Formátovanie údajov v tabuľkách

Program Microsoft Office Access 2007 ponúka viacero vylepšených možností formátovania, pomocou ktorých môžete zlepšiť spôsob zobrazenia informácií v tabuľka.

Tento článok obsahuje základné informácie o tom, akým spôsobom závisia možnosti formátovania od typ údajov, a uvádza postup, ktorý vám pomôže formátovať údaje v tabuľkách efektívnejšie. Článok navyše prináša informácie o tom, ako môžete použiť formát zobrazenia na vstupná maska.

Obsah tohto článku

Prehľad možností formátovania tabuliek

Vplyv miestnych nastavení v systéme Windows na spôsob zobrazenia údajov

Prehľad preddefinovaných možností formátovania

Prehľad možností vlastného formátovania

Použitie vlastného formátu

Použitie formátovania RTF

Použitie formátu zobrazenia na vstupnú masku

Prehľad možností formátovania tabuliek

V programe Access existuje viacero možností zobrazenia a tlače údajov v tabuľkách. Spôsob formátovania, ktorý si zvolíte, ovplyvňuje len vzhľad údajov a nemá vplyv na uloženie údajov v programe Access. Ak je napríklad niektorý výrobok k dispozícii len vo forme prepraviek, môžete použiť formát na sprehľadnenie zobrazenia poľa pridaním slova & prepravka (prepravky) k hodnote množstva zadanej v poli. Zobrazenie jednotky množstva, ako je napríklad prepravka (prepravky), vám pomôže zabrániť vzniku nedorozumenia v súvislosti s množstvom objednaného tovaru.

Pridanie textového reťazca ako formátu zobrazenia poľa

Poznámka:  Ak použijete formát na pole tabuľky, program Access použije rovnaký formát pre všetky ovládacie prvky formulára alebo zostavy, ktoré naviažete (prepojíte) na pole tabuľky.

Program Access poskytuje takmer rovnaké množstvo možností formátovania pole formátu RTF ako viacero ďalších programov v balíku systém Microsoft Office 2007 (napríklad Word, Excel alebo PowerPoint). Formátovanie RTF môžete použiť pre polia s typ údajov Memo.

Okrem toho môžete zvoliť vlastnosti formátu, ktoré sa použijú len na určité údaje v tabuľke, napríklad na záporné, nulové alebo nezadané hodnoty.

Možnosti formátovania, ktoré sú k dispozícii, závisia od typu údajov, ktorý ste vybrali pre pole tabuľky. Ak napríklad vytvoríte pole, pre ktoré použijete typ údajov AutoNumber, tak v tomto poli nemožno manuálne pridávať, meniť ani odstraňovať čísla, ale možno na ne použiť formát, v ktorom sa majú čísla zobrazovať.

Pre mnohé typy údajov môžete vybrať formát z predvolených možností formátov programu Access. V prípade typov údajov, pre ktoré nie sú k dispozícii predvolené formáty, môžete formát prispôsobiť zadaním množiny znakov písmen alebo znakov zástupných symbolov v príslušnom poli. Ďalšie informácie o vlastných formátoch sa nachádzajú v časti Prehľad možností vlastného formátovania.

Poznámka: typ údajov OLE Object a typy údajov Attachment nie je možné formátovať, pretože v oboch prípadoch sú uložené a zobrazujú sa súbory, ktoré boli vytvorené použitím iných programov.

Na začiatok stránky

Vplyv miestnych nastavení v systéme Windows na spôsob zobrazenia údajov

Pri použití možností formátovania miestne nastavenia v systéme Windows ovplyvnia zobrazenie typu údajov dátumu a času, čísla alebo meny. Systém Windows podporuje množstvo jazykov a formátov zobrazenia meny alebo dátumu a času v krajinách a oblastiach, v ktorých sa príslušný jazyk používa.

Môžete napríklad použiť lomky na zadanie dátumovej hodnoty pre pole typu Date/Time (napríklad 29/8/2006), ak však použijete formát zobrazenia Všeobecný dátum, lomky sa nemusia zobraziť, čo závisí od miestneho nastavenia systému Windows.

Tento princíp sa vzťahuje aj na číselné a finančné údaje. Môžete napríklad zadať čiastku meny pomocou symbolu anglickej libry (£), ale program Access môže dané hodnoty zobraziť v eurách, pretože v systéme Windows je nastavený tento symbol meny.

Nasledovný postup demonštruje, ako zmeniť miestne nastavenie systému Windows v počítači.

Zmena miestneho nastavenia

Pri zmene miestneho nastavenia postupujte podľa krokov pre operačný systém daného počítača.

V systéme Windows Vista    

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Na karte Formáty kliknite v časti Aktuálny formát na položku Upraviť tento formát.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 4. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenie, ktoré chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete napríklad úplne alebo čiastočne zmeniť formát čísel, kliknite na kartu Čísla a zmeňte požadované nastavenie.

V systéme Microsoft Windows XP    

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

 3. Kliknite na prepojenie Zmeniť formát čísel, dátumu a času.

  Zobrazí sa dialógové okno Miestne a jazykové nastavenie.

