Kategória Návrhári objektov (Možnosti programu Access)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Návrh tabuľky

 • Predvolený typ poľa    Nastaví alebo zmení predvolený typ údajov pre polia v nových tabuľkách a polia pridávané do existujúcich tabuliek. Predvoleným typom údajov je Text.

 • Predvolená veľkosť textového poľa    Zmení maximálne množstvo znakov, ktoré sa môžu vložiť do polí nastavených na typ údajov Text. Nesmie sa prekročiť predvolené maximum 255 znakov.

 • Predvolená veľkosť číselného poľa    Nastaví alebo zmení celočíselný typ polí nastavených na typ údajov Number.

 • Automaticky indexovať pri importe a vytvorení    Zadajte počiatočné alebo koncové znaky názvu poľa. Pri importovaní polí z externého súboru alebo pridaní polí do tabuľky program Microsoft Office Access 2007 automaticky vloží indexy mien do všetkých polí, ktoré sa zhodujú s tu zadanými znakmi. Na oddelenie reťazcov znakov sa používa bodkočiarka. Napríklad, ak zadáte jednotka;názov, program Office Access 2007 vloží indexy všetkým poliam nazvaným Jednotková cena a Názov spoločnosti.

 • Zobraziť tlačidlá možností pre aktualizáciu vlastností    Zobrazí alebo skryje tlačidlo Možnosti aktualizácie vlastností. Tlačidlo sa zobrazí pri zmene vlastnosti poľa tabuľky. Toto tlačidlo sa používa na aktualizáciu zmenenej vlastnosti akéhokoľvek ovládacieho prvku formulárov a zostáv, ktoré sú viazané na pole.

Návrh dotazu

 • Zobraziť názvy tabuliek    Zobrazí alebo skryje riadok Tabuľky v mriežke návrhu dotazu. Zrušenie začiarknutia tejto možnosti skryje riadok iba v prípade nových dotazov. Ak otvoríte existujúci dotaz, ktorý predtým zobrazoval názvy tabuliek, program Access prepíše túto možnosť. Túto možnosť vyberte, keď potrebujete sledovať zdroje polí v dotaze založenom na viacerých tabuľkách.

 • Výstup všetkých polí    Keď je vybratá táto možnosť, program Access pridá do dotazov príkaz Select *. Tento príkaz potom zhromaždí všetky polia v podkladových tabuľkách alebo dotazoch pre daný dotaz. Zrušte začiarknutie tohto políčka, keď chcete vidieť iba polia, ktoré pridávate vtedy, keď používate návrhára dotazov. Táto možnosť platí iba pre nové dotazy vytvorené v aktuálnej verzii programu Access.

 • Povoliť automatické spojenie    Keď používate návrhára dotazu, vyberte túto možnosť na automatické vytvorenie vnútorného spojenia medzi dvomi tabuľkami. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete vzťah definovať sami. Aby táto možnosť fungovala, musia polia zdieľať pole s tým istým názvom a typom údajov a jedno z týchto polí musí byť hlavným kľúčom.

 • Písmo návrhu dotazu   

  • Písmo    Nastaví predvolené písmo používaný v návrhárovi dotazu.

  • Veľkosť    Nastaví veľkosť predvoleného písma používaného v návrhárovi dotazu

 • Syntax kompatibilná so SQL Server (ANSI 92)   

  • Táto databáza    Vyberte túto možnosť vtedy, keď chcete spustiť dotazy na databázy servera Microsoft SQL Server. Keď vyberiete túto možnosť, musíte pre všetky databázy použiť syntax ANSI-92. Existujúce dotazy napísané pomocou staršieho štandardu ANSI-89 (predvolený pre program Access) sa nemusia spustiť alebo môžu vrátiť neočakávané výsledky.

  • Predvolené hodnoty pre nové databázy    Výberom tejto možnosti sa syntax ANSI-92 stane predvolenou syntaxou dotazu pre všetky nové databázy vytvorené v aktuálnej kópii programu Access.

