Funkcie programu Project pre vlastné polia

Funkcie programu Project pre vlastné polia

Tieto funkcie sa používajú v rámci vzorcov na vypočítanie hodnôt pre vlastné polia.

Tip: Ak chcete zadať vzorec do vlastného poľa pre Project 2007, v ponuke Nástroje ukážte na položku Prispôsobiť a potom kliknite na položku Polia. V dialógovom okne Vlastné polia kliknite na položku Vzorec. V Projecte 2010 kliknite na kartu Projekt a v skupine Vlastnosti kliknite na položku Vlastné polia. V dialógovom okne Vlastné polia kliknite na položku Vzorec.

Prehľad funkcií Projectu

Ak používate Microsoft Project, možno budete musieť pracovať s hodnotami, ktoré sa nenachádzajú priamo v poliach. Vzorce vám umožnia pracovať s poľami, aby ste tieto nové hodnoty mohli vytvoriť.

Nasledujúce príklady znázorňujú možnosti použitia vzorcov vo vlastných poliach:

 • Keď nasledujúci vzorec vložíte do vlastného číselného poľa, vráti numerickú hodnotu, ktorá označuje počet dní medzi aktuálnym dátumom a dátumom dokončenia úloh v pláne:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Keď nasledujúci vzorec vložíte do vlastného textového poľa, vráti hodnotu Žiaden základ, Rozpočet prekročený o 20  % alebo viac alebo Pod úrovňou rozpočtu:

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Funkcie konverzie

Asc

Vráti hodnotu typu Integer, ktorá predstavuje kód znaku, ktorý zodpovedá prvému písmenu v reťazci.

Syntax

Asc( reťazec )

reťazec  Ľubovoľný platný reťazcový výraz.

CBool

Vynúti výraz pre údajový typ Boolovský.

Syntax

CBool( výraz )

výraz  Ľubovoľný platný reťazcový alebo numerický výraz.

CByte

Vynúti výraz pre údajový typ Byte.

Syntax

CByte( výraz )

výraz  Ľubovoľné celé číslo v rozsahu od 0 do 255.

CCur

Vynúti výraz pre údajový typ Currency.

Syntax

CCur( výraz )

výraz  Ľubovoľný numerický výraz v rozsahu od -922 337 203 685 477,5808 do 922 337 203 685 477,5807.

CDate

Vynúti výraz pre údajový typ Date.

Syntax

CDate( výraz )

výraz  Ľubovoľný platný dátumový výraz.

CDbl

Vynúti výraz pre údajový typ Double.

Syntax

CDbl( výraz )

výraz  Ľubovoľný numerický výraz v rozsahu od -1,79769313486232E308 do -4,94065645841247E-324 pre záporné hodnoty, od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E308 pre kladné hodnoty.

CDec

Vynúti výraz pre údajový typ Decimal.

Syntax

CDec( výraz )

výraz  Ľubovoľný numerický výraz v rozsahu od +/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 z množiny celých čísel, teda čísel bez desatinných miest. Pre čísla s 28 desatinnými miestami je rozsah +/-7,9228162514264337593543950335. Najmenšie možné číslo iné ako nula je 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Vráti hodnotu typu String, ktorá obsahuje znak priradený k určenému kódu znaku.

Syntax

Chr( znakový kód )

znakový kód  Hodnota typu Long, ktorá identifikuje znak.

CInt

Vynúti výraz pre celočíselný údajový typ.

Syntax

CInt( výraz )

výraz  Ľubovoľný numerický výraz v rozsahu od -32 768 do 32 767, zlomky sú zaokrúhlené.

CLng

Vynúti výraz pre údajový typ Long.

Syntax

CLng( výraz )

výraz  Ľubovoľný numerický výraz v rozsahu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647, zlomky sú zaokrúhlené.

CSng

Vynúti výraz pre údajový typ Single.

Syntax

CSng( výraz )

výraz  Ľubovoľný numerický výraz v rozsahu od -3,402823E38 do -1,401298E-45 pre záporné hodnoty, od 1,401298E-45 do 3,402823E38 pre kladné hodnoty.

CStr

Vynúti výraz pre údajový typ String.

Syntax

CStr( výraz )

výraz  Ľubovoľný platný reťazcový alebo numerický výraz.

CVar

Vynúti výraz pre údajový typ Variant.

Syntax

CVar( výraz )

výraz  Rovnaký rozsah ako údajový typ Double pre numerické znaky. Rovnaký rozsah ako údajový typ String pre nenumerické znaky.

DateSerial

Vráti hodnotu typu Variant (Date) pre zadaný rok, mesiac a deň.

