebo ALT+I

Obnovenie zoznamu súborov.

F5

Navigácia na páse s nástrojmi.

Prístup k ľubovoľnému príkazu stlačením niekoľkých klávesov

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

  Klávesové skratky na karte Súbor

 2. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz. Ak je napríklad aktívna karta Domov, stlačením kombinácie klávesov ALT+H, F, S sa premiestnite to zoznamu Veľkosť v skupine Písmo.

  Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate, a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

Zmena aktívneho prvku pomocou klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s pásom s nástrojmi je presúvanie sa klávesmi po jednotlivých kartách a príkazoch, kým požadovanú kartu alebo príkaz nenájdete. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré spôsoby, ako sa presúvať po ovládacích prvkoch bez použitia myši.

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun doľava alebo doprava na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi.

F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Skrytie alebo zobrazenie pása s nástrojmi.

CTRL+F1

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybraný príkaz.

SHIFT+F10

Prechádzanie položkami a postupné vyberanie nasledujúcich oblastí okna:

 • Aktívna karta na páse s nástrojmi

 • Otvorené pracovné tably

 • Dokument

F6

Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

TAB, SHIFT + TAB

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Aktivovanie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu.

ENTER

Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a presun zamerania späť na dokument.

ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.)

F1

Bežné úlohy v programe Microsoft Office PowerPoint

Presun medzi tablami

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun v smere hodinových ručičiek medzi tablami v normálnom zobrazení.

F6

Presun proti smeru hodinových ručičiek medzi tablami v normálnom zobrazení.

SHIFT+F6

Prepnutie medzi kartami Snímky a Prehľad v tablách Prehľad a Snímky v normálnom zobrazení.

CTRL + SHIFT + TAB

Práca v prehľade

Požadovaná akcia

Stlačte

Zvýšenie úrovne odseku.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Zníženie úrovne odseku.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Presun vybraných odsekov nahor.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Presun vybraných odsekov nadol.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie úrovne nadpisu 1.

ALT+SHIFT+1

Rozbalenie textu pod nadpisom.

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie textu pod nadpisom.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO MÍNUS

Práca s tvarmi, obrázkami, poľami, objektmi a objektmi WordArt

Vloženie tvaru

 1. Ak chcete vybrať položku Tvary, stlačte a uvoľnite kláves ALT, potom kláves N, S a nakoniec H.

 2. Klávesy so šípkami umožňujú presuny medzi kategóriami tvarov a výber požadovaného tvaru.

 3. Na vloženie vybraného tvaru stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite kláves ALT, potom stlačte kláves N a nakoniec kláves X.

 2. Na vloženie textového poľa stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

Vloženie objektu

 1. Na výber položky Objekt stlačte a uvoľnite kláves ALT, potom N a nakoniec J.

 2. Klávesy so šípkami umožňujú presúvať sa medzi objektmi.

 3. Na vloženie požadovaného objektu stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

Vloženie objektu WordArt

 1. Na výber položky WordArt stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N a nakoniec W.

 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

Výber tvaru

Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Ak chcete vybrať jeden tvar, stláčaním klávesu TAB postupujte dopredu cez objekty (alebo stláčaním kombinácie klávesov SHIFT + TAB v opačnom smere), kým sa na objekte, ktorý chcete vybrať, nezobrazia rukoväte.

 • Ak chcete vybrať viacero položiek, použite tablu výberu.

Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov a objektov WordArt

 • Ak chcete zoskupovať tvary, obrázky alebo objekty WordArt vyberte položky, ktoré chcete zoskupiť a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + G.

 • Ak chcete oddeliť skupinu, vybertedanú skupinu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + G.

Zobrazenie alebo skrytie mriežky a vodiacich čiar

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie mriežky.

SHIFT+F9

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar.

ALT + F9

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s textom, skopírujete aj vzhľad a štýl textu, nielen atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C na kopírovanie atribútov objektu.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + V.

Výber textu a objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber jedného znaku smerom doprava.

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber jedného znaku smerom doľava.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber smerom na koniec slova.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber smerom na začiatok slova.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber smerom o riadok vyššie (s kurzorom na začiatku riadka).

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Výber smerom o riadok nižšie (s kurzorom na začiatku riadka).

SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Výber objektu (keď je v objekte vybratý text).

ESC

Výber ďalšieho objektu (keď je vybratý jeden objekt).