 4. Kliknite na kartu Miestne a jazykové nastavenie. V skupinovom rámčeku Štandardy a formáty kliknite na tlačidlo Prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 5. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenie, ktoré chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete napríklad úplne alebo čiastočne zmeniť formát čísel, kliknite na kartu Čísla a zmeňte požadované nastavenie. Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na danú možnosť.

Na začiatok stránky

Prehľad preddefinovaných možností formátovania

Dostupný formát môžete použiť na riadenie zobrazenia údajov v poli tabuľky. Ak má napríklad pole nastavený typ údajov Date/Time a vyberiete formát Krátky dátum, dátum sa môže zobraziť takto: 24. 8. 2007. Ak vyberiete formát Dlhý dátum, ten istý dátum sa môže zobraziť takto: Streda, 24. augusta 2007. V nasledujúcej sekcii sa uvádzajú preddefinované možnosti formátovania dostupné v programe Access, a vysvetľuje sa spôsob použitia preddefinovaného formátu.

Preddefinované formáty pre typy údajov Number, AutoNumber a Currency

Preddefinované formáty pre typ údajov Date/Time

Preddefinované formáty pre typ údajov Yes/No

Použitie preddefinovaného formátu


Preddefinované formáty pre typy údajov Number, AutoNumber a Currency

V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú a vysvetľujú preddefinované formáty dostupné pre typy údajov typ údajov Number, typ údajov AutoNumber a typ údajov Currency.

Formát

Popis

Príklad

Všeobecné číslo

(Predvolené) Zobrazí číslo tak, ako bolo zadané. Zobraziť možno maximálne 11 číslic napravo alebo naľavo od desatinnej čiarky. Ak číslo obsahuje viac ako 11 číslic alebo ovládací prvok nemá dostatočnú veľkosť na zobrazenie všetkých číslic, program Access číslo zaokrúhli. Pre veľmi veľké alebo veľmi malé čísla (viac ako 10 číslic napravo alebo naľavo od desatinnej čiarky) použije program Access vedecký zápis.

123,456

Currency

Použije symbol meny a formát zadaný v miestnom nastavení systému Windows.

$123 456

Euro

Použije symbol meny euro () pre číselné údaje, v ostatných prípadoch sa použije formát meny zadaný v miestnom nastavení systému Windows.

€123 456,78

Fixed

Zobrazí čísla bez oddeľovača tisícov a s dvoma desatinnými miestami. Ak hodnota v poli obsahuje viac ako dve desatinné miesta, program Access zaokrúhli číslo nadol.

1234,56

Standard

Zobrazí čísla s oddeľovačmi tisícov a dvoma desatinnými miestami. Ak hodnota v poli obsahuje viac ako dve desatinné miesta, program Access zaokrúhli číslo nadol na dve desatinné miesta.

1 234,56

Percent

Zobrazí čísla ako percentá s dvoma desatinnými miestami a znakom percenta na konci. Ak základná hodnota obsahuje viac ako štyri desatinné miesta, program Access zaokrúhli hodnotu nadol.

123,50%

Scientific

Zobrazí čísla pomocou vedeckého (exponenciálneho) zápisu.

1,23E+04

Preddefinované formáty pre typ údajov Date/Time

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam a popis preddefinovaných formátov, ktoré možno použiť na typ údajov Date/Time.

Formát

Popis

Príklad

Všeobecný dátum

(Predvolený) Zobrazuje hodnoty dátumu ako čísla a hodnoty času ako hodiny, minúty a sekundy, za ktorými nasleduje skratka AM alebo PM. Pre obidva typy hodnôt používa program Access oddeľovače dátumu a času zadané v miestnych nastaveniach systému Windows. Ak hodnota nemá časovú zložku, program Access zobrazí iba dátum. Ak hodnota nemá žiadnu dátumovú zložku, program Access zobrazí iba čas.

29.08.2006 10:10:42

Dlhý dátum

Zobrazí iba hodnoty dátumu určené formátom Dlhý dátum v miestnych nastaveniach systému Windows.

Pondelok, 29. august, 2006

Stredný dátum

Zobrazí dátum vo formáte dd/mmm/rrrr, ale použije oddeľovač dátumu zadaný v miestnych nastaveniach systému Windows.

29/aug/2006
29-aug-2006

Krátky dátum

Zobrazí hodnoty dátumu určené formátom Krátky dátum v miestnych nastaveniach systému Windows.

29/8/2005
29-8-2006

Dlhý čas

Zobrazí hodiny, minúty a sekundy, po ktorých nasleduje skratka AM alebo PM. Program Access používa oddeľovač zadaný v nastavení času v miestnych nastaveniach systému Windows.

10:10:42

Stredný čas

Zobrazí hodiny a minúty, po ktorých nasleduje skratka AM alebo PM. Program Access používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia systému Windows.

10:10:00

Krátky čas

Zobrazí iba hodiny a minúty. Program Access používa oddeľovač zadaný v nastavení času v miestnych nastaveniach systému Windows.