Syntax

DateSerial( rok, mesiac, deň )

rok  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Číslo v rozsahu od 100 do 9 999 vrátane alebo numerický výraz.

mesiac  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Ľubovoľný numerický výraz.

deň  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Ľubovoľný numerický výraz.

DateValue

Vráti hodnotu typu Variant (Date).

Syntax

DateValue( dátum )

dátum  Povinný argument. Obvykle je to reťazcový výraz, ktorý predstavuje dátum v rozsahu od 1. januára 100 do 31. decembra 9999. Argument dátum však môže byť aj ľubovoľný výraz, ktorý môže predstavovať dátum, čas, alebo dátum aj čas v tomto rozsahu.

Day

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá určuje celé číslo v rozsahu od 1 do 31 vrátane a predstavuje deň v mesiaci.

Syntax

Day( dátum)

dátum  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať dátum. Ak argument dátum obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Hex

Vráti hodnotu typu String, ktorá zastupuje hodnotu čísla v šestnástkovej sústave.

Syntax

Hex( číslo )

číslo  Povinný argument. Ľubovoľný platný reťazcový alebo numerický výraz.

Hour

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá určuje celé číslo v rozsahu od 0 do 23 vrátane a predstavuje hodinu dňa.

Syntax

Hour( čas )

čas  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať čas. Ak argument čas obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Minute

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá určuje celé číslo v rozsahu od 1 do 59 vrátane a predstavuje minútu hodiny.

Syntax

Minute( čas )

čas  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať čas. Ak argument čas obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Month

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá určuje celé číslo v rozsahu od 1 do 12 vrátane a predstavuje mesiac roka.

Syntax

Month( dátum)

dátum  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať čas. Ak argument dátum obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Oct

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá predstavuje osmičkovú hodnotu čísla.

Syntax

Oct( číslo )

číslo  Povinný argument. Ľubovoľný platný reťazcový alebo numerický výraz.

ProjDateConv

Skonvertuje hodnotu na dátum.

Syntax

ProjDateConv( výraz, formát dátumu )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Výraz, ktorý sa skonvertuje na dátum.

formát dátumu  Voliteľný argument. Hodnota typu Long. Predvolené nastavenie formátu dátumu je pjDateDefault, ale môžete ho nahradiť niektorou z nasledujúcich konštánt pjDateFormat (formát použitý na dátum 25. septembra 2007 o 12:33):

 • pjDateDefault: Predvolený formát. Nastavíte ho na karte Zobraziť v dialógovom okne Možnosti (ponuka Nástroje).

 • pjDate_dd_mm_yy_hh_mmAM: 25.9.07 12:33

 • pjDate_dd_mm_yy: 25.9.07

 • pjDate_dd_mm_yyyy: 25.9.2007

 • pjDate_dd_mmmm_yyyy_hh_mmAM: 25. september 2007 12:33

 • pjDate_dd_mmmm_yyyy: 25. september 2007

 • pjDate_dd_mmm_hh_mmAM: 25. sept 12:33

 • pjDate_dd_mmm_yyy: 25. sept '07

 • pjDate_dd_mmmm: 25. september

 • pjDate_dd_mmm: 25. sept

 • pjDate_ddd_dd_mm_yy_hh_mmAM: Ut 25.9.07 12:33

 • pjDate_ddd_dd_mm_yy: Ut 25.9.07

 • pjDate_ddd_dd_mmm_yyy: Ut 25. sept '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Ut 12:33

 • pjDate_dd_mm: 25.9.

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33

 • pjDate_ddd_dd_mmm: Ut 25. sept

 • pjDate_ddd_dd_mm: Ut 25.9.

 • pjDate_ddd_dd: Ut 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33

ProjDurConv

Konvertuje výraz na hodnotu trvania v stanovených jednotkách.

Syntax

ProjDurConv( výraz, jednotky trvania )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Výraz, ktorý sa skonvertuje na trvanie.

jednotky trvania  Voliteľný argument. Hodnota typu Long. Jednotky, ktorými sa vyjadruje trvanie. Ak nie je zadaný argument jednotky trvania, predvolenou hodnotou je typ jednotiek uvedený v možnosti Trvanie je zadané ako na karte Plán v dialógovom okne Možnosti (ponuka Nástroje). Argument jednotky trvania môže byť jedna z nasledujúcich konštánt pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá určuje celé číslo v rozsahu od 1 do 59 vrátane a predstavuje sekundu minúty.

Syntax

Second( čas )

čas  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať čas. Ak argument čas obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Str

Vráti hodnotu typu Variant (String) čísla.

Syntax

Str( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Long, ktorá obsahuje ľubovoľný platný numerický výraz.

StrConv

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá je skonvertovaná v súlade so zadaním.

