Informácie o synchronizácii používateľských profilov v SharePointe Online

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Úvod

V tomto článku sa popisuje úloha časovača importu služby Active Directory, ktorá sa označuje ako import reklamy. Úloha časovača importu služby Active Directory je súčasťou väčšieho kanála synchronizácie používateľov v Office 365.

Procedúra

Kanál synchronizácie používateľa v Office 365

V SharePointe Online sa na importovanie používateľov a skupín do aplikácie používateľského profilu používa úloha časovača importu služby Active Directory (Import reklamy). Importovanie reklám synchronizuje zmeny z adresára služby SharePoint Online (SPO) do aplikácie používateľského profilu. Úloha časovača vyžaduje zmeny v adresári obchodu SPO a potom skopíruje hodnoty do vlastností používateľských profilov, ktoré sú nakonfigurované na synchronizáciu. Import AD synchronizuje podmnožinu atribútov Azure Active Directory, ktoré sú synchronizované pomocou služby Azure AD Connect. Vlastnosti profilu, ktoré sú synchronizované pomocou importu reklám, nie sú konfigurovateľné.

Grafické znázornenie kanála synchronizácie používateľov služieb Office 365

Členenie procesov v potrubí

V potrubí synchronizácie používateľov v Office 365 sú k dispozícii štyri procesy:

Proces synchronizácie

Popis

Azure AD Connect

Azure AD Connect synchronizuje údaje z lokálnej služby Active Directory do služby Azure Active Directory. Ďalšie informácie nájdete v téme: integrácia lokálnych identít so službou Azure Active Directory.

AAD na synchronizáciu SPO

Azure Active Directory synchronizuje údaje zo služby Azure Active Directory do adresára obchodu SPO.

Importovanie reklám

Služba Active Directory importuje údaje z ukladacieho priestoru služby SPO do aplikácie používateľského profilu.

Synchronizácia WSS

Táto synchronizácia synchronizuje údaje z aplikácie používateľského profilu do kolekcie lokalít SharePointu Online.

Vlastnosti profilu, ktoré sú synchronizované s importovaním reklamy

Import AD synchronizuje nasledovné atribúty služby Azure Active Directory do aplikácie používateľského profilu: 

Atribút Azure Active Directory

Vlastnosť používateľského profilu SPO

Poznámky

UserPrincipalName

DisplayName: meno
používateľa Meno: meno používateľa

Hodnota v tejto vlastnosti sa používa na vytvorenie cesty k kolekcii lokalít používateľa vo OneDrive for Business.

Príklad:
gherrera@contoso.com a/gherrera_contoso_com/

Táto vlastnosť sa replikuje do kolekcie lokalít pomocou synchronizácie WSS.

UserPrincipalName

DisplayName: názov
konta Názov: AccountName

Táto vlastnosť obsahuje hlavné meno používateľa s kódovanými deklaráciami.

Príklad: i:0#.f|membership|gherrera@contoso.com

Táto vlastnosť sa používa na vyhľadanie profilu používateľa.

UserPrincipalName

DisplayName: vyŽiadať

identifikátor používateľa Názov: SPS-ClaimID

Táto vlastnosť obsahuje identifikátor požiadaviek používateľa. Identifikátor je hlavným názvom používateľa.

Príklad: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: hlavné meno

používateľa Názov: SPS-UserPrincipalName

Táto vlastnosť obsahuje hlavné meno používateľa.

Príklad: gherrera@contoso.com

DisplayName

DisplayName: Name

(názov) Názov: PreferredName

Táto vlastnosť sa replikuje do kolekcie lokalít pomocou synchronizácie WSS.

Príklad: Gabriela Herrara

telephoneNumber

DisplayName: práca v

telefóne Názov: WorkPhone

Táto vlastnosť sa replikuje do kolekcie lokalít pomocou synchronizácie WSS.

Príklad: (123) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: práca e

-mailu Názov: WorkEmail

Spracované v tomto poradí, keď sa pridá do profilu: 

WorkEmail v prípade, že hodnota v adrese proxy je predpona SMTP: (musí byť v CAPS)

WorkEmail v prípade, že hodnota v adrese proxy je predpona SMTP: (musí byť malé písmená)


Táto vlastnosť sa replikuje do kolekcie lokalít pomocou synchronizácie WSS.

Príklad: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: adresa

SIP Názov: SPS-SIPAddress

SPS – SIPAddress, ak je hodnota v adrese proxy predponou SIP:.

Táto vlastnosť sa replikuje do kolekcie lokalít pomocou synchronizácie WSS.

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

Názov: Office

Táto vlastnosť sa replikuje do kolekcie lokalít pomocou synchronizácie WSS.

