Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak sa chcete zamerať na menšie podiely veľkých množstiev údajov v kontingenčnej tabuľke s cieľom hĺbkovej analýzy, tieto údaje môžete filtrovať. Dá sa to vykonať niekoľkými spôsobmi. Začnite vložením jedného alebo viacerých rýchlych filtrov, aby sa dosiahlo rýchle a účinné filtrovanie údajov. Rýchle filtre majú svoje tlačidlá, na ktoré kliknete pre filtrovanie údajov a stále ich vidíte spolu s údajmi, takže vždy viete, ktoré polia sú vo filtrovanej kontingenčnej tabuľke zobrazené alebo skryté.

Voľby rýchleho filtra so zvýrazneným tlačidlom na výber viacerých položiek

Tip : Teraz Excel 2016 umožňuje rýchle filtre viacnásobného výberu kliknutím na tlačidlo na štítku, ako je uvedené vyššie.

 1. Kliknutím na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke zobrazte na páse s nástrojmi kartu Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

  Pás s nástrojmi Nástroje pre kontingenčné tabuľky s kartami Analýza a Návrh

 2. Ak používate program Excel 2016 alebo 2013, kliknite na položky analyzovať > Vložiť rýchly filter.

  Tlačidlo Vložiť rýchly filter na karte analyzovať

  Ak používate program Excel 2010 alebo 2007, kliknite na položky Možnosti > Vložiť rýchly filter > Vložiť rýchly filter.

  Pás s nástrojmi v programe Excel
 3. V dialógovom okne Vloženie rýchlych filtrov začiarknite políčka polí, pre ktoré chcete vytvoriť rýchle filtre.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Rýchly filter sa zobrazí samostatne pre každé pole, ktoré ste začiarkli v dialógovom okne Vloženie rýchlych filtrov.

 5. V jednotlivých rýchlych filtroch kliknite na položky, ktoré chcete zobraziť v kontingenčnej tabuľke.

  Ak chcete vybrať viac ako jednu položku, stlačte a podržte kláves Ctrl a vyberte položky, ktoré chcete zobraziť.

Tip :  Ak chcete zmeniť vzhľad rýchlych filtrov, kliknite na rýchly filter a na páse s nástrojmi sa zobrazia nástroje rýchleho filtra. Použite štýl rýchleho filtra alebo zmeňte nastavenia na karte Možnosti.

Iné spôsoby filtrovania údajov kontingenčnej tabuľke

Použite niektorú z nasledujúcich funkcií filtrovania namiesto alebo spoločne s rýchlym filtrom, aby sa údaje určené na analýzu zobrazili presne.

Filtrovanie údajov ručne

Použite filter na filtrovanie položiek zostavy

Zobrazenie iba konkrétneho textu, hodnôt a dátumov

Zobrazenie prvých alebo posledných 10 položiek

Filtrovanie podľa výberu na zobrazenie alebo skrytie len vybraté položky

Zapnutie a vypnutie možností filtrovania

Filtrovanie údajov ručne

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov.

  Filtre menoviek riadka

 2. V hornej časti zoznamu označení riadkov alebo stĺpcov zrušte začiarknutie políčka (Vybrať všetko) a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete v kontingenčnej tabuľke zobraziť.

  Políčko vybrať všetko v galérii filtrov

  Ak chcete zväčšiť galériu filtrov tak, aby zobrazovala viac položiek zo zoznamu, posuňte rukoväť v pravom dolnom rohu galérie.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Filtračná šípka sa zmení na ikonu Ikona použitý filter , čo znamená, že filter sa použil. Kliknite na ňu pre zmenu alebo vymazanie filtra kliknutím na Vymazať filter z <Názov poľa>.

  Ak chcete odstrániť filtrovanie naraz, nájdete v týchto témach:

  • 2016 alebo 2013: kliknite na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke a potom kliknite na položky analyzovať > Vymazať > Vymazať filtre.

  • 2010 alebo 2007: kliknite na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke a potom kliknite na položky Možnosti > Vymazať > Vymazať filtre.