10:10:00

Preddefinované formáty pre typ údajov Yes/No

Program Access poskytuje malú skupinu preddefinovaných formátov (avšak nepovoľuje vlastné formáty) na zobrazenie údajový typ Áno/Nie. Používatelia môžu uprednostniť prácu so začiarkavacími políčkami alebo prepínačmi namiesto údajov Áno alebo Nie v textovom poli.

Formát

Popis

Áno/Nie

(Predvolené) Zobrazí hodnotu 0 ako Nie a nenulové hodnoty ako Áno.

Pravda/nepravda

Zobrazí hodnotu 0 ako Nepravda a nenulové hodnoty ako Pravda.

Zapnuté/Vypnuté

Zobrazí hodnotu 0 ako Vypnuté a nenulové hodnoty ako Zapnuté.

Použitie preddefinovaného formátu

Pamätajte, že formáty ovplyvňujú iba vzhľad údajov a že miestne nastavenie systému Windows môže čiastočne alebo úplne riadiť zobrazenie preddefinovaného formátu.

Ak chcete použiť preddefinovaný formát, vykonajte nasledovné kroky:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte pole, ktoré chcete sformátovať, a na karte Všeobecné kliknite na bunku vedľa poľa Formát.

 3. Kliknite na šípku a potom vyberte v zozname formát. Ak je zoznam prázdny, daný typ údajov neponúka žiadne preddefinované formátovanie.

  Zobrazí sa inteligentná značka Možnosti aktualizácie vlastností. vzhľad tlačidla

 4. Podľa potreby kliknite na inteligentnú značku Možnosti aktualizácie vlastnosti a vyberte možnosť aktualizácie formátu vo všetkých výskytoch poľa v databáze alebo obmedzte zmenu formátu iba na danú tabuľku.

 5. Uložte zmeny a potom otvorte tabuľku v údajovom zobrazení. Ak ste nevybrali požadovaný formát v kroku 3, vráťte sa do návrhového zobrazenia a vyberte inú možnosť.

Použitie preddefinovaného formátu na pole typu Číslo

Prehľad možností vlastného formátovania

V prípade typov údajov, ktoré nemajú preddefinované formáty alebo ktorých preddefinované formáty nespĺňajú vaše potreby, môžete zmeniť možnosti zobrazenia zadaním množín znakov alebo zástupných znakov do poľa.

Vlastné formáty pre typy údajov Text a Memo

Vlastné formáty pre hypertextové prepojenia

Vlastné formáty pre číselné typy údajov

Znaky vlastného formátu pre číselné údaje

Vlastné formáty pre typ údajov Date/Time


Vlastné formáty pre typy údajov Text a Memo

Pre typy údajov typ údajov Text, typ údajov Memo a typ údajov Hyperlink sa nedajú použiť preddefinované formáty. Typ údajov Text akceptuje iba vlastné formáty, typ údajov Memo akceptuje vlastné formátovanie a formátovanie RTF a typ údajov Hyperlink akceptuje vlastné formáty (nastavením možností programu môžete riadiť farbu prepojení).

Vlastné formáty sa zvyčajne používajú na typy údajov Text a Memo s cieľom zvýšiť čitateľnosti údajov v tabuľke. Ak napríklad použijete webový formulár na zhromaždenie čísel kreditných kariet a uložíte dané čísla bez medzier, na uľahčenie čítania týchto čísel používateľmi môžete použiť vlastný formát alebo pridať vhodné medzery.

Vlastné formáty pre polia typu Text a Memo umožňujú iba dve sekcie formátu v reťazci. Prvá sekcia reťazca formátu riadi vzhľad textu a druhá sekcia zobrazuje prázdne hodnoty alebo reťazce s nulovou dĺžkou. Ak nezadáte formát, program Access zarovná doľava celý text v údajových hárkoch. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní vlastného formátu na pole Text alebo Memo, pozrite časť Použitie vlastného formátu.

Nasledujúca tabuľka uvádza a vysvetľuje vlastné formáty, ktoré možno použiť pre polia s typom údajov Text a Memo.

Znak

Popis

@

Na svoju pozíciu v reťazci formátu dosadí akýkoľvek dostupný znak. Ak program Access umiestni všetky znaky zo zadaných údajov, všetky zostávajúce zástupné znaky sa zobrazia ako prázdne miesta.

Ak je napríklad reťazec formátu @@@@@ a podkladový text je ABC, tento text je zarovnaný doľava a s dvoma začiatočnými medzerami.

&

Na svoju pozíciu v reťazci formátu dosadí akýkoľvek dostupný znak. Ak program Access umiestni všetky znaky zo zadaných údajov, zostávajúce zástupné znaky nezobrazia nič.

Ak je napríklad reťazec formátu &&&&& a text je ABC, zobrazí sa iba doľava zarovnaný text.

!

Vynúti vyplnenie zástupných znakov zľava doprava namiesto sprava doľava. Tento znak je potrebné použiť na začiatku ľubovoľného reťazca formátu.

<

Vynúti použitie malých písmen na celý text. Tento znak je potrebné použiť na začiatku reťazca formátu, pred znak však možno umiestniť výkričník (!).