Syntax

StrConv( reťazec, konverzia, LCID )

reťazec  Povinný argument. Reťazcový výraz, ktorý sa má skonvertovať.

konverzia  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Súčet hodnôt určujúcich typ konverzie, ktorá sa má vykonať.

LCID  Voliteľný argument. Identifikácia LocaleID, ak je iná ako systémová identifikácia LocaleID. (Systémová identifikácia LocaleID je predvolená.)

TimeSerial

Vráti hodnotu typu Variant (Date), ktorá obsahuje čas pre konkrétnu hodinu, minútu a sekundu.

Syntax

TimeSerial( hodina, minúta, sekunda )

hodina  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu 0 (00:00 ) až 23 (23:00) vrátane alebo numerický výraz.

minúta  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Ľubovoľný numerický výraz.

sekunda  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Ľubovoľný numerický výraz.

TimeValue

Vráti hodnotu typu Variant (Date), ktorá obsahuje čas.

Syntax

TimeValue( čas)

čas  Povinný argument. Zvyčajne reťazcový výraz, ktorý predstavuje čas od 0:00:00 do 23:59:59 vrátane. Argument čas však môže byť aj ľubovoľný výraz, ktorý predstavuje čas v tomto rozsahu. Ak argument čas obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Val

Vráti čísla obsiahnuté v reťazci ako numerickú hodnotu príslušného typu.

Syntax

Val( reťazec )

reťazec  Povinný argument. Ľubovoľný platný reťazcový výraz.

Weekday

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá obsahuje celé číslo predstavujúce deň týždňa.

Syntax

Weekday( dátum[, prvý deň týždňa] )

dátum  Povinný argument. Hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz s ľubovoľnou kombináciou, ktorá môže predstavovať dátum. Ak argument dátum obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

prvý deň týždňa  Voliteľný argument. Konštanta, ktorá určuje prvý deň týždňa. Ak nie je zadaný, predpokladá sa, že je to nedeľa.

Year

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá obsahuje celé číslo predstavujúce rok.

Syntax

Year( dátum )

dátum  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať dátum. Ak argument dátum obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Funkcie dátumu a času

CDate

Vynúti výraz pre údajový typ Date.

Syntax

CDate( výraz )

výraz  Ľubovoľný platný dátumový výraz.

Date

Vráti hodnotu typu Variant (Date), ktorá obsahuje aktuálny systémový dátum.

Syntax

Date

DateAdd

Vráti hodnotu typu Variant (Dátum), ktorá obsahuje dátum, do ktorého bol pridaný zadaný časový interval.

Syntax

DateAdd( interval, číslo, dátum )

interval  Povinný argument. Reťazcový výraz, ktorý je intervalom času, ktorý chcete pridať, napríklad m alebo d.

číslo  Povinný argument. Numerický výraz, ktorý vyjadruje počet intervalov, ktoré chcete pridať. Môže mať kladnú hodnotu (na získanie dátumov v budúcnosti) alebo zápornú hodnotu (na získanie dátumov v minulosti).

dátum  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date) alebo explicitná hodnota, ktorá predstavuje dátum, ku ktorému sa pridáva interval.

DateDiff

Vráti hodnotu typu Variant (Long), ktorý určí počet časových intervalov medzi dvoma zadanými dátumami.

Syntax

DateDiff( interval, dátum1, dátum2[, prvý deň týždňa[, prvý týždeň roka]] )

interval  Povinný argument. Reťazcový výraz, ktorý vyjadruje interval času, ktorý sa použije na výpočet rozdielu medzi argumentmi dátum1 a dátum2.

dátum1, dátum2  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date). Dva dátumy, ktoré chcete použiť vo výpočte.

prvý deň týždňa  Voliteľný argument. Konštanta, ktorá určuje prvý deň týždňa. Ak nie je zadaný, predpokladá sa, že je to nedeľa.

prvý týždeň roka  Voliteľný argument. Konštanta, ktorá určuje prvý týždeň roka. Ak nie je zadaný, za prvý týždeň sa považuje týždeň, do ktorého spadá 1. január.

DatePart

Vráti hodnotu typu Variant (Integer) so zadanou časťou daného dátumu.

Syntax

DatePart(interval, dátum[, prvý deň týždňa] [, prvý týždeň roka])

interval  Povinný argument. Reťazcový výraz, ktorý určuje časový interval, ktorý sa má vrátiť.

dátum  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date), ktorú chcete vyhodnotiť.

prvý deň týždňa  Voliteľný argument. Konštanta, ktorá určuje prvý deň týždňa. Ak nie je zadaný, predpokladá sa, že je to nedeľa.

prvý týždeň roka  Voliteľný argument. Konštanta, ktorá určuje prvý týždeň roka. Ak nie je zadaný, za prvý týždeň sa považuje týždeň, do ktorého spadá 1. január.

