ExpressRoute a QoS v Skype for Business Online

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pripojte sa k službám Office 365 cez vyhradené sieťové pripojenie pomocou služby Azure ExpressRoute for Office 365 a Skypu for Business Online. Vyhradené pripojenie pre aplikácie Skypu for Business poskytuje spoľahlivý a predvídateľný výkon a zároveň ochranu osobných údajov pred verejným internetom. Teraz si môžete zakúpiť lepšie sieťové pripojenie k službám Office 365 a Skypu for Business Online, ktoré zvyšuje predvídateľnosť, spoľahlivosť podnikovej triedy a obsahuje zmluvu o úrovni služieb prevádzky.

Poznámka : K dispozícii je nová verzia kalkulačky šírky pásma, ktorá je k dispozícii v Skype for Business, kalkulačky šírky pásma, Avšak, týchto pokynov v tomto dokumente používa Lync 2010 a 2013 kalkulačky šírky pásma.

Skype for Business Online a ExpressRoute

V spolupráci s partnerom služby ExpressRoute spoločnosti Microsoft sa môžete pripojiť k širokej škále aplikácií služieb Office 365 vrátane Skypu for Business Online v cloude cez vyhradené pripojenie. Možnosti hlasovej komunikácie a videokomunikácie v reálnom čase pre Skype for Business však vyžadujú sieťové služby, ktoré sú špeciálne nakonfigurované na podporu týchto vyťažení služieb Office 365 v reálnom čase. To zahŕňa sieť, ktorá má dostatočnú šírku pásma na objem prenášaných údajov a dokáže podporovať štandard QoS (Quality of Service) na poskytovanie možností práce podnikovej triedy pre používateľov.

Cieľom tohto dokumentu je pomôcť správcom a sieťovým návrhárom porozumieť ako špeciálnej problematike týkajúcej sa podpory komunikácie v reálnom čase, tak aj nástrojom poskytovaným spoločnosťou Microsoft na pomoc pri navrhovaní siete schopnej podporovať tieto požiadavky, a tiež im objasniť proces navrhovania s použitím prípadovej štúdie.

Prvá časť tohto dokumentu vás prevedie prípadovou štúdiou, ktorá vám pri navrhovaní siete pomôže pomocou Kalkulačky šírky pásma pre Lync 2010 a 2013 odhadnúť sieťové požiadavky veľkého nasadenia služby ExpressRoute Skypu for Business zahŕňajúceho viaceré lokality. Druhá časť tohto dokumentu obsahuje popis základných princípov štandardu QoS (Quality of Service), hĺbkový pohľad na konkrétne technické podrobnosti týkajúce sa podpory komunikácie cez Skype for Business v reálnom čase a zoznam konkrétnych typov potrebných sieťových služieb.

Informácie v tomto článku obsahujú technické podrobnosti o štandarde QoS a službe ExpressRoute a objasňujú ich princípy, ozrejmujú konkrétne problematiky, s ktorými sa stretnete, a poskytujú pracovné znalosti o nástrojoch a postupoch, ktoré vám umožnia úspešne nasadiť službu ExpressRoute do siete Skypu for Business.

Začíname

Pri príprave na používanie služby ExpressRoute pre Skype for Business je vhodné oboznámiť sa ako s rôznymi modelmi pripojenia ExpressRoute, tak aj s rôznymi dostupnými partnermi a miestami, a prečítať si informácie o spôsobe kúpy a zriadenia služby ExpressRoute v rámci podniku. Tu je niekoľko zdrojov informácií, ktoré vám pomôžu začať:

Časť 1: Prípadová štúdia – ExpressRoute pre firmu Dewey Law, LLC.

Táto prípadová štúdia pre firmu Dewey Law, LLC. vám ukáže postup na nastavenie siete, objednanie služieb prístupu k sieti a určenie požiadaviek na šírku pásma na podporu služby ExpressRoute pre Skype for Business Online.

Základné informácie Dewy Law LLC. je veľká celoštátna právnická firma so 790 právnymi zástupcami a celkovo 5 580 zamestnancami na 78 rôznych miestach. Firma má sídlo v New Yorku, tri miestne pobočky v Chicagu, San Franciscu a Dallase a 24 veľkých a 50 malých pobočiek rozptýlených po celej krajine. Firma rieši veľké a komplexné prípady, pričom pracovná záťaž je zvyčajne rozdelená medzi dve alebo viaceré pobočky. Dôsledkom tejto sieťovej koncepcie je pomerne veľký objem prenášaných údajov medzi pobočkami.

Keďže Dewy Law LLC. je relatívne mladá firma, právni zástupcovia a členovia personálu dobre ovládajú technológie a pri svojej každodennej práci sú od nich vo veľkej miere závislí.

Distribution of users by locations and positions (Rozdelenie používateľov podľa miest a pozícií)

Headquarters (NY) (Sídlo (New York))

Regional offices (Miestne pobočky) (3)

Large branch offices (Veľké pobočky) (24)

Small branch offices (Malé pobočky) (50)

Executive (Výkonní pracovníci)

20

10

1

1

Partners (Partneri)

150

50

10

5

Associates (Spoločníci)

300

100

20

10

Paralegal (Koncipienti)

400

125

30

15

Executive admins (Výkonní správcovia)

100

35

6

3

IT and general Administrative (IT a všeobecná administratíva)

100

25

3

2

Total per site (Celkovo za lokalitu)

1 070

345

70

36

Total per site class (Celkovo za triedu lokality)

1 070

1,035

1 680

1 800

Nastavenie siete

Na poskytovanie konzistentných a vysokokvalitných služieb v reálnom čase pre firmu Dewey Law LLC. existuje niekoľko základných požiadaviek, ktoré je nutné splniť:

 • Hlasové služby chcú poskytovať aj počas výpadku napájania, takže ich sieťové distribučné prepínače a smerovače musia poskytovať napájanie cez Ethernet (PoE) typu IEEE 802.3af alebo 802.3at.

 • Sieťové prepínače a smerovače tiež musia používať zdroje neprerušovaného napájania (UPS), aby mohli pokračovať v prevádzke počas výpadku napájania.

  Majú Wi-Fi pripojenia k svojim pobočkám s LAN sieťou, preto dôrazne odporúčame, aby používali služby certifikovaného partnera pre Wi-Fi infraštruktúru Skypu for Business z riešení pre Skype for Business.

  Tip :  Odporúčajú sa bezdrôtové prístupové body 802.11n a 802.11ac.

 • Čo je najdôležitejšie, všetky LAN siete vo všetkých pobočkách musia byť nastavené na poskytovanie štandardu QoS (Quality of Service). Týka sa to počítačov, prenosných počítačov a všetkého sieťového hardvéru, ako sú napríklad prepínače a smerovače.

Keď sú vyriešené tieto základné otázky, na poskytovanie podnikových hlasových služieb pre firmu Dewey Law LLC. odporúčame použiť službu protokolu IP s technológiou MPLS (Multi-Protocol Label Switching) od partnera pre sieťové služby, ktorý vytvorí pripojenie k službe Azure ExpressRoute. Technológia MPLS poskytuje službu protokolu IP so zárukami výkonu v oblasti časového sklzu, chvenia a straty paketov. Ak však technológia MPLS nie je k dispozícii, možno použiť aj Ethernet pripojený k niektorému z našich partnerov pre výmenu údajov ExpressRoute.

