Filtrovanie údajov zobrazených v ovládacom prvku

Obsah tohto článku

Prehľad

Požiadavky na kompatibilitu

Nastavenie filtra pre stĺpcový zoznam, rozbaľovací zoznam alebo rozbaľovacie pole

Nastavenie filtra pre opakujúcu sa sekciu alebo opakujúcu sa tabuľku

Prehľad

Pri navrhovaní šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath môžete použiť filtre na obmedzenie možností, ktoré používatelia majú pri vypĺňaní formulára založeného na danej šablóne formulára. Filter je množina podmienok, ktorá sa použije na údaje na zobrazenie podmnožiny údajov. Môžete použiť filtre na zobrazenie podmnožiny údajov zo zdroja údajov, čo znižuje počet záznamov, ktoré sa zobrazujú v ovládacom prvku.

Použite filter vždy, keď potrebujete zobraziť podmnožinu údajov, ktorú vracia dotaz na základe kritérií vybratých používateľom. Daným kritériom môže byť položka, ktorá je vybratá v inom ovládacom prvku (napríklad v stĺpcovom zozname, rozbaľovacom poli, rozbaľovacom zozname alebo textovom poli) viazanom na pole v zdroji údajov.

Predstavte si napríklad, že ste vytvorili šablónu formulára, ktorý sa bude používať na sledovanie produktov od niekoľkých dodávateľov. Ak zobrazíte všetky produkty od všetkých dodávateľov, zoznam môže byť veľmi dlhý. Tento problém môžete vyriešiť tak, že použijete filter, ktorý umožňuje používateľom vybrať dodávateľa zo zoznamu a zobraziť iba produkty tohto dodávateľa. Ak používateľ vyberie dodávateľa zo stĺpcového zoznamu, filter sa použije na opakujúcu sa tabuľku a zobrazí iba produkty od vybratého dodávateľa. Keď používateľ vyberie iného dodávateľa, opakujúca sa tabuľka sa aktualizuje o produkty od iných dodávateľov.

Tip : Ak viete, že používatelia budú vyžadovať konzistentnú podmnožinu výsledkov dotazu, upravte dotaz na vrátenie len tejto podmnožiny namiesto toho, aby ste použili dotaz na načítanie všetkých údajov a potom filter na vytvorenie podmnožiny. Používateľom sa rýchlejšie načíta formulár a strávia menej času čakaním na výsledky dotazu, pretože dotaz vráti iba tie údaje z externého zdroja, ktoré potrebujete.

Keď používateľ presunie ukazovateľ myši nad filtrované údaje, zobrazí sa mu ikona filtra Ikona filtra , čo znamená, že na dané údaje sa používa filter.

Keďže filtre obmedzujú počet položiek, ktoré sa zobrazujú používateľovi, môžu sa použiť len pre nasledujúce typy ovládacích prvkov:

 • stĺpcové zoznamy,

 • rozbaľovacie zoznamy,

 • rozbaľovacie polia,

 • opakujúce sa tabuľky,

 • opakujúce sa sekcie.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Filtre je možné použiť iba v šablónach formulárov, ktoré majú byť vypĺňané v programe InfoPath. Filtre nie sú dostupné v šablónach formulára kompatibilných s prehliadačom. Ak používate stĺpcový zoznam a opakujúcu sa tabuľku v šablóne formulára kompatibilnej s prehliadačom, zvážte použitie podmieneného formátovania namiesto použitia filtrov. Prepojenia na ďalšie informácie o používaní podmieneného formátovania nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Nastavenie filtra pre zoznam, rozbaľovací zoznam alebo pole so zoznamom

Ak chcete nakonfigurovať filter v stĺpcovom zozname, musíte mať stĺpcový zoznam, rozbaľovací zoznam alebo rozbaľovacie pole v šablóne formulára, ktorá je viazaná na zdroj údajov s pripojením údajov. Nie je možné filtrovať údaje, ktoré boli zadané do ovládacieho prvku manuálne pomocou dialógového okna Vlastnosti ovládacieho prvku.

Nastavenie filtra pre zoznam, rozbaľovací zoznam alebo pole so zoznamom

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete upraviť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti ovládacieho prvku.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. Vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete použiť hodnoty zo zdroja údajov, kliknite na položku Vyhľadať hodnoty v zdroji údajov pre formulár.

  • Ak chcete použiť hodnoty z údajového pripojenia, kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov a potom v zozname Zdroj údajov kliknite na údajové pripojenie, ktoré chcete použiť.

 4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa Položky.

 5. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorá obsahuje polia s hodnotami pre ovládací prvok, a potom kliknite na položku Filtrovať údaje.

 6. V dialógovom okne Filtrovať údaje kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka : Ak chcete do existujúceho filtra pridať podmienku, kliknite na požadovaný filter a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

 7. V prvom poli dialógového okna Zadajte podmienky filtrovania kliknite na názov poľa, ktorého údaje chcete filtrovať.

 8. V druhom poli kliknite na typ filtra, ktorý chcete použiť.

 9. V treťom poli kliknite na typ podmienky, podľa ktorej chcete filtrovať, a zadajte podmienku.

 10. Ak chcete nakonfigurovať viac podmienok filtra, kliknite na položku A a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť existujúcu a novú podmienku filtra, kliknite na položku a a potom pridajte svoju novú podmienku.

  • Ak chcete použiť existujúcu alebo novú podmienku filtra, kliknite na položku alebo a potom pridajte ďalšiu podmienku.

 11. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okná.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B. Šablóna formulára sa otvorí v novom okne.

