Inštalácia súpravy nástrojov School Data Sync

Pomocou súpravy nástrojov School Data Sync Toolkit môžete vykonať overenie svojich CSV súborov a skontrolovať chyby, vykonať manuálnu synchronizáciu CSV súborov z prostredia PowerShell a automatizovať proces synchronizácie CSV súborov tak, aby to vyhovovalo vašim potrebám.

Obsah tejto témy:

Inštalácia súpravy nástrojov Microsoft School Data Sync

  1. Stiahnite si nástroj z lokality Microsoft School Data Sync.

  2. Dvojitým kliknutím na nástroj spustite Sprievodcu.

  3. Na uvítacej stránke vyberte položku Ďalej.

    Na uvítacej stránke inštalácie súpravy nástrojov Microsoft School Data Sync vyberte položku Ďalej
  4. Prijmite podmienky licenčnej zmluvy > kliknite na položku Ďalej, vyberte inštalačnú cestu a potom vyberte položku Ďalej.

    Vyberte inštalačnú cestu pre súpravu nástrojov Microsoft School Data Sync
  5. Vyberte položky Inštalácia > Dokončiť.

Možnosti súpravy nástrojov School Data Sync

Po nainštalovaní súpravy nástrojov a vytvorení úvodného profilu na portáli School Data Sync Portal môžete pomocou nasledujúceho skriptu pravidelne alebo podľa potreby nahrávať ďalšie CSV súbory. Inštalačný program umožňuje spustiť niekoľko rutín typu cmdlet z relácie správcu v prostredí PowerShell, čo vám pomôže úspešne nasadiť nástroj School Data Sync. V nasledujúcich sekciách nájdete popis a prípady použitia pre každú rutinu cmdlet.

Overenie údajov v CSV súboroch pomocou súpravy nástrojov School Data Sync (pred synchronizáciou)

Ak chcete použiť súpravu nástrojov na overenie CSV súborov predtým, ako nahráte súbory na synchronizáciu, otvorte prostredie PowerShell ako správca a použite rutinu typu cmdlet Start-CsvFilesValidation podľa postupu, ktorý je popísaný v nasledujúcej syntaxi a príkladoch.

Syntax Start-CsvFilesValidation

Pomocou rutiny typu cmdlet Start-CsvFilesValidation vykonajte overenie CSV súborov pre daný synchronizačný profil.

Start-CsvFilesValidation -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parameter

Popis

CsvFolderPath

Cesta k priečinku, ktorý obsahuje CSV súbory.

ProfileName

Názov profilu, ktorý ste vytvorili v nástroji School Data Sync pre CSV súbory, ktoré chcete overiť.

UserName

Používateľské meno konta správcu s globálnymi právami správcu pre nájomníka služieb Office 365.

V nasledujúcom príklade sa vykoná overenie na strane klienta pre CSV súbory umiestnené v adresári c:\temp lokálneho počítača pre profil s názvom „Škola 1“ pomocou konta globálneho správcu admin@contoso.com.

Start-CsvFilesValidation –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName admin@contoso.com

Synchronizácia CSV súborov pomocou súpravy nástrojov School Data Sync

Ak chcete nahrať a synchronizovať CSV súbory pomocou nástroja School Data Sync, otvorte prostredie PowerShell ako správca a použite rutinu typu cmdlet Send-CsvFiles podľa postupu, ktorý je popísaný v nasledujúcej syntaxi a príklade.

Syntax Send-CsvFiles

Pomocou rutiny typu cmdlet Send-CsvFiles nahrajte a synchronizujte CSV súbory pre daný synchronizačný profil.

Send-CsvFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parameter

Popis

CsvFolderPath

Cesta k priečinku, ktorý obsahuje CSV súbory.

ProfileName

Názov profilu, ktorý ste vytvorili v nástroji School Data Sync pre CSV súbory, ktoré chcete overiť.

UserName

Používateľské meno konta správcu s globálnymi právami správcu pre nájomníka služieb Office 365.

