Funkcie pre jazyky so zápisom sprava doľava

Balík Microsoft Office podporuje možnosti a funkcie zápisu sprava doľava pre jazyky, ktoré pri zadávaní, úpravách a zobrazovaní textu pracujú v prostredí so zápisom textu sprava doľava alebo kombinovanom zápise sprava doľava a zľava doprava. V tomto kontexte slovné spojenie jazyky so zápisom v smere sprava doľava označuje všetky systémy písania, v ktorých sa píše sprava doľava. Patria sem jazyky, v ktorých sa tvar znakov mení podľa kontextu, ako je arabčina, aj jazyky bez tejto vlastnosti. Na zápis v smere sprava doľava môžete zmeniť celé zobrazenie alebo len zápis obsahu jednotlivých súborov.

Ak v počítači nie je nainštalovaná verzia balíka Office s jazykom so smerom zápisu sprava doľava, je potrebné nainštalovať príslušný jazykový balík. Musíte tiež používať operačný systém Microsoft Windows podporujúci zápis textu sprava doľava, ako je napríklad arabská verzia systému Windows Vista s balíkom Service Pack 2, a zapnúť jazyk klávesnice pre požadovaný jazyk so smerom zápisu sprava doľava.

Poznámky   

Obsah tohto článku

Požiadavky na prácu s textom v jazykoch so smerom zápisu sprava doľava

Systémy Windows Vista a Windows 7

Systém Windows XP

Výber jazyka zobrazenia

Zmena jazyka zobrazenia

Jazyky klávesnice

Používanie mapy znakov a kódov znakov ASCII na zadávanie textu

Zobrazenie textu so zápisom sprava doľava

Smer textu v programoch Access a Excel

Nastavenie textu, odrážok a číslovania so zápisom sprava doľava

Výber spojenia a diakritiky

Uloženie textu so zápisom sprava doľava vo formáte HTML

Zoradenie sprava doľava

Kódové stránky

Arabčina

Hebrejčina

Požiadavky na prácu s textom v jazykoch so smerom zápisu sprava doľava

Systémy Windows Vista a Windows 7

Ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7 a chcete v balíku Microsoft Office využívať funkcie zápisu sprava doľava, či len správne zobraziť zápisy sprava doľava, musíte najskôr pridať vstupný jazyk a povoliť rozloženie klávesnice pre jazyk so zápisom sprava doľava.

Systém Windows XP

Ak používate systém Windows XP a chcete v balíku Office využívať funkcie zápisu sprava doľava alebo len správne zobraziť zápisy sprava doľava, je potrebné najprv v ovládacom paneli systému Windows XP nainštalovať požadované písma so zložitým zápisom systému Microsoft Windows. Po inštalácii softvéru písma so zložitým zápisom pridajte jazyk klávesnice. Ďalšie informácie nájdete v témach Nastavenie systému Windows XP na používanie viacerých jazykov a Povolenie rozložení klávesnice pre rôzne jazyky.

Na začiatok stránky

Výber jazyka zobrazenia

V závislosti od uprednostňovaného prispôsobenia počítača môžete používať jeden jazyk na zobrazenie (ponuky, dialógové okná a sprievodcovia) a podľa potreby iný jazyk na písanie. Ak chcete v jazyku so zápisom sprava doľava nielen zadávať text, ale v ňom zobraziť aj ponuky a Pomocníka online, môžete nastaviť balík Office tak, aby sa zobrazoval v požadovanom jazyku. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie predvolieb jazyka úprav, zobrazenia a Pomocníka.

Niektoré funkcie zápisu sprava doľava v programoch balíka Office používajú jazyk zobrazenia na určenie smer rozloženia obrazovky a zarovnania textu v dialógových oknách. Keď v dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office zadáte používateľský jazyk zobrazenia so zápisom sprava doľava, rozloženie ponúk, dialógových okien a sprievodcov bude sprava doľava, ale nastavenie systému Microsoft Windows zostane zľava doprava. Informácie o zmene jazyka zobrazenia v systéme Microsoft Windows nájdete v téme Zmena jazyka zobrazenia.

Ak je ako jazyk zobrazenia v balíku Office (no nie v systéme Windows) vybraná napríklad arabčina, vidíte nasledujúce zobrazenie:

Používateľské rozhranie v arabčine

Hoci ponuky sú zobrazené sprava doľava, záhlavie okna zostáva v slovenčine a tlačidlá Zavrieť, MinimalizovaťMaximalizovať zostávajú v pravom hornom rohu, tak ako v rozhraní zľava doprava. Ak by bolo zobrazenie systému Windows nastavené pre jazyk so zápisom sprava doľava, jazyk záhlavia okna by sa tiež preložil a tlačidlá Zavrieť, MinimalizovaťMaximalizovať by boli v ľavom hornom rohu.

Ak pracujete hlavne v jazyku so zápisom zľava doprava, ale niekedy potrebujete vložiť text v jazyku so zápisom sprava doľava, ako jazyk zobrazenia si vyberte slovenčinu a v prípade potreby budete môcť vo väčšine programov balíka Office písať aj v jazyku so zápisom sprava doľava. Na to je potrebné v oblasti úprav nastaviť text, odrážky číslovanie so zápisom sprava doľava a zapnúť rozloženie klávesnice.

