Karta Nástroje obrázka

Po vložení alebo výbere obrázka v programe Microsoft Publisher 2010 je na páse s nástrojmi k dispozícii kontextová karta Nástroje obrázka. Pomocou tejto karty je možné rýchlo formátovať obrázok vrátane úprav obrázka, formátovania štýlu obrázka z galérie, použitia efektov, zarovnania alebo zoskupenia a orezania obrázka.

Karta Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

Obsah článku

Vložiť

Upraviť

Jas

Kontrast

Prefarbenie

Rýchla zmena obrázka na odtiene jednej farby

Ďalšie variácie

Nastavenie priehľadnej farby

Obnovenie pôvodných farieb obrázka

Komprimovať obrázky

Zmeniť obrázok

Vynulovanie obrázka

Prepnutie

Prepnutie pozícií

Prepnutie formátovania

Štýly obrázkov

Galéria štýlov obrázkov

Použitie štýlu

Vymazanie štýlu

Orámovanie obrázka

Tvar obrázka

Titulok

Efekty tieňovania

Usporiadať

Orezať

Veľkosť

Vložiť

Ak chcete vložiť iný obrázok, kliknite na položku Obrázok a v dialógovom okne Vložiť obrázok prejdite na požadovaný obrázok.

Skupina Vložiť na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

Upraviť

Pomocou skupiny Upraviť je možné riadiť jas, kontrast a farbu obrázka. Z dôvodu šetrenia miesta je obrázok možné komprimovať a prepnúť aktuálny obrázok na iný, prípadne obrázok úplne odstrániť. Všetky úpravy použité na obrázok je možné odstrániť.

Skupina Upraviť na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

Jas

Jas vybratého obrázka je možné zvýšiť alebo znížiť o 10 %, 20 %, 30 % alebo 40 %. Podržte ukazovateľ myši nad výberom a v programe Publisher sa zobrazí ukážka efektu na vybratom obrázku.

Kontrast

Kontrast vybratého obrázka je možné zvýšiť alebo znížiť o 10 %, 20 %, 30 % alebo 40 %. Podržte ukazovateľ myši nad výberom a v programe Publisher sa zobrazí ukážka efektu na vybratom obrázku.

Prefarbenie

Farebný obrázok je v programe Microsoft Publisher 2010 možné zjednodušiť pomocou zníženia počtu farieb obrázka. Môžete tak zmenšiť aj veľkosť súboru obrázka a znížiť náklady na tlač. Použitím jednotnej farby a štýlu vo všetkých obrázkoch publikácie môžete zjednotiť publikáciu.

Rýchla zmena obrázka na odtiene jednej farby

 1. Vyberte obrázok, ktorý chcete zmeniť. Vyberte kartu Nástroje obrázka a kliknite na položku Prefarbenie.

 2. Vyberte jeden z vopred definovaných režimov prefarbenia, napríklad Sépia, Odtiene sivej alebo niektorú zo svetlých alebo tmavých variácií. Keď podržíte ukazovateľ myši nad výberom, v programe Publisher sa zobrazí ukážka efektu na vybratom obrázku.

Ďalšie variácie

 1. Vyberte obrázok, ktorý chcete zmeniť. Vyberte kartu Nástroje obrázka a kliknite na položku Prefarbenie.

 2. Vyberte možnosť Ďalšie variácie.

 3. V dialógovom okne Prefarbenie obrázka kliknite na šípku vedľa položky Farba a kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete zobraziť ďalšie farby, kliknite na položku Ďalšie farby , vyberte požadovanú možnosť a kliknite na tlačidlo OK .

  Poznámka : Ak sú v publikácii použité priame farby, položka Ďalšie farby nie je k dispozícii.

 4. Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete použiť tóny vybratej farby na celý obrázok, kliknite na možnosť Prefarbiť celý obrázok.

  • Ak chcete použiť tóny vybratých farieb iba na tie časti obrázka, ktoré nie sú čiarne ani biele, kliknite na možnosť Čierne časti nechať čierne.

Nastavenie priehľadnej farby

Ak chcete, aby boli farby obrázka priehľadné:

 1. Vyberte obrázok, ktorý chcete zmeniť. Vyberte kartu Nástroje obrázka a kliknite na položku Prefarbenie.

 2. Kliknite na možnosť Nastaviť priehľadnú farbu a kurzor sa zmení na kurzor priehľadnej farby. Kurzor priehľadnej farby

 3. V obrázku kliknite kurzorom priehľadnej farby na farbu, ktorú chcete urobiť priehľadnou.

Na začiatok stránky

Obnovenie pôvodných farieb obrázka

Informácie o pôvodných farbách obrázka zostávajú uložené spolu s obrázkom, takže pôvodné farby obrázka môžete kedykoľvek obnoviť.

 1. Vyberte obrázok, ktorý chcete zmeniť. Vyberte kartu Nástroje obrázka a kliknite na položku Prefarbenie.

 2. Kliknite na možnosť Bez prefarbenia.

  Poznámky : 

  • Všetky pôvodné nastavenia obrázka je možné obnoviť kliknutím na tlačidlo Obnoviť pôvodné farby v dialógovom okne Prefarbenie obrázka.

  • Pomocou aktualizácie farebnej schémy sa aktualizujú aj vykonané zmeny prefarbenia.

Komprimovať obrázky

Pomocou tohto nástroja je možné komprimovať vybratý obrázok alebo obrázky a znížiť tak veľkosť ukladacieho priestoru v publikácii.

 1. Vyberte obrázok alebo obrázky, ktoré chcete zmeniť. Vyberte kartu Nástroje obrázka a kliknite na položku Kompresia obrázkov .

 1. V dialógovom okne Kompresia obrázkov sa zobrazí informácia o obrázku alebo obrázkoch a možnostiach ich komprimácie:

  • Úspora kompresie :
   Aktuálna celková veľkosť obrázkov – zobrazí sa aktuálna celková veľkosť všetkých obrázkov v publikácii.
   Odhadovaná celková veľkosť obrázkov po kompresii – zobrazí sa odhadovaná celková veľkosť všetkých obrázkov v publikácii po kompresii. (Táto hodnota sa mení v závislosti od vybratých možností.)

  • Možnosti kompresie:
   Odstrániť orezané časti obrázkov – začiarknutím tohto políčka je možné odstrániť informácie o pixloch, ktoré sú bežne uložené pre orezané časti obrázka. (Informácie priradené k orezaným častiam nie sú viditeľné, ani sa nepoužívajú.)
   Odstrániť údaje OLE – začiarknutím tohto políčka je možné odstrániť 24-bitovú neskomprimovanú bitovú mapu, ktorá je časťou prúdu údajov OLE. Malý obrázok na prezeranie, ktorý je častou prúdu OLE, je odstránený, ale vzhľad samotného obrázka sa nezmení. (Keď odstránite údaje OLE z obrázka, obrázok už nebude možné otvoriť pomocou programu, ktorý bol na to pôvodne určený.)
   Zmeniť vzorky obrázkov – začiarknutím tohto políčka je možné zmenšiť obrázok so zmenenou veľkosťou odstránením zostávajúcich údajov pôvodného obrázka. (Ak vytvoríte novú vzorku obrázka a potom ju zväčšíte, jej kvalita sa zníži.)
   Konvertovať v prípade potreby na formát JPEG – začiarknutím tohto políčka je možné konvertovať obrázok na súbor formátu JPEG.

   Poznámka : 
   Úroveň kompresie sa mení podľa typu obrázka , napríklad či ide o fotografiu, aká je úroveň šumu alebo aký je počet špičiek na histograme obrázka atď.   Úroveň kompresie obrázkov typu PNG nie je možné zmeniť.

   Obrázky, ktoré majú veľkosť 100 kB alebo menej, nie je možné komprimovať.

  • Cieľový výstup:
   Komerčná tlač – na túto možnosť kliknite, ak chcete komprimovať obrázky do 300 pixlov na palec (ppi). Nevykoná sa kompresia formátu JPEG.
   Stolná tlač – na túto možnosť kliknite, ak chcete komprimovať obrázky na 220 ppi a úroveň kvality 95 JPEG.
   Web – na túto možnosť kliknite, ak chcete komprimovať obrázky na 96 bodov na palec (dpi) a úroveň kvality 75 JPEG.

  • Použiť nastavenie kompresie:
   Použiť na všetky obrázky v publikácii – na túto možnosť kliknite, ak chcete použiť nastavenia kompresie pre všetky obrázky v aplikácii.
   Použiť len na vybraté obrázky – na túto možnosť kliknite, ak chcete použiť nastavenia kompresie len pre vybratý obrázok alebo obrázky.

Zmeniť obrázok

Ak chcete vybratý obrázok alebo obrázky nahradiť inými obrázkami:

 1. Vyberte obrázok alebo obrázky, ktoré chcete zmeniť.

 2. Kliknite na položku Zmeniť obrázok a potom vyberte možnosť Zmeniť obrázok.

 3. V dialógovom okne Vložiť obrázok prejdite na obrázok, ktorý chcete vložiť.

 4. Ak chcete vybraté obrázky odstrániť, kliknite na položku Zmeniť obrázok a potom vyberte možnosť Odstrániť obrázok. Obrázky budú nahradené prázdnymi rámami obrázkov.

Vynulovanie obrázka

Ak chcete odstrániť všetko formátovanie použité na vybratý obrázok, kliknite na položku Vynulovať obrázok.

Na začiatok stránky

Prepnutie

Pomocou tohto nástroja je možné prepnúť pozíciu alebo formátovanie dvoch vybratých obrázkov.

Skupina Prepnúť na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

Prepnutie pozícií

 1. Vyberte oba obrázky kliknutím na prvý obrázok, podržaním tlačidla CTRL alebo Shift a kliknutím na druhý obrázok.

 2. Kliknite na položku Prepnúť a potom vyberte možnosť Prepnúť.

Prepnutie formátovania

 1. Vyberte oba obrázky kliknutím na prvý obrázok, podržaním tlačidla CTRL a kliknutím na druhý obrázok.

 2. Kliknite na položku Prepnúť a potom vyberte možnosť Prepnúť iba formátovanie.

Štýly obrázkov

Pomocou skupiny Štýly obrázkov je možné upravovať tvar, orámovanie a popis obrázka. Môžete použiť preddefinované štýly obrázkov z galérie štýlov obrázkov, prípadne je možné formátovať tvar a orámovanie obrázka manuálne.

Skupina Štýly obrázkov na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

Galéria štýlov obrázkov

Galéria štýlov obrázkov obsahuje štyri rôzne tvary, každý má šesť rôznych možností orámovania, ktoré je možné na obrázky použiť. Keď podržíte ukazovateľ myši nad niektorou z možností v galérii, zobrazí sa ukážka štýlu na vybratých obrázkoch.

Použitie štýlu

 1. Vyberte obrázok alebo obrázky, ktoré chcete upraviť.

 2. Kliknite na kartu Nástroje obrázka.

 3. V galérii štýlov obrázkov vyberte požadovaný štýl.

  Poznámka :  Ak chcete zobraziť všetkých 24 dostupných štýlov naraz, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie .

Vymazanie štýlu

 1. Vyberte obrázok alebo obrázky, ktoré chcete upraviť.

 2. Kliknite na kartu Nástroje obrázka.

 3. V galérii štýlov obrázkov kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie .

 4. Vyberte možnosť Vymazať štýl obrázka.

Orámovanie obrázka

Farbu, hrúbku čiary a vzorku orámovania konkrétneho obrázka je možné vybrať manuálne.

 1. Vyberte obrázok alebo obrázky, ktoré chcete upraviť.

 2. Kliknite na kartu Nástroje obrázka.

 3. Kliknite na položku Orámovanie obrázka a vyberte požadovanú možnosť:
  Farby – z palety vyberte požadovanú farbu čiary. Ďalšie možnosti farieb sa zobrazia po kliknutí na položku Ďalšie farby obrysov. Otvorí sa dialógové okno Farby. V tomto okne je možné vybrať novú farbu zo štandardnej farebnej palety systému Microsoft Windows, prípadne je možné vybrať vlastnú farbu definovanú pomocou farebného modelu RGB alebo CMYK. Taktiež je možné vybrať farbu Pantone.

  Poznámka :  Farby PANTONE®, ktoré sú tu zobrazené, nemusia zodpovedať identifikovaným štandardom spoločnosti PANTONE. Presnú farbu nájdete v aktuálnej publikácii farieb PANTONE. PANTONE® a ďalšie ochranné známky spoločnosti Pantone, Inc. sú majetkom spoločnosti Pantone, Inc. © Pantone, Inc.,2007.

  Hrúbka – vyberte hrúbku čiary alebo kliknite na možnosť Ďalšie čiary a zadajte hrúbku čiary do poľa Hrúbka.Čiary – vyberte štýl prerušovanej čiary.Vzorka – pomocou tejto možnosti sa otvorí dialógové okno Vzorkované čiary. Na karte Tón je možné vybrať novú položkuZákladná farba a použiť tón na základnú farbu. Pomocou karty Vzorka je možné na orámovanie použiť vzorku.

Tvar obrázka

Na vybratý obrázok alebo obrázky je možné použiť tvar. Ďalšie informácie o použití tvarov na obrázky sa nachádzajú v téme Použitie automatického tvaru na obrázok.

Poznámka :  Ak vyberiete viac ako jeden obrázok, možnosť Tvar obrázka nie je k dispozícii.

Titulok

Na obrázky je možné použiť popis z galérie štýlov popisov.

 1. Vyberte obrázok alebo obrázky, ktoré chcete upraviť.

 2. Kliknite na kartu Nástroje obrázka.

 3. Kliknite na položku Popis a potom vyberte možnosť z galérie štýlov popisov. Keď podržíte ukazovateľ myši nad niektorou z možností v galérii, zobrazí sa ukážka štýlu na vybratých obrázkoch.

 4. Pomocou programu Publisher sa vloží vopred naformátované textové pole, do ktorého je možné vkladať text popisu obrázkov.

Na začiatok stránky

Efekty tieňovania

Pomocou skupiny Efekty tieňovania je možné formátovať tieň obrázkov. Tiene obsahuje aj prvý riadok galérie štýlov obrázkov.

Skupina Efekty tieňovania na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

 1. Vyberte obrázok alebo obrázky, na ktoré chcete použiť tieň.

 2. Kliknite na kartu Nástroje obrázka.

 3. Kliknite na položku Efekty tieňovania a potom vyberte požadovaný efekt z galérie štýlov efektov tieňovania.

 4. Ak chcete zmeniť farbu tieňa, vyberte položku Farba tieňa a vyberte požadované možnosti farieb.

 5. Ak chcete posunúť vzdialenosť tieňa, kliknite na príslušné smerové tlačidlá Zlepšený nástroj Efekty tieňovania na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010 .

 6. Efekt tieňa je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla v strede.

Usporiadať

Pomocou skupiny Usporiadať je možné nastaviť zalomenie textu okolo obrázka, odoslať obrázok dozadu alebo dopredu vzhľadom na ostatné objekty na strane, zarovnať obrázok na strane, zoskupiť obrázok s ostatnými objektmi alebo ho oddeliť a otočiť obrázok. Ďalšie informácie o usporiadaní objektov sa nachádzajú v témach:

Zarovnanie objektov

Skupina Usporiadať na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

Orezať

Orezanie sa často používa, ak chcete skryť alebo orezať časť obrázka, či už na zvýraznenie alebo odstránenie nežiaducich častí. Ďalšie informácie o orezaní sa nachádzajú v téme Orezanie obrázkov.

Skupina Orezať na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

Veľkosť

Pomocou skupiny Veľkosť je možné ovládať rozmery Výška tvaru a Šírka tvaru obrázka.

Skupina Veľkosť na karte Nástroje obrázka v programe Publisher 2010

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×