>

Vynúti použitie veľkých písmen na celý text. Tento znak je potrebné použiť na začiatku reťazca formátu, pred znak však možno umiestniť výkričník (!).

*

Ak sa použije, potom znak nachádzajúci sa hneď za hviezdičkou (*) bude vypĺňajúcim znakom – znakom, ktorý sa použije na vyplnenie prázdnych miest. Program Access obyčajne zobrazuje text zarovnaný doľava a vyplní všetky oblasti vpravo od hodnoty medzerami. Vypĺňajúce znaky môžete pridať kdekoľvek v rámci formátovacieho reťazca a program Access potom vyplní všetky prázdne miesta zadaným znakom.

Medzera, + - $ ()

Medzery, niektoré matematické znaky (+ -), finančné symboly ($ ¥ £) a úvodzovky môžete použiť podľa potreby kdekoľvek v rámci reťazcov formátu. Ak chcete použiť ďalšie bežné matematické symboly, ako napríklad lomky (\ alebo /) a hviezdičku (*), ohraničte ich dvojitými úvodzovkami – pamätajte, že ich môžete umiestniť kamkoľvek v rámci reťazca formátu.

"Doslovný text"

Do dvojitých úvodzoviek vložte ľubovoľný text, ktorý sa má zobraziť používateľom.

\

Vynúti, aby program Access zobrazil znak, ktorý bezprostredne nasleduje. Výsledok je rovnaký ako v prípade vloženia určitého znaku do dvojitých úvodzoviek.

[farba]

Priradí farbu všetkým hodnotám v sekcii formátu. Názov farby musí byť vložený do hranatých zátvoriek a je nutné použiť niektorú z týchto hodnôt: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow a white.

Poznámka: Po zadaní formátu program Access vyplní zástupné znaky údajmi z podkladového poľa.

Vlastný formát pre hypertextové prepojenia

Typ údajov Hyperlink predvolene akceptuje vlastné formáty, je však možné nastaviť možnosti programu, ktoré riadia farbu prepojení i použité prepojenie. Program Access sa riadi bežnými konvenciami balíka Microsoft Office pre formátovanie hypertextových prepojení. Text prepojenia je podčiarknutý a modrý a po kliknutí na prepojenie sa text zmení na purpurový. Adresa v prepojení slúži aj ako text prepojenia. Nemôžete napríklad zadať adresu http://www.contoso.com a použiť text prepojenia „Domovská stránka spoločnosti Contoso“. Keď zadáte webovú adresu, program Access spracuje adresu ako hypertextové prepojenie.

Ak chcete pre hypertextové prepojenie nastaviť vlastnú farbu, použite nasledovný postup:

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

  Zobrazí sa dialógové okno Access - možnosti.

 2. Kliknite na kartu Spresnenie a v časti Všeobecné kliknite na položku Možnosti pre web.

  Zobrazí sa dialógové okno Web - možnosti.

 3. Vyberte farby, ktoré chcete použiť pre nepoužité a použité prepojenia. Ak nechcete, aby program Access podčiarkoval prepojenia, zrušte začiarknutie políčka Podčiarkovať hypertextové prepojenia.

Vlastné formáty pre typy údajov Number

Vlastný formát môžete použiť pre ľubovoľný typ údajov numeric, pričom vo vlastných formátoch môžete nastaviť textové reťazce a farby. Ak chcete vytvoriť vlastný formát, zadajte rôzne znaky pre vlastnosť Formát poľa tabuľky. Znaky zahŕňajú zástupné znaky, ako napríklad 0 a #, oddeľovače, ako napríklad medzery a čiarky, doslovné znaky a farby.

Okrem toho môžete zadať formáty pre štyri typy číselných hodnôt  – kladné, záporné, nulové (0) a nezadané (nedefinované) hodnoty. Ak sa rozhodnete vytvoriť formát pre každý typ hodnoty, musíte najprv zadať formát pre kladné hodnoty, potom formát pre záporné hodnoty, formát pre nulové hodnoty ako tretí a nakoniec formát pre nezadané hodnoty. Každý formát je potrebné oddeliť bodkočiarkou.

Tento reťazec štyroch vlastných formátov napríklad zobrazuje kladné hodnoty s dvoma desatinnými miestami a záporné hodnoty s rovnakým počtom desatinných miest, ale v zátvorkách a červeným písmom. Formát zobrazuje nulové hodnoty ako číslo 0, vždy s dvomi desatinnými miestami, a nezadané hodnoty ako slovo „Nedefinované“. Každá zo štyroch sekcií v reťazci je oddelená bodkočiarkou (;).

# ###,##;(# ###,##)[red];0 000,00;"Nedefinované"

Nasleduje popis jednotlivých sekcií:

 • Znak mriežky (#) predstavuje zástupný znak pre číslice. Ak formát nenájde žiadne hodnoty, program Access zobrazí prázdne miesto. Ak chcete, aby sa namiesto prázdnych miest zobrazovali nuly (čiže napríklad 1234 ako 1234,00), použite ako zástupný znak číslo 0.

