Hosťovský prístup do skupín v Office 365

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Aktualizované: júl 2017

Hosťovský prístup do skupín v Office 365 umožňuje vám a vášmu tímu spolupracovať s ľuďmi mimo vašej organizácie, a to tak, že im udelíte prístup k skupinovým konverzáciám, súborom, pozvánkam kalendára a k poznámkovému bloku skupiny. Prístup môže hosťovi vrátane partnerov, predajcov, dodávateľov alebo konzultantov udeliť ktorýkoľvek vlastník skupiny.

Ako to funguje

Používatelia služieb Office 365 môžu na pridávanie a spravovanie hostí vo vlastných skupinách Office 365 použiť Outlook na webe alebo Outlook 2016. Hostia môžu použiť ľubovoľnú e-mailovú adresu a e-mailové konto môže byť pracovným, osobným alebo školským kontom.

Hosťovský prístup je nastavenie úrovni nájomníka a je predvolene povolená. Hostia a ich prístupu k zdrojom skupiny služieb Office 365 pomocou prostredia PowerShell môžete spravovať správca nájomníkov. V téme pokyny na kartu Správa .

Keď hosť dostane pozvánku, aby sa pripojil k skupine, dostane uvítací e-mail, ktorý obsahuje stručné informácie o skupine a o tom, čo môže ako člen skupiny očakávať.

Hostia dostanú uvítací e-mail

Všetky interakcie člena ako hosťa sa zobrazia prostredníctvom priečinka doručenej pošty. Hosť na lokalitu skupiny prístup nemá, môže však dostávať pozvánky kalendára, zúčastňovať sa e-mailových konverzácií a v prípade, že mu to správca nájomníkov umožnil, aj otvárať zdieľané súbory pomocou prepojenia alebo prílohy.

Súčasťou všetkých e-mailov a pozvánok kalendára skupiny, ktoré hosť dostane, je pripomenutie používania možnosti Odpovedať všetkým, prostredníctvom ktorého môže hosť skupine odpovedať, a tiež prepojenia slúžiace na zobrazenie súborov skupiny a opustenie skupiny. Príklad:

Všetky e-maily, ktoré hosť prijíma od členov skupiny, majú päty s pokynmi a prepojeniami

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrnné informácie o tom, čo hosť môže a čo nemôže robiť.

Funkcia

Môže hosťovský používateľ vykonávať?

Vytvorenie skupiny

Nie

Pridanie alebo odstránenie členov skupiny

Nie

Odstránenie skupiny

Nie

Pridanie do skupiny

Áno, na základe pozvánky

Začatie konverzácie

Áno

Odpovedanie na konverzáciu

Áno

Vyhľadanie konverzácie

Áno

@zmienka osoby v skupine

Nie

Pripnutie alebo označenie skupiny ako obľúbenej

Nie

Odstránenie konverzácie

Áno

Označenie správ, že sa vám páčia

Nie

Spravovanie schôdzí

Nie

Zobrazenie kalendára skupiny

Nie

Úprava udalostí kalendára

Nie

Pridanie kalendára skupiny do osobného kalendára

Nie

Zobrazenie a úprava súborov skupiny

Áno, ak to povolil správca nájomníkov

Prístup k onenotovému poznámkovému bloku skupiny

Áno, prostredníctvom prepojení od členov skupiny

Prehľadávanie skupín

Nie

Na základe predvoleného nastavenia je zapnutá hosťovský prístup pre vašu organizáciu. Keď je zapnutá, všetci používatelia v organizácii môžete pridávať používateľov typu hosť do skupiny služieb Office 365. Hostia bude mať prístup k všetkých funkciám skupiny služieb Office 365.

Ako správca môžete ovládať, či chcete povoliť Hodnotenie prístup k skupinám v Office 365 pre celú organizáciu, alebo pre jednotlivých skupín služieb Office 365. A môžete ovládať, kto môže povoliť hostí na pridanie do skupiny.

Správa hosťovský prístup na portáli pre správcov

 1. Prihláste sa pomocou svojho konta globálneho správcu služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Prejdite do časti Používatelia > Hosťujúci používatelia.

  Rozbaľte časť používateľov na navigačnej table na spravovanie používateľov Hodnotenie

Ak hodnotenie už existuje v adresári (pozrite vyššie) môžete ich pridať do skupín z centra spravovania služieb Office alebo Exchange Admin Center.

