Formát dátumu, času alebo čísla

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Niektoré možnosti opísané v tomto článku sa vzťahujú len vtedy, keď vyberiete angličtina (Spojené štáty) v zozname miestne nastavenieFormátu dátumu, Formát času alebo Formát dátumu a času dialógové okná.

V programe InfoPath balíka Microsoft Office môžete pridávať formátovanie údajov do textového okna a ovládacích prvkov pre výber dátumu na šablóne formulára. Takto je možné zadať zobrazovanie dátumov, časov a čísel zadávaných používateľmi do formulárov založených na šablóne formulára.

Obsah tohto článku

Prehľad o formátovanie údajov

Požiadavky na kompatibilitu

Určite formát dátumu alebo času

Nastavte počet desatinných miest

Zmena ako záporné čísla sa zobrazia

Pridanie alebo odstránenie formátovania percent čísla

Pridanie alebo odstránenie symbol zoskupenia číslic číslo

Pridanie alebo odstránenie symbolu meny

Prehľad o formátovanie údajov

Môžete použiť formátovanie môžete určiť spôsob zobrazenia údajov pri zadaní údajov do textového poľa, pole výrazu alebo ovládacie prvky výberu dátumu údajov. Nemožno použiť formátovanie s inými typmi ovládacie prvky údajov. Napríklad, pridaním údajov do ovládacieho prvku formátovania môžete pomôcť zabezpečiť, aby:

 • Dátumy, ktoré používatelia zadávajú do ovládacieho prvku výberu dátumu majú formáte dd/mm/RR, ako je napríklad 14/03/07.

 • Časy, ktoré používatelia zadávajú do ovládacieho prvku textového poľa sa formát 00:00:00, ako je napríklad 09:46:55.

Keď použijete formátovanie k ovládaciemu prvku údajov, môžete zo zoznamu vopred definované formáty, ktoré sa líšia v závislosti od toho, či pracujete s textového poľa, pole výrazu alebo ovládacie prvky výberu dátumu. Formátovanie údajov je podporované iba určité typy údajov pre tieto ovládacie prvky.

Napríklad, ak pridáte ovládacieho prvku textového poľa do šablóny formulára, môžete si vybrať z niekoľkých rôznych typov údajov pre tento ovládací prvok, vrátane textu, celé číslo, počet desatinných miest, dátum, čas a dátum a čas. Však, ak chcete zadať údaje, formátovanie pre tento ovládací prvok textového poľa, môžete vybrať len na celé číslo, počet desatinných miest, dátum, čas a dátum a čas formátov, pretože tie sú iba také údaje typy pre ovládacieho prvku textového poľa, ktoré podporujú formátovanie údajov.

Typy údajov, súvisiacimi údajmi formátov a ovládacie prvky, ktoré podporujú ich

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam typov údajov v programe InfoPath, aby podpora formátovanie údajov, formát údajov možností pre tieto typy údajov a ovládacie prvky, ktoré podporujú ich.

Typy údajov

K dispozícii dátových formátov

Podporované v týchto ovládacích prvkov

Celé číslo

 • Žiadne

 • Číslo

 • Mena

 • Textové pole

 • Pole s výrazom

Desatinné číslo

 • Žiadne

 • Číslo

 • Percentuálna hodnota

 • Mena

 • Textové pole

 • Pole s výrazom

Dátum

 • Žiadne

 • 3/14/2007 *

 • Streda 14 marec 2007 *

 • Marec 2007 *

 • Streda 14 marec 2007

 • 14 marec 2007

 • Streda 14 marec 2007

 • 14 marec 2007

 • 3/14/2007

 • 3/14/07

 • 03/14/07

 • 03/14/2007

 • 07/03/14

 • 2007-03-14

 • 14 marec 07

 • Marec 2007

 • Textové pole

 • Pole s výrazom

 • Výber dátumu

Čas

 • Žiadne

 • 9:46:55 AM *

 • 9:46 AM *

 • 9:46:55 DOP.

 • 09:46:55 DOP.

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 AM

 • 09:46 AM

 • 9:46

 • 09:46

 • Textové pole

 • Pole s výrazom

 • Výber dátumu

Dátum a čas

Keď použijete typ údajov dátum a čas do ovládacieho prvku, môžete nastaviť rovnaký formát údajov, ktoré chcete nastaviť pre formát dátumu a času formát samostatne. Napríklad, môžete nastaviť formát dátumu ako 14 marec 2007 a formát času ako 9:46.