 • Podľa predvoleného nastavenia zobrazuje prvá sekcia kladné hodnoty. Ak chcete použiť formát s väčšími hodnotami alebo väčším počtom desatinných miest, môžete pridať viac zástupných znakov pre desatinné miesto, napríklad # ###,###. Napríklad číslo 1234,5678 sa zobrazí ako 1 234,568. Všimnite si, že tento formát používa medzeru ako oddeľovač tisícov a čiarku ako oddeľovač desatinných miest.

  Ak desatinné hodnoty v zázname prekročia počet zástupných znakov vo vlastnom formáte, program Access hodnoty zaokrúhli a zobrazí iba počet hodnôt zadaných daným formátom. Ak napríklad pole obsahuje číslo 3 456,789, ale formát určuje dve desatinné miesta, program Access zaokrúhli túto desatinnú hodnotu na ,79.

 • Podľa predvoleného nastavenia zobrazuje druhá sekcia len záporné hodnoty. Ak údaje neobsahujú záporné hodnoty, program Access ponechá pole prázdne. Formát z predchádzajúceho príkladu ohraničí všetky záporné hodnoty znakmi literálu – ľavými a pravými zátvorkami. Formát taktiež používa deklaráciu [červenej] farby na zobrazenie akýchkoľvek záporných hodnôt červeným písmom.

 • Podľa predvoleného nastavenia tretia sekcia definuje formát pre všetky nulové hodnoty (0). Ak v danom prípade pole obsahuje nulovú hodnotu, zobrazí sa číslo 0 000,00. Ak by ste chceli zobraziť text namiesto čísla, môžete namiesto číselnej hodnoty použiť slovo "Nula" (ohraničené dvojitými úvodzovkami).

 • Podľa predvoleného nastavenia štvrtá sekcia definuje, čo sa zobrazí používateľom v prípade, že záznam obsahuje nezadanú hodnotu. V takomto prípade sa používateľom zobrazí slovo "Nedefinované". Môžete tiež použiť iný text, napríklad "Nezadané" alebo "****". Pamätajte si, že ohraničenie znakov dvojitými úvodzovkami spôsobí, že formát bude pracovať s danými znakmi ako s doslovnými znakmi a zobrazí ich presne tak, ako ste ich zadali.

Nezabudnite, že nemusíte použiť všetky štyri sekcie. Ak napríklad pole tabuľky akceptuje nezadané hodnoty, môžete vynechať štvrtú sekciu. Vlastné formáty ovplyvňujú vzhľad údajov, nie však spôsob ukladania údajov programom Access ani spôsob, akým používatelia zadávajú údaje. Nasledujúca sekcia obsahuje zoznam a popis zástupných znakov a ďalších znakov, ktoré môžete použiť vo vlastných číselných formátoch.

Znaky vlastného formátu pre číselné údaje

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam a popis zástupných znakov a znakov, ktoré môžete použiť na vytvorenie vlastných formátov pre číselné údaje.

Znak

Popis

#

Zobrazí číslicu. Každá inštancia znaku predstavuje pozíciu pre jedno číslo. Ak v niektorej pozícii neexistuje žiadna hodnota, program Access zobrazí prázdne miesto. Použitie zástupných znakov vám tiež nebráni zadávať údaje.

Ak napríklad použijete formát # ### a do poľa zadáte hodnotu 45, zobrazí sa číslo 45. Ak do poľa zadáte číslo 12 145, program Access zobrazí číslo 12 145 napriek tomu, že ste definovali iba jeden zástupný znak naľavo od oddeľovača tisícov.

0

Zobrazí číslicu. Každá inštancia znaku predstavuje pozíciu pre jedno číslo. Ak v niektorej pozícii neexistuje žiadna hodnota, program Access zobrazí nulu (0).

Oddeľovače tisícov a desatinných miest

Označuje, kde má program Access umiestniť oddeľovače tisícov a desatinných miest. Program Access použije oddeľovače definované v miestnych nastaveniach systému Windows. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v časti Ako miestne nastavenia systému Windows ovplyvňujú formátovanie.

medzery, + - $ ()

Medzery, niektoré matematické znaky (+ -) a finančné symboly (¥ £ $) možno použiť podľa potreby kdekoľvek v rámci formátovacích reťazcov. Ak chcete použiť ďalšie bežné matematické symboly, ako napríklad lomky (\ alebo /) a hviezdičku (*), ohraničte ich dvojitými úvodzovkami. Pamätajte si, že ich môžete umiestniť kamkoľvek.

"Doslovný text"

Do dvojitých úvodzoviek vložte ľubovoľný text, ktorý sa má zobraziť používateľom.

 \

Vynúti, aby program Access zobrazil znak, ktorý bezprostredne nasleduje. Výsledok je rovnaký ako v prípade vloženia určitého znaku do dvojitých úvodzoviek.

 !

Vynúti zarovnanie doľava pre všetky hodnoty. Ak vynútite zarovnanie doľava, nemôžete použiť zástupné znaky pre číslice # a 0, môžete však použiť zástupné znaky pre textové znaky. Ďalšie informácie o daných zástupných znakoch nájdete v časti Používanie vlastných formátov pre typ údajov Text alebo Memo.