  Tlačidlo Vymazať na karte analyzovať

Použite filter na filtrovanie položiek zostavy

Poznámka : Filter zostavy je označený ako filtre na table polia kontingenčnej tabuľky v Excel 2016 a Excel 2013. Ukážky nižšie:

Oblasť filtrov na table polia kontingenčnej tabuľky
Na table polia kontingenčnej tabuľky v Exceli 2016
Filtra zostavy na table Zoznam polí kontingenčnej tabuľky
Tabla Zoznam polí kontingenčnej tabuľky v programe Excel 2010

Pomocou tlačidla môžete rýchlo zobraziť inú množinu hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky. Vami vybraté položky vo filtri sa zobrazia v kontingenčnej tabuľke a položky, ktoré nie sú vybraté bude skrytý. Ak chcete zobraziť strany filtra (množinu hodnôt, ktoré zodpovedajú položky filtra vybratej zostavy) na samostatných pracovných hárkoch, môžete určiť túto možnosť.

Pridanie tlačidla

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke.

  Zobrazí sa tabla Zoznam polí kontingenčnej tabuľky.

 2. V Zozname polí kontingenčnej tabuľky, kliknite na pole v oblasti a vyberte položku presunúť do filtra zostavy.

  Presunúť do filtra zostavy

Zopakujte tento krok, ak chcete vytvoriť viacero filtra zostavy. Počet filtrov zostavy sa zobrazujú nad zostavy kontingenčnej tabuľky na jednoduchý prístup.

 1. Ak chcete zmeniť poradie polí v oblasti Filtra zostavy, presuňte polia na požadovanú pozíciu. Poradie filtre zostavy sa prejaví v zostave kontingenčnej tabuľky.

Zobraziť počet filtrov zostavy v riadkoch alebo stĺpcoch

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky alebo zostave kontingenčnej tabuľky, zostavy kontingenčného grafu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v zostave kontingenčnej tabuľky a potom kliknite na položku Kontingenčná tabuľka – možnosti.

 3. Na karte rozloženie a formát zadajte tieto možnosti:

 4. V časti rozloženie v zozname Zobraziť polia v oblasti filtra zostavy vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť počet filtrov zostavy v stĺpcoch zľava doprava, vyberte položku myši, potom nadol.

  • Ak chcete zobraziť počet filtrov zostavy v riadkoch zhora nadol, vyberte položku nadol, potom cez.

 5. Do poľa Počet polí filtra zostavy na stĺpec alebo Počet polí filtra zostavy na riadok zadajte alebo vyberte počet polí Zobraziť pred prechodom do ďalšieho stĺpca alebo riadka na základe nastavenia Zobraziť polia v oblasti filtra zostavy.

Vyberte položky do filtra zostavy

 1. V zostave kontingenčnej tabuľky, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa tlačidla.

  Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa (všetko)
 2. Ak chcete zobraziť začiarkavacie políčko pre všetky položky tak, aby bolo možné zrušte alebo ich podľa potreby vyberte, začiarknite políčko Vybrať viacero položiek.

  Výber viacerých položiek
 3. Teraz môžete vybrať začiarkavacie políčka vedľa položiek, ktoré chcete zobraziť v zostave. Ak chcete vybrať všetky položky, kliknite na začiarkavacie políčko vedľa položky (všetko).

 4. Kliknite na tlačidlo OK. Toto tlačidlo môžete zapnúť by mala byť vybratá aspoň jedno začiarkavacie políčko.

  Do filtra zostavy zobrazí filtrované položky.

  Filtrované položky na základe filtra hodnoty vo filtri zostavy

Poznámka : Ak používate OLAP zdroj údajov je Microsoft SQL Server Analysis Services (2005 alebo novšiu verziu), môžete vybrať len vypočítaný člen, ak je jednej položky, nemožno vybrať viacero položiek, keď jeden alebo viac z týchto položiek sú vypočítané členy.

Zobrazenie strán filtra zostavy na samostatných pracovných hárkoch

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v zostave kontingenčnej tabuľky (alebo priradenej zostavy kontingenčnej tabuľky, zostavy kontingenčného grafu) s jedného alebo viacerých filtrov zostavy.

 2. Ak používate program Excel 2016 alebo 2013, kliknite na karte analyzovať v skupine Kontingenčná tabuľka, kliknite na šípku vedľa tlačidla Možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť strany filtra zostáv.

  Zobraziť možnosť strany filtra zostavy

  Ak používate program Excel 2010 alebo 2007, kliknite na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka, kliknite na šípku vedľa tlačidla Možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť strany filtra zostáv.