 1. Prihláste sa pomocou svojho konta globálneho správcu služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Prejdite do časti Používatelia > Hosťujúci používatelia.

  Rozbaľte časť skupiny na navigačnej table Správa skupín

 3. Vyberte skupinu, ktorej chcete pridať hosťa, a kliknite na položku Upraviť v časti členovia.

  Kliknite na položku Upraviť a spravovať svoju skupinu členstvo

 4. Vyberte názov hodnotenie, ktorú chcete pridať.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

V súčasnosti nemôžete pozývať hostí z centra spravovania služieb Office alebo Exchange Admin Center. Pozvať hostí centrálne zvážte použitie Azure Active Directory B2B spolupráce ukážky. Ďalšie informácie nájdete v téme o Azure AD B2B spolupráce Ukážka.

V súčasnosti nie je možné pridať alebo upraviť hostí z centra spravovania služieb Office alebo Exchange Admin Center. Ak chcete upraviť hosťovských kont (napríklad jeho zobrazovaný názov alebo profilu fotografiu) prejdite na portálu Azure Active Directory. Ďalšie informácie nájdete v téme princípy identite v Office 365 a Azure Active Directory.

Riadenie hosťovského prístupu ku skupinám v Office 365

Predvolene majú hostia prístup k súborom skupiny a OneNotu. Ak chcete túto možnosť vypnúť, je potrebné vypnúť nastavenie externého zdieľania v SharePointe na úrovni organizácie. Postup nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie externého zdieľania pre SharePoint Online v časti Správa externého zdieľania pre kolekcie lokalít skupín v Office 365.

Upozornenie: Aj v prípade, že je nastavenie externého zdieľania v SharePointe vypnuté, na základe nastavenia SharePointu možno súbory z lokalít SharePointu zdieľať s novými hosťami. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa externého zdieľania v prostredí SharePoint Online.

Možnosť Zdieľanie je vo vašej organizácii predvolene povolená. Táto možnosť povoľuje pridávanie hostí do organizácie. Postup vypnutia:

 1. Prihláste sa pomocou svojho konta globálneho správcu služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. V navigačnej ponuke vyberte položky Nastavenia a potom Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

 3. Nastavte prepínač položky Povolenie pridávania nových hostí do mojej organizácie.

  Povolenie pridávania hostí do mojej organizácie

 1. Prihláste sa pomocou svojho konta správcu služieb Office 365 do lokality https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. V navigačnej ponuke vyberte položky Nastavenia a potom Služby a doplnky.

 3. Vyberte položku Skupiny v Office 365.

  Skupiny v Office 365

 4. Na stránke Skupiny v Office 365zapnite alebo vypnite prepínač v závislosti od toho, či chcete, aby mali ľudia mimo vašej organizácie prístup k zdrojom skupín v Office 365.

  Ak tento prepínač zapnete, zobrazí sa ďalšia možnosť. Pomocou nej môžete vlastníkom skupín povoliť pridávanie ľudí mimo organizácie do skupín v Office 365. Ak chcete, aby mohli vlastníci skupín pridávať hostí, nastavte tento prepínač na možnosť Zapnuté.

  Povolenie prístupu ku skupinám a zdrojom v Office 365 ľuďom mimo mojej organizácie

Riadenie hosťovského prístupu pomocou prostredia PowerShell

DÔLEŽITÉ: Postupy v tomto článku si vyžadujú verziu PREVIEW rozhrania Modul Azure Active Directory pre Windows PowerShell, konkrétne modul AzureADPreview vo verzii 2.0.0.137 or later.

Ako najvhodnejší postup odporúčame vždy používať aktuálnu verziu: odinštalovať starú verziu rozhrania AzureADPreview a získať najnovšie ešte pred spustením príkazov prostredia PowerShell.

 1. Otvorte prostredie Windows PowerShell ako správca:

  1. Do vyhľadávacieho panelu zadajte Windows PowerShell.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Windows PowerShell a vyberte možnosť Spustiť ako správca.

   Otvorte prostredie PowerShell v režime Spustiť ako správca.

  Otvorí sa okno Windows PowerShell. Výzva C:\Windows\system32 znamená, že ste ho otvorili ako správca.

  Ako vyzerá prostredie PowerShell, keď ho otvoríte po prvýkrát.