V nasledujúcom príklade sa vykoná nahratie a synchronizácia množiny CSV súborov umiestnených v adresári c:\temp lokálneho počítača pre profil s názvom „Škola 1“ pomocou konta globálneho správcu admin@contoso.com.

Send-CsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Konfigurácia automatizovanej synchronizácie CSV súborov pomocou súpravy nástrojov School Data Sync

Môžete naplánovať bezobslužnú automatizovanú synchronizáciu medzi svojimi CSV súbormi uloženými lokálne a svojím synchronizačným profilom SDS v službách Office 365. Ak to chcete urobiť, otvorte prostredie PowerShell ako správca a použite rutinu typu cmdlet Add-CsvFileSyncTask podľa postupu, ktorý je popísaný v nasledujúcej syntaxi a príkladoch. Po dokončení naplánovanej úlohy môžete sledovať priebeh a históriu týchto automatizovaných synchronizácií tak, že si v Plánovači úloh pozriete novovytvorenú naplánovanú úlohu. Táto naplánovaná úloha sa spustí každý deň o polnoci, pokiaľ nezmeníte čas začiatku pomocou nižšie uvedeného parametra.

Keď spustíte tento príkaz, zobrazí sa výzva na overenie. Prvá výzva na overenie bude vyžadovať vaše poverenia globálneho správcu a bude už obsahovať meno používateľa, ktoré zadáte v nižšie uvedenom príkaze pod parametrom username (meno používateľa). Po zadaní hesla a stlačení klávesu Enter sa zobrazí druhá výzva (základné overenie). Tu by ste mali zadať meno používateľa a heslo lokálneho správcu, čo budú poverenia používané na spustenie naplánovanej úlohy pri každodennom spustení. Ak zahrniete parameter StoreCredentials, poverenia konta lokálneho správcu sa uložia v nástroji Správca poverení a môžete pokračovať v práci, pokiaľ sa heslo nezmení. Ak parameter StoreCredentials nezadáte, bude vám udelený autorizačný token, ktorý bude fungovať maximálne 90 dní. Keď platnosť tokenu vyprší a už ho nebude možné na overenie pri spustení naplánovanej úlohy, bude potrebné príkaz spustiť znova.

Syntax Add-CsvFileSyncTask

Pomocou rutiny typu cmdlet Add-CsvFileSyncTask nahrajte a synchronizujte CSV súbory pre daný synchronizačný profil.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath <path to csv file location> -ProfileName <name of sync profile in SDS> -LogPath <path to store logs> -UserName <global admin account> -Validate -RedirectOutput

Parameter

Popis

CSVFolderPath

Cesta k priečinku s CSV súbormi, ktoré sa budú pravidelne synchronizovať.

ProfileName

Názov synchronizačného profilu SDS, s ktorým synchronizujete súbory CSV.

UserName

UserPrincipalName konta globálneho správcu, ktoré sa použije s nástrojom SDS.

LogPath

Cesta k adresáru, kde chcete ukladať svoje súbory denníka overenia.

RedirectOutput

Umožní zapísať výstup overovacieho parametra do zadaného adresára. Toto sa vyžaduje v prípade, že chcete skontrolovať výsledky overovacieho parametra.

Validate

Spustí úlohu overenia pred každou synchronizáciou. V adresári Logpath vytvorí súbor, ak je uvedený aj parameter RedirectOutput.

TaskUserName

Názov naplánovanej úlohy.

TaskStartTime

Čas dňa, kedy naplánovaná úloha začne.

StoreCredentials

Vytvorí položku v Správcovi poverení na spustenie naplánovanej úlohy. Poverenie zostane platné a bude naďalej fungovať, pokiaľ nevyprší platnosť hesla, ktoré je spojené s týmto kontom.