Zmena jazyka zobrazenia

Smer textu môžete zmeniť z prostredia programu balíka Microsoft Office tak, že kliknete na karte Domov v skupine Odsek na tlačidlo odseku Sprava doľava (táto možnosť sa zobrazí len ak je jazyk so zápisom sprava doľava zapnutý). Aj keď zmeníte zobrazenie tak, aby sa zobrazovalo v jazyku so zápisom sprava doľava, musíte mať zapnutý príslušný jazyk klávesnice, aby ste mohli v danom jazyku zadávať text.

Ak ako obvyklý jazyk zobrazenia používate slovenčinu, a chcete ju zmeniť na arabčinu, postupujte takto:

 1. Otvorte súbor balíka Office, napríklad dokument programu Word.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 4. Kliknite na položku Jazyk.

 5. V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office v zozname Jazyk úprav kliknite na arabčinu a potom kliknite na položku Predvolený.

  Dôležité    Týmto spôsobom zmeníte predvolený jazyk úprav vo všetkých programoch balíka Microsoft Office.

Na začiatok stránky

Jazyky klávesnice

Ak chcete písať pomocou pôvodnej klávesnice daného jazyka, je potrebné nainštalovať príslušný jazykový balík pre daný jazyk a pridať príslušné rozloženie klávesnice. Keď pridáte rozloženie klávesnice pre iný jazyk a pre panel jazykov vyberiete možnosť Ukotvený na paneli úloh, na paneli úloh sa zobrazí indikátor jazyka Obrázok panela jazykov zobrazujúci aktuálny jazyk klávesnice. Napríklad indikátor jazyka pre arabčinu vyzerá takto Indikátor arabskej klávesnice. Ďalšie informácie o paneli jazykov nájdete v téme Panel jazykov (prehľad).

Poznámka   Panel jazykov sa zobrazí automaticky, ak v systéme Microsoft Windows v dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky pridáte minimálne jeden ďalší jazyk klávesnice okrem angličtiny.

 • Ak chcete zobraziť panel jazykov, keď sa na paneli úloh zobrazuje indikátor jazyka, kliknite na indikátor jazyka a potom kliknite na položku Zobraziť panel jazykov.

 • Ak chcete zobraziť indikátor jazyka na paneli úloh, keď sa zobrazuje panel jazykov, kliknite na tlačidlo Minimalizovať na paneli jazykov.

 • Ak chcete vybrať iný jazyk klávesnice, kliknite na názov aktuálneho jazyka (na paneli jazykov) alebo na indikátor jazyka a potom kliknite na názov požadovaného jazyka.

Pokyny na zapnutie klávesnice pre požadovaný jazyk nájdete v téme Zapnutie rozloženia klávesnice pre rôzne jazyky.

Používanie mapy znakov a kódov znakov ASCII na zadávanie textu

V závislosti od požadovaných jazykov môžete zadať text prostredníctvom mapy znakov alebo kódov znakov ASCII. Ďalšie informácie o kódoch znakov ASCII nájdete v téme Zadávanie znakov ¢, £, ¥, ® a ďalších znakov, ktoré nie sú na klávesnici.

Ak chcete zadať len krátky text v inom jazyku a nechcete prepnúť klávesnicu, na zadanie textu môžete použiť mapu znakov. Mapa znakov je súčasťou príslušenstva systému Microsoft Windows. Môžete vybrať znak z niektorej stránky písiem jazyka so zápisom sprava doľava alebo zľava doprava, skopírovať ho do Schránky a potom vložiť znak do dokumentu. Ďalšie informácie o používaní mapy znakov na zadávanie textu nájdete v téme Používanie špeciálnych znakov (mapa znakov).

Na začiatok stránky

Zobrazenie textu so zápisom sprava doľava

Smer textu zahŕňa smer čítania, zarovnanie a celkové rozloženie prvkov na obrazovke. Ak sa v jednej vete, odseku alebo ovládacom prvku použijú texty so zápisom sprava doľava aj zľava doprava, kombinovaný text sa označuje ako zmiešaný.

Keď je v programe balíka Office nastavené a zapnuté zobrazenie prostredia textu so zápisom sprava doľava, vzhľad kurzora sa mení: môže označovať spustiť Kurzor zľava doprava zľava doprava, Kurzor označujúci homogénny text zľava doprava alebo homogénny text sprava doľava Kurzor zľava doprava. Kurzor sa môže pohybovať v smere rozpoznaného jazyka (logický pohyb) alebo sa môže presúvať na ďalší vizuálne susediaci znak (vizuálny pohyb).

Na začiatok stránky

Smer textu v programoch Access a Excel

Text v bunka alebo pole môže byť zarovnaný doľava, na stred alebo doprava. V niektorých programoch, napríklad v programe Access alebo programe Excel, môže byť pre smer textu vybratá možnosť Smer textu podľa kontextu.