 2. Ak chcete odinštalovať predchádzajúcu verziu rozhrania AzureADPreview, spustite tento príkaz:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 3. Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu rozhrania AzureADPreview, spustite tento príkaz:

  Install-Module AzureADPreview

  V hlásení o nedôveryhodnom odkladacom priestore zadajte možnosť Y. Inštalácia nového modulu bude trvať približne minútu.

 1. Máte modul AzureADPreview, ktorý ste nainštalovali podľa pokynov v predchádzajúcej časti Inštalácia verzie ukážky modulu Azure Active Directory pre Windows PowerShell? Nenainštalovaná najaktuálnejšia verzia ukážky je najčastejšou príčinou nefunkčnosti tohto postupu.

 2. Ak ste tak ešte neurobili, otvorte vo svojom počítači okno Windows PowerShell (nezáleží na tom, či je to normálne okno Windows PowerShell alebo okno, ktoré ste otvorili vybratím možnosti Spustiť ako správca).

 3. Spustite nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Otvorí sa obrazovka Prihlásenie do konta. V nej sa pripojte k službe zadaním svojho konta správcu a hesla služieb Office 365 a kliknutím na položku Prihlásiť sa.

  Zadajte svoje poverenia v Office 365
 4. Spustite tento príkaz:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Zobraziť, ak už máte AzureADDirectorySetting objekt, a ak áno uložte objekt ID. Spustite tento príkaz:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Ak a iba v prípade, že rutina cmdlet sa zobrazí chybové hlásenie, že objekt neexistuje, vytvorte pomocou týchto rutín cmdlet:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Skopírujte objekt AzureADDirectorySetting späť do lokálnej premennej $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Ide len o KÓPIU týchto nastavení. Kým ju neskopírujete SPÄŤ do objektu AzureADDirectorySetting, zmeny sa neprejavia.

 7. Nastavte možnosť, v ktorej povolíte hosťom prístup k skupinám v Office 365:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Nakoniec (ako už bolo uvedené vyššie) je potrebné skopírovať nastavenia SPÄŤ do objektu AzureADDirectorySetting, aby sa prejavili zmeny:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Overte, či sa zmeny prejavili – načítajte hodnotu z objektu AzureADDirectorySetting (nestačí sa pozrieť na lokálnu kópiu v časti $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Výsledky by mali vyzerať takto:

  Možnosť AllowGuestsToAccessGroups musí byť nastavená na hodnotu True

 1. Máte modul AzureADPreview, ktorý ste nainštalovali podľa pokynov v predchádzajúcej časti Inštalácia verzie ukážky modulu Azure Active Directory pre Windows PowerShell? Nenainštalovaná najaktuálnejšia verzia ukážky je najčastejšou príčinou nefunkčnosti tohto postupu.

 2. Ak ste tak ešte neurobili, otvorte vo svojom počítači okno Windows PowerShell (nezáleží na tom, či je to normálne okno Windows PowerShell alebo okno, ktoré ste otvorili vybratím možnosti Spustiť ako správca).

 3. Spustite nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Otvorí sa obrazovka Prihlásenie do konta. V nej sa pripojte k službe zadaním svojho konta správcu a hesla služieb Office 365 a kliknutím na položku Prihlásiť sa.

  Zadajte svoje poverenia v Office 365
 4. Spustite tento príkaz:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Zistite, či už máte objekt AzureADDirectorySetting. Ak áno, uložte si ID objektu.

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Ak a iba v prípade, že rutina cmdlet sa zobrazí chybové hlásenie, že objekt neexistuje, vytvorte pomocou nasledujúce príkazy:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Skopírujte objekt AzureADDirectorySetting späť do lokálnej premennej $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Ide len o KÓPIU týchto nastavení. Kým ju neskopírujete SPÄŤ do objektu AzureADDirectorySetting, zmeny sa neprejavia.

 7. Nastavte možnosť, v ktorej povolíte pridávanie hostí do všetkých skupín v Office 365:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Nakoniec (ako už bolo uvedené vyššie) je potrebné skopírovať nastavenia SPÄŤ do objektu AzureADDirectorySetting, aby sa prejavili zmeny:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Overte, či sa zmeny prejavili – načítajte hodnotu z objektu AzureADDirectorySetting (nestačí sa pozrieť na lokálnu kópiu v časti $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Máte modul AzureADPreview, ktorý ste nainštalovali podľa pokynov v predchádzajúcej časti Inštalácia verzie ukážky modulu Azure Active Directory pre Windows PowerShell? Nenainštalovaná najaktuálnejšia verzia ukážky je najčastejšou príčinou nefunkčnosti tohto postupu.

 2. Ak ste tak ešte neurobili, otvorte vo svojom počítači okno Windows PowerShell (nezáleží na tom, či je to normálne okno Windows PowerShell alebo okno, ktoré ste otvorili vybratím možnosti Spustiť ako správca).

 3. Spustite nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Otvorí sa obrazovka Prihlásenie do konta. V nej sa pripojte k službe zadaním svojho konta správcu a hesla služieb Office 365 a kliknutím na položku Prihlásiť sa.

  Zadajte svoje poverenia v Office 365
 4. Spustite tento príkaz:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Spustite tento príkaz:

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Spustite tento príkaz: Ak chcete zablokovať hosťovský prístup ku konkrétnej skupine, nastavte hodnotu False. Ak chcete hosťovský prístup ku konkrétnej skupine povoliť, nastavte hodnotu True.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Spustite tento príkaz:

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Reťazec YourGroupEmailAddress pritom nahraďte adresou, napríklad info@contoso.com.

 8. Spustite tento príkaz:

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Synchronizácia trvá 2 až 3 minúty.

 9. Ak chcete nastavenia overiť, spustite tento príkaz:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Overenie vyzerá takto:

  Overenie

K dispozícii je možnosť povoliť alebo zablokovať hostí, ktorí používajú konkrétnu doménu. Povedzme napríklad, že vaša spoločnosť (Contoso) uzavrela partnerstvo s inou spoločnosťou (Fabrikam). Spoločnosť Fabrikam môžete pridať do svojho zoznamu povolených osôb, aby vaši používatelia mohli pridávať týchto hostí do svojich skupín.

Ďalšie informácie nájdete v téme Povolenie alebo zablokovanie hosťovského prístupu ku skupinám v Office 365.

Pre koncových používateľov

Hosť je osoba, ktorá nie je zamestnancom, študentom ani členom vašej organizácie. Nemá v rámci vašej organizácie školské ani pracovné konto.

Nie. Hosťovský prístup je súčasťou všetkých predplatných na Office 365 Business Premium a Office 365 Enterprise.

nie. Len ľudia, ktorí sú mimo vašej organizácie, ako napríklad partnerov alebo konzultantov, môžete pridať ako hostí. Môžete pozvať ľudí z v rámci vašej organizácie, ak sa chcete pripojiť ako bežná skupiny členov.

Áno, je to možné. Externé e-mailové kontakty sa kontakty, ktoré sú uvedené v zozname globálnych adries vašej spoločnosti. Príklad tohto typu kontakt je spoločnosti dodávateľa, ktorí pravidelne poskytuje služby pre vašu organizáciu.

Váš správca nájomníkov musíte zapnúť funkciu hodnotenie nájomca pred pridaním hostí. Keď sa zobrazí "obráťte sa na správcu správu," je pravdepodobné, že funkciu hodnotenie ešte nebol povolený. Pozrite si tému Spravovať kartu ďalšie informácie.

Správy, ktoré sú chránené pomocou správy prístupových práv k informáciám (IRM), hostia zobrazovať nemôžu.

Oznámenie o nedoručení môžete dostať, keď odpovedáte na skupinovú správu pomocou e-mailovej adresy, ktorá je iná než adresa, akú ste použili pri pripojení alebo pridaní sa do skupiny. Ak ste sa k skupine pripojili ako adamh@contoso.com, ale odpovedáte na skupinovú správu v priečinku doručenej pošty z adresy adamh@service.contoso.com, môžete dostať oznámenie o nedoručení.

Nie. Súbor skupiny v Office 365 možno zdieľať iba s hosťami, ktorí dostali pozvánku, aby sa ku skupine pridali.

Moderná príloha je súbor uložený vo OneDrive for Business. Jedno prepojenie je určené pre všetkých príjemcov. Keďže je súbor uložený v cloude, všetci príjemcovia môžu súbor čítať a upravovať bez toho, aby bolo potrebné zosúladiť jednotlivé kópie. Ďalšie informácie nájdete v téme Inteligentnejšie prílohy.