Nasledujúci príklad vytvorí naplánovanú úlohu automatizovanej synchronizácie pre CSV súbory umiestnené v priečinku C:\temp, v synchronizačnom profile s názvom SDSSync vytvorí súbory denníka overenia v priečinku C:\temp\logs a nastaví adresár C:\temp\SDS\Logs ako miesto pre všetky vytvorené súbory denníka. Tento príkaz tiež spustí proces overenia pre CSV súbory pred začiatkom synchronizácie a uloží výstup overenia do toho istého adresára c:\temp\logs.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath “C:\temp” -ProfileName “SDSSync” -LogPath “C:\temp\logs” -UserName admin@contoso.com -Validate -RedirectOutput

Konverzia CSV súborov zo systému OneRoster pomocou súpravy nástrojov School Data Sync

Súpravu nástrojov môžete použiť na konverziu CSV súborov zo systému OneRoster a ich synchronizáciu pomocou nástroja School Data Sync Ak to chcete urobiť, otvorte prostredie PowerShell ako správca a použite rutinu typu cmdlet Convert-OneRostertoMicrosoftSDS podľa postupu, ktorý je popísaný v nasledujúcej syntaxi a príklade. Po dokončení konverzie môžete tieto CSV súbory synchronizovať prostredníctvom nástroja SDS podľa našich štandardných pokynov na synchronizáciu CSV súborov.

Syntax Convert-OneRostertoMicrosoftSDS

Pomocou rutiny typu cmdlet Convert-OneRostertoMicrosoftSDS nahrajte a synchronizuje CSV súbory pre daný synchronizačný profil.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath <String> -SDSFolderPath <String> -LogPath <String>

Parameter

Popis

OneRosterFolderPath

Cesta k priečinku, ktorý obsahuje CSV súbory exportované zo systému OneRoster.

SDSFolderPath

Cesta k priečinku, kde sa vytvoria konvertované CSV súbory.

LogPath

Cesta k priečinku, kam chcete ukladať zapisovanie do denníka pre tieto akcie.

Nasledujúci príklad skonvertuje množinu CSV súborov zo systému OneRoster do priečinka C:\temp\OneRoster, vytvorí novú množinu CSV súborov umiestnených v adresári C:\temp\SDS lokálneho počítača a nastaví adresár C:\temp\SDS\Logs ako miesto pre všetky vytvorené súbory denníka.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath “C:\temp\OneRoster” -SDSFolderPath “C:\temp\SDS” -LogPath “C:\temp\SDS\logs”

Overenie údajov v CSV súboroch pomocou súpravy nástrojov School Data Sync (po synchronizácii)

Ak chcete použiť súpravu nástrojov na overenie CSV súborov potom, ako nahráte a synchronizujete množinu CSV súborov, otvorte prostredie PowerShell ako správca a použite rutinu typu cmdlet Compare-DirectoryToCSVFiles podľa postupu, ktorý je popísaný v nasledujúcej syntaxi a príkladoch.

Syntax Compare-DirectoryToCSVFiles

Pomocou rutiny typu cmdlet Compare-DirectoryToCSVFiles overte CSV súbory pre daný synchronizačný profil.

Compare-DirectoryToCSVFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parameter

Popis

CsvFolderPath

Cesta k priečinku, ktorý obsahuje CSV súbory.

ProfileName

Názov profilu, ktorý ste vytvorili v nástroji School Data Sync pre CSV súbory, ktoré chcete overiť.

UserName

Používateľské meno konta správcu s globálnymi právami správcu pre nájomníka služieb Office 365.

V nasledujúcom príklade sa vykoná overenie na strane klienta pre CSV súbory umiestnené v adresári c:\temp lokálneho počítača pre profil s názvom „Škola 1“ pomocou konta globálneho správcu „admin@contoso.com“.

Compare-DirectoryToCsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Pozrite tiež

Prehľad nástrojov School Data Sync a Classroom

Súbory CSV pre nástroj School Data Sync

Požadované atribúty nástroja School Data Sync pre PowerSchool Sync

Postup nasadenia nástroja School Data Sync pomocou súborov CSV

Postup nasadenia nástroja School Data Sync pomocou nástroja PowerSchool Sync

Postup nasadenia nástroja School Data Sync pomocou nástroja Clever Sync

Postup nasadenia nástroja School Data Sync pomocou súborov OneRoster CSV

Chyby a riešenie problémov s nástrojom School Data Sync

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×