 • Textové pole

 • Pole s výrazom

 • Výber dátumu

Poznámky : 

 • Formáty údajov, ktoré majú hviezdičku sa aktualizujú tak, aby zodpovedali na aktuálny formát určený parametrom používateľa systémové nastavenia.

 • Ak vyberiete miestne nastavenie ako angličtina (Spojené štáty), nebudú k dispozícii niektoré formáty dátumu, keď používatelia vyplnia formuláre pomocou webového prehliadača. Napríklad formát dátumu 14-mars-01 nepodporuje miestne nastavenie francúzština (Belgicko).

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Pri návrhu šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom niektoré možnosti formátovania údajov nie sú k dispozícii.

Na začiatok stránky

Určite formát dátumu alebo času

Hoci formátovanie údajov môžete zadať pre viaceré typy údajov, spôsob zobrazenia dátumu a času môžete zadať iba pre ovládacie prvky dátumu, textových polí a výrazových polí s typom údajov dátum, čas alebo dátum a čas.

Poznámka : Pri návrhu šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať špecifický režim kompatibility na návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom pri publikovaných na serveri aplikácie InfoPath Forms Services, a potom otvárania, formuláre založené na šablóne formulára môžete zobraziť vo webovom prehliadači. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom nepodporujú zobrazenia dátumu a času v rovnakom ovládacom prvku. Ak chcete zobraziť dátum a čas v dvoch samostatných ovládacích prvkoch, odkazovať na postup "Zobrazenie dátumu a času v samostatných ovládacích prvkoch" na konci tohto postupu.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok dátumu, textového poľa alebo výrazového poľa, ktorého údaje chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Ovládací prvok - vlastnosti vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom bloku textu alebo výberu dátumu, kliknite na kartu Údaje.

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom poľa výrazu, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ovládacieho prvku textového poľa alebo ovládacom prvku výberu dátumu, uistite sa, že v zozname Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov a potom kliknite na položku Formát.

  • Pre ovládací prvok poľa výraz zabezpečiť, že v zozname formátovať ako zobrazuje vhodný typ údajov a potom kliknite na položku Formát.

 4. V dialógovom okne Typ údajov - formát vykonajte jednu z nasledovných akcií:

  • Ak chcete formátovať ovládací prvok tak, aby zobrazoval iba dátum, vyberte v zozname Zobrazenie dátumu štýl zobrazenia.

  • Ak chcete formátovať ovládací prvok tak, aby zobrazoval iba čas, vyberte v zozname Zobrazenie času štýl zobrazenia.

  • Ak chcete formátovať ovládací prvok tak, aby zobrazoval dátum aj čas, vyberte v zozname Zobrazenie dátumu požadovaný štýl zobrazenia dátumu a v zozname Zobrazenie času požadovaný štýl zobrazenia času.

   Poznámka : Štýly zobrazenia, ktoré obsahujú hviezdičku sa aktualizujú tak, aby zodpovedali na aktuálny formát určený parametrom používateľa systémové nastavenia.

 5. Ak chcete zmeniť miestne nastavenie dátumu a času, v zozname Miestne nastavenia vyberte požadovanú krajinu alebo oblasť.

Šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom nepodporuje zobrazenie dátumu a času v rovnakom ovládacom prvku. Použite nasledovný postup na zobrazenie dátumu a času v oddelených ovládacích prvkoch:

Zobrazenie dátumu a času v samostatných ovládacích prvkoch

Skôr než začnete, skontrolujte, či formulár obsahuje dva ovládacie prvky, ktoré sú viazané na rovnaké pole v zdroji údajov.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok výberu dátumu, bloku textu alebo poľa výrazu, v ktorom chcete zobraziť dátum.

 2. V dialógovom okne Ovládací prvok - vlastnosti vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom bloku textu alebo výberu dátumu, kliknite na kartu Údaje.

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom poľa výrazu, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Zabezpečiť, že v zozname Typ údajov zobrazuje typ údajov Dátum a čas, a potom kliknite na položku Formát.

