Kategória Rozšírené (Možnosti programu Access)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Úprava

 • Posunúť po zadajte   

  • Nepresúvať    Po stlačení tlačidla Enter zostane kurzor v aktuálnom poli.

  • Ďalšie pole    Presunie kurzor do ďalšieho poľa po stlačení klávesu Enter. Podľa predvoleného nastavenia je ďalšie pole umiestnené buď napravo, alebo naľavo od aktuálneho poľa, v závislosti od toho, ako je nastavený smer textu.

  • Ďalší záznam    Presunie kurzor do aktuálneho poľa ďalšieho záznamu po stlačení klávesu Enter. Ďalší záznam je záznam priamo pod aktuálnym záznamom.

 • Správanie pole na zadávanie   

  Možnosť v tejto časti zmení správanie kláves Enter, Tab a kurzorových klávesov, ak ich používate na presúvanie kurzora z jedného poľa do druhého vo formulároch a údajových hárkoch.

  • Vybrať celé pole    Po presunutí kurzora na pole vyberie celé toto pole.

  • Prejsť na začiatok poľa    Po presunutí kurzora na pole prejde na začiatok poľa.

  • Prejsť na koniec poľa    Po presunutí kurzora na pole prejde na koniec poľa.

 • Správanie klávesu so šípkou   

  • Ďalšie pole    Po stlačení klávesu so šípkou doprava alebo doľava posunie kurzor do ďalšieho poľa. Pohybovať kurzorom medzi znakmi vybratého poľa môžete po stlačení klávesu F2.

  • Ďalší znak    Po stlačení klávesu so šípkou doprava alebo doľava posunie kurzor na ďalší alebo predchádzajúci znak v poli.

  • Kurzor zastaviť na prvom a poslednom zázname    Zabráni klávesom so šípkou doprava alebo doľava v premiestnení kurzora z prvého alebo posledného poľa na predchádzajúci alebo ďalší záznam.

 • Predvolené správanie funkcie Hľadanie a nahradenie

  Možnosť v tejto časti riadi správanie operácií hľadania a hľadania a nahradenia v programe Microsoft Office Access 2007 a týka sa programu Office Access 2007 celkovo.

  • Rýchle hľadanie    Prehľadá aktuálne pole a porovná ho s hľadaným reťazcom.

  • Všeobecné vyhľadávanie    Prehľadá všetky polia a porovná všetky časti každého poľa.

  • Vyhľadávanie od začiatku poľa    Prehľadá aktuálne pole a porovná začiatočné znaky poľa.

 • Potvrdenie

  • Zmeny záznamov    Pri každej zmene záznamu zobrazí potvrdzujúce hlásenie.

  • Odstránenia dokumentov    Zobrazí potvrdzujúce hlásenie pri každom odstránení objektu databázy.

  • Akčné dotazy    Zobrazí potvrdzujúce hlásenie pri každom spustení tabuľku pripájacieho, aktualizačného, odstraňovacieho alebo vytváracieho dotazu v databáze programu Access.

 • Predvolený smer

  • Zľava doprava    Nastaví zobrazenie objektov v smere zľava doprava, ktorý je bežný pre používateľov angličtiny a európskych jazykov. V tomto nastavení sa napríklad prvé pole v tabuľke zobrazí v stĺpci úplne naľavo, nové pole sa pridá napravo od tohto stĺpca a pole čísla záznamu a navigačné tlačidlá sa umiestnia v údajovom zobrazení v ľavom dolnom rohu.

  • Sprava doľava    Nastaví zobrazenie objektov v smere sprava doľava, ktorý je bežný pre používateľov stredovýchodných jazykov. V tomto nastavení sa napríklad prvé pole v tabuľke zobrazí v stĺpci úplne napravo, nové pole sa pridá naľavo od tohto stĺpca a pole čísla záznamu a navigačné tlačidlá sa umiestnia v údajovom zobrazení tabuľky v pravom dolnom rohu.

 • Všeobecné zarovnanie

  • Režim rozhrania    Prispôsobuje zobrazenie znakov aktuálnemu jazyku používateľského rozhrania. Napríklad, ak je jazyk používateľského rozhrania písaný zľava doprava (ako napríklad angličtina), znaky sa zarovnajú zľava.

  • Textový režim    Zarovnanie zobrazeného textu podľa smeru prvého znaku konkrétneho jazyka. Napríklad, ak je prvý znak (nie číselný ani špeciálny) charakteristický pre angličtinu, text sa zarovná zľava.