Keď je vybratá možnosť Smer textu podľa kontextu, text a čísla sa zarovnávajú v súlade s jazykom znaku, ktorý bol zadaný ako prvý. Ak je napríklad prvý znak zadaný v jazyku so zápisom sprava doľava, text v bunke alebo poli bude zarovnaný doprava. Ak je prvý znak zadaný v jazyku so zápisom zľava doprava, text bude zarovnaný doľava. Možnosť Smer textu podľa kontextu môžete prepísať a v jednotlivých objektoch prepnúť na smer textu doľava, na stred alebo doprava.

Veľa programov s funkciami zápisu sprava doľava a programov s kombinovanými funkciami zápisu sprava doľava a zľava doprava používa kontextové pravidlá, podľa ktorých sa riadi smer textu a smer čítania textu. Polia, zoznamy a ďalšie prvky určujú kontextové pravidlá pre text, ktorý obsahujú.

Kontextové pravidlá pre smer čítania a smer textu sú nasledujúce:

 • Ak je prvý charakteristické znaky v jazyku písanom zľava doprava, smer čítania je tiež zľava doprava a text je zarovnaný doľava.

 • Ak je prvý pevný znak v jazyku písanom sprava doľava, smer čítania je tiež sprava doľava a text je zarovnaný doprava.

 • Ak sú zadané iba neutrálne znaky, smer čítania aj smer textu sa budú riadiť podľa smer odseku (ten môže byť zľava doprava alebo sprava doľava), kým nie je zadaný prvý pevný znak.

Pri každej zmene prvého pevného znaku z jazyka so zápisom zľava doprava na jazyk so zápisom sprava doľava a naopak sa rovnako zmenia aj smer čítania a smer zarovnania.

Na začiatok stránky

Nastavenie textu, odrážok a číslovania so zápisom sprava doľava

Keď je zapnutý jazyk so zápisom zľava doprava aj jazyk so zápisom sprava doľava, vo väčšine programov balíka Office sa na páse s nástrojmi zapnú tlačidlá odseku Zľava doprava a Sprava doľava. Kliknutím na tieto tlačidlá môžete zmeniť smer textu pri písaní a zarovnávaní textu.

Poznámka    V programe Microsoft OneNote sú tlačidlá Zľava doprava a Sprava doľava k dispozícii po kliknutí na šípku Zarovnanie odseku.

Na začiatok stránky

Výber spojenia a diakritiky

V programoch na spracovanie textu, ako je program Word, je možné vyberať, vyhľadávať a nahrádzať jednotlivé znaky diakritika a jednotlivé znaky arabského písma bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú spojené. Každé spojenie alebo diakritické znamienko sa považuje za samostatnú jednotku slova v jazyku so zápisom sprava doľava.

Nasledujúci príklad znázorňuje výber arabského slova, ktoré obsahuje spojenie troch znakov (postupný výber jednotlivých znakov).

Slovo s jedným vybratým spojením

Slovo s dvoma vybratými spojeniami

Slovo s tromi vybratými spojeniami

Na začiatok stránky

Uloženie textu so zápisom sprava doľava vo formáte HTML

Súbory môžete uložiť vo formáte HTML s cieľom umiestniť ich na web so smerom sprava doľava alebo zľava doprava. Webové stránky v smere sprava doľava sú označené štandardným atribútom HTML DIR v súbore HTML. Ak používaný webový prehliadač rozpoznáva atribút DIR, stránka sa zobrazí v smere sprava doľava. Ak sa atribút DIR nerozpozná, stránka sa zobrazí v smere zľava doprava.

Tip    Ak chcete zobrazovať webové stránky sprava doľava, používajte prehliadač, ktorý rozpoznáva atribút DIR. Je to napríklad prehliadač Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East a novšie verzie, Microsoft Internet Explorer 4.01 pre písma so zložitým zápisom alebo Microsoft Internet Explorer 5.0 a novšie verzie.

Na začiatok stránky

Zoradenie sprava doľava

Zoraďovanie sprava doľava sa používa tam, kde je to možné. Týka sa to zoznamov údajov v zobrazení tabuľky, zobrazení vizitiek, zobrazení ikon, ďalej zoznamov s možnosťami zoskupovania, zoznamov kontaktov, zoznamov priečinkov a zoznamov adries.

Poznámka    Niektoré zobrazenia na serveri nemusia zoradiť údaje podľa zoradenia sprava doľava, pretože dodržiavajú zoradenie podporované na serveri.

Na začiatok stránky

Kódové stránky

Programy balíka Microsoft Office podporujú nasledujúce kódové stránky, ktoré sú k dispozícii pre používateľov arabských, hebrejských a zmiešaných textov:

Arabčina

Každá kódová stránka je označená jednoznačným číslom kódovej stránky. Kódová stránka (CP) pre arabčinu je CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Daríjčina, paštčina, perzština, ujgurčina a urdčina používajú rovnaké kódové stránky ako arabčina.

Hebrejčina

Každá kódová stránka je označená jednoznačným číslom kódovej stránky. Kódová stránka (CP) pre hebrejčinu je CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš používa rovnakú kódovú stránku ako hebrejčina.

Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, Office 2010, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Professional 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk