Formátovanie v programe Excel a funkcie, ktoré sa do iných formátov súborov neprenesú

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Formáte .xlsx zošit v programe Excel 2007 zachová všetky hárka a údajov v grafe, formátovanie, a ďalšie funkcie, ktoré sú k dispozícii v starších verziách programu Excel a formát zošit s povolenými makrami (.xlsm) zachováva makrá a hárky s makrami okrem tých funkcie.

Ak často zdieľať zošit údajov s ľuďmi, ktorí používajú staršiu verziu programu Excel, môžete pracovať v režime kompatibility a zabrániť tak strate údajov a presnosti pri otvorení zošita v staršej verzii programu Excel, alebo môžete použiť Konvertory, ktoré vám pomôžu prenesenie údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme Uloženie excelového zošita kompatibilitu so staršími verziami programu Excel.

Ak zošit uložíte v inom formáte súboru, napríklad vo formáte textového súboru, niektoré prvky formátovania a údaje sa môžu stratiť a ďalšie funkcie nemusia byť podporované.

V nasledujúcich formátoch súborov sú rozdiely vo funkciách a formátovaní, ktoré sú popísané v tejto téme.

Obsah tohto článku

Formátovaný text (oddelený medzerami)

Text (oddelený tabulátormi)

Text (formát textu Unicode)

CSV (oddelený čiarkami)

DIF (formát výmeny údajov)

SYLK (symbolické prepojenie)

Webová stránka a jednosúborová webová stránka

Tabuľkový hárok vo formáte XML 2003

Formátovaný text (oddelený medzerami)

V tomto formáte súboru (.prn) sa uloží iba text a hodnoty tak, ako sú zobrazené v bunkách aktívneho pracovného hárka.

Ak riadok buniek obsahuje viac než 240 znakov, všetky znaky za 240. znakom sa umiestnia do nového riadka na konci skonvertovaného súboru. Ak napríklad riadky 1 až 10 obsahujú každý viac než 240 znakov, zvyšný text riadka 1 sa umiestni do riadka 11, zvyšný text riadka 2 sa umiestni do riadka 12, atď.

Jednotlivé stĺpce údajov sú oddelené čiarkami a každý riadok údajov sa končí znakom konca riadka. Ak nie sú v bunkách zobrazené hodnoty, ale samotné vzorce, potom sa vzorce skonvertujú na text. Akékoľvek formátovanie, grafika, objekty a iný obsah hárka sa stratí. Symbol meny euro sa skonvertuje na otáznik.

Poznámka: Skôr než uložíte pracovný hárok v tomto formáte, postarajte sa, aby boli všetky údaje, ktoré chcete skonvertovať, viditeľné a aby bolo medzi stĺpcami dosť miesta. Inak môžete údaje stratiť alebo sa môže stať, že nebudú správne oddelené. Možno bude potrebné pred konverziou pracovného hárka na textový formát nastaviť šírku jeho stĺpcov.

Na začiatok stránky

Text (oddelený tabulátormi)

V tomto formáte súboru (.txt) sa ukladá iba text a hodnoty tak, ako sú zobrazené v bunkách aktívneho pracovného hárka.

Jednotlivé stĺpce údajov sú oddelené znakmi tabulátora a každý riadok údajov sa končí znakom konca riadka. Ak bunka obsahuje čiarku, obsah bunky je v dvojitých úvodzovkách. Ak údaje obsahujú úvodzovky, úvodzovky sa nahradia dvojitými úvodzovkami a v dvojitých úvodzovkách bude aj obsah bunky. Všetko formátovanie, grafické prvky, objekty a ostatný obsah hárka sa stratí. Symbol meny euro sa skonvertuje na otáznik.

Ak nie sú v bunkách zobrazené hodnoty, ale samotné vzorce, potom sa vzorce skonvertujú na text. Ak chcete zachovať vzorce, potom pri najbližšom otvorení tohto súboru v programe Excel nastavte v Sprievodcovi importom textu možnosť Oddelené a ako oddeľovač nastavte znak tabulátora.

Poznámka: Ak zošit obsahuje špeciálne znaky, napríklad symbol autorských práv (©), a budú používať skonvertovaný textový súbor v počítači s iným operačným systémom, uložte zošit vo formáte textového súboru, ktorý je vhodný pre tento systém. Napríklad, ak používate Microsoft Windows a chcete použiť textový súbor na počítači Macintosh, uložte súbor vo formáte Text (systém Macintosh). Ak používate počítač Macintosh a chcete použiť textový súbor v systéme Windows alebo Windows NT, uložte súbor vo formáte Text (Windows).

Na začiatok stránky

Text (formát textu Unicode)

V tomto formáte súboru (.txt) sa uloží všetky text a hodnoty tak, ako sa zobrazujú v bunkách aktívneho hárka.

Však po otvorení súboru v textovom formáte (Unicode) pomocou programu, neprečíta Unicode, ako je napríklad Poznámkový blok vo Windows 95 alebo Microsoft MS-DOS-založený program, údaje sa stratia.

Poznámka: Poznámkový blok v systéme Windows NT číta súbory v textovom formáte (Unicode).

Na začiatok stránky

CSV (oddelený čiarkami)

V tomto formáte súboru (.csv) sa ukladá iba text a hodnoty tak, ako sú zobrazené v bunkách aktívneho pracovného hárka. Uložia sa všetky riadky a všetky znaky v každej bunke. Jednotlivé stĺpce údajov sú oddelené čiarkami a každý riadok údajov sa končí znakom konca riadka. Ak bunka obsahuje čiarku, obsah bunky je v dvojitých úvodzovkách.

Ak nie sú v bunkách zobrazené hodnoty, ale samotné vzorce, potom sa vzorce skonvertujú na text. Akékoľvek formátovanie, grafika, objekty a iný obsah hárka sa stratí. Symbol meny euro sa skonvertuje na otáznik.