DateSerial

Vráti hodnotu typu Variant (Date) pre zadaný rok, mesiac a deň.

Syntax

DateSerial( rok, mesiac, deň )

rok  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Číslo v rozsahu od 100 do 9 999 vrátane alebo numerický výraz.

mesiac  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Ľubovoľný numerický výraz.

deň  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Ľubovoľný numerický výraz.

DateValue

Vráti hodnotu typu Variant (Date).

Syntax

DateValue( dátum )

dátum  Povinný argument. Obvykle je to reťazcový výraz, ktorý predstavuje dátum v rozsahu od 1. januára 100 do 31. decembra 9999. Argument dátum však môže byť aj ľubovoľný výraz, ktorý môže predstavovať dátum, čas, alebo dátum aj čas v tomto rozsahu.

Day

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá určuje celé číslo v rozsahu od 1 do 31 vrátane a predstavuje deň v mesiaci.

Syntax

Day( dátum)

dátum  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať dátum. Ak argument dátum obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Hour

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá určuje celé číslo v rozsahu od 0 do 23 vrátane a predstavuje hodinu dňa.

Syntax

Hour( čas )

čas  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať čas. Ak argument čas obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

IsDate

Vráti hodnotu typu Boolovský, ktorá určuje, či sa výraz dá konvertovať na dátum.

Syntax

IsDate( výraz )

výraz  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, ktorá obsahuje dátumový výraz alebo reťazcový výraz, ktorý sa dá rozpoznať ako dátum alebo čas.

Minute

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá určuje celé číslo v rozsahu od 1 do 59 vrátane a predstavuje minútu hodiny.

Syntax

Minute( čas )

čas  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať čas. Ak argument čas obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Month

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá určuje celé číslo v rozsahu od 1 do 12 vrátane a predstavuje mesiac roka.

Syntax

Month( dátum)

dátum  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať čas. Ak argument dátum obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Now

Vráti hodnotu typu Variant (Date), ktorá určuje aktuálny dátum a čas na základe systémového dátumu a času počítača.

Syntax

Now

ProjDateAdd

Pridá trvanie k dátumu, aby vrátil nový dátum.

Syntax

ProjDateAdd( dátum, trvanie, kalendár )

dátum  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Pôvodný dátum, ku ktorému sa pridáva trvanie.

trvanie  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Trvanie, ktoré sa pridáva k dátumu.

kalendár  Voliteľný argument. Hodnota typu String. Kalendár sa použije pri vypočítavaní nového dátumu. Ak argument kalendár nie je zadaný, predvolené nastavenie pre aktuálny zdroj je kalendár zdrojov, pre aktuálnu úlohu je to kalendár úloh alebo štandardný kalendár, ak kalendár úloh nie je k dispozícii. V programe Project Server sa použije štandardný kalendár bez ohľadu na to, aký kalendár je zadaný v reťazci kalendár. Keď túto funkciu použijete vo vzorci vytvorenom v aplikácii Project Web App a ten porovnáte s rovnakým vzorcom vytvoreným v programe Project Professional, vyskúšajte, či sú výsledky také, aké očakávate.

Poznámka:  Ak chcete od určitého dátumu odčítať sedem dní, nasledujúci vzorec správne funguje v programe Project Professional 2010: ProjDateAdd("24.9.2010", "-7d"). Keď však spustíte rovnaký vzorec v programe Project Server 2010, výsledok je 24.9.2010 a nie 17.9.2010. Vo vzorcoch, ktoré fungujú v programe Project Professional 2010 aj v programe Project Server 2010, by ste sa vo funkciách ProjDateAdd a ProjDateSub mali vyhýbať záporným parametrom.

ProjDateConv

Skonvertuje hodnotu na dátum.

Syntax

ProjDateConv( výraz, formát dátumu )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Výraz, ktorý sa skonvertuje na dátum.

formát dátumu  Voliteľný argument. Hodnota typu Long. Predvolené nastavenie formátu dátumu je pjDateDefault, ale môžete ho nahradiť niektorou z nasledujúcich konštánt pjDateFormat (formát použitý na dátum 25. septembra 2007 o 12:33):

 • pjDateDefault: Predvolený formát. Nastavíte ho na karte Zobraziť v dialógovom okne Možnosti (ponuka Nástroje).

