Importovanie položiek do vlastného nástroja Formuláre v programoch balíka Office 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Položky môžete importovať do vlastného nástroja Formuláre v programoch balíka Office 2007 prostredníctvom nasledujúcich typov súborov:

Poznámka : Ak je možnosť Importovanie zakázaná na karte Pracovný priestor, znamená to, že vlastný nástroj nepodporuje funkciu importovania. Vlastné nástroje vyvinuté v programe Microsoft InfoPath nepodporujú importovanie položiek. Ak chcete zistiť, či bol nástroj vytvorený prostredníctvom programu Microsoft InfoPath, kliknite na kartu Pracovný priestor, položku Vlastnosti, kartu Všeobecné v dialógovom okne Vlastnosti a prečítajte si text v časti Popis.

Importované položky možno zobraziť iba vtedy, keď aplikácia vlastného nástroja obsahuje príslušné polia a stĺpce zobrazenia. Ak napríklad importujete súbor exportovaný z aplikácie vlastného nástroja, ktorý obsahuje pole Meno a Adresa, importované položky v údajovom zobrazení sa zobrazia iba vtedy, ak cieľový vlastný nástroj taktiež obsahuje tieto polia.

Ak je typ zoradenia vo vybratom údajovom zobrazení Ploché alebo Hierarchické, importované položky sa zobrazia ako nové položky v hornej alebo dolnej časti údajového zobrazenia (v závislosti od aktuálneho poradia zoradenia).

Ak je typ zoradenia vo vybratom údajovom zobrazení Zoskupené, importované položky sa umiestnia do kategorizovaných skupín a zoradia sa v každej skupine v závislosti od poradia zoradenia pre dané zobrazenie.

Na začiatok stránky

Importovanie binárneho súboru XML nástroja Formuláre

Ak chcete importovať súbor exportovaný ako binárny súbor XML alebo XML (bez príloh), postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Pracovný priestor, položku Importovať a potom kliknite na položku Binárne XML nástroje Formulára.

 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte formulár, ktorý sa bude používať na importovanie položiek.

 3. Vyberte súbor XML na importovanie a kliknite na položku Otvoriť.

Na začiatok stránky

Importovanie súboru CSV oddeleného čiarkami

Ak chcete importovať súbor exportovaný ako súbor s hodnotami oddelenými čiarkami, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Pracovný priestor, položku Importovať a potom kliknite na položku Súbor oddelený čiarkou (CSV).

 2. V dialógovom okne Možnosti importovania vykonajte nasledujúce kroky a kliknite na položku OK:

  • V rozbaľovacom zozname vyberte formulár, ktorý sa bude používať na importovanie položiek.

   Vyberte formulár obsahujúci polia a typy údajov, ktoré sa zhodujú s hlavičkami stĺpcov a typmi údajov v súbore .csv.

  • Ak ste súbor .csv uložili v programe Microsoft Excel, začiarknite políčko Microsoft Excel.

  • V rozbaľovacom zozname vyberte tabuľku znakov použitých na vytvorenie súboru CSV, ktorý importujete.

   Musíte vybrať rovnakú tabuľku znakov, v ktorej bol súbor CSV uložený.

  • V rozbaľovacom zozname vyberte miestne nastavenia, pomocou ktorých bol importovaný súbor CSV vytvorený.

   Musíte vybrať rovnaké miestne nastavenia, pomocou ktorých bol súbor CSV uložený.

 3. Vyberte súbor CSV na importovanie a kliknite na položku Otvoriť.

Na začiatok stránky

Informácie o importovaní súborov vytvorených v iných aplikáciách a uložených ako súbor typu CSV

Môžete importovať súbory vytvorené a uložené vo formáte CSV v iných aplikáciách, ako napríklad Microsoft Excel. Však Majte na pamäti stĺpci hlavičky musí byť naformátovaný na typy podľa názvov polí a pole do vlastného nástroja.