Nadpis

DisplayName: názov

Názov: názov

Táto vlastnosť sa replikuje do kolekcie lokalít pomocou synchronizácie WSS

Nadpis

DisplayName: názov

úlohy Názov: SPS-JobTitle

SPS-JobTitle obsahuje rovnakú hodnotu ako názov. SPS – JobTitle je pripojený k množine výrazov.

Táto vlastnosť sa nereplikuje do kolekcie lokalít.

Oddelenie

DisplayName: oddelenie

Názov: oddelenie

Táto vlastnosť sa replikuje do kolekcie lokalít pomocou synchronizácie WSS.

Oddelenie

DisplayName: oddelenie

Názov: SPS – oddelenie

SPS – oddelenie obsahuje rovnakú hodnotu ako oddelenie. SPS – oddelenie je pripojené k množine výrazov.

Táto vlastnosť sa nereplikuje do kolekcií lokalít.

WWWHomePage

DisplayName: presmerovanie

verejnej lokality Názov: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: Predvoľby

jazyka Názov: SPS-MUILanguages

SPS-MUILangauges používa SPO na určenie jazyka, v ktorom je lokalita zobrazená pre používateľa, keď je zapnutá funkcia MUI. 

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS – HideFromAddressLists

Názov: SPS-HideFromAddressLists

arbitrácie

DisplayName: SPS – RecipientTypeDetails

Názov: SPS-RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: Identifikácia

služby Active Directory Názov: ADGuid

Interné

DistinguishedName

DisplayName: rozlišujúci

názov Názov: SPS-DistinguishedName

Interné

ObjectId

DisplayName: MSOnline – ObjectId

Názov: msOnline-ObjectId

Interné

UserType

DisplayName: SPS – UserType

Názov: SPS-UserType

Interné

Najčastejšie otázky (FAQ)

Q1. Kedy mám očakávať, že sa v aplikácii používateľského profilu zobrazia moje zmeny?

A1. Importovanie reklám synchronizuje zmeny z adresára SPO. Zmeny sa spracúvajú v dávkach a úloha časovača sa spustí, až kým sa zmeny z adresára SPO synchronizujú s aplikáciou používateľských profilov. Požadovaný časový úsek závisí od počtu zmien (práce), ktoré úloha importu reklamy musí spracovať. Ak existuje veľa zmien, úloha časovača má veľa práce a bude trvať dlhšie, kým sa zmeny prejavia v aplikácii používateľského profilu. Ak úloha časovača obsahuje malý objem práce, zmeny sa prejavia v aplikácii používateľského profilu oveľa rýchlejšie.

Import reklamy je jedným zo synchronizácií, ktoré predstavujú celkový časový úsek, počas ktorého sa má používateľ plne synchronizovať. Úloha časovača importu reklám spracuje priebežne zmeny z adresára SPO. Zmeny v procese importu reklám pre každého nájomníka v serverovej farme SharePointu Online.

V zmluve o úrovni služieb (SLA) sa uvádza, že zmeny používateľa v adresári SPO sa prejavia v aplikácii používateľského profilu v priebehu 24 hodín. Toto je maximálne časové obdobie za bežných podmienok, ktoré by sme očakávali, že zmeny sa majú vykonať na synchronizáciu s aplikáciou používateľského profilu. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa používateľských profilov SharePointu Online z centra spravovania služby SharePoint.

Poznámka: Nájomníki, ktorí majú Office 365 Education SKU, nebudú predvolene importovaní všetci používatelia. Pri prvom prístupe k službe SharePoint Online sa vytvorí profil s používateľským profilom používateľa. Keď sa vytvorí profilový blok, profil sa importuje ako súčasť ďalšej úlohy importu reklamy.

Q2. Synchronizácia importu reklamy vždy prepíše vlastnosti v používateľskom profile služby SharePoint Online?

A2. Pri vlastnostiach, ktoré sú synchronizované pomocou importu reklám, Očakávajte, že sa prepíšu s hodnotami zo služby Azure Active Directory.

Q3. Aktualizujú sa len vlastnosti aktualizácie importovania reklamy, ktoré sa zmenili?

A3. Importovanie reklám sa riadi predovšetkým zmenami, ktoré sa vyskytujú v upstreame. Ak je to potrebné, môže sa spustiť úplný import. Je možné, že sa synchronizujú všetky vlastnosti nájomníka alebo používateľa.

Q4. Prečo nie je možné priradiť ďalšie vlastnosti pre import reklamy na synchronizáciu zo služby Azure Active Directory do aplikácie používateľského profilu?

A4. Importovanie reklamy je obmedzené na vopred nakonfigurovanú množinu vlastností, aby sa zaručil konzistentný výkon úlohy časovača.
 


Stále potrebujete pomoc? Prejdite na lokalitu Microsoft Community.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×