 • pjDate_dd_mm_yy_hh_mmAM: 25.9.07 12:33

 • pjDate_dd_mm_yy: 25.9.07

 • pjDate_dd_mm_yyyy: 25.9.2007

 • pjDate_dd_mmmm_yyyy_hh_mmAM: 25. september 2007 12:33

 • pjDate_dd_mmmm_yyyy: 25. september 2007

 • pjDate_dd_mmm_hh_mmAM: 25. sept 12:33

 • pjDate_dd_mmm_yyy: 25. sept '07

 • pjDate_dd_mmmm: 25. september

 • pjDate_dd_mmm: 25. sept

 • pjDate_ddd_dd_mm_yy_hh_mmAM: Ut 25.9.07 12:33

 • pjDate_ddd_dd_mm_yy: Ut 25.09.07

 • pjDate_ddd_dd_mmm_yyy: Ut 25. sept '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Ut 12:33

 • pjDate_dd_mm: 25.9.

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33

 • pjDate_ddd_dd_mmm: Ut 25. sept

 • pjDate_ddd_dd_mm: Ut 25.9.

 • pjDate_ddd_dd: Ut 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33

ProjDateDiff

Vráti trvanie medzi dvomi dátumami v minútach.

Syntax

ProjDateDiff( dátum1, dátum2, kalendár )

dátum1  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Dátum sa použije ako začiatok trvania.

dátum2  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Dátum sa použije ako koniec trvania.

kalendár  Voliteľný argument. Hodnota typu String. Kalendár sa použije pri vypočítavaní trvania. Ak argument kalendár nie je zadaný, predvolené nastavenie pre aktuálny zdroj je kalendár zdrojov, pre aktuálnu úlohu je to kalendár úloh alebo štandardný kalendár, ak kalendár úloh nie je k dispozícii. V programe Project Server sa použije štandardný kalendár bez ohľadu na to, aký kalendár je zadaný v reťazci kalendár. Keď túto funkciu použijete vo vzorci vytvorenom v aplikácii Project Web App a ten porovnáte s rovnakým vzorcom vytvoreným v programe Project Professional, vyskúšajte, či sú výsledky také, aké očakávate.

ProjDateSub

Vráti dátum, ktorý predchádza inému dátumu o určité trvanie.

Syntax

ProjDateSub( dátum, trvanie, kalendár )

dátum  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Pôvodný dátum, od ktorého sa odčíta trvanie.

trvanie  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Trvanie, ktoré sa odčíta od dátumu.

kalendár  Voliteľný argument. Hodnota typu String. Kalendár sa použije pri vypočítavaní rozdielu dátumov. Ak argument kalendár nie je zadaný, predvolené nastavenie pre aktuálny zdroj je kalendár zdrojov, pre aktuálnu úlohu je to kalendár úloh alebo štandardný kalendár, ak kalendár úloh nie je k dispozícii. V programe Project Server sa použije štandardný kalendár bez ohľadu na to, aký kalendár je zadaný v reťazci kalendár. Keď túto funkciu použijete vo vzorci vytvorenom v aplikácii Project Web App a ten porovnáte s rovnakým vzorcom vytvoreným v programe Project Professional, vyskúšajte, či sú výsledky také, aké očakávate.

Poznámka:  Ak chcete od určitého dátumu odčítať sedem dní, nasledujúci vzorec správne funguje v programe Project Professional 2010: ProjDateAdd("24.9.2010", "-7d"). Keď však spustíte rovnaký vzorec v programe Project Server 2010, výsledok je 24.9.2010 a nie 17.9.2010. Vo vzorcoch, ktoré fungujú v programe Project Professional 2010 aj v programe Project Server 2010, by ste sa vo funkciách ProjDateAdd a ProjDateSub mali vyhýbať záporným parametrom.

ProjDateValue

Vráti hodnotu dátumu výrazu.

Syntax

ProjDateValue( výraz )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Výraz, ktorý sa má zobrazovať ako dátum.

ProjDurConv

Konvertuje výraz na hodnotu trvania v stanovených jednotkách.

Syntax

ProjDurConv( výraz, jednotky trvania )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Výraz, ktorý sa skonvertuje na trvanie.

jednotky trvania  Voliteľný argument. Hodnota typu Long. Jednotky, ktorými sa vyjadruje trvanie. Ak nie je zadaný argument jednotky trvania, predvolenou hodnotou je typ jednotiek uvedený v možnosti Trvanie je zadané ako na karte Plán v dialógovom okne Možnosti (ponuka Nástroje). Argument jednotky trvania môže byť jedna z nasledujúcich konštánt pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Vráti počet minút v trvaní.

Syntax

ProjDurValue( trvanie )

trvanie  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Trvanie, ktoré má byť vyjadrené v minútach.

Second

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá určuje celé číslo v rozsahu od 1 do 59 vrátane a predstavuje sekundu minúty.

Syntax

Second( čas )

čas  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať čas. Ak argument čas obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Time

Vráti hodnotu typu Variant (Date), ktorá označuje aktuálny systémový čas.