Poskytovatelia technológie MPLS ponúkajú viaceré úrovne triedy služby, no každý z nich používa iné názvoslovie na ich identifikáciu. Bude potrebné, aby ste s poskytovateľom úzko spolupracovali a mali tak istotu, že rozumie údajom, ktoré ste zadali do Kalkulačky šírky pásma pre Lync 2010 a 2013, ako aj dostupným a odporúčaným možnostiam pre jednotlivé aplikácie služieb Office 365 s vyťažením v reálnom čase.

Existujú dve možnosti spôsobu priradenia údajov z aplikácií Skypu for Business k príslušným triedam služby MPLS:

 • označenie koncového bodu prenosu údajov s použitím kľúča DSCP (DiffServ Control Point),

 • s využitím zoznamu prístupových práv do siete (ACL).

Na implementáciu označenia koncového bodu je nutné nakonfigurovať pre firmu Dewey Law LLC. všetky počítače s Windowsom pripojené do domény tak, aby označili každý paket s príslušným označením kľúča DSCP (DiffServ Control Point), a potom implementovať štandard QoS do všetkých sieťových prepínačov a smerovačov na všetkých ich pracoviskách pobočiek, aby sa zabezpečilo zachovanie označení QoS a predišlo sa ich odstráneniu. Označenia kľúča DSCP na sieťových paketoch informujú poskytovateľa služieb o priorite jednotlivých sieťových paketov. Ďalšie informácie o kľúči DSCP sú uvedené v časti o štandarde QoS v časti 2.

Pri riešení využívajúcom zoznam prístupových práv do siete sú označenia priority kľúča DSCP implementované na smerovači v smere od klienta na server a založené na zdrojovom porte protokolu UDP. Odporúčané rozsahy portov pre jednotlivé aplikácie sú uvedené v časti 2.6.1.1 príručky Plánovanie siete, monitorovanie a riešenie problémov s Lync Serverom. Tento krok je dôležité koordinovať s celkovou implementáciou a návrhom štandardu QoS pre firmu Dewey Law LLC, pričom treba mať na pamäti jednotlivé politiky štandardu QoS a možné nezhody označení paketov.

Každý poskytovateľ sieťových služieb ExpressRoute má triedu služby (QoS), ktorá je vhodná pre hlas a video v reálnom čase. Táto trieda COS sa označuje ako EF (Expedited Forwarding – zrýchlené preposielanie) pre hlas a AF (Assured Forwarding – zaistené preposielanie) pre video. Pri stanovovaní šírky pásma, ktorú zakúpite pre prenos hlasových údajov EF, treba postupovať veľmi opatrne. Dôvodom je, že trieda služby hlasu je veľmi nekompromisná v prípade, že odošlete väčší objem prenášaných hlasových údajov ako je objem, na aký je trieda služby zriadená.

Tip :  Všetky prenášané údaje odoslané v triede služby hlasu, ktoré presahujú záväzok poskytovateľa služby, sa okamžite zahodia, čo bude mať priamy vplyv na kvalitu hlasu.

Pri pohľade na celkový návrh pre firmu Dewey Law LLC. je mimoriadne dôležité presne určiť šírku pásma siete, ktorú firma potrebuje na podporu prenosu hlasových údajov v rámci jej siete, a označiť všetky hlasové pakety (a výhradne hlasové pakety) nastavením kľúča DSCP pre hlas (t. j. DSCP EF 46).

Na implementáciu štandardu QoS do celej podnikovej siete je nutné, aby koncové body alebo smerovače označili každý paket vhodným indikátorom priority vrstvy 3 (t. j. DSCP). Každý prepínač a smerovač pozdĺž celej sieťovej cesty musí mať zapnutú možnosť QoS. Aj jediný sieťový prepínač alebo smerovač s nezapnutou možnosťou QoS môže spôsobiť odstránenie označení QoS na hlasových paketoch alebo videopaketoch prechádzajúcich cez tento prepínač alebo smerovač. Tým sa účinne zakáže štandard QoS vo všetkých prepínačoch a smerovačoch v smere zo servera ku klientovi, čím sa zníži hodnota využívania služby ExpressRoute.

Je tiež potrebné, aby bolo v každom bode definované priradenie priorít štandardu QoS vrstvy 3 a vrstvy 2. Mechanizmy priority vrstvy 2 sú definované v štandarde IEEE 802.1p pre drôtové siete a v štandarde 802.11e/WMM pre Wi-Fi siete. Predovšetkým je nutné, aby sieťový smerovač smerujúci na sieť MPLS poskytovateľa sieťových služieb zachoval nastavenia kľúča DSCP vo všetkých odchádzajúcich paketoch tak, by si zachovali príslušnú triedu služby MPLS.

Tip : Konkrétne podrobnosti o nastavení štandardu QoS nájdete v časti 2.6 dokumentu Plánovanie siete, monitorovanie a riešenie problémov s Lync Serverom. Ďalšie požiadavky na plánovanie siete nájdete aj v téme Plánovanie sieťových požiadaviek pre Skype for Business 2015.

Objednanie služieb prístupu k sieti

Po zavedení predpokladov a mechanizmov siete QoS na podporu služby ExpressRoute je ďalším krokom zadanie objednávky na služby prístupu k sieti ExpressRoute. Pri objednávaní služieb prístupu ExpressRoute pre firmu Dewey Law LLC od partnera spoločnosti Microsoft poskytujúceho sieťové služby bude potrebné uviesť dve veci:

 • Celkovú šírku pásma požadovanú na pripojenie jednotlivých lokalít do služby ExpressRoute a služieb Office 365.

 • Celkovú šírku pásma požadovanú pre jednotlivé triedy služby, ktorá je potrebná na podporu aplikácií Skypu for Business používaných vo firme Dewey Law LLC. Požiadavka na šírku pásma pre triedy služby je daná objemom prenášaných údajov, ktorý očakávate z jednotlivých aplikácií Skypu for Business, ako je hlas, video, okamžité správy, informácie o prítomnosti a zdieľanie obrazovky.

Určenie požiadaviek na šírku pásma pre aplikácie Skypu for Business

Po určení celkovej požadovanej šírky pásma pre firmu Dewey Law LLC. teraz potrebujete zistiť, ako sa má táto celková šírka pásma rozdeliť medzi jednotlivé triedy služby. To zahŕňa napríklad určenie šírky pásma pre jednotlivé aplikácie Skypu for Business.

Na určenie týchto požiadaviek v rámci všetkých jednotlivých lokalít firmy Dewey Law LLC. použijete Kalkulačku šírky pásma pre Lync 2010 a 2013. Táto kalkulačka je excelový nástroj, ktorý umožňuje určiť očakávané používanie jednotlivých aplikácií Skypu for Business vrátane hlasu, videa, konferencií a zdieľania obrazovky. Kalkulačka automaticky vytvorí odhad šírky pásma a požiadaviek CoS pre jednotlivé lokality v sieti firmy. Pri stiahnutí Kalkulačky šírky pásma pre Lync 2010 a 2013 sa stiahne používateľská príručka, v ktorej nájdete podrobnosti o jej používaní.

Na zjednodušenie práce s tabuľkovým hárkom sú jednotlivé bunky v tabuľkovom hárku farebne odlíšené:

 • Zelené Tieto oblasti sú určené na zadávanie všeobecných údajov.

 • Žlté Tieto oblasti sú určené na zadávanie rozšírených údajov. Môžete ich zmeniť, postupujte však pritom opatrne.