Moderné prílohy v rámci skupiny v Office 365 je možné zdieľať len s členmi skupiny. Ak sa správa s modernou prílohou prepošle v rámci skupiny aj hosťovi, daný hosť získa k tejto prílohe prístup na základe prihlásenia sa pomocou mena používateľa a hesla. Ak sa správa prepošle používateľovi, ktorý nie je členom skupiny, používateľ nebude môcť prílohu otvoriť.

Áno. Hostia nedostanú uvítací e-mail, ale budú mať všetky oprávnenia ako ostatní hostia. Ak ste ešte migráciu distribučných zoznamov nevykonali, pozrite si tému Migrácia distribučných zoznamov do skupín v Office 365, kde nájdete ďalšie pokyny. Distribučné zoznamy, ktoré obsahujú hostí, nie je možné migrovať.

Skupiny v Yammeri pripojené v službách Office 365 v súčasnosti hosťovský prístup nepodporujú, v sieti Yammer však môžete vytvárať nepripojené (externé) skupiny. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie a spravovanie externých skupín v Yammeri.

Hostia nemusia prijímať skupinové konverzácie z niekoľkých dôvodov. Ďalšie informácie nájdete v téme Používatelia ako hostia neprijímajú skupinovú konverzáciu.

Pre správcov

 • Vlastníka skupiny služieb Office 365 môžete pridávať používateľov typu hosť, ak tento zapnutá pre vašu organizáciu.

 • Globálni správcovia môžu pridávať hostí do všetkých skupín v Office 365 v organizácii.

 • Vlastníkov skupiny služieb Office 365 a globálnych správcov, ktorí sú vlastníkov skupiny môžete pridávať používateľov typu hosť do skupín služieb Office 365 prostredníctvom programu Outlook na webe.

 • Zdieľanie súboru s hosťom na lokalite SharePoint alebo v skupine v Office 365. Informácie nájdete v téme Zdieľanie súborov skupiny.

 • Pridávanie hostí do organizácie cez B2B spoluprácu v službe Azure Active Directory. B2B spolupráca v službe Azure Active Directory umožňuje správcovi v spoločnosti pozvať a oprávniť skupinu externých používateľov tak, že nahrá súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) s najviac 2 000 riadkami na portál B2B spolupráce. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme B2B spolupráca v službe Azure Active Directory.

Áno, globálni správcovia môžu pomocou rutín typu cmdlet prostredia Azure Active Directory PowerShell zakázať vlastnosť AllowGuestAccessToGroups objektu Company (za predpokladu, že pre lokality SharePoint je zapnuté externé zdieľanie).

Hodnotenie nastavenie služby Azure active Directory. Trvá 2 až 24 hodín zmeny sa prejaví v celej organizácii služieb Office 365.

nie. Knižnica dokumentov skupiny služieb Office 365 môžete zdieľať iba s hosťami, ktorí boli pozvaní na pripojenie k skupine. Však súbory jednotlivé skupiny môžu aj naďalej zdieľané postihnutých používateľov prostredníctvom z lokality SharePoint Online na zdieľanie súborov.

Áno. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Správa tímovej lokality pripojenej ku skupine.

Nie, jednotlivých hostí zablokovať nemožno.

Momentálne nie.

Nie, hostia, ktorí sú členmi skupiny, sa nesynchronizujú spolu so skupinou späť na lokálne servery.

Áno, je to možné. Externé e-mailové kontakty sa kontakty, ktoré sú uvedené v zozname globálnych adries vašej spoločnosti. Príklad tohto typu kontakt je spoločnosti dodávateľa, ktorí pravidelne poskytuje služby pre vašu organizáciu.

Skupiny v Yammeri pripojené v službách Office 365 v súčasnosti hosťovský prístup nepodporujú, v sieti Yammer však môžete vytvárať nepripojené (externé) skupiny. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie a spravovanie externých skupín v Yammeri.

Súvisiace témy

Získajte informácie o skupín služieb Office 365
Hodnotenie nemá dostávať e-mailové konverzácie skupiny
spravovanie členstva v skupine v centre spravovania služieb Office 365
Povoliť alebo zakázať hosťovský prístup k službám Office 365 skupiny na základe ich domény
Azure Active Directory prístup hostí

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×