Kategória Aktuálna databáza (Možnosti programu Access)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Možnosti na tejto karte platia len pre aktuálnu (otvorenú) databázu.

Možnosti aplikácie

 • Názov aplikácie    Zadajte názov databázy. Názov sa zobrazí v záhlaví systému Windows.

 • Ikona programu    Zadajte názov súboru bitovej mapy (.bmp) alebo súboru ikony (.ico). Jeho obrázok sa zobrazí v záhlaví systému Windows. Ak chcete zobraziť dialógové okno Prehľadávač ikon a nájsť súbor obrázka, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 • Použiť ako ikonu formulára a zostavy    Keď vyberiete ikonu programu, táto ikona sa objaví na kartách v hornej časti formulárov a zostáv v aktuálne otvorenej databáze. Ak vypnete karty dokumentu, ikona sa inde nezobrazí.

 • Zobraziť formulár    Nastaví, zmení alebo odstráni formulár, ktorý sa automaticky otvoril pri spustení databázy. Ak nechcete, aby sa formulár otvoril, kliknite na možnosť (žiadny). Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Zobraziť stavový riadok    Zobrazí alebo skryje stavový riadok v dolnej časti pracovného priestoru programu Access. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Možnosti okna dokumentu   

  • Prekrývajúce sa okná    Umožňuje otvárať a prezerať viaceré obrazovky v programe Microsoft Office Access 2007. Keď skryjete Navigačnú tablu a vyberiete túto možnosť, získate zobrazenie najbližšie „klasickému". Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

  • Dokumenty s kartami    Umožňuje používať rozhranie jediného dokumentu a v jednom čase zobraziť jediný objekt. Toto je predvolené nastavenie. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Zobraziť karty dokumentov    Zapne alebo vypne karty, ktoré sa zobrazujú v hornej časti každého otvoreného objektu databázy. V tomto nastavení sa vypnú len karty ale samotné objekty s kartami sa nezatvoria ani sa neaktivuje „klasické" zobrazenie. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Povoliť použitie špeciálnych kláves    Povoľuje alebo zakazuje nasledovné klávesové skratky:

Klávesy

Výsledok

F11

Zobrazí alebo skryje navigačnú tablu.

CTRL+G

Zobrazí okamžité okno v editore jazyka Visual Basic.

ALT+F11

Spustí editor jazyka Visual Basic.

CTRL+BREAK

Pri práci na projekte v programe Office Access 2007 možno stlačením tejto kombinácie klávesov zastaviť preberanie záznamov zo servera.

 • Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Zhutniť pri zatváraní    Automaticky zhutní a opraví databázy pri zatváraní. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní    Automaticky odstráni osobné údaje z vlastností súboru pri uložení súboru. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Použiť vo formulároch ovládacie prvky motívov systému Windows    V ovládacích prvkoch formulárov a zostáv použije motívy systému Windows. Toto nastavenie sa použije, len ak používate iný ako štandardný motív systému Windows.

 • Povoliť pre databázu zobrazenie rozloženia    Zobrazí alebo skryje tlačidlo Zobrazenie rozloženia v stavovom riadku programu Access a v kontextových ponukách, ktoré sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na kartu objektu. Pamätajte, že zobrazenie rozloženia možno pre jednotlivé objekty databázy zakázať, takže i keď túto možnosť povolíte, nemusí byť dostupná.

 • Povoliť zmeny v návrhu pre tabuľky v údajovom zobrazení    Umožňuje meniť návrhy tabuliek počas práce v údajovom zobrazení.

 • Kontrolovať skrátené číselné polia    Keď je povolená táto možnosť a ak je stĺpec príliš úzky na zobrazenie celej hodnoty, čísla sa zobrazujú ako "#####". Keď táto možnosť nie je povolená, zobrazí sa len časť hodnôt v stĺpci.

 • Formát uloženia vlastnosti obrázka   

  • Zachovať formát zdrojového obrázka (menšia veľkosť súboru)    Keď je vybratá táto možnosť, program Access ukladá obrázky v pôvodnom formáte. Túto možnosť vyberte, ak chcete zmenšiť veľkosť databázy.

  • Skonvertovať všetky údaje obrázkov na bitové mapy (kompatibilné s programom Access 2003 a staršími verziami)    Ak je vybratá táto možnosť, program Access vytvorí kópiu pôvodného súboru s obrázkom buď vo formáte Windows BMP (*.bmp) alebo vo formáte bitová mapa DIB. Túto možnosť vyberte, ak chcete prezerať obrázky databáz vytvorené v programe Access 2003 balíka Office alebo v jeho staršej verzii.

