Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre Microsoft Excel. Patria sem klávesové skratky, ktoré používate na prístup k pásu s nástrojmi.

Kliknite na jednu z nasledujúcich kariet a pozrite si pokyny k vašej verzii Excelu (prvé témy sa týkajú Excelu pre Windows, potom nasledujú témy pre Mac).

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre Excel 2016. Patria sem klávesové skratky, ktoré používate na prístup k pásu s nástrojmi.

Tip : Ak chcete mať tieto informácie poruke pri práci, môžete si túto tému vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + P.

Poznámka : Ak akcia, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete ju vytvoriť zaznamenaním makra.

Dôležité : 

 • Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Budú staré skratky aj naďalej fungovať?

Klávesové skratky, ktoré sa začínajú klávesom Ctrl, fungujú aj v programe Excel 2016. Kombinácia klávesov Ctrl + C napríklad stále slúži na kopírovanie do schránky a kombinácia klávesov Ctrl + V na prilepenie zo schránky.

Funguje tiež väčšina starých skratiek typu Alt + skratky z ponuky. Musíte však poznať celú skratku spamäti – na obrazovke nie sú k dispozícii žiadne pripomenutia, ktoré písmená je potrebné stlačiť. Skúste napríklad stlačiť kláves Alt a potom jeden z klávesov v rámci starej ponuky E (Upraviť), V (Zobraziť), I (Vložiť) a podobne. Zobrazí sa okno s informáciou o tom, že používate prístupový kláves zo staršej verzie balíka Microsoft Office. Ak poznáte celú postupnosť klávesov, pokračujte a spustite príkaz. Ak postupnosť klávesov nepoznáte, stlačte kláves Esc a použite štítky klávesových tipov.

Klávesové skratky na navigáciu na páse s nástrojmi

Ak ešte len začínate používať pás s nástrojmi, informácie v tejto časti vám pomôžu pochopiť model klávesových skratiek pása s nástrojmi. Na páse s nástrojmi sa nachádzajú aj nové klávesové skratky nazývané klávesové tipy, ktoré môžete zobraziť stlačením klávesu Alt. Pás s nástrojmi zoskupuje súvisiace príkazy na kartách. Na karte Domov sa napríklad nachádza skupina Číslo, ktorá obsahuje príkaz Formát čísla.

Štítky klávesových tipov zobrazené na páse s nástrojmi

Ak chcete zobraziť kartu na páse s nástrojmi, stlačte kláves pre požadovanú kartu – napríklad písmeno Ť pre kartu Vložiť alebo písmeno C pre kartu Vzorce. Zobrazíte tým všetky štítky klávesových tipov pre tlačidlá na danej karte. Potom stlačte kláves pre požadované tlačidlo.

 • Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, stlačte kláves Alt a potom na pohyb medzi kartami používajte kláves so šípkou doprava a so šípkou doľava.

 • Ak chcete pás s nástrojmi skryť, aby ste mali väčší priestor na prácu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + F1. Zopakovaním akcie sa pás s nástrojmi zobrazí znova.

Prechod na prístupové klávesy na páse s nástrojmi

Ak chcete prejsť priamo na niektorú kartu na páse s nástrojmi, stlačte niektorý z nasledovných prístupových klávesov:

Úloha

Klávesy

Otvorenie poľa Chcem zistiť na páse s nástrojmi a zadanie hľadaného výrazu na získanie pomoci alebo zobrazenie obsahu Pomocníka

Alt + Q a potom zadajte hľadaný výraz

Otvorenie stránky Súbor a použitie zobrazenia Backstage

Alt + S

Otvorenie karty Domov, formátovanie textu a čísel a použitie nástroja Nájsť

Alt + D

Otvorenie karty Vložiť a vloženie kontingenčných tabuliek, grafov, doplnkov, kriviek, obrázkov, tvarov, hlavičiek alebo textových polí

Alt + Ť

Otvorenie karty Rozloženie strany a práca s motívmi, nastavením strany, mierkou a zarovnaním

Alt + P

Otvorenie karty Vzorce a vkladanie, sledovanie a prispôsobenie funkcií a výpočtov

Alt + C

Otvorenie karty Údaje a pripájanie, zoraďovanie, filtrovanie, analýza a práca s údajmi

Alt + W

Otvorenie karty Revízia a kontrola pravopisu, pridanie komentárov a ochrana hárkov a zošitov

Alt + V

Otvorenie karty Zobraziť a zobrazenie ukážky zlomov strán a rozloženia, zobrazenie a skrytie mriežky a nadpisov, nastavenie zväčšenia lupy, spravovanie okien a priečok a zobrazovanie makier

ALT + O

Na začiatok stránky

Práca na kartách a ponukách pása s nástrojmi pomocou klávesnice

Úloha

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov

Alt alebo F10. Použitím prístupových klávesov alebo klávesov so šípkami prejdete na inú kartu.

Presun výberu na príkazy na páse s nástrojmi

Tab alebo Shift + Tab

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi

Šípka nadol, Šípka nahor, Šípka doľava alebo Šípka doprava

Aktivácia vybratého tlačidla

Medzerník alebo Enter

Otvorenie zoznamu pre vybratý príkaz

Šípka nadol

Otvorenie ponuky pre vybraté tlačidlo

Alt + Šípka nadol

Presun sa na ďalší príkaz pri otvorenej ponuka alebo vedľajšej ponuke

Šípka nadol

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi

CTRL + F1

Otvorenie kontextovej ponuky

Shift + F10 alebo

Kontextový kláves

Presun na vedľajšiu ponuku, keď je hlavná ponuka otvorená alebo vybratá

Šípka doľava

Na začiatok stránky

Najčastejšie používané skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v programe Excel 2016.

Úloha

Klávesy

Zatvorenie tabuľkového hárka

Ctrl + W

Otvorenie tabuľkového hárka

Ctrl + O

Prechod na kartu Domov

Alt + D

Uloženie hárka

Ctrl + S

Kopírovanie

Ctrl + C

Prilepiť

Ctrl + V

Späť

Ctrl + Z

Odstránenie obsahu buniek

Kláves Delete

Výber farby výplne

Alt + D, HA

Vystrihnutie

Ctrl + X

Prechod na kartu Vložiť

Alt + Ť

Tučné

Ctrl + B

Zarovnanie obsahu bunky na stred

Alt + D, J

Prechod na kartu Rozloženie strany

Alt + P

Prechod na kartu Údaje

Alt + W

Prechod na kartu Zobraziť

Alt + O

Formátovanie bunky z kontextovej ponuky

Shift + F10 alebo

Kontextový kláves

Pridanie orámovania

Alt + D, ÁO

Odstránenie stĺpcov

Alt + D, Ň, potom A

Prechod na kartu Vzorce

Alt + C

Na začiatok stránky

Prechod v bunkách: klávesové skratky

Úloha

Klávesy

Presunutie na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne

Shift + Tab

Presunutie v hárku o bunku nahor

Šípka nahor

Presunutie v hárku o bunku nadol

Šípka nadol

Presunutie v hárku o bunku doľava

Šípka doľava

Presunutie v hárku o bunku doprava

Šípka doprava

Presunutie na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku

Ctrl + kláves so šípkou

Zadajte režim dokončenia, prejdite do ďalšej (nie prázdnej) bunky v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka a vypnite režim dokončenia. Ak sú bunky prázdne, prejdite na poslednú bunku v riadku alebo stĺpci.

