Formátovanie pruhového grafu v zobrazení Ganttovho grafu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pruhy Ganttovho grafu vyzerať jednoduché, ale môžu získať prehľadnejší ako zložité získať projekty. Prispôsobenie pruhy na zobrazenie Ganttovho grafu je často najskôr projektovým manažérom sa vytvoriť projekty v projekte a pomôcť rýchlo na mieste oblasti problémov.

Obsah tohto článku

Prehľad formátovania Ganttovho grafu

Zmena farby, tvar alebo vzorky pruhy Ganttovho grafu

Rýchla zmena pruhov Ganttovho grafu použitím štýlu

Vytvoriť nový typ Ganttovho grafu

Pridanie textu do pruhy Ganttovho grafu

Zmena výšky pruhy Ganttovho grafu

Zmena vzhľadu čiar prepojení pruhov Ganttovho grafu

Prehľad formátovania Ganttovho grafu

V zobrazeniach Ganttovho grafu sú informácie o úlohách prehľadne zobrazené v riadkoch a stĺpcoch spolu s príslušnými pruhmi zobrazenými pozdĺž časovej osi. V programe Project môžete v týchto zobrazeniach podľa vlastných potrieb upraviť časť s grafom. Môžete napríklad zmeniť spôsob zobrazenia nepracovného času alebo formátovanie zobrazenia Ganttovho grafu tak, aby sa v ňom dali ľahko nájsť určité úlohy. A na zaistenie lepšej orientácie vám možno postačí pridať k pruhom popisný text.

Pamätajte, že zmeny vykonané v jednom zobrazení Ganttovho grafu nemajú vplyv na vzhľad iného zobrazenia Ganttovho grafu.

Na začiatok stránky

Zmena farieb, tvaru alebo vzoru pruhov Ganttovho grafu

Na zvýraznenie panelov úloh, napríklad medzníkov alebo súhrnných úloh, v zobrazení Ganttovho grafu môžete použiť inú farbu, tvar alebo vzor. Takto ich odlíšite od ostatných pruhov určitého typu.

 1. Použitie v zobrazení Ganttovho grafu.

 2. Dvakrát kliknite na časť zobrazenia Ganttovho grafu (ale nie na jednotlivé úsečky) a kliknite na položku Štýly pruhov.

 3. V poli názov kliknite na typ pruh Ganttovho grafu (napríklad úlohy alebo priebeh ), ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na kartu pruhy.

  Ak nie je požadovaný typ pruhu Ganttovho grafu v tabuľke zobrazený, môžete vytvoriť nový pruh Ganttovho grafu, ktorý vyhovuje typu požadovanej úlohy.

 4. V časti Začiatok, Stred a Koniec kliknite na požadovaný tvar, typ, vzor a farbu pruhu.

  Niektoré kategórie majú len začiatok tvaru (napríklad medzník ), zatiaľ čo ostatné kategórie mať začiatočný tvar, stredný pruh a ukončenie tvaru (napríklad súhrnné úlohy).

Tip: Ak chcete zvýrazniť niektorý pruh Ganttovho grafu zmenou jeho formátovania, kliknite naň pravým tlačidlom a vyberte farbu výplne.

Na začiatok stránky

Rýchla zmena pruhov Ganttovho grafu použitím štýlu

Na všetky pruhy v zobrazení Ganttovho grafu môžete jedným kliknutím aplikovať preddefinovaný štýl.

 1. Použite zobrazenie Ganttovho grafu. Zobrazí sa karta Nástroje Ganttovho grafu a pod ňou karta Formát.

 2. Kliknite na požadovaný štýl v skupine Štýl Ganttovho grafu.

  Obrázok skupiny štýlov Ganttovho grafu

Štýl okamžite použije na všetky pruhy v zobrazení.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového typu pruhu Ganttovho grafu

Ak chcete umiestniť do popredia konkrétneho úloha kategórie, ktoré sa nenachádzajú v samostatnom Ganttovho grafu, môžete vytvoriť štýl nové pruhu Ganttovho grafu. Môžete napríklad vytvoriť typ Ganttovho grafu na zobrazenie časovej rezervy je k dispozícii alebo na upriamenie pozornosti na oneskorené úlohy.

 1. Použitie v zobrazení Ganttovho grafu.

 2. Dvakrát kliknite na časť zobrazenia Ganttovho grafu (ale nie na jednotlivé úsečky) a kliknite na položku Štýly pruhov.

 3. V zozname pruhov Ganttovho grafu vyberte riadok, pod ktorý chcete vložiť nový štýl pruhu Ganttovho grafu, a potom kliknite na položku Vložiť riadok.

 4. V stĺpci Názov nového riadka zadajte názov nového štýlu pruhu.

 5. V stĺpci Zobraziť pre úlohy nového riadka zadajte alebo vyberte typ úlohy, ktorý má pruh znázorňovať.

  Ak chcete vyňať úlohy s určitým typom pruhu, zadajte pred typ úlohy reťazec Nie. Môžete napríklad definovať typ pruhu Nie Medzník a zobrazia sa iba tie úlohy, ktoré nie sú medzníkmi.

  Ak chcete zobraziť pruh Ganttovho grafu pre úlohy viacerých typov (napríklad pre medzníky alebo kritické úlohy), napíšte za kategóriou úlohy v textovom poli bodkočiarku (;) a v poli Zobraziť pre úlohy napíšte alebo vyberte druhú kategóriu úloh.

 6. V stĺpcoch Od a Do zadajte alebo vyberte polia, ktoré chcete použiť na umiestnenie počiatočných a koncových bodov nového pruhu Ganttovho grafu.

  Ak chcete vytvoriť symbol, ktorý zastupujte jeden dátum, v stĺpcoch Od a Do zadajte alebo vyberte rovnaké pole.