Poznámka: Ak zošit obsahuje špeciálne znaky napríklad symbol autorských práv (©) a budete používať skonvertovaný textový súbor v počítači s iným operačným systémom, uložte zošit vo formáte textového súboru, ktorý je vhodný pre tento systém. Napríklad, ak používate operačný systém Windows a chcete použiť textový súbor na počítači Macintosh, uložte súbor vo formáte CSV (systém Macintosh). Ak používate počítač Macintosh a chcete použiť textový súbor v systéme Windows alebo Windows NT, uložte súbor vo formáte CSV (Windows).

Na začiatok stránky

DIF (formát výmeny údajov)

V tomto formáte súboru (.dif) sa ukladá iba text, hodnoty a vzorce v aktívnom pracovnom hárku.

Ak sú možnosti pracovného hárka nastavené tak, aby sa v bunkách zobrazili výsledky výpočtu podľa vzorcov, uložia sa iba tieto výsledky. Ak chcete uložiť vzorce, nechajte ich pred uložením súboru zobraziť na pracovnom hárku.

Zobrazovanie vzorcov v bunkách pracovného hárka

 1. Prejdite na položky súbor > Možnosti.

  Ak používate program Excel 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Potom prejdite do časti Rozšírené > Zobraziť možnosti pre tento pracovný hárok a začiarknite políčko Zobraziť vzorce v bunkách namiesto ich vypočítavaných výsledkov.

Šírka stĺpcov a väčšina číselných formátov sa zachová, ale všetky ostatné formáty sa stratia.

Nastavenie strany a manuálne zlomy strán sa stratia.

Komentáre k bunkám, grafika, vložené grafy, objekty, ovládacie prvky formulárov, hypertextové prepojenia, nastavenie overenia údajov, podmienečné formátovanie a ďalšie funkcie hárka sa stratia.

Údaje zobrazené v aktuálnom zobrazení zostavy kontingenčnej tabuľky sa uložia. Všetky ostatné údaje kontingenčnej tabuľky sa stratia.

Kód jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) sa stratí.

Symbol meny euro sa skonvertuje na otáznik.

Na začiatok stránky

SYLK (symbolické prepojenie)

V tomto formáte súboru (.slk) sa uložia iba hodnoty a vzorce v aktívnom pracovnom hárku a v obmedzenej miere aj formátovanie buniek.

V každej bunke sa uloží najviac 255 znakov.

Ak vzorec obsahuje funkciu, ktorá sa nedá uložiť vo formáte SYLK, ešte pred uložením súboru sa vypočíta hodnota tejto funkcie a vzorec sa nahradí výslednou hodnotou.

Ukladá sa väčšina textových formátov. Skonvertovaný text prevezme formát prvého znaku v bunke. Otočený text, zlúčené bunky a hodnoty vodorovného a zvislého zarovnania textu sa stratia. Keď nabudúce otvoríte pracovný hárok vo formáte SYLK pomocou programu Excel, farba písma sa môže zmeniť. Orámovanie sa skonvertuje na orámovanie jednoduchými čiarami. Podfarbenie buniek sa skonvertuje na podfarbenie bodkovanou sivou.

Nastavenie strany a manuálne zlomy strán sa stratia.

Komentáre k bunkám sa uložia. Keď nabudúce otvoríte v programe Excel súbor SYLK, môžete si komentáre zobraziť.

Grafika, vložené grafy, objekty, ovládacie prvky formulárov, hypertextové prepojenia, nastavenie overenia údajov, podmienené formátovanie a iné funkcie hárka sa stratia.

Kód VBA sa stratí.

Údaje zobrazené v aktuálnom zobrazení zostavy kontingenčnej tabuľky sa uložia. Všetky ostatné údaje kontingenčnej tabuľky sa stratia.

Poznámka: Tento formát môžete použiť na uloženie súborov zošitov tak, aby sa mohli používať v programe Microsoft Multiplan. Program Excel neobsahuje konvertory na priamu konverziu súborov zošitov do formátu programu Multiplan.

Na začiatok stránky

Webová stránka a jednosúborová webová stránka

Tieto formáty súborov webová stránka (.htm, .html), formáty súborov Jednosúborová webová stránka (.mht, .mhtml) možno použiť na exportovanie údajov programu Excel. V programe Excel 2007 a novších verziách funkcie hárka (napríklad vzorce, grafy, kontingenčné tabuľky a Visual Basic for Application (VBA) projekty) už nie sú podporované v týchto formátoch súborov a ich sa stratí, pri pokuse o otvorenie súboru v tomto formáte súboru v programe Excel.

Na začiatok stránky

Tabuľkový hárok vo formáte XML 2003

Formát XML 2003 (.xml) nezachováva nasledujúce funkcie:

 • Kontrola šípok závislostí

 • Graf a iné grafické objekty

 • Hárky s grafom, hárky makier, dialógové hárky

 • Vlastné zobrazenia

 • Odkazy na zlučovanie údajov

 • Vrstvy nakresleného objektu

 • Funkcie tvorby prehľadu a zoskupovania

 • Heslom chránené údaje pracovného hárka

 • Scenáre

 • Kategórie funkcií definované používateľom

 • Projekty VBA

Nové funkcie programu Excel 2007 a novšie verzie, ako je vylepšené podmienené formátovanie, nie sú podporované v tomto formáte súboru. Nový limit riadkov a stĺpcov, zavádza s programom Excel 2007 sú podporované. Ďalšie informácie nájdete v téme: Excel vlastnosti a obmedzenia.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Uloženie excelového zošita kompatibilitu so staršími verziami programu Excel

Problémy s kompatibilitou hárka

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×