Inovácia distribučných zoznamov na skupiny v službách Office 365 v Outlooku

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Prispievatelia: Diane Faigelová
Posledná aktualizácia: 6 September 2017

Je to jednoducho inovovať distribučné zoznamy do skupín služieb Office 365 v programe Outlook! Toto je skvelý spôsob dať vašej organizácie distribučné zoznamy, všetky funkcie a možnosti skupín služieb Office 365. Prečo je potrebné inovovať svoje distribučné zoznamy skupiny v Outlooku

Môžete aktualizovať DLs jeden v čase, alebo niekoľko v rovnakom čase.

Inovácia jedného alebo viacerých distribučných zoznamov na skupiny v Office 365 v Outlooku

 1. Prihláste sa pomocou svojho konta správcu na stránke https://aka.ms/admincenter.

  Prihláste sa pomocou svojho konta správcu služieb Office 365 na stránke https://portal.office.de/adminportal/home#/homepage.

  Prihlásenie do služieb Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet.

 2. Prejdite na položky Centrá správy > Exchange.

 3. V Centre spravovania pre Exchange prejdite na položky Príjemcovia > Skupiny.

  Zobrazí sa oznámenie s informáciou, že máte distribučné zoznamy (známe aj ako distribučné skupiny), ktoré sú oprávnené na inováciu na skupiny v Office 365.

  Kliknutie na položku Začíname.

 4. Vyberte aspoň jeden distribučný zoznam (známy aj pod názvom distribučná skupina) na stránke skupín.

  Výber distribučnej skupiny na stránke skupín
 5. Vyberte ikonu inovácie.

  Kliknutie alebo ťuknutie na ikonu Inovovať na skupiny v službách Office 365
 6. V dialógovom okne s informáciami výberom položky Áno potvrďte inováciu. Proces sa ihneď spustí. V závislosti od veľkosti a počtu inovovaných distribučných zoznamov môže proces trvať niekoľko minút alebo hodín.

  Ak distribučný zoznam nie je možné inovovať, zobrazí sa dialógové okno, ktoré vás bude o tom informovať. Pozrite si časť Ktoré distribučné zoznamy je možné inovovať?

 7. Ak inovujete viacero distribučných zoznamov, pomocou rozbaľovacej ponuky si môžete vyfiltrovať distribučné zoznamy, ktoré sa inovovali. Ak zoznam nie je úplný, počkajte ešte chvíľu a potom výberom položky Obnoviť zobrazte, čo sa úspešne inovovalo.

  Nezobrazí sa žiadne oznámenie o úspešnom dokončení procesu inovácie všetkých vybratých distribučných zoznamov. Môžete to zistiť zobrazením zoznamov, ktoré sú k dispozícii na inováciu, alebo inovovaných distribučných zoznamov.

 8. Ak ste vybrali distribučný zoznam na inováciu, ale naďalej sa zobrazuje na stránke ako k dispozícii na inováciu, inovácia zlyhala. Pozrite si časť Čo robiť, ak inovácia nefunguje.

Poznámka : Ak dostávate e-mail s prehľadom skupín, v jeho dolnej časti sa niekedy nachádza ponuka na inováciu všetkých oprávnených distribučných zoznamov, ktoré vlastníte. Ďalšie informácie o e-mailoch s prehľadom nájdete v téme Zapojenie do skupinovej konverzácie v Outlooku.

Inovácia jedného distribučného zoznamu na skupinu v Office 365 v Outlooku na webe

Poznámka : Táto nová funkcia sa postupne distribuuje po celom svete. Ak sa možnosť Inovovať nezobrazuje, zatiaľ ju nemáte. Vráťte sa sem neskôr.

V Outlooku na webe sa vlastníkom distribučných zoznamov na navigačnej table vľavo zobrazí zoznam oprávnených distribučných zoznamov v časti Skupiny. Ak chcete inovovať distribučný zoznam, jednoducho naň kliknite a potom kliknite na položku Inovovať v zobrazenom dialógovom okne.