Všimnite si nasledujúce podrobné informácie o importovaní súborov CSV uložených v programe Microsoft Excel:

 • Hlavičky stĺpcov pre hodnoty, ktoré sa budú importovať do číselných polí (napríklad Číslo alebo Mena), musia byť kvalifikované pomocou typu údajov Double. Napríklad:

  Náklady:Double
  35,95 USD

 • Hlavičky stĺpcov pre hodnoty, ktoré sa budú importovať do textových polí, môžu byť voliteľne kvalifikované pomocou typu údajov String. Napríklad:

  Mesto:String
  Hoboken

 • Hlavičky stĺpcov pre hodnoty, ktoré sa budú importovať do polí pre dátum alebo dátum a čas, musia byť kvalifikované pomocou typu údajov Date. Napríklad:

  Začiatočný_dátum:Date
  14. marca 2005

  Okrem toho položky dátumu v programe Excel musia používať formát dátumu MM/DD/RR a v anglických miestnych nastaveniach musia položky dátumu alebo času používať 12-hodinový (nevojenský) formát času:

  3/14/05
  03/14/05
  3/14/2005
  14. marca 2005
  3/14/05 1:30 PM

  Neanglické miestne nastavenia môžu používať 24-hodinový formát času.

Na začiatok stránky

Informácie o zachovaní zhody názvu poľa v prípade importovania súboru CSV

Ako je uvedené vyššie, keď importujete súbor CSV uložený z programu Excel (alebo inej zdrojovej aplikácie) do vlastného nástroja, hlavičky stĺpcov v súbore .csv sa musia zhodovať s presnými názvami priradených polí vo vlastnom nástroji, aby sa dali hodnoty polí správne importovať.

S cieľom dosiahnuť túto presnú zhodu je dôležité vedieť, ako správne identifikovať názvy polí vo vlastnom nástroji a nezabudnúť na to, že názvy súborov spravidla NIE sú rovnaké ako priradené menovky polí.

Zoznam názvov polí vo vlastnom nástroji si môžete zobraziť formou zobrazenia vlastností položky.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na existujúcu položku a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Záznam – vlastnosti kliknite na kartu Polia.

 3. Overte zoznam polí s cieľom priradiť názvy polí, ktoré sa zhodujú s hlavičkami stĺpca v zobrazení.

V nižšie uvedenom príklade sa hlavičky stĺpcov Číslo stánku, Začiatok udalosti a Koniec udalosti zhodujú s položkami Stánok_35, Začiatok_udalosti32 a Koniec_udalosti32.

Zobrazenie názvov polí vo vlastnostiach záznamu

Na začiatok stránky

Problémy súvisiace s importovaním súborov CSV programu Excel s odlišnými miestnymi nastaveniami

V niektorých miestnych nastaveniach, ktoré sú odlišné od nastavení pre angličtinu (USA), používajú súbory programu Excel uložené ako CSV iné znaky, než čiarku, ako oddeľovače. Tieto súbory sa správne neimportujú do nástroja Formuláre programu Groove, pretože pre túto procedúru sú povolené iba súbory CSV s hodnotami oddelenými čiarkami.

Ak sa vyskytli problémy s importovaním súboru CSV a neviete, či došlo k problémom s miestnymi nastaveniami, pokúste sa otvoriť exportovaný súbor CSV v textovom editore (ako je napríklad program Wordpad) a zmeniť oddeľovače na čiarky. Ak aktualizujete súbor,dajte pozor, aby ste nemenili iné interpunkčné znaky. V nižšie uvedenom príklade sú oddeľovačmi všetky čiarky s výnimkou čiarok, ktoré sú súčasťou dátumových hodnôt. Pamätajte, že hodnoty obsahujúce oddeľovač sa musia nachádzať v úvodzovkách.

CSV súbor otvoriť v textovom editore

Importovanie položiek z nástroja Formuláre verzie 2.5

Nástroje programu Groove formuláre vytvorené pomocou programu Groove 2,5 nie sú podporované v tomto vydaní. Ak vyberiete možnosť nástroji formuláre 2,5 Groove v tomto vydaní Groove, sa zobrazí výzva na export návrhu nástroja a položky na import do nového nástroja Formuláre. Ďalšie informácie nájdete na prechod z nástroja Formuláre 2,5 Groove.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×