TAB alebo SHIFT+TAB pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

ENTER

Výber všetkých objektov.

CTRL+A (na karte Snímky)

Výber všetkých snímok.

CTRL+A (v zobrazení radenia snímok)

Výber celého textu.

CTRL + A (na karte Prehľad)

Odstránenie a kopírovanie textu a objektov

Požadovaná akcia

Stlačte

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL+BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doprava.

Poznámka : Na vykonanie tejto akcie sa musí kurzor nachádzať medzi dvomi slovami.

CTRL+DELETE

Vystrihnutie vybratého objektu alebo textu.

CTRL+X

Kopírovanie vybratého objektu alebo textu.

CTRL+C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov alebo textu.

CTRL+V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL+Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL+Y

Kopírovanie len formátovania.

CTRL+SHIFT+C

Prilepenie len formátovania.

CTRL+SHIFT+V

Otvorenie dialógového okna Prilepiť špeciálne.

CTRL + ALT + V

Presun v texte

Požadovaná akcia

Stlačte

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka.

END

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Posun o odsek nahor.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa.

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa.

CTRL + HOME

Posun na ďalší zástupný symbol nadpisu alebo hlavného textu. V prípade posledného zástupného symbolu na snímke sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky ako pôvodná snímka.

CTRL+ENTER

Prechod na zopakovanie poslednej akcie Hľadať.

SHIFT + F4

Presun medzi tabuľkami a práca s nimi

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun do ďalšej bunky.

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky.

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka.

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka.

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky.

CTRL + TAB

Začatie nového odseku.

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB na konci posledného riadka

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB na výber požadovaného objektu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Stláčajte ŠÍPKU NADOL, kým nevyberiete Objekt pracovný hárok, stláčaním ŠÍPKY DOPRAVA vyberte položku Upraviť a potom stlačte kláves ENTER.

  Poznámka : Názov príkazu v kontextovej ponuke závisí od typu vloženého alebo prepojeného objektu. Napríklad vložený hárok programu Microsoft Office Excel má príkaz Objekt pracovného hárka a vložená kresba programu Microsoft Office Visio má príkaz Objekt programu Visio.

Formátovanie a zarovnanie znakov a odsekov

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Poznámka : Ak chcete použiť tieto klávesové skratky, musíte najskôr vybrať text, ktorý chcete zmeniť.

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma.

CTRL+SHIFT+F

Zväčšenie veľkosti písma.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma.

CTRL+SHIFT+<

Použitie formátov znakov

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov.

CTRL+T

Zmena malých a veľkých písmen vo vete.

SHIFT+F3

Použitie tučného písma.

CTRL+B

Použitie podčiarknutia.

CTRL+U

Použitie kurzívy.

CTRL+I

Použitie dolného indexu (automatické medzery).

CTRL+ZNAK ROVNOSTI

Použitie horného indexu (automatické medzery).

CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Odstránenie manuálneho formátovania znakov, ako napríklad horný index alebo dolný index.

CTRL+MEDZERNÍK

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL+K

Kopírovanie textových formátov

Požadovaná akcia

Klávesy

Kopírovanie formátov.

CTRL+SHIFT+C

Prilepenie formátov.

CTRL+SHIFT+V

Zarovnanie odsekov

Požadovaná akcia

Klávesy

Centrovanie odseku.

CTRL+E

Zarovnanie odseku podľa okraja.

CTRL+J

Zarovnanie odseku vľavo.

CTRL+L

Zarovná odsek vpravo.

CTRL+R

Spustenie prezentácie

Ak máte spustenú prezentáciu v zobrazení prezentácie, môžete použiť nasledujúce klávesové skratky.

Klávesové skratky na prácu s prezentáciou

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie prezentácie od začiatku.

F5

Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku.

N, ENTER, PAGE DOWN, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA NADOL alebo MEDZERNÍK

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P, PAGE UP, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo BACKSPACE

Prechod na číslo snímky.

číslo + ENTER

Zobrazenie prázdnej čiernej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej čiernej snímky.

B alebo BODKA

Zobrazenie prázdnej bielej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej bielej snímky.

W alebo ČIARKA

Ukončenie alebo reštartovanie automatickej prezentácie.

S

Ukončenie prezentácie.

ESC alebo SPOJOVNÍK

Vymazanie poznámok na obrazovke.

E

Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá.

H

Nastavenie nového časovania počas skúšania.