Kliknutie na distribučný zoznam, ktorý sa má inovovať na skupinu Kliknutie na distribučný zoznam na navigačnej table a následný výber položky Inovovať

Táto možnosť je k dispozícii iba pre vlastníkov distribučných zoznamov, ktorí majú povolenia na vytváranie skupín v Office 365.

Zaujíma vás, ktoré distribučné zoznamy sú oprávnené? Pozrite časť Ktoré distribučné zoznamy je možné inovovať?

Čo robiť, ak inovácia nefunguje

Distribučné zoznamy, ktorých inovácia zlyhá, zostanú nezmenené.

Ak pri jednom alebo viacerých oprávnených distribučných zoznamoch inovácia zlyhá, zadajte žiadosť o podporu. Záležitosť sa musí posunúť tímu odborníkov pre skupiny, ktorý zistí, v čom je problém.

Je možné, že distribučný zoznam sa nepodarilo inovovať z dôvodu výpadku služby, ale nie je to veľmi pravdepodobné. Ak chcete, môžete chvíľu počkať a skúsiť inovovať distribučný zoznam znova.

Použitie prostredia PowerShell na inováciu viacerých distribučných zoznamov naraz

Ak máte skúsenosti s používaním prostredia PowerShell, možno radšej zvolíte túto cestu namiesto používateľského rozhrania. Ponúkame užitočný paket skriptov, ktoré vám umožnia inovovať distribučné zoznamy hromadne. Tieto skripty skontrolujú, či sú distribučné zoznamy oprávnené na inováciu, a potom vám s inováciou pomôžu.

Poznámka : Môžete tiež inovovať jeden distribučný zoznam na skupinu v Office 365 pomocou rutiny typu cmdlet New-UnifiedGroup prostredia PowerShell.

 • Stiahnite si súbory skriptov z Centra sťahovania softvéru.

 • Overte, či používate PowerShell 3.0.

 • Spustite príkaz $env:PSModulePath.Split(";")[0] v prostredí PowerShell, aby ste získali cestu adresára. Skopírujte modul DlMigrationModule.psm1 a súbor reťazcov DlMigration.strings.psd1 do umiestnenia adresára.

Zoznam skriptov inovácie a ich funkcie

 • Get-DlEligibilityList.ps1 – tento skript prejde všetky distribučné zoznamy v organizácii, vytvorí podrobný súbor oprávnení (DlEligibilityList.txt) a zoznam distribučných zoznamov oprávnených na inováciu. Súbor bude obsahovať tieto informácie o distribučných zoznamoch: ExternalDirectoryObjectId, PrimarySmtpAddress, alias, názov, zobrazovaný názov, oprávnenosť, dôvody, počet členov, MemberSmtpList, OwnersDistinguishedName.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Ktoré distribučné zoznamy je možné inovovať?.

 • Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 – tento skript vykoná konverziu a migráciu distribučných zoznamov vybratých v súbore DlEligibilityList.txt a výsledok zapíše do súboru MigrationOutput.txt.

  Súbor MigrationOutput.txt bude obsahovať aj tieto informácie o distribučných zoznamoch: DL-ExternalDirectoryObjectId, DL-PrimarySmtpAddress, UG-ExternalDirectoryObjectId, UG-PrimarySmtpAddress, MigrationStatus, chybové hlásenie

 • DlMigrationModule.psm1 – tento modul obsahuje logiku oprávnenia a migrácie, ktorú používajú skripty Get-EligibilityList a Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.

 • DlMigration.strings.psd1 – lokalizované správy zobrazené skriptom migrácie podľa jazykového nastavenia prehliadača.

Postup spustenia skriptov inovácie

Ak máte v úmysle rozšíriť inováciu na niekoľko dní, pred spustením migrácie skontrolujte, či máte stiahnuté najnovšie skripty.