 • Červené Tieto oblasti sú určené iba na čítanie a obsahujú zamknuté vstupné hodnoty, ktoré nemožno zmeniť.

 • Sivé Tieto oblasti slúžia len na zobrazenie. Obsahujú výsledky alebo údaje, ktoré pochádzajú z oblastí na zadávanie všeobecných údajov.

Proces navrhovania pre firmu Dewey Law LLC. začína rozdelením jej používateľov do rôznych osobností. Pre každú definovanú osobnosť môžete určiť jej očakávané používanie jednotlivých aplikácií Skypu for Business (None (Žiadne), Low (Nízke), Medium (Stredné), High (Vysoké) alebo niektoré z troch definovaných nastavení Custom (Vlastné)). Tieto výbery sa nachádzajú v hárku Persona (Osobnosť). Pre každú možnosť (Low, Medium alebo High) je zadané konkrétne používanie, predvolené hodnoty pre jednotlivé možnosti však možno zmeniť. Po určení počtu používateľov pre každú osobnosť nachádzajúcu sa v jednotlivých lokalitách môže kalkulačka vypočítať celkovú šírku pásma potrebnú pre jednotlivé lokality.

Môžete tiež určiť používané zvukové kodeky a videokodeky, zadať, či sa používa korekcia chýb vzniknutých pri prenose, a tiež určiť iné systémové parametre, ktoré budú mať vplyv na požiadavky na šírku pásma. Môžete použiť predvolené nastavenia v Kalkulačke šírky pásma pre Lync 2010 a 2013 alebo vybrať iné kodeky a iné systémové parametre. Pre návrh lokality firmy Dewey Law LLC možno použiť predvolené nastavenia. Ak však chcete ktorékoľvek z predvolených nastavení zmeniť, k dispozícii je rozbaľovacia ponuka so všetkými dostupnými možnosťami. Šírky pásma používané jednotlivými možnosťami sú uvedené v hárku Codecs (Kodeky). Ak zmeníte akékoľvek nastavenie, zmena kombinácie šírky pásma a triedy služby (CoS) v každej lokalite sa aktualizuje. Vďaka tejto možnosti môžete otestovať rôzne potenciálne konfigurácie pre firmu a zistiť vplyv daných zmien na požiadavky na šírku pásma pre firmu.

Pre firmu Dewey Law LLC. sme definovali tri osobnosti: Výkonný pracovník/partner, Spoločník/koncipient a IT správcovia. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, ako sme nastavili profily používania rôznych aplikácií Skypu for Business jednotlivými osobnosťami.

Personas and usage profiles (Osobnosti a profily používania) (hárok Persona – stĺpce A až P)

Persona (Osobnosť)

IM/Presence (Okamžité správy/informácie o prítomnosti)

P2P audio (Zvuk P2P)

P2P video (Video P2P)

Conferencing audio (Zvuk konferencií)

Conferencing video (Video konferencií)

Desktop sharing (Zdieľanie pracovnej plochy)

Dial-in conferencing audio (Zvuk telefonických konferencií)

Lync 2010 RTV_Type

Remote Users (Vzdialení používatelia)

Lync 2013 stereo audio (Stereofónny zvuk cez Lync 2013)

Lync 2013 video quality (Kvalita videa cez Lync 2013)

Lync 2013 users behavior for P2P video window (Správanie používateľov v okne P2P videa cez Lync 2013)

Lync 2013 Multi-view usage (Použitie viacerých zobrazení v Lyncu 2013)

Executive/Partner (Výkonný pracovník/partner)

High

Medium

Low

Medium

Medium

Žiadne

Medium

CIF

0%

0%

Best

Typical

Typical

Associate/Paralegal (Spoločník/Koncipienti)

High

Medium

Low

Medium

High

High

Medium

CIF

0%

0%

Medium

Typical

Typical

IT admins (IT správcovia)

High

Medium

Žiadne

Low

Žiadne

Žiadne

Medium

CIF

0%

0%

Medium

Typical

Typical

Informácie z vyššie uvedenej tabuľky Distribution of users by locations and positions (Rozdelenie používateľov podľa miest a pozícií) bude potrebné zadať do hárka Sites (Lokality) v Kalkulačke šírky pásma pre Lync 2010 a 2013. Keďže počet používateľov v miestnych pobočkách je rovnaký, sú definovaní pre jednu lokalitu a bolo zadané, že existujú tri inštancie tejto lokality. Rovnako sa postupovalo pri veľkých a malých pobočkách s 24, resp. 50 používateľmi v daných lokalitách.

Po zadaní nastavení pre jednotlivé osobnosti je potrebné zadať v hárku Sites počet používateľov patriacich pod jednotlivé osobnosti v každej lokalite. Celkový počet používateľov pre všetky lokality sa automaticky aktualizuje. Keďže v lokalite služieb Office 365 nie sú používatelia, je potrebné všetkých zadať do riadkov Branches (Pobočky) hárka. Kalkulačka šírky pásma pre Lync 2010 a 2013 potom vyplní stĺpce Best Effort Class (Trieda maximálneho úsilia), Data Traffic Class (Trieda prenosu údajov) a Real-time traffic class (Trieda prenosu v reálnom čase) v tabuľke WAN BW per QoS traffic class (WAN BW na triedu prenosu QoS). Môžete si to pozrieť v údajoch v nasledujúcej tabuľke.

Tip : Úplný tabuľkový hárok obsahuje aj maximálny počet súbežných relácií jednotlivých aplikácií, tieto stĺpce sme však odstránili v záujme úspory miesta.

Personas by site (Osobnosti podľa lokality) (hárok Sites – stĺpce A, D, I a AI až AX)

Site Name (Názov lokality)

Total Users in Site (Celkový počet používateľov v lokalite)

Total Sites Like This (Celkový počet takýchto lokalít)

User Profile 1 (Používateľský profil 1)

User's of Profile 1 (Používatelia profilu 1)

User Profile 2 (Používateľský profil 2)

User's of Profile 2 (Používatelia profilu 2)

User Profile 3 (Používateľský profil 3)

User's of Profile 3 (Používatelia profilu 3)

Headquarters

1070

1

Executive/Partner

170

Associate/Paralegal

700

IT admins

200

Regional offices

345

3

Executive/Partner

60

Associate/Paralegal

225

IT admin

60

Large branch offices

70

24

Executive/Partner

11

Associate/Paralegal

50

IT admin

9

Small branch offices

36

50

Executive/Partner

6

Associate/Paralegal

25

IT admin

1

Požadovaná šírka pásma na aplikáciu podľa lokality v kB/s (hárok Sites – stĺpce A a BQ až LF)

Site (Lokalita)

Peak SIP/IM bandwidth (Špičková šírka pásma SIP/okamžité správy)

Peak Intersite Peer Audio bandwidth (Špičková šírka pásma pre zvukový prenos pre rovnocenné počítače medzi lokalitami)

Peak Intersite Peer bandwidth (Špičková šírka pásma pre video prenos pre rovnocenné počítače medzi lokalitami)

Peak Audio Conf bandwidth (Špičková šírka pásma pre audiokonferencie)

Peak Video Conf bandwidth (Špičková šírka pásma pre videokonferencie)

Peak WAN Share bandwidth (Špičková šírka pásma pre zdieľanie cez WAN)

Peak WAN bandwidth for PSTN Calls (Špičková šírka pásma WAN pre hovory PSTN)

Headquarters

1070

525.30

560.00

739.50

2640.00

4224.00

2688.30

Regional Offices

345

185.40

560.00

255.00

1320.00

1536.00

896.10

Large Branches

70

92.70

560.00

102.00

600.00

384.00

216.30

Small Branches

36

119.40

560.00

76.50

600.00

384.00

123.60

Pravdepodobne najdôležitejšími stĺpcami v tabuľkovom hárku sú tie, ktoré popisujú šírku pásma siete WAN podľa triedy QoS. Môžete si to pozrieť v nasledujúcej tabuľke. Tieto údaje predstavujú súhrn informácií, ktoré budete musieť poskytnúť poskytovateľovi sieťových služieb na objednanie prístupového pripojenia v jednotlivých lokalitách. Pri počítaní celkovej šírky pásme nezabudnite vynásobiť šírku pásma pre jednotlivé vetvové lokality počtom lokalít rovnakého typu. Ak sa chcete spojiť s partnerom pre sieťové služby ExpressRoute, pozrite si stránku služby Azure ExpressRoute.