  Skupina Kontingenčná tabuľka na karte Možnosti v časti Nástroje pre kontingenčné tabuľky

 3. V dialógovom okne Zobrazenie strán filtra správ vyberte pole filtra zostavy a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazenie iba špecifického textu, hodnôt a dátumov

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite pravým tlačidlom myši na niektoré označenie poľa pre text, hodnotu alebo dátum a potom kliknite na položky Filtre menoviek, Filtre hodnôt či Filtre dátumu.

 2. Kliknite na príkaz operátora porovnania, ktorý chcete použiť.

  Ak chcete napríklad filtrovať podľa textu, ktorý začína určitým znakom, vyberte možnosť Začína na. Ak ak chcete filtrovať podľa textu s určitými znakmi kdekoľvek v texte, vyberte možnosť Obsahuje.

  Poznámka : Filtre menoviek nie sú k dispozícii, keď polia pre označenia riadku alebo stĺpca nemajú textové označenia.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V dialógovom okne Filtre označení <Názov poľa> zadajte text určený na filtrovanie.

   Ak napríklad filtrujete podľa textu, ktorý sa začína písmenom J, zadajte písmeno J, alebo ak filtrujete podľa textu, v ktorom sa kdekoľvek vyskytuje slovo „zvonček“, zadajte slovo zvonček.

   Ak je kontingenčná tabuľka založená na zdroji údajov, ktorý nie je OLAP, na nájdenie údajov so špecifickými znakmi môžete použiť nasledujúce znaky divokej karty.

Použite

Ak chcete vyhľadať

? (otáznik)

Ľubovoľný jeden znak
Napríklad po zadaní reťazca hl?va sa vyhľadajú slová „hlava“ aj „hliva“

* (hviezdičku)

Ľubovoľný počet znakov
Napríklad po zadaní reťazca *východ sa vyhľadajú slová „severovýchod“ alebo „juhovýchod“

~ (vlnovku) a za ňou ?, * alebo ~

Otáznik, hviezdička alebo vlnovka
Napríklad fy06~? vyhľadá fy06?

 • V dialógovom okne Filter hodnôt <Názov poľa> zadajte hodnoty určené na filtrovanie.

 • V dialógovom okne Filter dátumu <Názov poľa> zadajte dátumy určené na filtrovanie.

  Ak je kontingenčná tabuľka založená na zdroji údajov OLAP, filtre dátumu vyžadujú typ údajov času hierarchie kocky OLAP. Ak bol dátum vložený ako text v textovom poli, filter dátumu nebude dostupný.

Tip : Ak chcete odstrániť filter označenia, dátumu alebo hodnoty, kliknite na šípku Ikona použitý filter v označení riadka alebo stĺpca, kliknite na Filter označenia, Filter dátumu alebo Filter hodnoty a potom kliknite ma Vymazať filter.

Zobrazenie prvých alebo posledných 10 položiek

Filtre môžete použiť tiež na zobrazenie prvých alebo posledných 10 hodnôt alebo údajov, ktoré spĺňajú niektoré podmienky.

 1. V zostave kontingenčnej tabuľky kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov, kliknite na Filtre hodnôt a potom na Prvých 10.

 2. V dialógovom okne Automatický filter – prvých 10 <Názov poľa> postupujte takto.

  1. V prvom poli kliknite na položku Prvých alebo Posledných.

  2. Do druhého poľa zadajte číslo.

  3. V treťom poli vyberte možnosť určenú na filtrovanie.

   • Ak chcete filtrovať podľa počtu položiek, vyberte možnosť Položky.

   • Ak chcete filtrovať podľa percenta, vyberte možnosť Percento.

   • Ak chcete filtrovať podľa súčtu, vyberte možnosť Súčet.

  4. V štvrtom poli vyberte požadované pole.

Filtrovanie podľa výberu na zobrazenie alebo skrytie len vybraté položky

 1. V kontingenčnej tabuľke, vyberte jednu alebo viac položiek v poli, ktoré chcete filtrovať podľa výberu.

  Nesúvislý výber môžete tak, že podržíte stlačený kláves CTRL, po výbere položky.

 2. Pravým tlačidlom myši na výber a potom kliknite na položku Filter.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zobraziť vybraté položky, kliknite na položku Zachovať len vybraté položky.