 4. V zozname Dátum zobraziť takto v dialógovom okne Formát dátumu a času kliknite na požadovaný štýl zobrazenia.

 5. V zozname Čas zobraziť takto kliknite na možnosť (Nezobrazovať čas).

 6. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

 7. V šablóne formulára dvakrát kliknite na ovládací prvok výberu dátumu, bloku textu alebo poľa výrazu, v ktorom chcete zobraziť čas.

 8. V dialógovom okne Ovládací prvok - vlastnosti vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom bloku textu alebo výberu dátumu, kliknite na kartu Údaje.

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom poľa výrazu, kliknite na kartu Všeobecné.

 9. Uistite sa, že zoznam Typ údajov zobrazuje typ údajov Dátum a Čas, a potom kliknite na položku Formátovať.

 10. V zozname Dátum zobraziť takto v dialógovom okne Formát dátumu a času kliknite na možnosť (Nezobrazovať dátum).

 11. V zozname Čas zobraziť takto kliknite na požadovaný štýl zobrazenia.

 12. Ak chcete zmeniť miestne nastavenie dátumu a času, v zozname Miestne nastavenia vyberte požadovanú krajinu alebo oblasť.

  Poznámka : Ak vyberiete iné miestne nastavenie než angličtinu (USA), niektoré formáty dátumu nebudú pri vyplňovaní formulárov prostredníctvom webového prehľadávača dostupné. Napríklad formát dátumu 14-marec-01 nie je podporovaný miestnym nastavením francúzštiny (Belgicko). Ak sa chcete vyhnúť použitiu nepodporovaného formátu dátumu, pred publikovaním šablóny formulára spustite kontrolu kompatibility.

Na začiatok stránky

Nastavte počet desatinných miest

Počet zobrazovaných desatinných miest môžete nastaviť iba pri ovládacích prvkoch textového poľa, ktorých typ údajov je desatinné číslo, alebo pri ovládacích prvkoch výrazového poľa, ktoré sú formátované ako desatinné čísla. Zmena počtu desatinných miest ovplyvní iba zobrazené hodnoty, nie hodnoty uložené v zdroji údajov.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok textového poľa alebo výrazového poľa, ktorého údaje chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Ovládací prvok - vlastnosti vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak používate ovládací prvok textového poľa, kliknite na kartu Údaje.

  • Ak používate ovládací prvok výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak ide o textové pole, skontrolujte, či zoznam Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov, a potom kliknite na položku Formát.

  • Pri poli výrazu skontrolujte, či zoznam Formátovať ako obsahuje príslušný typ údajov, a potom kliknite na tlačidlo Formátovať.

 4. V zozname Desatinné miesta vykonajte v časti Ďalšie možnosti nasledovné akcie:

  • Ak chcete zobraziť pevný počet desatinných miest, vyberte počet požadovaných desatinných miest.

  • Ak chcete zobraziť počet desatinných miest, ktoré používateľ zadá do ovládacieho prvku, kliknite na položku Automatické.

Na začiatok stránky

Zmena ako záporné čísla sa zobrazia

Spôsob zobrazenia záporných čísel môžete zadať iba v ovládacích prvkoch textových polí, ktorých typ údajov je desatinné číslo alebo celé číslo, alebo v ovládacích prvkoch výrazových polí, ktoré sú formátované tak, aby zobrazovali desatinné alebo celé číslo.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok textového poľa alebo výrazového poľa, ktorého údaje chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Ovládací prvok - vlastnosti vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom textového poľa, kliknite na kartu Údaje.

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom poľa výrazu, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak ide o textové pole, skontrolujte, či zoznam Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov, a potom kliknite na položku Formát.

  • Pri poli výrazu skontrolujte, či zoznam Formátovať ako obsahuje príslušný typ údajov, a potom kliknite na tlačidlo Formátovať.

 4. V zozname Zobrazenie záporných čísel vyberte v časti Ďalšie možnosti požadovaný štýl zobrazenia.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie formátovania percent čísla

Ovládací prvok textového alebo výrazového poľa môžete naformátovať tak, že čísla, ktoré zadávajú používatelia do tohto poľa, sa budú zobrazovať ako percentá. Toto formátovanie ovplyvňuje zobrazovanie hodnôt vo formulári, a tiež ich ukladanie. Znamená to, že s ľubovoľnou hodnotou zadanou do ovládacieho prvku s percentuálnym formátovaním sa bude pracovať ako s percentuálnou hodnotou.