Syntax

Time

Timer

Vráti hodnotu typu Single, ktorá predstavuje počet sekúnd, ktoré uplynuli od polnoci.

Syntax

Timer

TimeSerial

Vráti hodnotu typu Variant (Date), ktorá obsahuje čas pre konkrétnu hodinu, minútu a sekundu.

Syntax

TimeSerial( hodina, minúta, sekunda )

hodina  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu od 0 (00:00 ) do 23 (23:00) vrátane alebo numerický výraz.

minúta  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Ľubovoľný numerický výraz.

sekunda  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Ľubovoľný numerický výraz.

TimeValue

Vráti hodnotu typu Variant (Date), ktorá obsahuje čas.

Syntax

TimeValue( čas)

čas  Povinný argument. Zvyčajne reťazcový výraz, ktorý predstavuje čas od 0:00:00 do 23:59:59 vrátane. Argument čas však môže byť aj ľubovoľný výraz, ktorý predstavuje čas v tomto rozsahu. Ak argument čas obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Weekday

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá obsahuje celé číslo predstavujúce deň týždňa.

Syntax

Weekday( dátum[, prvý deň týždňa] )

dátum  Povinný argument. Hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz s ľubovoľnou kombináciou, ktorá môže predstavovať dátum. Ak argument dátum obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

prvý deň týždňa  Voliteľný argument. Konštanta, ktorá určuje prvý deň týždňa. Ak nie je zadaný, predpokladá sa, že je to nedeľa.

Year

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá obsahuje celé číslo predstavujúce rok.

Syntax

Year( dátum )

dátum  Povinný argument. Ľubovoľná hodnota typu Variant, numerický alebo reťazcový výraz alebo ľubovoľná kombinácia týchto prvkov, ktorá môže predstavovať dátum. Ak argument dátum obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Všeobecné funkcie

Choose

Vyberie a vráti hodnotu zo zoznamu argumentov.

Syntax

Choose( index, výraz1[, výraz2, ... [, výrazn]])

index  Povinný argument. Numerický výraz alebo pole, ktoré vracia hodnotu medzi 1 a počtom dostupných výrazov.

možnosť.  Povinný argument. Výraz typu Variant, ktorý obsahuje jeden z možných výrazov.

IIf

Vráti jednu z dvoch častí v závislosti od vyhodnotenia výrazu.

Syntax

IIf( výraz, pravda, nepravda )

výraz  Povinný argument. Výraz typu Variant, ktorý chcete vyhodnotiť.

pravda Povinný argument. Hodnota alebo výraz, ktoré sa vrátia, ak má zodpovedajúci výraz hodnotu Pravda.

nepravda Povinný argument. Hodnota alebo výraz, ktoré sa vrátia, ak má zodpovedajúci výraz hodnotu Nepravda.

IsNumeric

Vráti hodnotu typu Boolovský, ktorá označuje, či sa výraz dá vyhodnotiť ako číslo.

Syntax

IsNumeric( výraz )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant, ktorá obsahuje numerický alebo reťazcový výraz.

IsNull

Vráti hodnotu typu Boolovský, ktorá označuje, či výraz neobsahuje platné údaje (Null).

Syntax

IsNull( výraz )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant, ktorá obsahuje numerický alebo reťazcový výraz.

Switch

Vyhodnotí zoznam výrazov a vráti hodnotu typu Variant alebo výraz priradený prvému výrazu v zozname, ktorý má hodnotu Pravda.

Syntax

Switch( výraz1, hodnota1[, výraz2, hodnota2, ... [, výrazn, hodnotan ]] )

Matematické funkcie

Abs

Vráti hodnotu rovnakého typu, aká sa doň vloží, s určením absolútnej hodnoty čísla.

Syntax

Abs( číslo )

číslo  Povinný argument. Ľubovoľný platný numerický výraz. Ak argument číslo obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null. Ak je to neinicializovaná premenná, vráti sa nula.

Atn

Vráti hodnotu Double, ktorá určuje arkus tangens čísla.

Syntax

Atn( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double alebo ľubovoľný platný numerický výraz.

Cos

Vráti hodnotu typu Double, ktorá určuje kosínus uhla.

Syntax

Cos( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double alebo ľubovoľný platný numerický výraz, ktorý vyjadruje uhol v radiánoch.

Exp

Vráti hodnotu typu Double, ktorá určuje umocnenú hodnotu e (základ prirodzených logaritmov).

Syntax

Exp( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double alebo ľubovoľný platný numerický výraz.

Fix

Vráti celočíselnú časť čísla. Ak je číslo záporné, vráti prvé záporné celé číslo rovné alebo väčšie než argument číslo.

Syntax

Fix( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double alebo ľubovoľný platný numerický výraz. Ak argument číslo obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Int

Vráti celočíselnú časť čísla. Ak je argument číslo záporný, vráti prvé záporné celé číslo menšie alebo rovné argumentu číslo.

Syntax

Int( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double alebo ľubovoľný platný numerický výraz. Ak argument číslo obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Log

Vráti hodnotu typu Double, ktorá určuje prirodzený logaritmus čísla.

Syntax

Log( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double alebo ľubovoľný platný numerický výraz väčší ako nula.

Rnd

Vráti hodnotu typu Single, ktorá obsahuje náhodné číslo.

Syntax

Rnd( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Single alebo ľubovoľný platný numerický výraz.

Sgn

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá označuje znamienko čísla.

Syntax

Sgn( číslo )

číslo  Povinný argument. Ľubovoľný platný numerický výraz.

Vráti nasledujúce hodnoty:

 • Ak je číslo väčšie ako nula, funkcia Sgn vráti hodnotu 1.

 • Ak je číslo rovné nule, funkcia Sgn vráti hodnotu 0.

 • Ak je číslo menšie ako nula, funkcia Sgn vráti hodnotu -1.

Sin

Vráti hodnotu typu Double, ktorá určuje sínus uhla.

Syntax

Sin( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double alebo ľubovoľný platný numerický výraz, ktorý vyjadruje uhol v radiánoch.

Sqr

Vráti hodnotu typu Double, ktorá určuje druhú odmocninu čísla.

Syntax

Sqr( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double alebo ľubovoľný platný numerický výraz rovný nule alebo väčší ako nula.

Tan

Vráti hodnotu typu Double, ktorá určuje tangens uhla.

Syntax

Tan( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double alebo ľubovoľný platný numerický výraz, ktorý vyjadruje uhol v radiánoch.

Textové funkcie

Asc

Vráti hodnotu typu Integer, ktorá predstavuje kód znaku, ktorý zodpovedá prvému písmenu v reťazci.

Syntax

Asc( reťazec )

reťazec Ľubovoľný platný reťazcový výraz.

Chr

Vráti hodnotu typu String, ktorá obsahuje znak priradený k určenému kódu znaku.

Syntax

Chr( znakový kód )

znakový kód  Hodnota typu Long, ktorá identifikuje znak.

Format

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá obsahuje výraz formátovaný podľa pokynov obsiahnutých vo výraze formátu.

Syntax

Format( výraz[, formát[, prvý deň týždňa[, prvý týždeň roka]]] )

výraz  Povinný argument. Ľubovoľný platný výraz.

formát Voliteľný argument. Platný pomenovaný alebo používateľom definovaný výraz formátu.

prvý deň týždňa Voliteľný argument. Hodnota typu Constant, ktorá určuje prvý deň týždňa.

prvý týždeň roka Voliteľný argument. Hodnota typu Constant, ktorá určuje prvý týždeň roka.

Instr

Vráti hodnotu typu Variant (Long), ktorá určuje pozíciu prvého výskytu jedného reťazca v druhom.

Syntax

InStr([začiatok, ] reťazec1, reťazec2 [, porovnať ] )

začiatok  Voliteľný argument. Numerický výraz, ktorý nastaví počiatočnú pozíciu pre každé hľadanie. Ak sa vynechá, hľadanie začne na pozícii prvého znaku. Ak argument začiatok obsahuje hodnotu Null, vyskytne sa chyba. Argument začiatok je povinný, ak je zadaný argument porovnať.

reťazec1  Povinný argument. Reťazcový výraz sa prehľadáva.

reťazec2  Povinný argument. Hľadaný reťazcový výraz.

porovnať Voliteľný argument. Určuje typ porovnania reťazca. Ak argument porovnať obsahuje hodnotu Null, vyskytne sa chyba. Ak sa argument porovnať vynechá, typ porovnania určuje nastavenie Možnosťporovnať.

LCase

Vráti hodnotu typu String, ktorá bola skonvertovaná na malé písmená.

Syntax

LCase( reťazec )

reťazec   Povinný argument. Ľubovoľný platný reťazcový výraz. Ak argument reťazec obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Left

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá obsahuje zadaný počet znakov z ľavej strany reťazca.

Syntax

Left( reťazec, dĺžka )

reťazec  Povinný argument. Reťazcový výraz, z ktorého ľavej strany sa vrátia znaky. Ak argument reťazec obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

dĺžka  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Long). Numerický výraz, ktorý uvádza, koľko znakov sa má vrátiť. Ak má hodnotu 0, vráti sa reťazec s nulovou dĺžkou („“). Ak má hodnotu, ktorá je väčšia alebo rovnaká ako počet znakov v hodnote argumentu reťazec, vráti sa celý reťazec.