End, kláves so šípkou

Presunutie na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku v použitom stĺpci, ktorý je úplne vpravo

Ctrl + End

Rozšírenie výberu buniek po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

Ctrl + Shift + End

Presunutie sa do bunky v ľavom hornom rohu pokiaľ je zapnutá funkcia Scroll Lock

Home + Scroll Lock

Presunutie na začiatok riadka v hárku Home Presunutie na začiatok hárka

Ctrl + Home

Presunutie o jednu obrazovku nadol v hárku

Page Down

Presunutie do nasledujúceho hárka zošita

Ctrl + Page Down

Presunutie o jednu obrazovku doprava v hárku .

Alt + Page Down

Presunutie o jednu obrazovku nahor v hárku .

Page Up

Presunutie o jednu obrazovku doľava v hárku .

Alt + Page Up

Presunutie do predchádzajúceho hárka zošita

CTRL + Page Up

Presunutie o jednu bunku doprava v hárku alebo presunutie medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku

TAB

Na začiatok stránky

Vykonávanie výberov a akcií: klávesové skratky

Úloha

Klávesy

Výber celého hárka

Ctrl + A alebo Ctrl + Shift + medzerník

Výber aktuálneho a nasledujúceho hárka zošita

Ctrl + Shift + Page Down

Výber aktuálneho a predchádzajúceho hárka zošita

Ctrl + Shift + Page Up

Rozšírenie výberu buniek o jednu bunku

Shift + kláves so šípkou

Výber buniek sa rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ctrl + Shift + kláves so šípkou

Zapnutie režimu rozšírenia a rozšírenie výberu pomocou klávesov so šípkami. Na vypnutie stlačte kláves znova.

Zapnutie režimu rozšírenia a rozšírenie výberu pomocou klávesov so šípkami. Na vypnutie stlačte kláves znova. F8

Pridanie nesusediacich buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami

Shift + F8

Začatie nového riadku v rovnakej bunke

Alt + Enter

Vyplnenie vybratého rozsahu buniek aktuálnou položkou

Ctrl + Enter

Dokončenie zadania bunky a výber bunky vyššie

Shift + Enter

Výber celého stĺpca v hárku

Ctrl + medzerník

Výber celého riadka v hárku

Shift + medzerník

Výber všetkých objektov v hárku, keď je vybratý nejaký objekt

Ctrl + Shift + medzerník

Rozšírenie výberu buniek na začiatok hárka

Ctrl + Shift + Home

Výber aktuálnej oblasti, ak hárok obsahuje údaje. Stlačením klávesu druhýkrát sa vyberie aktuálna oblasť a jej riadky súhrnu. Stlačením tretí krát sa vyberie celý hárok.

Ctrl + A alebo Ctrl + Shift + medzerník

Výber aktuálnej oblasti okolo aktívnej bunky alebo výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky

Ctrl + Shift + hviezdička (*)

Výber prvého príkazu ponuky, keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka

Domov

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné

Ctrl + Y

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Na začiatok stránky

Formátovanie v bunkách: klávesové skratky

Úloha

Klávesy

Formátovanie buniek pomocou dialógového okna Formát buniek

Ctrl + 1

Formátovanie písma v dialógovom okne Formát buniek

Ctrl + Shift + F alebo Ctrl + Shift + P

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec jej obsahu. Prípadne, ak je úprava pre bunku vypnutá, premiestnenie kurzora do riadka vzorcov. Ak upravujete vzorec, vypnite alebo zapnite bodový režim, aby ste mohli pomocou klávesov so šípkami vytvoriť odkaz.

F2

Pridanie alebo úprava komentára k bunke

Shift + F2

Vkladanie prázdnych buniek pomocou dialógového okna Vložiť

Ctrl + Plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek

Ctrl + Mínus (-)

Vloženie aktuálneho času

Ctrl + Shift + dvojbodka (:)

Vloženie aktuálneho dátumu

CTRL + bodkočiarka (;)

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek alebo zobrazením vzorcov v hárku

Ctrl + opačný dĺžeň (`)

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

CTRL + apostrof (')

Presunutie vybratých buniek

Ctrl + X

Kopírovanie vybratých buniek

Ctrl + C

Prilepenie obsahu na miesto určené kurzorom, čím sa nahradí akýkoľvek výber

Ctrl + V

Prilepenie obsahu pomocou dialógového okna Prilepiť špeciálne

Ctrl + Alt + V

Zmena písma textu na kurzívu alebo odstránenie kurzívy

Ctrl + I alebo Ctrl + 3

Tučné písmo alebo odstránenie formátovania tučného písma

Ctrl + B alebo Ctrl + 2

Podčiarknutie textu alebo odstránenie podčiarknutia

Ctrl + U alebo Ctrl + 4

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia

Ctrl + 5

Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných objektov

Ctrl + 6

Vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek

Ctrl + Shift + ampersand (&)

Odstránenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek

Ctrl + Shift + podčiarknutie (_)

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu

Ctrl + 8

Skrytie vybratých riadkov

Ctrl + 9

Skrytie vybratých stĺpcov

Ctrl + 0

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie

Ctrl + D

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo

Ctrl + R

Použitie formátu Všeobecné číslo

Ctrl + Shift + vlnovka (~)

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách)

Ctrl + Shift + znak dolára ($)

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest

Ctrl + Shift + percento (%)

Použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami

Ctrl + Shift + znak vsuvky (^)

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom

Ctrl + Shift + číslo podpísať (#)

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM

Ctrl + Shift + zavináč (@)

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty

Ctrl + Shift + výkričník (!)

Vytvorenie alebo úprava hypertextového prepojenia

Ctrl + K

Kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo vybratom rozsahu

F7

Zobrazenie možností Rýchlej analýzy vybratých buniek, ktoré obsahujú údaje

Ctrl + Q

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky

Ctrl + L alebo Ctrl + T

Na začiatok stránky

Práca s údajmi, funkciami a riadkom vzorcov: klávesové skratky

Úloha

Klávesy

Výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky

Ctrl + Shift + hviezdička (*)

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na miesto na koniec jej obsahu Prípadne, ak je úprava pre bunku vypnutá, premiestnenie kurzora do riadka vzorcov. Ak upravujete vzorec, vypnite alebo zapnite bodový režim, aby ste mohli pomocou klávesov so šípkami vytvoriť odkaz.