Je veľmi dôležité, aby ste neprekročili šírku pásma v hlase alebo triede služby EF. V opačnom prípade sa zahodí náhodná množina paketov, takže namiesto zníženia kvality jedného hovoru alebo skupiny hovorov to môže mať vplyv na všetky prebiehajúce hovory. Je tiež dôležité, aby bol kľúčom DSCP pre triedu služby EF označený len hlas (t. j. DSCP = 46), pretože pri pridaní prenosu iných ako hlasových údajov by mohlo dôjsť k pretečeniu hlasového frontu.

Tip :  Hoci trieda služby EF ponúka záruku najlepšieho výkonu, v prípade prekročenia definovanej šírky pásma sa všetky ďalšie pakety okamžite zahodia.

Aggregate bandwidth per site by QoS traffic class (Agregačná šírka pásma na lokalitu podľa triedy prenosu QoS) – (hárok Sites – stĺpce A a ML až MR)

Site Name (Názov lokality)

Best effort class (DSCP 0) (Trieda maximálneho úsilia (DSCP 0)

Data traffic class (DSCP custom) (Trieda prenosu údajov (DSCP vlastné)

Real-time traffic class (DSCP 34, AF41) (Trieda prenosu v reálnom čase (DSCP 34, AF41))

Priority traffic class (DSCP 46, EF) (Trieda prioritného prenosu (DSCP 46, EF))

Headquarters

0.00

5764.80

3200.00

3953.10

Regional Offices

0.00

2033.60

1880.00

1336.50

Large Branches

0.00

486.40

1160.00

411.00

Small Branches

0.00

438.40

1160.00

319.50

Realizácia plánu

Celkovú šírku pásma, ktoré bude prechádzať cez sieť WAN, a šírku pásma, ktoré bude prechádzať cez okruh ExpressRoute, možno vypočítať pomocou odhadu šírky siete na aplikáciu podľa lokality z vyššie uvedenej tabuľky. Prenos prechádzajúci cez okruh ExpressRoute nezahŕňa šírku pásma pre rovnocenné počítače medzi lokalitami.

Site (Lokalita)

Peak SIP/IM bandwidth (Špičková šírka pásma SIP/okamžité správy)

Peak Audio Conf bandwidth (Špičková šírka pásma pre audiokonferencie)

Peak Video Conf bandwidth (Špičková šírka pásma pre videokonferencie)

Peak WAN Share bandwidth (Špičková šírka pásma pre zdieľanie cez WAN)

Peak WAN bandwidth for PSTN Calls (Špičková šírka pásma WAN pre hovory PSTN)

Total ExpressRoute traffic per site class (i.e., total time # of sites) (Celkové zaťaženie okruhu ExpressRoute pre triedu lokality, napr. celkový čas pre počet lokalít)

Headquarters

1 070

739.50

2640.00

4224.00

2688.30

11361.80

Regional Offices

345

255.00

1320.00

1536.00

896.10

8704.20

Large Branches

70

102.00

600.00

384.00

216.30

32935.20

Small Branches

36

76.50

600.00

384.00

123.60

61005.00

Znamená to, že prenos cez Skype for Business Online, ktorý bude prechádzať expresnou trasou, bude približne 114 MB/s, takže spoločnosť Dewey bude potrebovať predplatné s minimálne 200 MB/s pre službu ExpressRoute. Zakúpiť možno viacero okruhov ExpressRoute v rozličných peeringových umiestneniach služby ExpressRoute. Toto by sa odporúčalo v prípade, že by sa lokality spoločnosti Dewey nachádzali v rozličných geografických oblastiach, alebo že by sa potrebovala poskytnúť odolnosť proti zlyhaniu pre prípady zlyhania pripojenia k okruhu ExpressRoute. Ak si okruhy ExpressRoute zakúpite v rozličných oblastiach Azure, celosvetové pripojenie cez službu ExpressRoute si bude vyžadovať prémiový doplnok služby ExpressRoute.

Keď máte stanovenú celkovú požadovanú šírku pásma a číselné údaje o šírke pásma tried služby, môžete zadať objednávky u vybratých poskytovateľov sieťových služieb. Nezabudnite zahrnúť odhady prenosov ďalších aplikácií a služieb. Pre ďalšie služby Office 365 vrátane kalkulačky šírky pásma pre Exchange a OneDrive ponúkame pomoc s plánovaním siete. Predplatné na šírku pásma pre poskytovateľa sieťových služieb bude vyššie, pretože bude potrebné zahrnúť prenos medzi lokalitami. Kalkulačka šírky pásma pre Lync 2010 a 2013 poskytuje len odhad očakávaného prenosu, preto sa odporúča overiť schopnosť siete zvládnuť takýto objem alebo prenos tým, že sa vykoná záťažový test.

Tip : Záťažové testovanie siete sa dôrazne odporúča vykonať vtedy, keď vykonávate predbežné hodnotenie siete.

Záťažový test zahŕňa vytvorenie a konfiguráciu infraštruktúry a jej následné spustenie s očakávaným objemom simulovaného prenosu údajov pri sledovaní výkonu. Odhady prenosu údajov môžu byť v niektorých oblastiach nepresné, no minimálne si môžete byť istí, že infraštruktúra dokáže podporovať objem prenosu údajov predpokladaný Kalkulačkou šírky pásma pre Lync 2010 a 2013. Záťažový test sa odporúča spustiť minimálne na niekoľko dní, spustenie na dlhšie časové obdobia vám však môže pomôcť spresniť čísla. Predĺženie obdobia záťažového testu však treba posúdiť so zreteľom na náklady na sieťové služby, za ktoré platíte a ktoré neslúžia na prenos údajov v skutočnej používateľskej sieti. Spoločnosť Microsoft v rámci svojho programu IT Pro Tools certifikovala viacerých dodávateľov na poskytovanie nástrojov na správu siete a operácie vrátane nástrojov na zaťaženie siete v rámci predbežného hodnotenia. Skype for Business tiež poskytuje systémových integrátorov (SI), ktorí môžu použiť certifikované nástroje IT Pro Tools a vykonať pre vás hodnotenie siete. Ďalšie informácie nájdete na lokalite Riešenia pre Skype for Business: IT Pro Tools.