 *

Ak sa použije, potom znak nachádzajúci sa hneď za hviezdičkou (*) bude vypĺňajúcim znakom – znakom, ktorý sa použije na vyplnenie prázdnych miest. Program Access obyčajne zobrazuje číselné údaje zarovnané vpravo a vyplní všetky oblasti vľavo od hodnoty medzerami. Vypĺňajúce znaky môžete pridať kdekoľvek v rámci formátovacieho reťazca a program Access potom vyplní všetky prázdne miesta zadaným znakom.

Formát £##*~.00 napríklad zobrazí čiastku meny ako £45~~~~~.15. Počet znakov vlnovky (~) zobrazených v poli závisí od počtu prázdnych miest v poli tabuľky.

 %

Tento znak použite ako posledný znak vo formátovacom reťazci. Znak vynásobí hodnotu hodnotou 100 a zobrazí výsledok so znakom percenta na konci.

E+, E-

alebo

e+, e-

Zobrazí hodnoty vo vedeckom (exponenciálnom) zápise. Túto možnosť použite v prípade, ak preddefinovaný vedecký formát neposkytuje dostatok miesta pre hodnoty. Výrazy E+ alebo e+ použite na zobrazenie hodnôt ako kladných exponentov a výrazy E- alebo e- to použite na zobrazenie záporných exponentov. Tieto zástupné znaky je potrebné použiť s ďalšími znakmi.

Predpokladajme napríklad, že použijete formát 0,000E+00 na číselné pole a potom zadáte číslo 612345. Program Access zobrazí hodnotu 6,123E+05. Program Access najprv zaokrúhli počet desatinných miest na tri (počet núl napravo alebo naľavo od desatinnej čiarky). Potom program Access vypočíta hodnotu exponenta z počtu číslic napravo (alebo naľavo, podľa jazykového nastavenia) od desatinnej čiarky v pôvodnej hodnote. V tomto prípade by pôvodná hodnota umiestnila reťazec „612345“ (päť číslic) napravo od desatinnej čiarky. Z tohto dôvodu program Access zobrazí hodnotu 6,123E+05 a výsledná hodnota je ekvivalentom hodnoty 6,123 x 105.

[farba]

Priradí farbu všetkým hodnotám v sekcii formátu. Názov farby musí byť vložený do hranatých zátvoriek a je nutné použiť niektorú z týchto hodnôt: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow a white.

Poznámka: Podrobné informácie o vytváraní a použití vlastného formátu nájdete v časti Použitie vlastného formátu.

Vlastné formáty pre typ údajov Date/Time

Ak preddefinované formáty popísané v časti Preddefinované formáty pre typ údajov Date/Time nevyhovujú vašim potrebám, môžete použiť vlastné formáty.

Ak nezadáte preddefinovaný alebo vlastný formát, program Access použije formát všeobecného dátumu – dd. mm. rrrr h:mm:ss AM/PM.

Vlastné formáty pre polia dátumu a času môžu obsahovať dve sekcie – jednu pre dátumy a druhú pre čas. Sekcie je potrebné oddeliť bodkočiarkou. Formát všeobecného dátumu môžete napríklad zmeniť nasledovne: dd/m/rrrr;h:mm:ss

Znak

Popis

Oddeľovač dátumu

Riadi umiestnenie oddeľovača dní, mesiacov a rokov programom Access. Program Access použije oddeľovače definované v miestnom nastavení systému Windows. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v časti Ako miestne nastavenia systému Windows ovplyvňujú formátovanie.

c

Zobrazí formát všeobecného dátumu.

d alebo dd

Zobrazí deň v mesiaci ako jednu alebo dve číslice. Pre jednu číslicu použite jeden zástupný znak. Pre dve číslice použite dva zástupné znaky.

ddd

Skráti deň v týždni na tri písmená.

Pondelok sa napríklad zobrazí ako „pon“.

dddd

Zobrazí celé názvy dní v týždni.

ddddd

Zobrazí krátky formát dátumu.

dddddd

Zobrazí dlhý formát dátumu.

w

Zobrazí číslo dňa v týždni.

Pondelok sa napríklad zobrazí ako číslo 2.

m alebo mm

Zobrazí mesiac ako jednociferné alebo dvojciferné číslo.

mmm

Skráti názov mesiaca na tri písmená.

Október sa napríklad zobrazí ako „okt“.

mmmm

Zobrazí celé názvy mesiacov.

q

Zobrazí číslo aktuálneho kalendárneho štvrťroka (1 - 4).

Pre májový dátum napríklad program Access zobrazí číslo štvrťroka 2.

y

Zobrazí deň v roku (1 - 366).

rr

Zobrazí posledné dve číslice roka.

Poznámka: Odporúča sa zadávať a zobrazovať všetky štyri číslice roka.

rrrr

Zobrazí všetky číslice v roku v rozsahu 0100 - 9999.