 1. Pripojenie k službe Exchange PowerShell

 2. Spustite skript Get-DlEligibilityList.ps1. Výsledok sa uloží do súboru DlEligibilityList.txt v pracovnom adresári.

  Get-DlEligibilityList.ps1 –WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” 
  
 3. Zo súboru DlEligibilityList.txt môžete vytvoriť kópiu, odstrániť riadky, ktoré nechcete inovovať, a tento súbor DlEligibilityList.txt použiť v ďalšom kroku. Nemeňte formát súboru .txt

 4. Spustite skript Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1. Výsledok sa uloží do súboru MigrationOutput.txt v pracovnom adresári.

  Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 -WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” –DlEligibilityListPath “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration\DlEligibilityList.txt”
 5. Skontrolujte súbor MigrationOutput.txt a overte, či sa migrácia podarila.

 6. Vytvorenie nových skupín v Office 365 vo svojej organizácii môžete skontrolovať v Centre spravovania služieb Office 365.

  Zobrazenie nových skupín v službách Office 365 v ukážke Centra spravovania

  Distribučné zoznamy Adresa SmptAlias sa premenujú a distribučný zoznam bude v zozname adries skrytý.

Kontrola stavu migrácie

 • MigrationOutput.txt – pomocou tohto súboru sa dozviete informácie o stave migrácie. V súbore sa zobrazujú tieto stavy:

  • Success – migrácia prebehla úspešne.

  • Failure – migrácia zlyhala a podrobnosti sú uvedené v stĺpci chybových hlásení.

  • NotEligible – distribučný zoznam nespĺňa kritériá oprávnenosti.

  • SuccessActionRequired – distribučný zoznam sa inovoval so všetkými členmi a vlastnosťami, ale je tu problém s opätovným použitím SMTP alebo odstránením distribučného zoznamu. Chybové hlásenie bude obsahovať príslušné informácie potrebné na vykonanie akcie.

  • FailureActionRequired – migrácia zlyhala. Správca musí vykonať akciu, napríklad vyčistiť nepoužívané skupiny.

  • UnknownError – ďalšie podrobnosti nájdete v stĺpci chybových hlásení.

Najčastejšie otázky o inovácii distribučných zoznamov na skupiny v Office 365 v Outlooku

Ktoré distribučné zoznamy je možné inovovať?

Inovovať môžete iba v cloude spravované, jednoduché distribučné zoznamy, ktoré nie sú vnorené. V tabuľke nižšie sú uvedené distribučné zoznamy, ktoré NIE JE MOŽNÉ inovovať.

Vlastnosť

Oprávnený?

Lokálne spravovaný distribučný zoznam

Nie

Vnorené distribučné zoznamy Distribučný zoznam má buď podriadené skupiny, alebo je členom inej skupiny

Nie

Distribučné zoznamy s členským parametrom RecipientTypeDetails iným ako UserMailbox SharedMailbox, TeamMailbox, MailUser

Nie

Distribučný zoznam, ktorý má viac ako 100 vlastníci

Nie

Distribučný zoznam, ktorý má iba členov a nemá žiadneho vlastníka

Nie

Distribučný zoznam, ktorý má alias obsahujúci špeciálne znaky

Nie

Ak je distribučný zoznam nakonfigurovaný ako adresa preposielania pre zdieľanú poštovú schránku

Nie

Ak je distribučný zoznam súčasťou obmedzenia odosielateľa v inom distribučnom zozname

Nie

Skupiny zabezpečenia

Nie

Dynamické distribučné zoznamy

Nie

Distribučné zoznamy skonvertované na RoomLists

Nie

Skript Get-DlEligibilityList.ps1 prejde všetky distribučné zoznamy v organizácii a vytvorí súbor oprávnení so zoznamom distribučných zoznamov oprávnených na inováciu. Podrobnosti o členoch a vlastníkoch môžete použiť na odoslanie oznámení o inovácii alebo určenie času potrebného na inováciu.