Len

Vráti hodnotu typu Long, ktorá obsahuje počet znakov v reťazci alebo počet bajtov potrebných na uloženie premennej.

Syntax

Len(reťazec, názov premennej)

reťazec  Ľubovoľný platný reťazcový výraz. Ak argument reťazec obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

názov premennej  Ľubovoľný platný názov premennej. Ak argument názov premennej obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null. Ak argument názov premennej obsahuje hodnotu typu Variant, funkcia Len ho spracuje rovnako ako argument reťazec a vždy vráti počet znakov, ktoré obsahuje.

LTrim

Vráti hodnotu typuVariant (String), ktorá obsahuje kópiu zadaného reťazca bez úvodných medzier.

Syntax

LTrim( reťazec )

reťazec  Povinný argument. Ľubovoľný platný reťazcový výraz. Ak argument reťazec obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Mid

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá obsahuje zadaný počet znakov z reťazca.

Syntax

Mid( reťazec, začiatok[, dĺžka] )

reťazec Povinný argument. Reťazcový výraz, z ktorého sa vrátia znaky. Ak argument reťazec obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

začiatok  Povinný argument. Hodnota typu Long. Umiestnenie znaku v argumente reťazec, kde začína časť, ktorá sa má vziať. Ak je argument začiatok väčší než počet znakov v argumente reťazec, funkcia Mid vráti reťazec s nulovou dĺžkou („“).

dĺžka  Voliteľný argument. Hodnota typu Variant (Long). Počet znakov, ktoré sa majú vrátiť. Ak sa vynechá, alebo ak je v texte menej znakov, ako je argument dĺžka (vrátane znaku v argumente začiatok), vrátia sa všetky znaky od umiestnenia argumentu začiatok po koniec reťazca.

Right

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá obsahuje zadaný počet znakov z pravej strany reťazca.

Syntax

Right(reťazec, dĺžka)

reťazec  Povinný argument. Reťazcový výraz, z ktorého pravej strany sa vrátia znaky. Ak argument reťazec obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

dĺžka  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Long). Numerický výraz, ktorý uvádza, koľko znakov sa má vrátiť. Ak má hodnotu 0, vráti sa reťazec s nulovou dĺžkou („“). Ak má hodnotu, ktorá je väčšia alebo rovnaká ako počet znakov v hodnote argumentu reťazec, vráti sa celý reťazec.

RTrim

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá obsahuje kópiu zadaného reťazca bez koncových medzier.

Syntax

RTrim( reťazec )

reťazec  Povinný argument. Ľubovoľný platný reťazcový výraz. Ak argument reťazec obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Space

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá pozostáva zo zadaného počtu medzier.

Syntax

Space( číslo )

číslo  Povinný argument. Počet medzier, ktoré chcete v reťazci.

StrComp

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá označuje výsledok porovnania reťazcov.

Syntax

StrComp( reťazec1, reťazec2[, porovnať] )

reťazec1  Povinný argument. Ľubovoľný platný reťazcový výraz.

reťazec2  Povinný argument. Ľubovoľný platný reťazcový výraz.

porovnať  Voliteľný argument. Určuje typ porovnania reťazcov. Ak argument porovnať obsahuje hodnotu Null, vyskytne sa chyba.

StrConv

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá je skonvertovaná v súlade so zadaním.

Syntax

StrConv( reťazec, konverzia, LCID )

reťazec  Povinný argument. Reťazcový výraz, ktorý sa má skonvertovať.

konverzia  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Súčet hodnôt určujúcich typ konverzie, ktorá sa má vykonať.

LCID  Voliteľný argument. Identifikácia LocaleID, ak je iná ako systémová identifikácia LocaleID. (Systémová identifikácia LocaleID je predvolená.)

String

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá obsahuje reťazec opakujúcich sa znakov zadanej dĺžky.

Syntax

String(číslo, znak)

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Long. Dĺžka vráteného reťazca. Ak argument číslo obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

znak  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Kód znaku, ktorý určuje znak alebo reťazcový výraz, ktorého prvý znak sa používa na zostavenie návratového reťazca. Ak argument znak obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Trim

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá obsahuje kópiu zadaného reťazca bez úvodnej a koncovej medzery.

Syntax

Trim( reťazec )

reťazec  Povinný argument. Ľubovoľný platný reťazcový výraz. Ak argument reťazec obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

UCase

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá obsahuje zadaný reťazec, skonvertovanú na veľké písmená.

Syntax

UCase( reťazec )

reťazec  Povinný argument. Ľubovoľný platný reťazcový výraz. Ak argument reťazec obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×