Oddeľovač času

Riadi umiestnenie oddeľovača hodín, minút a sekúnd programom Access. Program Access použije oddeľovače definované v miestnom nastavení systému Windows. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v časti Ako miestne nastavenia systému Windows ovplyvňujú formátovanie.

h alebo hh

Zobrazí hodinu ako jednu alebo dve číslice.

n alebo nn

Zobrazí minúty ako jednu alebo dve číslice.

s alebo ss

Zobrazí sekundy ako jednu alebo dve číslice.

ttttt

Zobrazí dlhý formát času.

AM/PM

Zobrazí 12-hodinový formát času, za ktorým nasleduje skratka AM alebo PM. Program Access nastaví hodnotu podľa systémových hodín v počítači.

A/P alebo a/p

Zobrazí 12-hodinový formát času, za ktorým nasleduje písmeno A, P, a alebo p. Program Access nastaví hodnotu podľa systémových hodín v počítači.

AMPM

Zobrazí 12-hodinový formát času. Program Access použije indikátory dopoludnia a popoludnia zadané v miestnych nastaveniach systému Windows. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v časti Vplyv miestnych nastavení v systéme Windows na spôsob zobrazenia údajov.

Medzera, + - $ ()

Medzery, niektoré matematické znaky (+ -) a finančné symboly ($ ¥ £) a úvodzovky možno použiť podľa potreby kdekoľvek v rámci formátovacích reťazcov. Ak chcete použiť ďalšie bežné matematické symboly, ako napríklad lomky (\ alebo /) a hviezdičku (*), ohraničte ich dvojitými úvodzovkami. Pamätajte si, že ich môžete umiestniť kamkoľvek.

"Doslovný text"

Do dvojitých úvodzoviek vložte ľubovoľný text, ktorý sa má zobraziť používateľom.

\

Vynúti, aby program Access zobrazil znak, ktorý bezprostredne nasleduje. Výsledok je rovnaký ako v prípade vloženia určitého znaku do dvojitých úvodzoviek.

*

Vynúti, aby sa znak nachádzajúci sa hneď za hviezdičkou použil ako vypĺňajúci znak – znak, ktorý sa použije na vyplnenie prázdnych miest. Program Access obyčajne zobrazuje text zarovnaný doľava a vyplní všetky oblasti vpravo od hodnoty medzerami. Vypĺňajúce znaky je možné použiť kdekoľvek v rámci formátovacieho reťazca. Program Access potom vyplní všetky prázdne miesta zadaným znakom.

[farba]

Priradí farbu všetkým hodnotám v sekcii formátu. Názov farby musí byť vložený do hranatých zátvoriek a je nutné použiť niektorú z týchto hodnôt: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow a white.

Na začiatok stránky

Použitie vlastného formátu

Ak chcete použiť vlastný formát, vykonajte nasledovné kroky:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte pole, ktoré chcete sformátovať, a na karte Všeobecné kliknite na bunku vedľa poľa Formát.

 3. Zadajte formát.

  Nezabudnite, že typ zadaného formátu závisí od typu údajov nastavených pre pole, ktoré ste vybrali v kroku 2.

 4. Uložte prácu stlačením klávesov CTRL+S.

Ak ste použili vlastný formát na pole s údajmi typu Text alebo Memo, otestujte svoje formátovanie. Niektoré testy sú popísané v nasledujúcich krokoch:

 • Zadávajte hodnoty veľkými alebo malými písmenami a sledujte, ako sa údaje zobrazujú v nastavenom formáte. Sú tieto výsledky uspokojivé?

 • Zadávajte hodnoty, ktoré sú dlhšie alebo kratšie, než očakávate (s oddeľovačmi aj bez oddeľovačov) a sledujte správanie formátu. Nepridáva nastavený formát do hodnôt nežiaduce prázdne miesta, počiatočné a koncové medzery alebo neočakávané znaky?

 • Zadajte reťazec s nulovou dĺžkou alebo nezadanú hodnotu a skontrolujte výsledok.

Po použití vlastného formátu na pole typu Number môžete otestovať formát nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zadávajte údaje bez oddeľovačov tisícov alebo desatinných miest a sledujte, ako sa údaje zobrazujú v nastavenom formáte. Umiestňuje formát oddeľovače na správne miesta?

 • Zadávajte hodnoty, ktoré sú dlhšie alebo kratšie než očakávate (s oddeľovačmi aj bez oddeľovačov) a sledujte správanie formátu. Nepridáva nastavený formát do hodnôt nežiaduce prázdne miesta alebo počiatočné a koncové nuly?

 • Zadajte nulovú hodnotu alebo nezadanú hodnotu vo formáte pre kladné alebo záporné hodnoty a skontrolujte výsledok.

Na začiatok stránky

Použitie formátovania RTF

Ak máte pole s typ údajov Memo, môžete pre pole nastaviť podporu formátu RTF. Najprv nastavte polia tabuľky, ktoré chcete formátovať na typ údajov Memo, a zmeňte vlastnosť Formát textu pre pole z možnosti Obyčajný text na Text vo formáte RTF.

Môžete napríklad použiť na niektoré časti textu alebo na celý text tučné písmo alebo zmeniť farby textu. Formát RTF môžete použiť na údaje v tabuľkách a množiny výsledkov dotazov. Formát RTF môžete použiť aj pre údaje v textových poliach viazaných na polia typu Memo.