F2

Rozbalenie alebo zbalenie riadka vzorcov

Ctrl + Shift + U

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov

Esc

Dokončenie zadania do riadka vzorcov a vybratie bunky nižšie

Enter

Presunutie kurzora na koniec textu v riadku vzorcov

Ctrl + End

Výber celého textu v riadku vzorcov od polohy kurzora po koniec

Ctrl + Shift + End

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch

F9

Prepočítanie aktívneho hárka

Shift + F9

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania

Ctrl + Alt + F9

Kontrola závislých vzorcov a potom prepočítanie všetkých buniek vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať

Ctrl + Alt + Shift + F9

Zobrazenie ponuky alebo správy pre tlačidlo Kontrola chýb

Alt + Shift + F10

Zobrazenie sa dialógového okna Argumenty funkcie, ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci

Ctrl + A

Vloženie názvov argumentov a zátvoriek, ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci

Ctrl + Shift + A

Vyvolanie funkcie Dynamické dopĺňanie, ktorá automaticky rozpoznáva vzory v susedných stĺpcoch, a vypĺňa aktuálny stĺpec

Ctrl + E

Prechádzanie medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov vo vzorci, ak je vybratý odkaz na bunku alebo rozsah

F4

Vloženie funkcie

Shift + F3

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

Ctrl + Shift + rovné úvodzovky (")

Vytvorenie vloženého grafu údajov v aktuálnom rozsahu

ALT + F1

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom

F11

Definovanie názvu, ktorý chcete používať v odkazoch

Alt + M; M; D

Prilepenie názvu v dialógovom okne Prilepiť názov (ak boli v zošite definované názvy)

F3

Premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu údajového formulára

Enter

Vytvorenie, spustenie, úprava alebo odstránenie makra

Alt + F8

Otvorenie programu Microsoft Visual Basic for Applications Editor

ALT + F11

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Kláves

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre program Excel.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl +F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F1 sa vytvorí vložený graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + F1 sa vloží nový hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec jej obsahu. Prípadne, ak je úprava pre bunku vypnutá, premiestnenie kurzora do riadka vzorcov. Ak upravujete vzorec, vypnite alebo zapnite bodový režim, aby ste mohli pomocou klávesov so šípkami vytvoriť odkaz.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F2 sa zobrazí oblasť ukážky pred tlačou na karte Tlačiť v zobrazení Zobrazenie Backstage.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov. K dispozícii, len ak je meno definované v zošite (karta Vzorce, skupina Definované názvy, položka Definovať názov).

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F4 sa zatvorí program Excel.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F5 sa obnoví veľkosť vybratého okna zošita.

F6

Prepínanie medzi hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených hárkoch (ponuka Zobraziť, príkazy Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi jednotlivými tablami.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F6 sa prepína medzi hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

Keď je otvorených viac okien zošita, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení stlačte kláves Enter alebo stlačením klávesu Esc premiestnenie zrušte.

F8

Zapnutie a vypnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa na stavovom riadku zobrazí príkaz Rozšírený výber. Výber sa môže rozšíriť pomocou klávesov so šípkami.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F8 umožníte pridanie nesusediacich buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Keď zošit nie je maximalizovaný, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F8 sa vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke okna zošita Ovládací prvok).

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F8 sa zobrazí dialógové okno Makro, ktoré umožňuje vytvoriť, spustiť, upraviť alebo odstrániť makro.

F9

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F9 sa prepočíta aktívny hárok.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + F9 sa prepočítajú všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + Shift + F9 sa znovu skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F9 sa okno zošita minimalizuje na ikonu.

F10

Zapnutie a vypnutie klávesových tipov. (Stlačenie klávesu Alt má rovnaký účinok.)

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 sa zobrazí kontextová ponuka pre vybratú položku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + F10 sa zobrazí ponuka alebo správa pre tlačidlo Kontrola chýb.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F11 sa vloží nový hárok.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F11 sa otvorí Editor jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Kláves

Popis

Alt

Zobrazenie klávesových tipov (nových skratiek) na páse s nástrojmi.

Príklad:

Stlačením klávesov Alt, O, E sa hárok prepne na zobrazenie rozloženia strany.

Stlačením klávesov Alt, O, Ä sa hárok prepne na normálne zobrazenie.

Stlačením klávesov Alt, O, Ž sa hárok prepne na zobrazenie s ukážkou zlomov strán.

Klávesy so šípkou

Posunutie o bunku nahor, nadol, doprava alebo doľava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + kláves so šípkou sa presúva na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ak je vybratý pás s nástrojmi, pomocou klávesov so šípkou doľava alebo šípkou doprava sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami karty.

Klávesom so šípkou nadol alebo šípkou nahor sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz, keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesom so šípkou nadol alebo kombináciou klávesov Alt + šípka nadol sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

Backspace

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora v riadku vzorcov.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

Delete

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

End

Klávesom End sa vypína a zapína režim dokončenia. V režime dokončenia sa môžete stlačením klávesu so šípkou presunúť do nasledujúcej neprázdnej bunky, ktorá sa nachádza v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Režim dokončenia sa automaticky vypne po stlačení klávesu so šípkou. Pred ďalším stlačením klávesu so šípkou treba znova stlačiť kláves End. Režim dokončenia sa pri zapnutí zobrazuje v stavovom riadku.

Ak sú bunky prázdne, stlačením klávesu End a následným stlačením klávesu so šípkou sa presuniete do poslednej bunky v príslušnom riadku alebo stĺpci.

Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka, stlačením klávesu End sa vyberie posledný príkaz ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + End sa kurzor premiestni na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza najviac vpravo. Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + End sa kurzor premiestni na koniec textu.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + End sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + End sa vyberie celý text v riadku vzorcov od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška riadka vzorcov.

Enter

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo v riadku vzorcov a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná činnosť predvoleného tlačidla dialógového okna (tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK).

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Enter sa začne nový riadok v danej bunke.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Enter sa vyplní vybratý rozsah buniek aktuálnou položkou.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + Enter sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nachádzajúca sa nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

Esc

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

Home

Premiestnenie na začiatok riadka v hárku.

Keď je zapnutá funkcia Scroll Lock, premiestnenie do ľavého horného rohu.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Home sa vykoná presun na začiatok hárka.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Home sa rozšíri výber buniek na začiatok hárka.

Page Down

Presun o jednu obrazovku nadol v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Page Down sa vykoná presun o jednu obrazovku doprava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Page Down sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Page Down sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

Page Up

Presun o jednu obrazovku nahor v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Page Up sa vykoná presun o jednu obrazovku doľava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Page Up sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Page Up sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

Medzerník

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + medzerník sa vyberie celý stĺpec v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + medzerník sa vyberie celý riadok v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie aktuálny rozsah. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Medzerník sa vyberie aktuálny rozsah a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberú všetky objekty v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + medzerník sa zobrazí ponuka okna programu Excel Ovládací prvok.

Tab

Premiestnenie o jednu bunku doprava v hárku.

Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Tab sa prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Tab sa prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre Excel 2013. Patria sem klávesové skratky, ktoré používate na prístup k pásu s nástrojmi.

Tip : Ak chcete mať tieto informácie poruke pri práci, môžete si túto tému vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + P.