Záťažové testovanie poskytuje určité uistenie, že sieť dokáže podporovať objem prenosu údajov, ktorý bude potrebný, no v skutočnosti môže byť Kalkulačka šírky pásma pre Lync 2010 a 2013 nepresná z mnohých rôznych dôvodov. Mali by ste tiež zvážiť pokračovanie v sledovaní sietí lokalít vykonávaním priebežného hodnotenia sietí po nasadení, aby ste sa presvedčili, že šírka pásma je dostatočná a že mechanizmy QoS pracujú správne. Je dôležité pokračovať v sledovaní výkonu siete s postupným nárastom počtu skutočných používateľov online.

Časť 2: Štandard QoS služby ExpressRoute pre Skype for Business

Služba ExpressRoute spoločnosti Microsoft poskytuje vyhradené pripojenie ku cloudu platformy Azure, komunikačné služby vyťažení služieb Office 365 v reálnom čase však budú vyžadovať sieťové služby, ktoré majú dostatočnú šírku pásma na objem prenášaných údajov a dokážu podporovať štandard QoS (Quality of Service) na poskytovanie podnikových možností práce pre používateľov. Pripojenie podporujúce štandard QoS musí byť nakonfigurované v rámci celého systému (počítače, sieťové prepínače a smerovače do cloudu), pretože kvalitu celého hovoru môže znížiť akákoľvek súčasť na ceste, ktorá nepodporuje štandard QoS.

Cieľom tejto časti je pomôcť vám pochopiť problematiku podpory prenosu údajov v reálnom čase v IP sieti a konfigurácie a podpory úspešného nasadenia služby ExpressRoute pre vyťaženia služieb Office 365 v reálnom čase s použitím partnera spoločnosti Microsoft poskytujúceho službu ExpressRoute Exchange alebo poskytujúceho sieťové služby.

QoS prijatím zo sietí výlučne cez ExpressRoute siete obvody a sa použije v rámci siete Microsoft Skype for Business prenosy. V súčasnosti častí niektoré odchádzajúce pripojenia od spoločnosti Microsoft má chýbajúce DSCP hodnôt pre Skype for Business. Kým odchádzajúce prenosy je plne označený DSCP hodnôt, ktoré sa odporúča, postupujte podľa pokynov na pridanie QoS označenia na prenos údajov na vašej siete hranicu, ako je popísané v časti Počas implementácie QoS pomocou siete prístup ovládací prvok zoznamu Prístupových v tomto článku.

Problém reálneho času

Poskytovanie hlasových služieb a videoslužieb podnikovej triedy kladie zvláštne nároky na IP sieť. Prenos údajov v reálnom čase používa protokol RTP (Real-time Transport Protocol), ktorý sa prenáša pomocou protokolu UDP (User Datagram Protocol). Na rozdiel od protokolu TCP (Transmission Control Protocol), ktorý počíta a testuje chyby všetkých správ a obsahuje ďalšie mechanizmy na zistenie a opätovný prenos chybných správ, protokol UDP neposkytuje takýto druh spoľahlivosti. V prípade poškodenia správ chybami alebo ich straty z dôvodu pretečenia medzipamäte sa tieto správy stratia. Protokol UDP bol vybratý na použitie s protokolom RTP, pretože prenos údajov v reálnom čase sa vyznačuje tým, že stratené správy by sa aj v prípade opätovného odoslania doručili príliš neskoro na to, aby mali pozitívny vplyv na tok hlasovej správy.

Poznajúc vplyv stratených paketov hlasových údajov, návrhári našli dva prístupy na zlepšenie výkonu prenosu zvuku a videa cez IP:

 • Zvýšenie odolnosti kódovania a dekódovania hlasu pri strate paketov. Možno to dosiahnuť opravou určitého percenta vzniknutých chýb s použitím možnosti korekcie chýb vzniknutých pri prenose (FEC), ktorá je obsiahnutá v protokole Office 365 Real Time Transport, alebo navrhnutím systémov na dekódovanie hlasu, ktoré sa pokúšajú maskovať účinok stratených paketov, čo je charakteristická vlastnosť kodekov spoločnosti Microsoft.

 • Použitie služieb prenosu používajúcich mechanizmy kvality služby na zaručenie výkonu siete v súvislosti s časovým sklzom, stratou paketov, chvením a zmenami v časovom sklze medzi paketmi.

Odolné kódovanie hlasu rieši len problém so stratou paketov a preto je dôležité, aby sieť používaná na prenos hlasu a videa v reálnom čase disponovala mechanizmami, ktoré minimalizujú časový sklz a chvenie. Ak sa stratí príliš veľa paketov, aj pri použití odolného kódovania nebude mať prijímajúca stanica dostatok informácií na opätovné vytvorenie rozpoznateľnej verzie hlasového signálu. Percento stratených paketov, ktoré má za následok badateľné zníženie kvality hlasu, sa líši v závislosti od použitého spôsobu kódovania hlasu. Vo všetkých prípadoch je však strata reťazca za sebou idúcich paketov veľmi problematická.

Minimalizovanie časového sklzu je dôležité, pretože nadmerný časový sklz môže mať vplyv na tok konverzácie a spôsobiť nepríjemnosti pre hovoriace osoby. Najvhodnejšie postupy hovoria, že časový sklz hlasu v rámci celého systému (označovaný ako časový sklz od úst po ucho) musí byť pod 150 milisekúnd (ms). Pod tým sa nemyslí spiatočný, ale jednosmerný časový sklz. Tento časový sklz sa samozrejme predlžuje na dlhších prenosových linkách prechádzajúcich cez oceány vzhľadom na časový sklz distribúcie alebo čas potrebný na fyzickú cestu signálu po kábli.

Keď časový sklz na jednosmernej ceste presiahne 150 ms, má to zvláštny efekt na hovoriacu osobu. Dôjde k psychologickému javu, pri ktorom sa vypnú hodiny v mozgu hovoriacej osoby, v dôsledku čoho si táto osoba myslí, že príjemca ju nepočul, a zopakuje naposledy vyslovené slová. Tie sa dostanú do kolízie s oneskorenou odpoveďou prichádzajúcou z opačnej strany. Tento jav rozpoznáte, ak ste niekedy komunikovali cez satelitný kanál. Pri komunikácii cez satelitný kanál je jednosmerný časový sklz zhruba 250 ms, čo je hodnota vysoko prevyšujúca prípustný časový sklz.

Odporúčané parametre siete pre podnikové hlasové služby

Parameter

Odporúčaná hodnota

Chvenie času príchodu paketov (priemer)

≤ 5 ms

Chvenie času príchodu paketov (maximum)

≤ 40 ms

Výskyt straty paketov (priemer)

0 % prichádzajúcich

Časové oneskorenie siete jedným smerom

≤ 100 ms (malo by zahŕňať kontroly časového sklzu v porovnaní s geografickou vzdialenosťou)

Služba ExpressRoute ako súčasť hlasovej siete na podnikovej úrovni

Služba ExpressRoute ponúka vyhradenú linku prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb alebo poskytovateľa služby Exchange v rámci jednej z troch možností pripojenia:

 • cloudové exchangeové spoločné umiestnenie,

 • ethernetové pripojenie s nemennými bodmi pripojenia,

 • pripojenie typu Any-to-Any (IPVPN).

Získa sa tým výhoda vysokej dostupnosti (so spoľahlivosťou prevádzky až 99,9%) a spoľahlivé smerovanie, ktoré je bezpečné (žiaden internetový tranzit), neovplyvňované odchýlkami v internetovom prenose a dodržiavajúce princípy štandardu QoS o stanovovaní priorít prenosu (viac o QoS nižšie). Služba ExpressRoute a dobre naplánované pripojenie WAN vám môžu poskytnúť hlasovú sieť na podnikovej úrovni.