Tu uvádzame definície oprávnenosti v skripte.

 • Eligible – distribučný zoznam je možné inovovať na Office 365 so všetkými funkciami skupiny v Office 365.

 • Information – distribučný zoznam, je možné inovovať na skupinu v Office 365, ale chceme poskytnúť niekoľko ďalších podrobností o funkciách skupiny.

 • Warning – distribučný zoznam je možné inovovať na Office 365 s väčšinou funkcií skupiny v Office 365. Niektoré menej dôležité veci pravdepodobne nebudú fungovať. Distribučné zoznamy môžete inovovať aj pomocou parametra v skriptoch.

 • NotEligible – tieto distribučné zoznamy nie je možné inovovať na skupinu v Office 365.

Kto môže spustiť skripty inovácie?

Skript môžu spustiť všetci správcovia s povoleniami na spustenie rutiny typu cmdlet New-UnifiedGroup.

Ako dlho prebiehajú skripty? Existujú nejaké obmedzenia?

V prípade jedného pripojenia trvá okolo 25 minút, kým Get-DlEligibilityList.ps1 skontroluje oprávnenie približne 300 distribučných zoznamov. V prípade skriptu Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 tento čas závisí od počtu členov v distribučných zoznamoch určených na inováciu. Trvá to asi 1 minútu na každých 250 členov. Ak chcete skript urýchliť, parameter -NoOfConnections môžete nastaviť na hodnotu 2 alebo 3.

Ak je počet distribučných zoznamov v organizácii viac ako 5 000 alebo ak sa zdá, že skript oprávnení sa zasekol a konzola PowerShell nezobrazuje žiadny výstup niekoľko hodín, rozdeľte distribučné zoznamy zahrnuté v skripte Get-DlEligibilityList.ps1 pomocou parametra -CustomFilterOnAlias a spustite postup migrácie samostatne v každej množine. Ak prejde napríklad vstup CustomFilterOnAlias @("a*","b*"), skript oprávnení preskúma iba tie distribučné zoznamy, ktorých alias začína na a alebo b.

Čo znamená stav Running (Spustené) v súbore MigrationOutput.txt?

Znamená to, že tento distribučný zoznam bol vyzdvihnutý z migrácie, ale konečný stav nie je k dispozícii. Stáva sa to vtedy, ak stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + C, pokúsite sa zastaviť prebiehajúci skript alebo sa relácia odpojí z dôvodu sieťových alebo systémových problémov.

V tomto prípade, ak parameter DeleteDlAfterMigration nie je nastavený na hodnotu true, budete môcť stav distribučného zoznamu skontrolovať vykonaním príkazu Get-DistributionGroup pomocou distribučných zoznamov ExternalDirectoryObjectId (ktoré sa nachádzajú v súbore MigrationOutput.txt). Ak sa distribučný zoznam inovoval, SMTP distribučného zoznamu bude mať identifikátor GUID skupiny v Office 365. Príkaz Get-UnifiedGroup <GUID> vráti podrobnosti skupiny. Overte, či je adresa SMTP pre skupinu správna.

Ak bol parameter DeleteDlAfterMigration nastavený na hodnotu true, stav distribučného zoznamu budete môcť skontrolovať vykonaním príkazu Get-DistributionGroup pomocou distribučných zoznamov ExternalDirectoryObjectId. Ak sa nezobrazia žiadne výsledky, znamená to, že inovácia distribučného zoznamu bola úspešná. Ak distribučný zoznam stále existuje a adresa SMTP sa nezmenila, skupinu sa nepodarilo vytvoriť. Ak distribučný zoznam existuje s premenovanou adresou SMTP, ktorá obsahuje identifikátor GUID, po spustení príkazu Get-UnifiedGroup <GUID> môžete zobraziť podrobnosti skupiny. Overte tiež adresu SMTP distribučného zoznamu a skupiny v Office 365.

Ako je možné odstrániť skupinu vytvorenú v Azure AD v prípade výstupu FailureActionRequired?

Spustite rutinu typu cmdlet Remove-MsolGroup v Azure Active Directory pomocou ID skupiny v Office z chybového hlásenia.

Remove-MsolGroup –ObjectId GUID

Pozrite tému Rutiny typu cmdlet v Azure Active Directory.

Je možné spustiť skript v dávkach?

Ako vstup môžete zadať aj veľkosť dávky. Ak je zadaná veľkosť dávky napríklad 100, po spracovaní každých 100 * n [počet pripojení] distribučných zoznamov sa v konzole PowerShell zobrazí počet spracovaných a úspešných položiek. V prípade skriptu Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 sa po každej dávke zobrazí výzva na potvrdenie pokračovania.

Veľkosť dávky by sa mala vybrať podľa približného odhadovaného času priebehu každej dávky, aby ste skript mohli v prípade potreby zastaviť. Ak stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + C alebo vykonáte zavretie pri spustenom skripte Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, nedozviete sa stav aktuálne inovovaného distribučného zoznamu. Ak sa inovuje napríklad 10 distribučných zoznamov v dávke a stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + C počas inovácie 7. distribučného zoznamu, stav bude k dispozícii pre prvých 6 distribučných zoznamov. Stav 7. distribučného zoznamu bude chýbať.

Ako získam zoznam všetkých distribučných zoznamov v organizácii, ktoré sa už inovovali, ale neodstránili?

$migratedDls = Get-DistributionGroup -Filter { Alias -Like 'MigratedDl-*' } | ForEach-Object { $guid = $_.Alias.Replace("MigratedDl-",""); $group = Get-UnifiedGroup $guid; if($group -ne $null) { Echo $_ } }

Čo robiť, ak sa systém vypne alebo omylom zatvorím PowerShell?

Ak sa systém vypne počas priebehu skriptu Get-DlEligibilityList.ps1, spustite skript znova pomocou prepínača ContinueFromPrevious.

Ak sa systém vypne počas priebehu skriptu Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, skript Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 znova spustite. Skript Get-DlEligibilityList.ps1 nie je potrebné spustiť znova. Pozrite si najnovší archív súboru MigrationOutput.txt a skontrolujte stav distribučných zoznamov so stavom Running (Spustené).

Čo robiť v prípade, ak sa adresa SMTP opakovane nepoužije alebo adresa SMTP nie je jedinečná?

Identifikujte príjemcu používajúceho rovnakú adresu SMTP pomocou rutiny typu cmdlet Get-Recipient <SMTP> alebo Get-UnifiedGroup. Vyvolajte objekt s touto adresou SMTP alebo distribučný zoznam, skupinu, príjemcu. Aktualizujte adresy týchto objektov pomocou parametra EmailAddresses v rutine Set-UnifiedGroup alebo Set-DistributionGroup.

Je možné preniesť výstup zo súboru DlEligibilityList.txt do skriptu Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1?

Výstup zo súboru DlEligibilityList.txt je možné preniesť do skriptu Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1. V tomto prípade sa inovujú všetky oprávnené distribučné zoznamy a ich údaje. Neoprávnené distribučné zoznamy sa neinovujú. Ak súbor DlEligibilityList.txt obsahuje aj neoprávnené distribučné zoznamy, priebeh skriptu trvá dlhšie z dôvodu opakovanej kontroly oprávnenosti.

Prečo sa na karte kontaktu stále zobrazuje distribučný zoznam? Ako sa dá zabrániť zobrazovaniu inovovaného distribučného zoznamu v zozname automatických návrhov?