 • Pohyb kurzora

  • Logický    Nastavenie pohybu kurzora v obojsmernom texte podľa smeru písania aktuálneho jazyka. Napríklad, ak použijete na pohyb v arabskej a potom anglickej časti textu jednej vety kurzorové tlačidlá, v arabskej časti sa bude kurzor pohybovať v smere sprava doľava, potom prejde na prvý znak anglického slova celkom vľavo a bude pokračovať v smere zľava doprava.

  • Vizuálny    Nastavenie pohybu kurzora v obojsmernom texte presúvaním sa na susedný znak. Napríklad, ak použijete na pohyb v arabskej časti textu písanej sprava doľava a potom v anglickej časti tej istej vety kurzorové tlačidlá, v arabskej časti sa bude kurzor pohybovať v smere sprava doľava, potom bude pokračovať prvým znakom anglického slova celkom vpravo v smere sprava doľava.

  • Ovládací prvok údajového hárka IMEPri zadávaní údajov do údajového hárka tabuľky používajte režim IME pre východoázijské jazyky s nastavením "Bez kontroly".

  • Kalendár Hidžra Je založený na počítaní dní podľa islamského lunárneho kalendára. Ak nie je vybratý, databáza bude používať gregoriánsky kalendár. V programe Access sa odporúča vybrať typ kalendára pri vytvorení prvej databázy a toto nastavenie už nikdy nemeniť.

Zobrazenie

 • Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov    Nastavte alebo zmeňte počet naposledy použitých súborov, ktoré sa zobrazujú na table Otvoriť aktuálnu databázu na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access a v zozname Naposledy použitých dokumentov, ktorý sa zobrazí po kliknutí na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office .

 • Stavový riadok    Zobrazí stavový riadok v spodnej časti okna programu Access.

 • Zobraziť animácie    Zapne funkcie animácie, ako napríklad animované vkladanie nových stĺpcov do údajových hárkov.

 • Zobraziť inteligentné značky na údajových hárkoch    Zobrazí inteligentné značky na údajových hárkoch.

 • Zobraziť inteligentné značky vo formulároch a zostavách    Zobrazí inteligentné značky vo formulároch a zostavách.

 • Zobrazenie v návrhu makra   

  • Stĺpec názvov    Zobrazí stĺpec Názov makra v návrhárovi makier. Zobraziť alebo skryť tento stĺpec možno kliknutím na položku Názvy makier v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Návrh. Všimnite si, že keď túto možnosť vypnete a otvoríte makro (v návrhovom zobrazení), ktoré obsahuje názvy makier, zobrazí sa skrytý stĺpec. Toto nastavenie platí pre všetky databázy, no v aktuálnom makre sa dá toto nastavenie vypnúť pomocou príkazu Názvy makier.

  • Stĺpec podmienok    Zobrazí príkaz Podmienky v návrhári makier. Zobraziť alebo skryť tento stĺpec možno kliknutím na položku Podmienky v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Návrh. Všimnite si, že keď túto možnosť vypnete a otvoríte makro (v návrhovom zobrazení), ktoré obsahuje jednu alebo viac podmienok, zobrazí sa skrytý stĺpec. Toto nastavenie platí pre všetky databázy, no v aktuálnom makre sa dá toto nastavenie vypnúť pomocou príkazu Podmienky.

Tlač

 • Ľavého okraja    Zmení predvolený ľavý okraj pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku tlačenej strany. Ak chcete zmeniť okraje v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Tlačiť, kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Nastavenie v dialógovom okne tlač.

 • Pravý okraj    Zmení pravý okraj predvolené pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku tlačenej strany. Ak chcete zmeniť okraje v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a použite príkaz Nastavenie strany.

 • Horný okraj    Zmení predvolený horný okraj pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku tlačenej strany. Ak chcete zmeniť okraje v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a použite príkaz Nastavenie strany.

 • Dolný okraj    Zmení predvolený dolný okraj pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku tlačenej strany. Ak chcete zmeniť okraje v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a použite príkaz Nastavenie strany.

Všeobecné

 • Zobraziť chyby používateľského rozhrania doplnkov    Ak ste vývojár a chcete zobraziť chyby prispôsobeného kódu používateľského rozhrania, začiarknite toto políčko, alebo ak chcete chyby skryť, zrušte začiarknutie tohto políčka.