Poznámka : Ak akcia, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete ju vytvoriť zaznamenaním makra.

Dôležité : 

 • Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Prístup k pásu s nástrojmi pomocou klávesnice

Ak pás s nástrojmi ešte len začínate používať, informácie z tejto časti vám pomôžu pochopiť model klávesových skratiek pásu s nástrojmi. Na páse s nástrojmi sa nachádzajú nové klávesové skratky nazývané klávesové tipy, ktoré zobrazíte stlačením klávesu ALT.

Štítky klávesových tipov zobrazené na páse s nástrojmi

Ak chcete zobraziť kartu na páse s nástrojmi, stlačte kláves pre požadovanú kartu – napríklad písmeno Ť pre kartu Vložiť alebo písmeno C pre kartu Vzorce. Zobrazíte tým všetky štítky klávesových tipov pre tlačidlá na danej karte. Potom stlačte kláves pre požadované tlačidlo.

Budú staré skratky aj naďalej fungovať?

Klávesové skratky, ktoré sa začínajú klávesom Ctrl, fungujú aj v programe Microsoft Excel 2013. Kombinácia klávesov Ctrl + C napríklad stále slúži na kopírovanie do schránky a kombinácia klávesov Ctrl + V na prilepenie zo schránky.

Funguje tiež väčšina starých skratiek typu Alt + odkazy z ponuky. Musíte však poznať celý odkaz spamäti – na obrazovke nie sú k dispozícii žiadne pripomenutia, ktoré písmená je potrebné stlačiť. Skúste napríklad stlačiť kláves Alt a potom jeden z klávesov v rámci starej ponuky E (Upraviť), V (Zobraziť), I (Vložiť) a podobne. Zobrazí sa okno s informáciou o tom, že používate prístupový kláves zo staršej verzie balíka Microsoft Office. Ak poznáte celú postupnosť klávesov, pokračujte a spustite príkaz. Ak postupnosť klávesov nepoznáte, stlačte kláves Esc a použite štítky klávesových tipov.

Klávesové skratky s klávesom CTRL

Kláves

Popis

Ctrl + Page Down

Prepnutie medzi kartami hárka zľava doprava.

Ctrl + Page Up

Prepnutie medzi kartami hárka sprava doľava.

Ctrl + Shift + &

Vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

Ctrl + Shift _

Odstránenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

Ctrl + Shift + ~

Použitie formátu Všeobecné číslo.

Ctrl + Shift + $

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách).

Ctrl + Shift + %

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest.

Ctrl + Shift + ^

Použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami.

Ctrl + Shift + #

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom.

Ctrl + Shift + @

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM.

Ctrl + Shift + !

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

Ctrl + Shift + *

Výber aktuálnej oblasti okolo aktívnej bunky (údajová oblasť ohraničená prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).

Výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky v kontingenčnej tabuľke.

Ctrl + Shift + :

Zadanie aktuálneho času.

Ctrl + Shift + "

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

Ctrl + Shift + Plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.

Ctrl + Mínus (-)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.

Ctrl + ;

Zadanie aktuálneho dátumu.

Ctrl + `

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v hárku.

Ctrl + '

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

Ctrl + 1

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.

Ctrl + 2

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

Ctrl + 3

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

Ctrl + 4

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Ctrl + 5

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia.

Ctrl + 6

Prepínanie medzi skrytím a zobrazením objektov.

Ctrl + 8

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu.

Ctrl + 9

Skrytie vybratých riadkov.

Ctrl + 0

Skrytie vybratých stĺpcov.

Ctrl + A

Výber celého hárka.

Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie celý hárok.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu vzorca vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + A sa vložia názvy argumentov a zátvorky.

Ctrl + B

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

Ctrl + C

Kopírovanie vybratých buniek.

Ctrl + D

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

Ctrl + E

Vyvolanie funkcie Dynamické dopĺňanie, ktorá automaticky rozpoznáva vzory v susedných stĺpcoch, a vypĺňa aktuálny stĺpec

Ctrl + F

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.

Táto karta sa zobrazuje aj stlačením kombinácie klávesov Shift + F5 a stlačením kombinácie klávesov Shift + F4 sa zopakuje posledná akcia Hľadať.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

Ctrl + G

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.

Ctrl + H

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.

Ctrl + I

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

Ctrl + K

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.

Ctrl + L

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

Ctrl + N

Vytvorenie nového, prázdneho zošita.

Ctrl + O

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + O sa vyberú všetky bunky obsahujúce komentáre.

Ctrl + P

Zobrazenie karty Tlačiť v zobrazení Zobrazenie Microsoft Office Backstage.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

Ctrl + Q

Zobrazenie možností Rýchla analýza pre údaje, ak bunky obsahujú vybrané údaje.

Ctrl + R

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.

Ctrl + S

Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.

Ctrl + T

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

Ctrl + U

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + U sa prepína medzi rozbalením a zbalením riadka vzorcov.

Ctrl + V

Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.

Ak stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + V, zobrazí sa dialógové okno Prilepiť špeciálne. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade vystrihnutia alebo skopírovania objektu, textu alebo obsahu buniek v hárku alebo v inom programe.

Ctrl + W

Zatvorenie vybratého okna zošita.

Ctrl + X

Vystrihnutie vybratých buniek.

Ctrl + Y

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ctrl + Z

Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.

Tip : Kombinácie klávesu Ctrl – Ctrl + J a Ctrl + M – sú momentálne nepriradené odkazy.

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Kláves

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre program Excel.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F1 sa vytvorí vložený graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + F1 sa vloží nový hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni do riadka vzorcov.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F2 sa zobrazí oblasť ukážky pred tlačou na karte Tlačiť v zobrazení Zobrazenie Backstage.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov. K dispozícii, len ak je meno definované v zošite (karta Vzorce, skupina Definované názvy, položka Definovať názov).

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F4 sa zatvorí program Excel.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F5 sa obnoví veľkosť vybratého okna zošita.

F6

Prepínanie medzi hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených hárkoch (ponuka Zobraziť, príkazy Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi jednotlivými tablami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F6 sa prepína medzi hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

Keď je otvorených viac okien zošita, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení stlačte kláves Enter alebo stlačením klávesu Esc premiestnenie zrušte.

F8

Zapnutie a vypnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa na stavovom riadku zobrazí príkaz Rozšírený výber. Výber sa môže rozšíriť pomocou klávesov so šípkami.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F8 umožníte pridanie nesusediacich buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Keď zošit nie je maximalizovaný, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F8 sa vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke okna zošita Ovládací prvok).

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F8 sa zobrazí dialógové okno Makro, ktoré umožňuje vytvoriť, spustiť, upraviť alebo odstrániť makro.

F9

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F9 sa prepočíta aktívny hárok.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + F9 sa prepočítajú všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + Shift + F9 sa znovu skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F9 sa okno zošita minimalizuje na ikonu.

F10

Zapnutie a vypnutie klávesových tipov. (Stlačenie klávesu Alt má rovnaký účinok.)