Službu ExpressRoute možno používať na prenos údajov z pracovísk do údajových centier (v prípade hybridnej topológie), ktoré sú pripojené k okruhu. Údaje od používateľov pracujúcich mimo pracoviska (napríklad z domu alebo počas pracovnej cesty atď.) nebudú využívať okruh ExpressRoute, pokým používatelia nebudú pripojení prostredníctvom siete VPN, a nebude ich potrebné zahŕňať do odhadov šírky pásma na určenie veľkosti okruhu ExpressRoute. Ak ste nadnárodným zákazníkom, môžete si okruhy ExpressRoute zakúpiť v jednotlivých oblastiach a využiť komunitné značky BGP pre pravidlá smerovania, aby sa prenos smeroval do preferovaného okruhu ExpressRoute (zvyčajne ním je ten, ktorý je k vám najbližšie), pričom ostatné okruhy poskytujú redundanciu v prípade výpadku ovplyvňujúceho jeden okruh.

Ak služba ExpressRoute nie je riešením

Nie je možné prepojiť všetky lokality ExpressRoute, buď z dôvodu nákladov nemožnosti plniť ExpressRoute predpoklady alebo obmedzenia svoje aktuálne NSP. Ak ste, kto nie je možné použiť ExpressRoute stále odporúčame vám postupujte podľa pokynov pod označením QoS v rámci siete a plánovanie zmlúv u svojho NSP zabezpečiť dostatočnú šírku pásma aj podpora pre prenosy priorít na základe QoS.

Okrem toho, ak majú kancelárie vo viacerých oblastiach, ale nemáte ExpressRoute obvody vo všetkých oblastiach používala oblasť BGP komunity značky pri konfigurovaní smerovanie prenosu do a z satelitných úradov tak, aby sa zabránilo nepotrebné dlhé trate, dopravné. Príklad spoločnosť, ktorá má cez Skype for Business Online organizácie hosťované v USA, ale pobočky v Európe a spoločnosť má len jedného ExpressRoute obvodu v Silicon Valley. Väčšina Skypu for Business Online prenosy budú smerované do údajového centra, kde je hostiteľom organizácie (napríklad konferenčné hovory s ostatnými používateľmi v rámci spoločnosti), pomocou ExpressRoute obvod môže byť prednostné väčšina prenosov. Ak používateľ v Európe pripojenie konferenčného hovoru hosťovaných inej spoločnosti, ktorého organizácia je umiestnený v Európe, miesto určenia pre médií v tejto výzve by však Európska údajového centra kde sa nachádza druhá spoločnosť. Smerovanie prenosu cez ExpressRoute okruh v Silicon Valley bude menej priama cesta, ako by bolo možné cez Internet. V takomto prípade môžete konfigurovať smerovačom v rámci siete (napríklad v Európskej kancelárie) a kontrola komunity značky pri uskutočňovania pravidiel smerovania a smerovanie cez Internet skôr než Silicon Valley ExpressRoute obvod pre prenos, ktorý má Európska oblasť značky.

Základné princípy štandardu QoS (Quality of Service) a triedy služby (CoS)

V rámci IP popisuje štandard Quality of Service (QoS) všetky mechanizmy, ktoré sa používajú na uprednostnenie spracovania niektorých paketov pred inými. Podľa definície Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) zahŕňa štandard QoS všetky kvalitatívne aspekty pripojenia vrátane časového sklzu, straty, pomeru signálu k šumu, presluchu, ozveny, prerušení, frekvenčnej odozvy, hladín hlasitosti atď. Koncept označovaný v rámci paketových sietí ako QoS je správnejšie nazvať ako trieda služby (CoS), ktorá sa zameriava na zlepšenie výkonu v oblasti časového sklzu, chvenia a straty paketov. Budeme však naďalej používať termín QoS, pretože je viac zaužívaný.

Na poskytovanie štandardu QoS v IP sieti sú nevyhnutné dve hlavné súčasti:

 • Vyhradenie definovanej šírky pásma na každej linke pre prenos v reálnom čase. Ak táto šírka pásma kedykoľvek nie je potrebná na prenos v reálnom čase, možno ju použiť na iný prenos. Všeobecným pravidlom je, že na prenos hlasových údajov by nemalo byť priradených viac ako 30 % kapacity akejkoľvek linky.

 • Označenie paketov indikátorom priority v hlavičke, ktorý informuje prepínače a smerovače na ceste o priorite, ktorú treba priradiť paketu.

Paket sa po prijatí v prepínači alebo smerovači premiestni do výstupného frontu na nasledujúci úsek alebo skok. Existujú rôzne výstupné fronty pre rôzne úrovne priority. Prepínač alebo smerovač používa algoritmus, ktorý spracováva front s vysokou prioritou častejšie ako fronty s nižšími prioritami.

Výzva sú rôznymi metódami QoS, ktoré vykonávajú vrstvy 2 (teda vrstva Ethernet alebo Wi-Fi) a Layer 3 (teda vrstve IP). Tieto rôzne implementácie QoS môže byť potrebné nastaviť v každej prepínač a smerovač v sieti, ako aj rozhranie medzi siete a sieťových služieb siete.

Údaje z jednotlivých aplikácií Skypu for Business možno priradiť k príslušným triedam služby dvoma spôsobmi:

 • označenie koncového bodu prenosu údajov s použitím kľúča DSCP (Differentiated Services Control Point),

 • s využitím zoznamu prístupových práv do siete (ACL).

Označenie koncového bodu prenosu údajov s použitím kľúča DSCP (Differentiated Services Control Point)

Služby Differentiated Services (DiffServ) sa označujú ako „hrubozrnný“ mechanizmus na klasifikáciu a správu sieťového prenosu a poskytovanie štandardu QoS v IP sieťach. Smerovače a iné zariadenia, ktoré implementujú funkcie vrstvy 3, používajú kľúč DSCP (DiffServ Control Point) na definovanie priority paketu. Štandard QoS sa implementuje vložením 6-bitovej hodnoty kľúča DSCP do poľa Differentiated Services (predtým pole Type of Service) v IP hlavičke. 6 bitov umožňuje použiť 64 rôznych úrovní priority. Úrovne priority sú zvyčajne definované tak, ako je uvedené v tejto tabuľke.

Odporúčané nastavenia kľúča DSCP

Trieda prenosu

Spracovanie (označenie DSCP)

Vyťaženie Skypu for Business

Hlas

EF (46)

Hlasové služby Skypu for Business a Lyncu

Interaktívne

AF41 (34)

Video

AF21 (18)

Zdieľanie aplikácií

Predvolené

AF11 (10)

Prenos súborov

CS0 (0)

Čokoľvek iné

Hlavička IP verzie 4

Hlavička protokolu IPv4

QoS vrstvy 2: IEEE 802.1p/Wi-Fi Multi-Media (IEEE 802.11e)

Zatiaľ čo DSCP je štandardný mechanizmus na implementáciu štandardu QoS vo vrstve 3, pre drôtové (t. j. Ethernet) a bezdrôtové (t. j. Wi-Fi) siete existujú iné mechanizmy QoS vrstvy 2. Mechanizmus QoS pre drôtové siete je definovaný v štandarde IEEE 802.1p a mechanizmus WLAN QoS je definovaný v štandarde IEEE 802.11e. Organizácia Wi-Fi Alliance ho označuje ako Wi-Fi Multi-Media Certified (WMM Certified).