Formuláre alebo zostavy

Pri navrhovaní formulára alebo zostavy definujú tieto možnosti správania výberu, keď „nakreslíte“ obdĺžnik, aby ste vybrali jeden alebo viaceré ovládacie prvky. Tieto možnosti sa použijú pre všetky databázy programu Access, bez ohľadu na to, či sú otvorené, a pre databázy, ktoré vytvoríte v budúcnosti.

 • Správanie výberu   

  • Čiastočne uzatvoriť    Obdĺžnik výberu zahŕňa časť ovládacieho prvku alebo skupiny ovládacích prvkov.

  • Úplne uzatvoriť    Obdĺžnik výberu úplne zahŕňa všetky ovládacie prvky alebo skupiny ovládacích prvkov.

 • Šablóna formulára    Zadajte názov existujúceho formulára. Tento formulár sa stane šablónou pre všetky nové formuláre a tieto formuláre budú mať tie isté vlastnosti sekcií a ovládacích prvkov ako šablóna. Predvolenou šablónou je šablóna Normálne.

 • Šablóna zostavy    Zadajte názov existujúcej zostavy. Táto zostava sa stane šablónou pre všetky nové zostavy a tieto zostavy budú mať tie isté vlastnosti sekcií a ovládacích prvkov ako šablóna. Predvolenou šablónou je šablóna Normálne.

 • Vždy použiť udalostné procedúry    Spustí Editor jazyka Visual Basic, namiesto toho, aby sa zobrazilo dialógové okno Výber Zostavovača. Na základe predvoleného nastavenia sa zobrazí dialógové okno po kliknutí na položku Tlačidlo zostavovača na hárku vlastností ľubovoľnú udalosť.

Kontrola chýb

 • Povoliť kontrolu chýb    Povolí alebo zakáže kontrolu chýb vo formulároch a zostavách. Program Access umiestni indikátory chýb v ovládacích prvkoch, v ktorých sa vyskytne jeden alebo viac typov chýb. Indikátory sa zobrazia ako trojuholníky v ľavom hornom alebo v pravom hornom rohu ovládacieho prvku, v závislosti od predvoleného nastavenia smeru textu. Predvolená farba indikátora je zelená, ale môžete ju zmeniť tak, aby vyhovovala vašim potrebám. Kontrola chýb je predvolene zapnutá a zrušenie začiarknutia tohto políčka zakáže všetky druhy kontroly chýb.

 • Kontrola nepriradených popisov a ovládacích prvkov    Keď vyberiete ovládací prvok a popis, program Access skontroluje, či sú vybrané objekty navzájom priradené. Ak program Access nájde chybu, objaví sa namiesto zvyčajného indikátora chýb tlačidlo Nájsť chybu. Tlačidlo Nájsť chybu sa zobrazí aj vtedy, ak je popis alebo ovládací prvok priradený inému objektu.

 • Kontrola nových nepriradených popisov a ovládacích prvkov    Program Access skontroluje všetky nové popisy, aby sa zaistilo, že budú priradené ovládaciemu prvku. Toto nastavenie platí iba pre zostavy.

 • Kontrola chýb klávesových skratiek    Program Access skontroluje chyby klávesových skratiek a neplatných skratiek, ako napríklad prázdne znaky, a poskytne zoznam alternatív. Toto nastavenie sa týka iba formulárov.

 • Kontrola neplatných vlastností ovládacieho prvku    Program Access skontroluje neplatné vlastnosti ovládacích prvkov, ako napríklad neplatné výrazy alebo názvy polí.

 • Kontrola bežných chýb zostáv    Program Access skontroluje bežné chyby zostáv, ako napríklad neplatné spôsoby zoradenia alebo šírky väčšie, než je vybratá veľkosť papiera. Toto nastavenie platí len pre zostavy.

 • Tlačidlo Farba indikátora chýb    Nastaví alebo zmení farbu trojuholníkového indikátora chýb, ktorý sa zobrazí vtedy, keď sa vo formulári, zostave alebo ovládacom prvku vyskytne chyba.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×