Údaje sa formátujú pomocou nástrojov na formátovanie, ktoré sú rovnaké ako v ostatných programoch balíka Microsoft Office, napríklad v programoch Word a PowerPoint.

Obrázok pása s nástrojmi programu Access

Obrázok pása s nástrojmi programu Access

Ak chcete aktivovať formátovanie RTF pre existujúcu tabuľku, ktorá už obsahuje údaje, bude navyše zrejme nutné vypnúť vlastnosť Len priložiť pre pole typu Memo. Vlastnosť Len priložiť je potrebné vypnúť aj v prípade, že sa pole typu Memo prestane zobrazovať, keď naň ukážete.

Zobrazenie postupu na vypnutie vlastnosti Len priložiť

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na možnosť Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte pole typu Memo, ktoré chcete zmeniť, a v časti Vlastnosti poľa na karte Všeobecné sa presuňte nadol na pole vlastnosti Len priložiť.

 3. Kliknite na bunku vedľa poľa vlastnosti Len priložiť a kliknite na položku Nie v zozname.

Nasledujúce kroky vysvetľujú postup aktivovania formátu RTF pre pole typu Memo a použitie formátovania na časť záznamu alebo celý záznam. Tento postup sa vzťahuje na databázové súbory vo formáte súboru .accdb a .mdb. Tieto kroky sa netýkajú projektov programu Access (súborov .adp) ani stránok s prístupom k údajom.

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. Vyberte pole typu Memo, pre ktoré chcete aktivovať formát RTF.

 3. V časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Všeobecné. V bunke vedľa položky Formát textu vyberte možnosť Text vo formáte RTF.

 4. Ak sa zobrazí hlásenie, kliknutím na tlačidlo Áno zavrite hlásenie a potom uložte tabuľku.

 5. Prepnite do údajového zobrazenia a zadajte nejaký text do poľa typu Memo.

 6. Ak chcete použiť formát RTF, vyberte text, pre ktorý sa má formát použiť.

 7. Na karte Domov použite požadované formátovanie pomocou ovládacích prvkov v skupine Písmo.

  V rámci formátovania môžete pre vybratý text okrem iného použiť veľkosť písma, tučné písmo a farbu.

Príkazy pre formát RTF môžete použiť vo zobrazenie formulára, údajové zobrazenie, typ údajov numericukážka rozloženia a návrhové zobrazenie.

Ak nemáte myš ani iné ukazovacie zariadenie, môžete sa stlačením klávesu ALT presunúť na kartu Domov alebo na pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať na kartu, skupinu a ovládací prvok. Po výbere ovládacieho prvku vykonajte zmeny stlačením klávesu ENTER.

Na začiatok stránky

Použitie formátu zobrazenia na vstupnú masku

Pre rovnaké údaje môžete definovať určité vstupné masky a potom použiť odlišný formát zobrazenia. Môžete napríklad určiť vstupnú masku, ktorá určuje zadávanie dátumov v európskom formáte (napríklad RRRR.MM.DD), potom však môžete použiť formát zobrazenia, ktorý úplne zmení poradie rokov, mesiacov a dní v dátumoch. Napríklad formát Stredný dátum zobrazí dátumy v podobe DD-MMM-RRRR, alebo 24-aug-2006 bez ohľadu na pôvodné nastavenie vstupnej masky. Ak máte pre pole tabuľky definovanú vstupnú masku a formát, vstupná maska sa zobrazí, ak je dané pole aktívne, a formát sa zobrazí, ak je aktívne iné pole.

Na nasledujúcom obrázku sa použila maska dátumu pre pole Dátum faktúry a pre vlastnosť poľa Formát sa použila možnosť Dlhý dátum.

V údajovom zobrazení musí používateľ zadať hodnotu do poľa Dátum faktúry ako 30.04.2007 kvôli vstupnej maske Krátky dátum, ale keď sa z poľa presunie fokus, dátum sa zobrazí vo formáte Dlhý dátum ako April 30, 2007, pretože vlastnosť poľa Formát má nastavenie Dlhý dátum.

Ak ste definovali vstupnú masku, ale nepoužili ste formát, program Access použije na zobrazenie údajov formát vstupnej masky. Vstupné masky a formáty zobrazenia môžu niekedy navzájom kolidovať. V nasledujúcom príklade sa zadal reťazec (&&&) @@@-@@@@ ako vlastnosť Formát v poli obsahujúcom vstupnú masku s nastavením Telefónne číslo.

Keď zobrazíte pole v údajovom zobrazení, program Access zobrazí nasledujúci formát.

Ak použijete formát zobrazenia na pole, ktoré má vstupnú masku, program Access použije nastavenie vstupnej masky, keď pridávate alebo upravujete záznamy, a potom použije formát zobrazenia po uložení záznamu.

Ďalšie informácie o definovaní vstupnej masky získate kliknutím na pole vlastnosti Vstupná maska a stlačením klávesu F1. Môžete si tiež pozrieť informácie o vytváraní vstupných masiek použitím prepojení v časti Pozrite tiež tohto článku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×