 7. Kliknite na kartu Pruhy a v časti Začiatok, Stred a Koniec vyberte tvar, vzor, typ a farbu pruhu.

Tip: Ak nechcete zbytočne strácať čas, môžete skopírovať existujúci štýl pruhu Ganttovho grafu, ktorý má požadované atribúty, a potom ho môžete prilepiť na ľubovoľné požadované miesto. V dialógovom okne Štýly pruhov vyberte riadok, ktorý chcete skopírovať, a potom kliknite na položku Vystrihnúť riadok. Na obnovenie vystrihnutého riadka kliknite na položku Prilepiť riadok, vyberte riadok, nad ktorý chcete vložiť skopírovaný riadok, potom znovu kliknite na položku Prilepiť riadok a upravte vytvorenú kópiu.

Na začiatok stránky

Pridanie textu do pruhov Ganttovho grafu

K pruhom v zobrazení Ganttovho grafu môžete pridať rôzne projektové informácie, ako sú napríklad názvy úloh a prostriedkov, percentá dokončenia a počiatočné dátumy.

Vo väčšine prípadov budete pridávať text ku konkrétnym typom pruhov Ganttovho grafu.

 1. Použitie v zobrazení Ganttovho grafu.

 2. Dvakrát kliknite na časť zobrazenia Ganttovho grafu (ale nie na jednotlivé úsečky) a kliknite na položku Štýly pruhov.

 3. V tabuľke kliknite na typ pruhu Ganttovho grafu (napríklad na typ Úloha alebo typ Priebeh), ku ktorému chcete pridať text, a potom kliknite na kartu Text.

 4. V poliach Vľavo, Vpravo, Hore, Dolu a Vnútri vyberte polia s údajmi, ktoré sa majú zobraziť na pruhu Ganttovho grafu.

  Ak chcete ku každej úlohe pridať jedinečný text, zadajte alebo vyberte pole vlastného textu, napríklad pole Text1, Text2 alebo Text3. Text, ktorý zadáte do týchto polí v iných zobrazeniach, sa automaticky pridá k pruhom Ganttovho grafu.

Text môžete pridať tiež ku konkrétnemu samostatnému pruhu Ganttovho grafu.

 1. V zobrazení Ganttovho grafu dvakrát kliknite na pruh zobrazený v časti s grafom, pričom dbajte na to, aby ste neklikli na miesto medzi pruhmi.

 2. V dialógovom okne Formátovanie pruhu kliknite na kartu Text pruhu.

 3. V poliach Vľavo, Vpravo, Hore, Dolu a Vnútri vyberte polia s údajmi, ktoré sa majú zobraziť na pruhu Ganttovho grafu.

  Ak chcete ku každej úlohe pridať jedinečný text, zadajte alebo vyberte pole vlastného textu, napríklad pole Text1, Text2 alebo Text3. Text, ktorý zadáte do týchto polí v iných zobrazeniach, sa automaticky pridá k pruhom Ganttovho grafu. Text sa dá k pruhom Ganttovho grafu pridať iba tak, že ho zadáte do polí s vlastným textom.

 • Ak chcete zmeniť formát dátumov zobrazených na pruhoch Ganttovho grafu, kliknite na položku Rozloženie v skupine Formát a potom kliknite na požadovaný formát dátumu v poli Formát dátumu.

 • Ak chcete pridať projektové informácie k ďalším pruhom, kliknite na dané pruhy, pričom dbajte na to, aby ste neklikli na miesto okolo nich. Ak je pre niektorú úlohu zobrazených viac pruhov, po kliknutí na položku Pruh v skupine Štýly pruhov sa zobrazí iba pruh najvyššej úrovne.

Na začiatok stránky

Zmena výšky pruhov Ganttovho grafu

Na zjednodušenie pruhy v zobrazení Ganttovho grafu graf časti preskúmať chcete upraviť výšku pruhy Ganttovho grafu.

 1. Použite zobrazenie Ganttovho grafu. Zobrazí sa karta Nástroje Ganttovho grafu a pod ňou karta Formát.

 2. V skupine Formátovať kliknite na položku Rozloženie.

  Obrázok skupiny Formátovať

  Tip: V zobrazení Ganttovho grafu môžete na časť s grafom, ale nie na jednotlivé pruhy, kliknúť tiež dvakrát.

 3. V poli Výška pruhu kliknite na požadovanú veľkosť bodu.

Na začiatok stránky

Zmena vzhľadu čiar prepojení pruhov Ganttovho grafu

Keď prepojíte úlohy, projekt zobrazuje prepojenie riadkov v zobrazení Ganttovho grafu, ktoré ukážu závislosti úloh prepojené úlohy. Môžete zmeniť spôsob, akým čiary prepojenia Zobraziť alebo skryť prepojenie riadkov.

 1. Použite zobrazenie Ganttovho grafu. Zobrazí sa karta Nástroje Ganttovho grafu a pod ňou karta Formát.

 2. V skupine Formátovať kliknite na položku Rozloženie.

  Obrázok skupiny Formátovať

  Tip: Na čiaru prepojenia úloh môžete v časti s grafom v zobrazení Ganttovho grafu kliknúť dvakrát. Na jednotlivé pruhy sa dvakrát kliknúť nedá.

 3. V časti Prepojenia kliknite na požadovaný typ čiary prepojenia. Ak vyberiete prvý typ prepojenia, čiary prepojení sa nezobrazia.

Poznámka: Ak chcete zmeniť vzťah medzi úlohami (napríklad zmenou závislosti typu Začiatok pri dokončení na závislosť typu Začiatok pri začiatku), musíte zmeniť typ závislosti úlohy.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Zobrazenie názvov úloh vedľa pruhov Ganttovho grafu

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×