T

Použitie pôvodného časovania počas skúšania.

O

Použitie kliknutia myšou na prechod na ďalšiu snímku počas skúšania.

M

Opakovaný záznam hovoreného komentára a časovania.

R

Návrat späť na prvú snímku.

Podržte stlačené ľavé a pravé tlačidlo myši na 2 sekundy.

Skrytie alebo zobrazenie ukazovateľa myši.

Kláves A alebo =

Zmena ukazovateľa na pero.

CTRL + P

Zmena ukazovateľa na šípku.

CTRL+A

Zmena ukazovateľa na gumu.

CTRL + E

Zobrazenie alebo skrytie značiek písaných rukou.

CTRL+M

Okamžité zobrazenie ukazovateľa a navigačného tlačidla.

CTRL + H

Skrytie ukazovateľa a navigačného tlačidla počas 15 sekúnd.

CTRL+U

Zobrazenie dialógového okna Všetky snímky.

CTRL+S

Zobrazenie panela úloh v počítači.

CTRL+T

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT + F10

Prechod na prvé alebo ďalšie hypertextové prepojenie na snímke.

TAB

Prechod na posledné alebo predchádzajúce hypertextové prepojenie na snímke.

SHIFT + TAB

Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia.

ENTER pokiaľ je vybrané hypertextové prepojenie

Klávesové skratky na prácu s médiami počas prezentácie

Požadovaná akcia

Klávesy

Zastavenie prehrávania médií.

ALT + Q

Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením

ALT + P

Prechod na ďalšiu záložku.

ALT+END

Prechod na predchádzajúcu záložku.

ALT + HOME

Zvýšenie hlasitosti zvuku.

ALT + šípka nahor

Zníženie hlasitosti zvuku.

ALT + šípka nadol

Hľadanie smerom dopredu.

ALT + SHIFT + PAGE DOWN

Hľadanie smerom dozadu.

ALT + SHIFT + PAGE UP

Stlmenie zvuku.

ALT + U

Ak chcete počas prezentácie zobraziť zoznam ovládacích prvkov, stlačte kláves F1.

Prehľadávanie webových prezentácií

Nasledovné klávesy slúžia na prezeranie webovej prezentácie v programe Microsoft Internet Explorer 4.0 alebo jeho novšej verzii.

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun dopredu pomocou hypertextových prepojení vo webovej prezentácii, paneli Adresa a paneli Prepojenia.

TAB

Prechod späť pomocou hypertextových prepojení vo webovej prezentácii, paneli Adresa a paneli Prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia.

ENTER

Prechod na ďalšiu snímku.

MEDZERNÍK

Použitie funkcie tably výberu

Tabla výberu umožňuje použitie nasledujúcich klávesových skratiek.

Na spustenie tably výberu stlačte kláves Alt, potom H, S, L a nakoniec P.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT+F10

Presun na jednu položku alebo skupinu.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie ohniskovej skupiny a všetkých jej podradených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie ohniskovej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie ohniskovej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Výber ohniskovej položky.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Zrušenie výberu ohniskovej položky.

SHIFT+MEDZERNÍK alebo SHIFT+ENTER

Presun vybratej položky dopredu.

CTRL+SHIFT+F

Presun vybratej položky dozadu.

CTRL+SHIFT+B

Zobrazenie alebo skrytie ohniskovej položky.

CTRL+SHIFT+S

Premenovanie ohniskovej položky.

F2

Prepnutie aktívneho prvku pomocou klávesnice v table výberu medzi stromovým zobrazením a tlačidlami Zobraziť všetko a Skryť všetko.

TAB alebo SHIFT+TAB

Zbalenie všetkých skupín.

Poznámka : Ak chcete použiť túto klávesovú skratku, na table výberu musí byť zdôraznené zobrazenie stromu.

ALT+SHIFT+1

Rozbalenie všetkých skupín.

ALT + SHIFT + 9

Ak chcete priradiť vlastné klávesové skratky k  položkám ponuky, zaznamenaným makrám alebo kódu programu Visual Basic for Applications (VBA) v programe Office PowerPoint 2007, musíte použiť doplnok tretej strany, napríklad aplikáciu Shortcut Manager pre program PowerPoint, ktorá je k dispozícii na lokalite OfficeOne Add-Ins for PowerPoint (Doplnky programu OfficeOne pre program PowerPoint).

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×