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 sa zobrazí kontextová ponuka pre vybratú položku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + F10 sa zobrazí ponuka alebo správa pre tlačidlo Kontrola chýb.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F11 sa vloží nový hárok.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F11 sa otvorí Editor jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Kláves

Popis

ALT

Zobrazenie klávesových tipov (nových skratiek) na páse s nástrojmi.

Príklad:

Stlačením klávesov Alt, O, E sa hárok prepne na zobrazenie rozloženia strany.

Stlačením klávesov Alt, O, Ä sa hárok prepne na normálne zobrazenie.

Stlačením klávesov Alt, O, Ž sa hárok prepne na zobrazenie s ukážkou zlomov strán.

Klávesy so šípkou

Posunutie o bunku nahor, nadol, doprava alebo doľava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + kláves so šípkou sa presúva na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ak je vybratý pás s nástrojmi, pomocou klávesov so šípkou doľava alebo šípkou doprava sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami karty.

Keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka, klávesom so šípkou nadol alebo šípkou nahor sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesom so šípkou nadol alebo kombináciou klávesov Alt + šípka nadol sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

Backspace

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora v riadku vzorcov.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

Delete

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

End

Klávesom End sa vypína a zapína režim dokončenia. V režime dokončenia sa môžete stlačením klávesu so šípkou presunúť do nasledujúcej neprázdnej bunky, ktorá sa nachádza v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Režim dokončenia sa automaticky vypne po stlačení klávesu so šípkou. Pred ďalším stlačením klávesu so šípkou treba znova stlačiť kláves End. Režim dokončenia sa pri zapnutí zobrazuje v stavovom riadku.

Ak sú bunky prázdne, stlačením klávesu End a následným stlačením klávesu so šípkou sa presuniete do poslednej bunky v príslušnom riadku alebo stĺpci.

Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka, stlačením klávesu End sa vyberie posledný príkaz ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + End sa kurzor premiestni na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza najviac vpravo. Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + End sa kurzor premiestni na koniec textu.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + End sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + End sa vyberie celý text v riadku vzorcov od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška riadka vzorcov.

Enter

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo v riadku vzorcov a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná činnosť predvoleného tlačidla dialógového okna (tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK).

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Enter sa začne nový riadok v danej bunke.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Enter sa vyplní vybratý rozsah buniek aktuálnou položkou.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + Enter sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nachádzajúca sa nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

Esc

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

HOME

Premiestnenie na začiatok riadka v hárku.

Keď je zapnutá funkcia Scroll Lock, premiestnenie do ľavého horného rohu.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Home sa vykoná presun na začiatok hárka.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Home sa rozšíri výber buniek na začiatok hárka.

Page Down

Presun o jednu obrazovku nadol v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Page Down sa vykoná presun o jednu obrazovku doprava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Page Down sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Page Down sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

Page Up

Presun o jednu obrazovku nahor v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Page Up sa vykoná presun o jednu obrazovku doľava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Page Up sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Page Up sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

Medzerník

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + medzerník sa vyberie celý stĺpec v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + medzerník sa vyberie celý riadok v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie aktuálny rozsah. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Medzerník sa vyberie aktuálny rozsah a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberú všetky objekty v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + medzerník sa zobrazí ponuka okna programu Excel Ovládací prvok.

Tab

Premiestnenie o jednu bunku doprava v hárku.

Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Tab sa prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Tab sa prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre Excel 2010. Patria sem klávesové skratky, ktoré používate na prístup k pásu s nástrojmi.

Poznámka : Ak používate Microsoft Excel Starter 2010, majte na pamäti, že vo verzii Excel Starter 2010 nie sú podporované všetky funkcie uvedené pre Excel.

Tip : Ak chcete mať tieto informácie poruke pri práci, môžete si túto tému vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + P.

Poznámka : Ak akcia, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete ju vytvoriť zaznamenaním makra.

Dôležité : 

 • Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Prístup k pásu s nástrojmi pomocou klávesnice

Ak pás s nástrojmi ešte len začínate používať, informácie z tejto časti vám pomôžu pochopiť model klávesových skratiek pásu s nástrojmi. Na páse s nástrojmi sa nachádzajú nové klávesové skratky nazývané klávesové tipy, ktoré zobrazíte stlačením klávesu ALT.

Štítky klávesových tipov zobrazené na páse s nástrojmi

Ak chcete zobraziť kartu na páse s nástrojmi, stlačte kláves pre požadovanú kartu – napríklad písmeno Ť pre kartu Vložiť alebo písmeno C pre kartu Vzorce. Zobrazíte tým všetky štítky klávesových tipov pre tlačidlá na danej karte. Potom stlačte kláves pre požadované tlačidlo.

Budú staré skratky aj naďalej fungovať?

Klávesové skratky, ktoré sa začínajú klávesom CTRL, fungujú aj v Exceli 2010. Napríklad kombinácia klávesov CTRL + C stále slúži na kopírovanie do schránky a kombinácia klávesov CTRL + V na prilepenie zo schránky.

Funguje tiež väčšina starých skratiek typu ALT + skratky z ponuky. Musíte však poznať celú skratku spamäti – na obrazovke nie sú k dispozícii žiadne pripomenutia, ktoré písmená je potrebné stlačiť. Skúste napríklad stlačiť kláves ALT a potom jeden z klávesov v rámci starej ponuky E (Upraviť), V (Zobraziť), I (Vložiť) a podobne. Zobrazí sa okno s informáciou o tom, že používate prístupový kláves zo staršej verzie balíka Microsoft Office. Ak poznáte celú postupnosť klávesov, pokračujte a spustite príkaz. Ak postupnosť klávesov nepoznáte, stlačte kláves Esc a použite štítky klávesových tipov.

Klávesové skratky s klávesom CTRL

Tip :  Stiahnite si alebo si vytlačte Stručnú referenčnú kartu: Klávesové skratky s klávesom CTRL. (PDF)

Kláves

Popis

CTRL + PAGE UP

Prepnutie medzi kartami hárka zľava doprava.

CTRL + PAGE DOWN

Prepnutie medzi kartami hárka sprava doľava.

CTRL + SHIFT + (

Zobrazenie skrytých riadkov vo výbere.

CTRL + SHIFT + &

Vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

CTRL + SHIFT _

Odstránenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

CTRL + SHIFT + ~

Použitie formátu Všeobecné číslo.

CTRL + SHIFT + $

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách).

CTRL + SHIFT + %

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest.

CTRL + SHIFT + ^

Použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami.

CTRL + SHIFT + #

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom.

CTRL + SHIFT + @

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM.

CTRL + SHIFT + !

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

CTRL + SHIFT + *

Výber aktuálnej oblasti okolo aktívnej bunky (údajová oblasť ohraničená prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).

Výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky v kontingenčnej tabuľke.

CTRL + SHIFT + :

Zadanie aktuálneho času.

CTRL + SHIFT + "

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

CTRL + SHIFT + plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.