 13. V okne s ukážkou vyberte v ovládacom prvku rôzne hodnoty filtra, aby ste otestovali jeho správne fungovanie.

  Filter nefunguje správne

  Ak hodnoty v ovládacom prvku, ktorý obsahuje filter, nie sú správne, pretože existuje príliš veľa hodnôt alebo nie je k dispozícii dostatočný počet hodnôt, postupujte nasledovne:

  • Ak vo filtri používate viaceré podmienky, odstráňte všetky podmienky okrem jednej a skontrolujte, či daná podmienka vracia správne hodnoty. Ak prvá podmienka vracia správne hodnoty, pridajte ďalšiu podmienku a otestujte ju.

  • Vo filtroch sa rozlišujú veľké a malé písmená. Ak chcete zobraziť údaje začínajúce veľkým alebo malým písmenom, vytvorte filter s podmienkou pre veľké písmeno, v dialógovom okne Zadať podmienky filtra vyberte položku alebo, a potom vytvorte podmienku pre malé písmeno.

  • Ak sú filtrované hodnoty opačné ako očakávané hodnoty (ak sa napríklad zobrazia výrobky od všetkých dodávateľov namiesto výrobkov od jedného dodávateľa), zmeňte v podmienke typ filtra. Ak napríklad podmienka používa typ filtra rovná sa a výsledok obsahuje príliš veľa produktov, skúste použiť typ filtra nerovná sa.

Na začiatok stránky

Nastavenie filtra pre opakujúcu sa sekciu alebo opakujúcu sa tabuľku

Ak chcete nakonfigurovať filter v opakujúcej sa sekcii alebo opakujúcej sa tabuľke, šablóna formulára musí obsahovať sekciu alebo tabuľku, ktorá spĺňa nasledujúce požiadavky:

 • Opakujúca sa sekcia alebo tabuľka je viazaná na opakujúce sa pole alebo skupinu.

 • Opakujúca sa sekcia alebo tabuľka obsahuje aspoň jeden ovládací prvok, ktorý je viazaný na pole s údajovým pripojením.

Môžete napríklad pomocou ovládacieho prvku textového poľa v opakujúcej sa sekcii zobraziť údaje v poli.

Nastavenie filtra pre opakujúcu sa sekciu alebo opakujúcu sa tabuľku

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na označenie Opakujúca sa tabuľka alebo Opakujúca sa sekcia, ktoré sa zobrazí na šablóne formulára pod tabuľkou alebo sekciou, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti ovládacieho prvku.

 2. Kliknite na kartu Zobrazenie.

 3. Kliknite na tlačidlo Filtrovať údaje.

 4. V dialógovom okne Filtrovať údaje kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka : Ak chcete do existujúceho filtra pridať podmienku, kliknite na požadovaný filter a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

 5. V prvom poli dialógového okna Zadajte podmienky filtrovania kliknite na názov poľa, ktorého údaje chcete filtrovať.

 6. V druhom poli kliknite na typ filtra, ktorý chcete použiť.

 7. V treťom poli kliknite na typ podmienky, podľa ktorej chcete filtrovať, a zadajte podmienku.

 8. Ak chcete nakonfigurovať viac podmienok filtra, kliknite na položku A a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť existujúcu a novú podmienku filtra, kliknite na položku a a potom pridajte svoju novú podmienku.

  • Ak chcete použiť existujúcu alebo novú podmienku filtra, kliknite na položku alebo a potom pridajte ďalšiu podmienku.

 9. Dvojitým kliknutím na položku OK zatvorte všetky otvorené dialógové okná a vráťte sa na dialógové okno Vlastnosti ovládacieho prvku.

 10. Ak chcete, aby sa používateľovi zobrazovala špeciálna ikona filtra Ikona filtra , ktorá označuje, že údaje v opakujúcej sa sekcii alebo opakujúcej sa tabuľke sú filtrované, kliknite na položku Zobraziť ikonu filtra na označenie filtrovaných položiek na karte Zobraziť v dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku.

 11. Ak chcete filter otestovať a skontrolovať, či funguje správne, kliknite na paneli s nástrojmi Štandardné na položku Ukážka. Šablóna formulára sa otvorí v novom okne.

 12. V okne s ukážkou vyberte v ovládacom prvku rôzne hodnoty filtra, aby ste otestovali jeho správne fungovanie.

  Filter nefunguje správne

  Ak hodnoty v ovládacom prvku, ktorý obsahuje filter, nie sú správne, pretože existuje príliš veľa hodnôt alebo nie je k dispozícii dostatočný počet hodnôt, postupujte nasledovne:

  • Ak vo filtri používate viaceré podmienky, odstráňte všetky podmienky okrem jednej a skontrolujte, či daná podmienka vracia správne hodnoty. Ak prvá podmienka vracia správne hodnoty, pridajte ďalšiu podmienku a otestujte ju.

  • Vo filtroch sa rozlišujú veľké a malé písmená. Ak chcete zobraziť údaje začínajúce veľkým alebo malým písmenom, vytvorte filter s podmienkou pre veľké písmeno, v dialógovom okne Zadať podmienky filtra vyberte položku alebo, a potom vytvorte podmienku pre malé písmeno.

  • Ak sú filtrované hodnoty opačné ako očakávané hodnoty (ak sa napríklad zobrazia výrobky od všetkých dodávateľov namiesto výrobkov od jedného dodávateľa), zmeňte v podmienke typ filtra. Ak napríklad podmienka používa typ filtra rovná sa a výsledok obsahuje príliš veľa produktov, skúste použiť typ filtra nerovná sa.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×