Navigácia

 • Zobraziť tablu navigácie    Zobrazí alebo skryje Navigačnú tablu. Ak tablu náhodne skryjete, zobrazíte ju stlačením klávesu F11. Program Access v predvolenom nastavení už neponúka Okno databázy. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Možnosti navigácie    Zobrazí dialógové okno Možnosti navigácie. Ak chcete zmeniť kategórie a skupiny, ktoré sa majú zobrazovať na Navigačnej table, použite toto dialógové okno.

  Ďalšie informácie o použití dialógového okna Možnosti navigácie, nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

Možnosti pásu s nástrojmi a panela s nástrojmi

 • Názov pásu s nástrojmi    Vyberte názov vlastnej skupiny pásov s nástrojmi zo zoznamu. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

  Poznámka : Pás je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 • Panel kontextovej ponuky    Nastavte alebo zmeňte predvolený panel kontextovej ponuky. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Povoliť použitie úplnej ponuky    Ak nie je začiarknuté toto políčko, všetky karty na páse s nástrojmi predvolené sú skryté, s výnimkou na karte domov. Okrem toho Zavrieť databázu a Skončiť prístup príkazy sú k dispozícii po kliknutí na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office .

  Poznámka : 

  • Dané nastavenie sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

  • Ak chcete dočasne obnoviť predvolené Obrázok tlačidla Office príkazy pása s nástrojmi a Tlačidlo Microsoft Office, zatvorte databázu a znova otvorte databázu a zároveň podržíte stlačený kláves SHIFT. Po tom, ako táto metóda otvorte databázu, môžete natrvalo obnoviť predvolené Obrázok tlačidla Office príkazy pása s nástrojmi a Tlačidlo Microsoft Office návratu do dialógového okna Možnosti programu Access a potom v časti Aktuálna databáza, pod pásom s nástrojmi a možnosti panela s nástrojmi, začiarknutím políčka Úplnej ponuky.

   Poznámka : 

 • Povoliť predvolené ponuky odkazu    Zapne alebo vypne kontextovú ponuku, ktorá sa zobrazí, keď kliknete pravým tlačidlom myši na objekt databázy v Navigačnej table, alebo na ovládací prvok vo formulári alebo zostave. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

Možnosti automatickej opravy názvov

 • Sledovať informácie automatických opráv názvov    Program Access ukladá informácie potrebné na opravu chýb názvov. Avšak program Access chyby neopraví, kým nevyberiete možnosť Vykonať automatickú opravu názvov. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Vykonať automatickú opravu názvov    Program Access opraví chyby názvov, hneď ako sa vyskytnú. Ak vyberiete možnosť Sledovať informácie automatických opráv názvov ale necháte ju prázdnu, program Access bude ukladať všetky chyby, kým túto možnosť nevyberiete. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Zapisovať do denníka automatické opravy názvov    Program Access zapíše do denníka zmeny urobené v databáze, keď opraví chyby názvov. Program Access uloží údaje do tabuľky s názvom AutoCorrect.log. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

Možnosti vyhľadávania filtra pre databázu názov databázy

Pomocou možností v tejto časti možno ovládať niekoľko funkcií:

 • Veľkosť hodnoty daného poľa, ktorá sa zobrazí v okne Filtrovať podľa formulára

 • Či je alebo nie je možné zobraziť hodnoty indexovaných a neindexovaných polí v aktuálne otvorenej databáze a prepojenej tabuľky v externom súbore

 • Či sa zoznamy hodnôt zobrazia alebo nezobrazia v ovládacích prvkoch formulára pri použití funkcie Filtrovať podľa formulára

Čím viac funkcií vyberiete, tým viac typov hodnôt sa použije pri operáciách filtrovania. Tieto možnosti sa použijú len na aktuálne otvorenú databázu.

 • Zobraziť zoznam hodnôt   

  • V miestnych indexovaných poliach    Zahrňuje hodnoty z miestnych indexovaných polí v zoznamoch hodnôt, ktoré sa zobrazia v okne Filtrovať podľa formulára. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

  • V miestnych neindexovaných poliach    Zahrňuje hodnoty z miestnych neindexovaných polí v zoznamoch hodnôt, ktoré sa zobrazia v okne Filtrovať podľa formulára. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

  • V poliach ODBC    Zahrňuje hodnoty z tabuliek, s ktorými ste spojení pomocou pripojenia ODBC. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Nezobrazovať zoznam, keď sa načíta viac záznamov ako    Zadajte maximálny počet záznamov, ktoré má program Access načítať počas vytvárania zoznamu hodnôt pre operácie Filtrovať podľa formulára. Zoznam hodnôt sa nezobrazí, ak počet požadovaných záznamov prekročí zadaný počet. Všetky zoznamy hodnôt budú obsahovať len jedinečné hodnoty, aj ak dané polia neboli indexované. Predvolená hodnota je 1000. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×