Štandard IEEE 802.1p používa 3-bitový bod PCP (Priority Code Point – bod kódu priority) na určenie priority správy. Bod PCP je súčasťou 32-bitového poľa ethernetovej hlavičky, ktorá obsahuje aj identifikátor VLAN. Definície hodnôt PCP sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Hodnoty PCP štandardu IEEE 802.1p

Hodnota PCP

Priorita

Skratka

Typy prenosu

7

7

NC

Riadenie siete

6

6

IC

Riadenie prepojenia sietí

5

5

VO

Hlas

4

4

VI

Video

3

3

CA

Kritické aplikácie

2

2

EE

Vysoké úsilie

0

1

BE

Maximálne úsilie

1

0

BK

Pozadie

Štandard IEEE 802.1p sa implementuje veľmi podobným spôsobom ako DSCP a uplatňuje sa pri ňom zoraďovanie prenosu do rôznych frontov podľa jednotlivých úrovní priority. Pri sieťach WLAN, ktoré sú charakteristické zdieľanými médiami, sa však vyžaduje odlišný prístup. Zatiaľ čo prístupový bod a klient si zachovajú samostatné výstupné fronty pre jednotlivé úrovne priority, rozdiely sú aj v spôsobe odosielania snímok v rádiovom kanáli.

Vo Wi-Fi sieti zdieľajú všetci klienti priradení k prístupovému bodu jeden kanál s polovičným duplexom (to znamená, že naraz môže odosielať len jedna klientska stanica alebo prístupový bod). V záujme minimalizovania možných kolízií v rádiovom kanáli počká stanica pred odoslaním snímky definované časové obdobie (označované ako rozstup medzi snímkami), kým je kanál nečinný. Ak sa stanica chystá odosielať a kanál je zaneprázdnený, stanica stiahne odosielanie na náhodné časové obdobie. Ak po odoslaní snímky odosielateľ nedostane potvrdzujúcu správu od príjemcu, stanica predpokladá výskyt kolízie alebo iného zlyhania, uskutoční krok späť o náhodný interval a potom sa pokúsi o prístup k rádiovému kanálu s cieľom opätovného odoslania. Interval stiahnutia je náhodný, aby sa znížila pravdepodobnosť opätovnej kolízie rovnakých dvoch staníc.

Na stanovenie priority pre prístup k rádiovému kanálu definuje štandard IEEE 802.11e/WMM rôzne intervaly čakania pred prenosom, tzv. intervaly AFIS (Arbitrated Inter-Frame Spacings – urovnávacie rozstupy medzi snímkami), a rôzne rozsahy stiahnutia pre jednotlivé triedy prenosu. Sú definované štyri úrovne priority, ktoré sa označujú ako kategórie prístupu.

Priorita sa udeľuje priradením kratších hodnôt AFIS snímkam s vyššou prioritou. To znamená, že ak jedna stanica čaká na odoslanie hlasovej snímky a druhá čaká na odoslanie dátovej snímky, hlasová snímka sa vždy odošle prvá. Po formálnej stránke sa hlasovým snímkam a videosnímkam priraďuje rovnaká hodnota AFIS, no rozsah intervalov stiahnutia pre videosnímky je väčší. Hoci teda môže na prvý pokus dôjsť ku kolízii hlasovej snímky a videosnímky, hlasová snímka sa vždy opätovne prenesie skôr. V nasledujúcej tabuľke je znázornená korelácia medzi štandardmi IEEE 802.1p a IEEE 802.11e:

Mapovanie štandardu IEEE 802.11e/Wi-Fi Multi-Media (WMM) k štandardu 802.1P

Kategória prístupu WMM

WMM popis

Hodnota PCP štandardu 802.1P

Označenie štandardu 802.1P

1 (AC_VO)

Hlas

7 (111)

NC

6 (110)

VO

2 (AC_VI)

Video

5 (101)

VI

4 (100)

CL

3 (AC_BE)

Maximálne úsilie Údaje

3 (011)

EE

0 (000)

BE

4 (AC_BK)

Pozadie Údaje

1 (001)

BK

2 (010)

---

V nasledujúcej tabuľke je uvedené odporúčané priradenie priorít vrstvy 3 k vrstve 2:

Odporúčané priradenie priorít vrstvy 3 k vrstve 2

Označenia vrstvy 3

Vrstva 2 (hodnota PCP)

Wi-Fi (kategória prístupu)

Riadenie siete

Správanie v závislosti od skoku (PHB) – selektor triedy (CS) 6

6

1 (AC_VO)

Hodnota DSCP – 48

Hlas

Správanie v závislosti od skoku (PHB) – zrýchlené preposielanie (EF)

5

1 (AC_VO)

Hodnota DSCP – 46

Videokonferencie

Správanie v závislosti od skoku (PHB) – zaistené preposielanie (AF) 41

4

2 (AC_VI)

Hodnota DSCP – 34

Signalizácia hovoru

Správanie v závislosti od skoku (PHB) – selektor triedy (CS) 3

3

2 (AC_VI)

Hodnota DSCP – 24

Údaje s krátkym časovým oneskorením

Správanie v závislosti od skoku (PHB) – zaistené preposielanie (AF) 21

2

3 (AC_BE)

Hodnota DSCP – 18

Údaje s vysokou priepustnosťou

Správanie v závislosti od skoku (PHB) – zaistené preposielanie (AF) 11

1

3 (AC_BE)

Hodnota DSCP – 10

Maximálne úsilie

Správanie v závislosti od skoku (PHB) – 0

0

4 (AC_BK)

Hodnota DSCP – 0

Je dôležité poznamenať, že kódovanie priority pre IEEE 802.1p a WMM sa nezhoduje. Hodnota PCP štandardu 802.1p pre hlas je 5, avšak pri štandardnom zhodnom mapovaní k štandardu WMM sa hodnota PCP 5 prevedie na kategóriu prístupu 2, čo pri štandarde WMM predstavuje kategóriu prístupu pre video (AC_VI). Ak je to možné, toto mapovanie je potrebné prepísať tak, aby sa hodnota PCP 5 previedla na kategóriu prístupu 1, alebo sa jednoducho vyhnúť použitiu hlasu a videa v rovnakej Wi-Fi sieti dovtedy, kým združenie Wi-Fi Alliance nevyrieši tento problém. Ďalšie informácie o Wi-Fi nájdete v téme Položky katalógu Wi-Fi

Implementácia štandardu QoS s použitím zoznamu prístupových práv do siete (ACL)

Alternatívnou metódou na implementáciu štandardu QoS v konfigurácii služby ExpressRoute je použitie zoznamu prístupových práv do siete (ACL). Pri tomto prístupe môže označovanie vykonávať smerovač v smere od klienta na server na základe zdrojového portu UDP namiesto vkladania príslušného označenia DSCP do hlavičiek jednotlivých paketov koncovými bodmi. Všetky prepínače a smerovače musia byť aj pri tomto prístupe nakonfigurované na podporu štandardu QoS, aby sa zabezpečilo zachovanie nastavení kľúča DSCP. Predovšetkým je nutné, aby smerovač pripojený k sieti poskytovateľa služieb zachoval kľúč DSCP v hlavičke každého paketu, keďže toto nastavenie kľúča DSCP je v podstate vaším pokynom na požadovaný spôsob spracovania daného paketu pre poskytovateľa sieťových služieb.