CTRL + mínus (-)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.

CTRL + ;

Zadanie aktuálneho dátumu.

CTRL + `

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v hárku.

CTRL + '

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

CTRL + 1

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.

CTRL + 2

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL + 3

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL + 4

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

CTRL + 5

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia.

CTRL + 6

Prepínanie medzi skrytím a zobrazením objektov.

CTRL + 8

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu.

CTRL + 9

Skrytie vybratých riadkov.

CTRL + 0

Skrytie vybratých stĺpcov.

CTRL + A

Výber celého hárka.

Ak hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL + A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL + A druhýkrát sa vyberie celý hárok.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu vzorca vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + A sa vložia názvy argumentov a zátvorky.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL + C

Kopírovanie vybratých buniek.

CTRL + D

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

CTRL + F

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.

Táto karta sa zobrazuje aj stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F5 a stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F4 sa zopakuje posledná akcia príkazu Hľadať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL + G

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.

CTRL + H

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.

CTRL + I

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL + K

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.

CTRL + L

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL + N

Vytvorenie nového, prázdneho zošita.

CTRL + O

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + O sa vyberú všetky bunky obsahujúce komentáre.

CTRL + P

Zobrazenie karty Tlačiť v zobrazení Zobrazenie Microsoft Office Backstage.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL + R

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.

CTRL + S

Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.

CTRL + T

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + U sa prepína medzi rozbalením a zbalením riadka vzorcov.

CTRL + V

Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.

Ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL + ALT + V, zobrazí sa dialógové okno Prilepiť špeciálne. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade vystrihnutia alebo skopírovania objektu, textu alebo obsahu buniek v hárku alebo v inom programe.

CTRL + W

Zatvorenie vybratého okna zošita.

CTRL + X

Vystrihnutie vybratých buniek.

CTRL + Y

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

CTRL + Z

Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.

Tip : Kombinácie klávesov CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M a CTRL + Q momentálne nie sú priradené.

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Tip :  Stiahnite si alebo si vytlačte Stručnú referenčnú kartu: Klávesové skratky – funkčné klávesy. (PDF)

Kláves

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre program Excel.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL +F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F1 sa vytvorí vložený graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F1 sa vloží nový hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni do riadka vzorcov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F2 sa zobrazí oblasť ukážky pred tlačou na karte Tlačiť v zobrazení Zobrazenie Backstage.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov. Je k dispozícii iba v prípade, že zošit obsahuje názvy.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F4 sa zatvorí program Excel.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F5 sa obnoví veľkosť okna vybratého zošita.

F6

Prepínanie medzi hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených hárkoch (ponuka Zobraziť, príkazy Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi jednotlivými tablami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F6 sa prepína medzi hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

Keď je otvorených viac okien zošita, stlačením kombinácie klávesov CTRL + F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení je potrebné stlačiť kláves ENTER alebo stlačením klávesu ESC premiestnenie zrušiť.

F8

Zapnutie a vypnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa na stavovom riadku zobrazí príkaz Rozšírený výber. Výber sa môže rozšíriť pomocou klávesov so šípkami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F8 umožníte pridanie nesusediacich buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Keď zošit nie je maximalizovaný, stlačením kombinácie klávesov CTRL + F8 sa vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke ovládania okna zošita).

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F8 sa zobrazí dialógové okno Makro, ktoré umožňuje vytvoriť, spustiť, upraviť alebo odstrániť makro.

F9

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F9 sa prepočíta aktívny hárok.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ALT + F9 sa prepočítajú všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ALT + SHIFT + F9 sa znovu skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F9 sa okno zošita minimalizuje na ikonu.

F10

Zapnutie a vypnutie klávesových tipov. (Stlačenie klávesu ALT plní rovnakú funkciu.)

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F10 sa zobrazí kontextová ponuka pre vybratú položku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F10 sa zobrazí ponuka alebo správa pre tlačidlo Kontrola chýb.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F11 sa vloží nový hárok.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F11 sa otvorí Editor jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Poznámka :  Stiahnite si alebo si vytlačte Stručnú referenčnú kartu: Rôzne klávesové skratky. (PDF)

Kláves

Popis

ALT

Zobrazenie klávesových tipov (nových skratiek) na páse s nástrojmi.

Príklad:

Stlačením kombinácie klávesov ALT + O + E sa hárok prepne na zobrazenie rozloženia strany.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + O + Ä sa hárok prepne na normálne zobrazenie.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + O + Ž sa hárok prepne na zobrazenie s ukážkou zlomov strán.

KLÁVESY SO ŠÍPKAMI

Posunutie o bunku nahor, nadol, doprava alebo doľava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + kláves so šípkou sa presuniete na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ak je vybratý pás s nástrojmi, pomocou klávesov so šípkou doľava alebo šípkou doprava sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami karty.

Klávesom so šípkou nadol alebo šípkou nahor sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz, keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesom so šípkou nadol alebo kombináciou klávesov ALT + šípka nadol sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora v riadku vzorcov.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

DELETE

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

END

Stlačením klávesu END sa zapína režim dokončenia. V režime dokončenia môžete stlačením klávesu so šípkou prejsť do nasledujúcej (nie prázdnej) bunky v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak sú bunky prázdne, stlačením klávesu END a následným stlačením klávesu so šípkou sa presuniete do poslednej bunky v príslušnom riadku alebo stĺpci.

Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka, stlačením klávesu END sa vyberie posledný príkaz ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza najviac vpravo. Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na koniec textu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + END sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + END sa vyberie celý text v riadku vzorcov od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška riadka vzorcov.

ENTER

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo v riadku vzorcov a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná činnosť predvoleného tlačidla dialógového okna (tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK).

Stlačením kombinácie klávesov ALT + ENTER sa začne nový riadok v danej bunke.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ENTER sa vyplní vybratý rozsah buniek aktuálnou položkou.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + ENTER sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

ESC

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

HOME

Premiestnenie na začiatok riadka v hárku.

Keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK, premiestnenie do ľavého horného rohu.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + HOME sa vykoná presun na začiatok hárka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + HOME sa rozšíri výber buniek po začiatok hárka.

PAGE DOWN

Presun o jednu obrazovku nadol v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + PAGE DOWN sa v hárku vykoná presun o jednu obrazovku doprava.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + PAGE DOWN sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + PAGE DOWN sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

PAGE UP

Presun o jednu obrazovku nahor v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + PAGE UP sa v hárku vykoná presun o jednu obrazovku doľava.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + PAGE UP sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + PAGE UP sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

MEDZERNÍK

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + medzerník sa vyberie celý stĺpec v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + medzerník sa vyberie celý riadok v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie aktuálny rozsah. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie aktuálny rozsah a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberú všetky objekty v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + medzerník sa zobrazí ponuka okna programu Excel Ovládací prvok.

TAB

Premiestnenie o jednu bunku doprava v hárku.

Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + TAB sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB sa prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + TAB sa prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre Excel 2007. Patria sem klávesové skratky, ktoré používate na prístup k pásu s nástrojmi.

Tip : Ak chcete mať tieto informácie poruke pri práci, môžete si túto tému vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + P.

Poznámka : Ak akcia, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete ju vytvoriť zaznamenaním makra.

Dôležité : 

 • Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Klávesové skratky s klávesom CTRL

Kláves

Popis

CTRL + PAGE UP

Prepnutie medzi kartami hárka zľava doprava.

CTRL + PAGE DOWN

Prepnutie medzi kartami hárka sprava doľava.

CTRL + SHIFT + (

Zobrazenie skrytých riadkov vo výbere.

CTRL + SHIFT + )

Zobrazenie skrytých stĺpcov v rámci výberu.

CTRL + SHIFT + &

Vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

CTRL + SHIFT _

Odstránenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

CTRL + SHIFT + ~

Použitie formátu Všeobecné číslo.

CTRL + SHIFT + $

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách).

CTRL + SHIFT + %

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest.

CTRL + SHIFT + ^

Použitie exponenciálneho formátu čísla s dvomi desatinnými miestami.

CTRL + SHIFT + #

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom.

CTRL + SHIFT + @

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM.

CTRL + SHIFT + !

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

CTRL + SHIFT + *

Výber aktuálnej oblasti okolo aktívnej bunky (údajová oblasť ohraničená prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).

Výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky v kontingenčnej tabuľke.

CTRL + SHIFT + :

Zadanie aktuálneho času.

CTRL + SHIFT + "

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

CTRL + SHIFT + plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.

CTRL + mínus (-)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.

CTRL + ;

Zadanie aktuálneho dátumu.

CTRL + `

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v hárku.

CTRL + '

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

CTRL + 1

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.

CTRL + 2

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL + 3

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL + 4

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

CTRL + 5

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia.

CTRL + 6

Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných objektov.

CTRL + 8

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu.

CTRL + 9

Skrytie vybratých riadkov.

CTRL + 0

Skrytie vybratých stĺpcov.

CTRL + A

Výber celého hárka.

Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL + A sa vyberie aktuálny rozsah. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL + A sa vyberie aktuálny rozsah a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL + A sa vyberie celý hárok.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu vzorca vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + A sa vložia názvy argumentov a zátvorky.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL + C

Kopírovanie vybratých buniek.

Ak po stlačení kombinácie klávesov CTRL + C stlačíte kombináciu klávesov ešte raz, zobrazí sa schránka.

CTRL + D

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

CTRL + F

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.

Táto karta sa zobrazuje aj stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F5 a stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F4 sa zopakuje posledná akcia príkazu Hľadať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL + G

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.

CTRL + H

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.

CTRL + I

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL + K

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.

CTRL + N

Vytvorenie nového, prázdneho zošita.

CTRL + O

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + O sa vyberú všetky bunky obsahujúce komentáre.

CTRL + P

Zobrazenie dialógového okna Tlač.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL + R

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.

CTRL + S

Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.

CTRL + T

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + U sa prepína medzi rozbalením a zbalením riadka vzorcov.

CTRL + V

Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.

Ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL + ALT + V, zobrazí sa dialógové okno Prilepiť špeciálne. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade vystrihnutia alebo skopírovania objektu, textu alebo obsahu buniek v hárku alebo v inom programe.

CTRL + W

Zatvorenie vybratého okna zošita.

CTRL + X

Vystrihnutie vybratých buniek.

CTRL + Y

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

CTRL + Z

Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.

Keď sú zobrazené inteligentné značky automatických opráv, po stlačení kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + Z sa príkazy Späť alebo Znova použijú na vrátenie alebo obnovenie poslednej automatickej opravy.

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Kláves

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre program Microsoft Office Excel.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL +F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi, súčasť rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F1 sa vytvorí graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F1 sa vloží nový hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni do riadka vzorcov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F2 sa zobrazí okno Ukážka pred tlačou.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F5 sa obnoví veľkosť okna vybratého zošita.

F6

Prepínanie medzi hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených hárkoch (ponuka Zobraziť, príkazy Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi jednotlivými tablami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F6 sa prepína medzi hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

Keď je otvorených viac okien zošita, stlačením kombinácie klávesov CTRL + F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení je potrebné stlačiť kláves ENTER alebo stlačením klávesu ESC premiestnenie zrušiť.

F8

Zapnutie a vypnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa na stavovom riadku zobrazí príkaz Rozšírený výber. Výber sa môže rozšíriť pomocou klávesov so šípkami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F8 umožníte pridanie nesusediacich buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Keď zošit nie je maximalizovaný, stlačením kombinácie klávesov CTRL + F8 sa vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke ovládania okna zošita).

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F8 sa zobrazí dialógové okno Makro, ktoré umožňuje vytvoriť, spustiť, upraviť alebo odstrániť makro.

F9

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F9 sa prepočíta aktívny hárok.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ALT + F9 sa prepočítajú všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ALT + SHIFT + F9 sa znovu skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F9 sa okno zošita minimalizuje na ikonu.

F10

Zapnutie alebo vypnutie klávesových tipov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F10 sa zobrazí kontextová ponuka pre vybratú položku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F10 sa zobrazí ponuka alebo správa pre inteligentnú značku. Ak je zobrazených viac inteligentných značiek, stlačením sa prejde na nasledujúcu inteligentnú značku a zobrazí sa ponuka alebo správa pre danú značku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F11 sa vloží nový hárok.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F11 sa otvorí Editor jazyka Microsoft Visual Basic, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Kláves

Popis

KLÁVESY SO ŠÍPKAMI

Posunutie o bunku nahor, nadol, doprava alebo doľava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + kláves so šípkou sa presuniete na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ak je vybratý pás s nástrojmi, pomocou klávesov so šípkou doľava alebo šípkou doprava sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami karty.

Klávesom so šípkou nadol alebo šípkou nahor sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz, keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesom so šípkou nadol alebo kombináciou klávesov ALT + šípka nadol sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora v riadku vzorcov.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

DELETE

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

END

Keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK, kurzor sa premiestni do pravého dolného rohu.

Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka, vyberie sa aj posledný príkaz ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza najviac vpravo. Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na koniec textu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + END sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + END sa vyberie celý text v riadku vzorcov od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška riadka vzorcov.

ENTER

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo v riadku vzorcov a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná činnosť predvoleného tlačidla dialógového okna (tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK).

Stlačením kombinácie klávesov ALT + ENTER sa začne nový riadok v danej bunke.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ENTER sa vyplní vybratý rozsah buniek aktuálnou položkou.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + ENTER sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

ESC

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

HOME

Premiestnenie na začiatok riadka v hárku.

Keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK, premiestnenie do ľavého horného rohu.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + HOME sa vykoná presun na začiatok hárka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + HOME sa rozšíri výber buniek po začiatok hárka.