Poznámky : 

 • InfoPath nepridáte percenta symbolov na čísla, ktoré sú formátované ako percentá. Ak chcete pridať symbolom percent označenie ovládacieho prvku, kliknite na miesto, kde sa má zobraziť symbol percenta, a potom zadajte %.

 • Percentuálne formátovanie môžete pridať iba do ovládacích prvkov textového poľa, ktoré majú ako typ údajov desatinné číslo, alebo do ovládacích prvkov výrazového poľa, ktoré sú formátované ako desatinné čísla.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok textového poľa alebo výrazového poľa, ktorého údaje chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Ovládací prvok - vlastnosti vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak používate ovládací prvok textového poľa, kliknite na kartu Údaje.

  • Ak používate ovládací prvok výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak ide o textové pole, skontrolujte, či zoznam Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov, a potom kliknite na položku Formát.

  • Pri poli výrazu skontrolujte, či zoznam Formátovať ako obsahuje príslušný typ údajov, a potom kliknite na tlačidlo Formátovať.

 4. V dialógovom okne Formát desatinných čísel vykonajte jednu z nasledovných akcií:

  • Ak chcete formátovať číslo ako percentá, kliknite na položku Percento.

  • Ak chcete formátovanie ako percentá odstrániť, kliknite na položku Číslo.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie symbol zoskupenia číslic číslo

Symbol zoskupovania číslic môžete pridávať do ovládacích prvkov textových polí, ktorých typ údajov je desatinné alebo celé číslo, alebo do ovládacích prvkov výrazových polí, ktoré sú formátované ako desatinné alebo celé číslo. Oddeľovač tisícov môže v závislosti od vybratých miestnych nastavení oddeľovať viac alebo menej ako tri číslice. Pridanie alebo odstránenie symbolu zoskupenia číslic ovplyvňuje iba zobrazené hodnoty, nie hodnoty, ktoré sú uložené v zdroji údajov.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok textového poľa alebo výrazového poľa, ktorého údaje chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Ovládací prvok - vlastnosti vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak používate ovládací prvok textového poľa, kliknite na kartu Údaje.

  • Ak používate ovládací prvok výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak ide o textové pole, skontrolujte, či zoznam Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov, a potom kliknite na položku Formát.

  • Pri poli výrazu skontrolujte, či zoznam Formátovať ako obsahuje príslušný typ údajov, a potom kliknite na tlačidlo Formátovať.

 4. V dialógovom okne Formát typu údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete k číslu pridať symbol zoskupenia číslic, začiarknite políčko Použiť symbol zoskupenia číslic v časti Ďalšie možnosti.

  • Ak chcete symbol zoskupenia číslic z čísla odstrániť, zrušte začiarknutie políčka Použiť symbol zoskupenia číslic v časti Ďalšie možnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie symbolu meny

Symboly peňažných mien možno pridávať iba pre ovládacie prvky textových polí, ktorých typ údajov je desatinné alebo celé číslo, alebo pre ovládacie prvky výrazových polí, ktoré sú naformátované ako desatinné alebo celé čísla. Pridanie alebo odstránenie symbolu meny ovplyvňuje iba zobrazenú hodnotu, a nie hodnotu uloženú v zdroji údajov.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok textového poľa alebo výrazového poľa, ktorého údaje chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Ovládací prvok - vlastnosti vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak používate ovládací prvok textového poľa, kliknite na kartu Údaje.

  • Ak používate ovládací prvok výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak ide o textové pole, skontrolujte, či zoznam Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov, a potom kliknite na položku Formát.

  • Pri poli výrazu skontrolujte, či zoznam Formátovať ako obsahuje príslušný typ údajov, a potom kliknite na tlačidlo Formátovať.

 4. V dialógovom okne Formát typu údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať symbol pre menu, kliknite na položku Mena, a potom v zozname Mena vyberte typ meny, ktorú chcete zobraziť.

  • Ak chcete odstrániť symbol meny, kliknite na položku Číslo.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×