 • Sprevádzať udalosti zvukom     Prehrá dostupné zvuky spojené s udalosťami programov balíka Microsoft Office Professional 2007, ako je napríklad otváranie, ukladanie a tlač súborov alebo zobrazenie chybových hlásení. Zvuky priradené k rôznym udalostiam môžete zmeniť v dialógovom okne Zvuky - vlastnosti v okne Ovládací panel systému Windows. Ak začiarknete alebo zrušíte začiarknutie políčka Sprevádzať udalosti zvukom v jednej aplikácii balíka Office, bude táto funkcia zapnutá alebo vypnutá vo všetkých ostatných aplikáciách balíka Office. Ak chcete zmeniť zvuk priradený k určitej udalosti, otvorte priečinok Zvuky v okne Ovládací panel systému Windows. Na prehrávanie väčšiny zvukov je v počítači potrebná zvuková karta.

 • Použiť štvormiestny formát roka   

  • Táto databáza    Nastaví predvolený formát roka v aktuálne otvorenej databáze na štyri číslice (yyyy).

   Poznámka : Toto nastavenie nahradí nastavenímn databázy v práve otvorenej databáze.

  • Všetky databázy    Nastaví predvolený formát roka na štyri číslice (yyyy) pre všetky databázy.

 • Web – možnosti    Zobrazí dialógové okno Web – možnosti. Toto dialógové okno použite na nastavenie možností pre web pre objekty databázy. Môžete nastaviť vzhľad hypertextových prepojení a použitých prepojení v tabuľkách, dotazoch, formulároch a zostavách.

Rozšírené nastavenia

 • Otvoriť naposledy otvorenú databázu pri spustení programu Access    Ak vyberiete túto možnosť, program Access otvorí namiesto strany Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access naposledy použitú databázu.

 • Predvolený režim otvorenia

  • Zdieľané    Otvorí existujúcu databázu na zdieľanie. Toto nastavenie je predvolené.

  • Výhradné    Otvorí existujúcu databázu na výhradné používanie jedným používateľom.

 • Predvolené uzamknutie záznamov

  • Bez uzamknutia    Ponechá záznamy otvorené, aby ich bolo možné upravovať.

  • Všetky záznamy    Uzamkne všetky záznamy v otvorenom formulári alebo na údajovom hárku a takisto zamkne záznamy v tabuľkách. Záznamy zostanú uzamknuté dokiaľ máte otvorené objekty.

  • Upravený záznam    Uzamkne len záznam, ktorý práve upravujete.

 • Pri otváraní databázy používať zamknutie na úrovni záznamu    Ako predvolené nastaví zamykanie na úrovni záznamu aktuálne otvorenej databázy. Zrušením začiarknutia tohto políčka sa predvolené nastavenie pre otvorenú databázu zmení na zamykanie na úrovni strany. Použitá voľba sa týka údajov vo formulároch, údajových hárkoch a kódu, ktorý používa objekt množiny záznamov na cyklický pohyb po záznamoch. Táto možnosť sa netýka akčných dotazov ani kódu, ktorý vykonáva hromadné operácie pomocou príkazov SQL.

 • Časový limit OLE/DDE (s)    Riadi interval, po ktorom program Access znovu zopakuje pokus OLE alebo DDE. Platné hodnoty: 0-300. Predvolená hodnota: 30.

 • Interval obnovenia (s)    Počet sekúnd, po ktorých program Access automaticky aktualizuje záznamy v údajovom a formulárovom zobrazení. Platné hodnoty: 0-32 766. Predvolená hodnota: 60. Hodnota 0 zabraňuje aktualizáciám.

 • Počet pokusov o aktualizáciu    V programe Access je to počet opakovaní pokusu o uloženie zmeneného záznamu, ktorý zamkol iný používateľ. Platné hodnoty: 0-10. Predvolená hodnota: 2.

 • Interval obnovenia ODBC (s)    Interval, po ktorom program Access automaticky obnoví údaje zozbierané cez pripojenie ODBC. Toto nastavenie je účinné len pri zdieľaní databázy v sieti. Platné hodnoty: 0-32 766. Predvolená hodnota: 1500. Hodnota nula zabraňuje aktualizáciám.

 • Interval pokusov o aktualizáciu (ms)    Počet milisekúnd, po ktorých sa program Access pokúsi uložiť zmenený záznam, ktorý zamkol iný používateľ. Platné hodnoty: 0-1 000. Predvolená hodnota: 250.

 • Operácie DDE

  • Ignorovať požiadavky DDE    Program Access ignoruje požiadavky DDE iných aplikácií.

  • Povoliť obnovenie DDE    Umožní programu Access aktualizovať prepojenia DDE v intervale zadanom do poľa Interval obnovenia (s).

 • Argumenty príkazového riadka    Zadáva argumenty, ktoré sa spúšťajú pri štarte programu Access alebo otváraní databázy programu Access.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×