  • Ak chcete skryť vybraté položky, kliknite na položku Skryť vybraté položky.

   Tip : Odstránením filtra môžete znova zobraziť skryté položky. Kliknite pravým tlačidlom myši na ďalšiu položku v rovnakom poli, kliknite na položku Filter a potom kliknite na položku Vymazať Filter.

Zapnutie a vypnutie možností filtrovania

Ak chcete použiť viacero filtrov na jedno pole alebo vo svojej kontingenčnej tabuľke neviete zobraziť tlačidlá Filter, tu nájdete spôsob zapínania alebo vypínania týchto alebo iných filtračných možností:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke a na páse s nástrojmi sa zobrazí položka Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

  Pás s nástrojmi Nástroje pre kontingenčné tabuľky s kartami Analýza a Návrh

 2. Na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na položku Možnosti.

  Tlačidlo Možnosti na karte Analyzovať

 3. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky kliknite na kartu Súčty a Filtre.

 4. V časti Filtre vyberte jeden z týchto postupov:

  • Podľa toho, či chcete, alebo nechcete použiť viacero filtrov na pole, začiarknite alebo zrušte začiarknutie poľa Povoliť viacero filtrov poľa.

  • Ak chcete zahrnúť alebo vylúčiť filtrované položky v súčtoch, začiarknite alebo zrušte začiarknutie poľa Do súčtov zahrnúť filtrované položky, potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie poľa Označiť súčty znakmi * . Ak ho začiarknete, v súčtoch sa okrem polí, ktoré majú vizuálne súčty vypnuté, zobrazí hviezdička (*). Táto možnosť je k dispozícii iba v kontingenčných tabuľkách pripojených k zdroju údajov OLAP, ktorý podporuje výrazový jazyk MDX. Týka sa všetkých polí v kontingenčnej tabuľke.

  • Ak chcete zahrnúť alebo vylúčiť filtrované položky z celkových súčtov pomenovaných množín, začiarknite alebo zrušte začiarknutie poľa Zahrnúť filtrované položky do celkových hodnôt množín. Táto možnosť je dostupná iba v kontingenčnej tabuľke pripojenej k zdroju údajov OLAP.

  • Ak chcete zahrnúť alebo vylúčiť filtrované položky v medzisúčtoch, vyberte alebo vymažte pole Medzisúčet filtrovaných položiek strany.

 5. Ak chcete zobraziť alebo skryť titulky poľa a rozbalenia filtra, kliknite na kartu Zobraziť, potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie začiarkavacieho políčka Zobraziť titulky poľa a rozbalenia filtra .

V službe Excel Online môžete zobraziť a pracovať s kontingenčnými tabuľkami, čo zahŕňa určité možnosti manuálneho filtrovania a použitie rýchlych filtrov vytvorených v počítačovej aplikácii Excel na filtrovanie údajov. V aplikácii Excel Online nemožno vytvárať nové rýchle filtre.

Ak chcete filtrovať údaje kontingenčnej tabuľky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete použiť manuálny filter, kliknite na šípku na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov a potom vyberte požadované možnosti filtrovania.

Možnostiam filtrovania údajov kontingenčnej tabuľky

 • Ak kontingenčná tabuľka obsahuje rýchle filtre, stačí kliknúť na položky, ktoré chcete zobraziť v jednotlivých rýchlych filtroch.

Rýchly filter s vybraté položky

Ak máte počítačovú aplikáciu Excel, môžete pomocou tlačidla Otvoriť v Exceli otvoriť zošit a použiť ďalšie filtre alebo vytvoriť pre kontingenčnú tabuľku nové rýchle filtre tam. Postup:

Kliknite na položku Otvoriť v Exceli a filtrujte údaje v kontingenčnej tabuľke.

Otvoriť s nástrojmi programu Excel

Informácie o najnovších aktualizáciách pre Excel Online nájdete na blogu o Microsoft Exceli.

Ak potrebujete celý balík aplikácií a služieb Office, môžete si ho vyskúšať alebo zakúpiť na lokalite Office.com.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Video: filtrovanie položiek v zostave kontingenčnej tabuľky

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu externých údajov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov vo viacerých tabuľkách

Zoradenie údajov v kontingenčnej tabuľke

Skupina alebo oddelenie údajov v zostave kontingenčnej tabuľky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×