 • Outlook

  • Keď sa niekto pokúsi odoslať e-mail v Outlooku tak, že po migrácii zadá názov skupiny v Office 365, príjemca bude rozpoznaný ako distribučný zoznam namiesto skupiny v Office 365. Karta kontaktu príjemcu bude karta kontaktu s distribučnými zoznamami. Spôsobuje to vyrovnávacia pamäť príjemcu alebo vyrovnávacia pamäť prezývky v Outlooku. E-mail sa úspešne odošle skupine v Office 365, ale môže spôsobiť nejasnosti u odosielateľa.

   Problém môžete vyriešiť obnovením vyrovnávacej pamäte pomocou postupu v téme Informácie o zozname automatického dokončovania v Outlooku.

 • Outlook na webe

Dostanú noví členovia skupiny uvítací e-mail do svojho priečinka doručenej pošty?

Nie. Povolenie uvítacích správ je predvolene nastavené na hodnotu false. Toto nastavenie ovplyvňuje existujúcich aj nových členov skupiny, ktorí sa pripoja po dokončení migrácie. Ak vlastník skupiny povolí hostí neskôr, hostia nedostanú uvítací e-mail do svojho priečinka doručenej pošty. Členovia s rolou hosťa môžu naďalej pracovať so skupinou.

Čo sa stane s distribučným zoznamom, ak inovácia z EAC zlyhá?

Inovácia prebehne iba po odoslaní volania na server. Ak inovácia zlyhá, distribučné zoznamy zostanú nezmenené. Budú fungovať ako predtým.

Bežne používané parametre

 • ConvertClosedDlToPrivateGroup – predvolene sa uzavretý distribučný zoznam skonvertuje na súkromnú skupinu. Ak uzavretý distribučný zoznam nechcete konvertovať na súkromnú skupinu, nastavte parameter ConvertClosedDlToPrivateGroup na hodnotu $false.

 • DeleteDlAfterMigration – ak je tento parameter nastavený na hodnotu $true a prebieha Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, v prípade úspešnej migrácie sa distribučný zoznam odstráni.

 • NoOfConnections – počet paralelných pripojení, ktoré možno použiť na migráciu. Rozsah 1 až 3. Predvolená hodnota je 1. V prípade použitia hodnoty 3 by bolo možné otvoriť nové relácie v prostredí PowerShell v službe Exchange až po dokončení skriptov.

 • Credential – prihlasovacie poverenia správcu na otvorenie nových relácií v prípade zadaného parametra NoOfConnections.

 • WorkingDir – cesta uloženia denníkov a výstupných súborov skriptu. Predvolená hodnota: Aktuálny pracovný priečinok.

 • ContinueFromPrevious – ak je tento parameter nastavený na hodnotu true, skript sa pokúsi pozrieť na výstupné súbory z predchádzajúceho priebehu v pracovnom adresári a bude pokračovať tam, kde sa zastavil. Bude to fungovať, ak bude odovzdaný parameter WorkingDir rovnaký ako priebeh, na ktorý chce správca nadviazať. Exchange neuloží žiadne informácie o stave predchádzajúceho priebehu, uložia sa do súborov vo WorkingDir. Tento parameter je dostupný len v skripte Get-DlEligibilityList.ps1.

 • Pri každom spustení skriptu Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 sa všetky súbory MigrationOutput.txt z predchádzajúcich priebehov migrácie archivujú ako MigrationOutput_rrrrMMddHHmmss.txt a vytvorí sa nový výstupný súbor. Ak chcete použiť rovnaký vstupný súbor vo viacerých priebehoch, pred opakovaným spustením skriptu odstráňte riadky, ktoré už boli dokončené. Skript si nepamätá predchádzajúci výstup, takže sa pokúsi inovovať spracované distribučné zoznamy znova a priebeh môže trvať dlhší čas. Ak sa distribučný zoznam už inovoval, vo výstupe bude uvedené, že je neplatný. V opačnom prípade prebehne ďalší pokus o inováciu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×