Odporúčané rozsahy portov pre jednotlivé aplikácie Skypu for Business sú uvedené v časti 2.6.1.1 príručky Plánovanie siete, monitorovanie a riešenie problémov s Lync Serverom. Tento postup je dôležité koordinovať s celkovým prístupom organizácie k štandardu QoS a mali by ste venovať pozornosť rôznym politikám štandardu QoS a možným nezhodám v zmenách označení paketov.

Hlavným dôvodom použitia sieťových služieb QoS a MPLS je zabezpečiť pre používateľov kvalitný zvuk a video v reálnom čase, tieto isté možnosti však možno uplatniť aj na dátové aplikácie. Namiesto považovania všetkých aplikácií za rovnocenné môžu siete MPLS umožniť organizáciám priradiť niektorým dátovým aplikáciám vyššiu prioritu ako ostatným. S použitím technológie MPLS možno aplikáciám v reálnom čase, napríklad transakciám s kreditnou kartou alebo zdieľaniu obrazovky, priradiť vyššiu prioritu ako aplikáciám menej citlivým na čas, ako je napríklad e-mail.

Informácie o typoch služieb siete IP – základný protokol IP a MPLS

Pôvodné preposielanie paketov protokolu IP fungovalo na princípe tzv. maximálneho úsilia. To znamenalo, že smerovače preposielajúce tieto pakety protokolu IP sa maximálne usilovali o ich doručenie na cieľové miesto, neexistovala však absolútne žiadna záruka v súvislosti s časom alebo úspešnosťou ich príchodu na cieľové miesto. Takýmto spôsobom dnes fungujú základné internetové služby vrátane vášho internetového pripojenia v domácnosti. Koncepcia spočívala v tom, že ak sa pre konkrétnu aplikáciu vyžadovala spoľahlivosť, poskytovala by sa na vyššej úrovni v zásobníku protokolu. Spoľahlivým mechanizmom doručovania je protokol TCP (Transmission Control Protocol). Protokol UDP (User Datagram Protocol), ktorý sa používa pre hlas a video v reálnom čase, je nespoľahlivým mechanizmom (t. j. uplatňuje princíp maximálneho úsilia).

Technológia MPLS (Multi-Protocol Label Switching) bola vyvinutá s cieľom poskytnúť poskytovateľom sieťových služieb možnosť ponúkať službu protokolu IP so zárukami výkonu v oblasti časového sklzu, chvenia a straty paketov. V záujme plnenia týchto záruk výkonu odstraňuje technológia MPLS určitú časť nepredvídateľnosti z tradičného protokolu IP. Prvou vecou je, že namiesto cestovania každého paketu cez jednotlivé smerovače na cieľové miesto (čo môže mať za následok to, že každý paket sa dostane zo zdroja do cieľa po inej trase) smeruje technológia MPLS všetky pakety na pripojenie s tzv. virtuálnym okruhom s fixnou trasou, ktorá sa označuje ako LSP (Label Switched Path). V prípade zlyhania niektorej z liniek na tejto trase sa všetky trasy LSP používajúce túto linku rýchlo presmerujú.

Pri odoslaní paketu do siete MPLS pripojí okrajový smerovač poskytovateľa sieťových služieb k tomuto paketu ďalšiu hlavičku obsahujúcu označenie, ktoré slúži na preposlanie paketu po príslušnej trase LSP. Toto označenie odstráni okrajový smerovač na opačnej strane siete MPLS.

Popri zjednodušení procesu preposielania je ďalšou výhodou poskytovanou technológiou MPLS to, že riadiaci systém siete vie, ktoré pripojenia sa prenášajú po jednotlivých linkách v sieti. Riadením spôsobu smerovania prenosu cez sieť môže operátor zaručiť poskytovanie štandardu QoS na jednotlivých cestách. To znamená, že na rozdiel od výkonu tradičného alebo základného protokolu IP založeného na princípe maximálneho úsilia dokážu operátori MPLS poskytovať službu protokolu IP s predvídateľným výkonom. Vďaka trase LSP je technológia MPLS vo svojej podstate bezpečnejšia ako tradičné internetové služby. Pri použití základnej služby protokolu IP preto môžeme len dúfať, že sieť bude mať dostatočný výkon na poskytnutie kvalitného zvuku, a túto pravdepodobnosť zvýšiť s použitím funkcií ako FEC a odolnejšieho kódovania hlasu, pri použití technológie MPLS si však tým môžeme byť istí.

Poskytovatelia technológie MPLS ponúkajú viaceré stupne triedy služby, no používajú žiaľ rôzne názvoslovie na ich identifikáciu. Bude potrebné, aby ste s poskytovateľom úzko spolupracovali a mali tak istotu, že rozumie výstupom z Kalkulačky šírky pásma pre Lync 2010 a 2013 a odporúčaným možnostiam pre jednotlivé aplikácie služieb Office 365 s vyťažením v reálnom čase.

Záver

Skype for Business zdokonaľuje spôsob realizácie podnikovej komunikácie. Namiesto toho, aby ste používali telefón pripojený k pobočkovej ústredni, samostatný systém na videokonferencie, osobitnú platformu pre e-mail, externú službu pre audiokonferencie a určitý prostriedok na odosielanie okamžitých správ a prítomnosť, Skype for Business dokáže všetky tieto možnosti zjednotiť do jedného používateľského rozhrania.

Na poskytovanie konzistentných podnikových služieb hlasu a videa v reálnom čase sa vyžaduje ucelená sieťová infraštruktúra, ktorá dokáže poskytovať štandard QoS. Táto infraštruktúra musí zahŕňať služby sietí LAN aj WAN. Spoločnosť Microsoft poskytuje nástroje, ako je napríklad Kalkulačka šírky pásma pre Lync 2010 a 2013, pomocou ktorých možno odhadnúť kapacitu siete, ktorú budete potrebovať pre jednotlivé služby. Existujú tiež partneri v programe IT Pro Tools Riešenia pre Skype for Business: IT Pro Tools, ktorí ponúkajú nástroje na predbežné hodnotenie sieťovej infraštruktúry a podporujú sledovanie, vytváranie zostáv a riešenie problémov. Bez použitia správne dimenzovanej a nakonfigurovanej sieťovej infraštruktúry riskujete, že budete mať nasadenie Skypu for Business so službou ExpressRoute, ktoré nebude napĺňať očakávania vášho používateľa v oblasti kvality a konzistentnosti.

Účinné podnikové nástroje musia poskytovať spoľahlivý a konzistentný výkon a ponúkať možnosti práce, ktoré povzbudzujú používateľov v osvojovaní týchto nástrojov. Z hľadiska sietí to znamená, že je potrebné mať sieťovú infraštruktúru, ktorá zahŕňa ako lokálnu sieť a sieť WAN, tak aj pevnú a mobilnú sieť, a umožňuje realizáciu tohto riešenia. Naplánovať, navrhnúť, implementovať a udržiavať takúto infraštruktúru nie je vždy jednoduché. Hardvér, nástroje a sieťové služby na realizáciu tohto riešenia sú dnes k dispozícii, je však zodpovednosťou IT odborníka dohliadnuť na to, aby boli navrhnuté, implementované a udržiavané tak, aby používatelia zaručene získali súpravu služieb na komunikáciu a spoluprácu umožňujúcich účinnú a efektívnu prácu a aby organizácia mohla maximálne využiť výhody poskytované touto technológiou.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Dokumentácia pre ExpressRoute

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×