PAGE DOWN

Presun o jednu obrazovku nadol v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + PAGE DOWN sa v hárku vykoná presun o jednu obrazovku doprava.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + PAGE DOWN sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + PAGE DOWN sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

PAGE UP

Presun o jednu obrazovku nahor v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + PAGE UP sa v hárku vykoná presun o jednu obrazovku doľava.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + PAGE UP sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + PAGE UP sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

MEDZERNÍK

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + medzerník sa vyberie celý stĺpec v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + medzerník sa vyberie celý riadok v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie aktuálny rozsah. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie aktuálny rozsah a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberú všetky objekty v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + medzerník sa zobrazí ponuka okna programu Microsoft Office Excel Ovládací prvok.

TAB

Premiestnenie o jednu bunku doprava v hárku.

Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + TAB sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB sa prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + TAB sa prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Tu si môžete pozrieť klávesové skratky pre Excel 2016 pre Mac. Ak používate Excel v počítači s Windowsom, mnohé klávesové skratky s klávesom CTRL fungujú aj v Exceli 2016 pre Mac. Nie však všetky. V prípade pochybností si pozrite tento zoznam. Klávesové skratky spomínané v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice.

Najčastejšie používané skratky

Úloha

Klávesy

Prilepenie

COMMAND + V
alebo
CTRL + V

Kopírovanie

COMMAND + C
alebo
CTRL + C

Vymazanie

DELETE

Uloženie

COMMAND + S
alebo
CTRL + S

Späť

COMMAND + Z
alebo
CTRL + Z

Znova

COMMAND + Y
alebo
CTRL + Y alebo
COMMAND + SHIFT + Z

Vystrihnutie

COMMAND + X
alebo
CTRL + X

Tučné písmo

COMMAND + B
alebo
CTRL + B

Tlač

COMMAND + P
alebo
CONTROL + P

Otvorenie programu Visual Basic

OPTION + F11

Vyplnenie nadol

COMMAND + D
alebo
CONTROL + D

Vyplnenie doprava

COMMAND + R
alebo
CONTROL + R

Vloženie buniek

CONTROL + SHIFT + =

Odstránenie buniek

COMMAND + spojovník
alebo
CONTROL + spojovník

Prepočítanie všetkých otvorených zošitov

COMMAND + =
alebo
F9

Zatvorenie okna

COMMAND + W
alebo
CONTROL + W

Ukončenie programu Excel

COMMAND + Q

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na

CONTROL + G
alebo
F5

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek

COMMAND + 1
alebo
CONTROL + 1

Zobrazenie dialógového okna Nahradiť

CONTROL + H
alebo
COMMAND + SHIFT + H

Prilepiť špeciálne

COMMAND + CONTROL + V
alebo
CONTROL + OPTION + V
alebo
COMMAND + OPTION + V

Podčiarknuté

COMMAND + U

Kurzíva

COMMAND + I
alebo
CONTROL + I

Nový prázdny zošit

COMMAND + N
alebo
CONTROL + N

Nový zošit zo šablóny

COMMAND + SHIFT + P

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako

COMMAND + SHIFT + S
alebo
F12

Zobrazenie okna Pomocníka

F1
alebo
COMMAND + /

Vybrať všetko

COMMAND + A
alebo
COMMAND + SHIFT + medzerník

Pridanie alebo odstránenie filtra

COMMAND + SHIFT + F
alebo
CONTROL + SHIFT + L

Minimalizovanie alebo maximalizovanie kariet na páse s nástrojmi

COMMAND + OPTION + R

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť

COMMAND + O
alebo
CONTROL + O

Kontrola pravopisu

F7

Otvorenie synonymického slovníka

SHIFT + F7

Zobrazenie Zostavovača vzorcov

SHIFT + F3

Otvorenie dialógového okna Definovať názov

COMMAND + F3

Otvorenie dialógového okna Vytvoriť názvy

COMMAND + SHIFT + F3

Vloženie nového hárka*

SHIFT + F11

Tlač

COMMAND + P alebo CONTROL + P

Ukážka pred tlačou

COMMAND + P alebo CONTROL + P

** Táto skratka je v konflikte s predvoleným priradením klávesov v systéme Mac OS. Ak chcete skratku používať, musíte v Macu zmeniť nastavenie klávesnice. Prejdite na položky Apple > Systémové nastavenia > Klávesnice > Skratky. Kliknite na položku Mission Control a potom kliknutím zrušte začiarknutie možnosti Zobraziť pracovnú plochu.

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Poznámka : Poznámka: Ak funkčný kláves nefunguje podľa očakávania, stlačte okrem funkčného klávesu aj kláves FN. Ak nechcete zakaždým stláčať kláves FN, môžete zmeniť nastavenia systému: Prejdite na položky Apple > Systémové nastavenia > Klávesnice >. Potom začiarknite políčko Používať F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy.

Úloha

Klávesy

Zobrazenie okna Pomocníka

F1

Úprava vybratej bunky

F2

Vloženie alebo úprava komentára k bunke

SHIFT + F2

Otvorenie dialógového okna Uložiť

OPTION + F2

Otvorenie Zostavovača vzorcov

SHIFT + F3

Otvorenie dialógového okna Definovať názov

COMMAND + F3

Zatvoriť

COMMAND +F4

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na

F5

Zobrazenie dialógového okna Hľadať

SHIFT + F5

Prechod na dialógové okno Vyhľadávanie v hárku

CONTROL + F5

Kontrola pravopisu

F7

Otvorenie synonymického slovníka

SHIFT + F7 alebo CONTROL + OPTION + COMMAND + R

Rozšírenie výberu

F8

Pridanie do výberu

SHIFT + F8

Zobrazenie dialógového okna Makro

OPTION + F8

Prepočítanie všetkých otvorených zošitov

F9

Prepočítanie aktívneho hárka

SHIFT + F9

Minimalizovanie aktívneho okna

CONTROL + F9

Zobrazenie kontextovej ponuky alebo ponuky „po kliknutí pravým tlačidlom“

SHIFT + F10

Maximalizovanie alebo obnova aktívneho okna

CONTROL + F10 alebo COMMAND + F10

Vloženie nového hárka s grafom*

F11

Vloženie nového hárka*

SHIFT + F11

Vloženie hárka makier programu Excel 4.0

COMMAND + F11

Otvorenie programu Visual Basic

OPTION + F11

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako

F12

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť

COMMAND + F12

Na začiatok stránky

Pohyb a posúvanie v hárku alebo zošite

Úloha

Klávesy

Posunutie o bunku nahor, nadol, doľava alebo doprava

Kláves so šípkou

Posunutie na okraj aktuálnej oblasti údajov

COMMAND + kláves so šípkou

Posunutie na začiatok riadka

HOME

Posunutie na začiatok hárka

CONTROL + HOME

Posunutie na poslednú bunku hárka

CONTROL + END

Posunutie o obrazovku nadol

PAGE DOWN
V MacBooku stlačte kláves FN + šípku nadol

Posunutie o obrazovku nahor

PAGE DOWN
V MacBooku stlačte kláves FN + šípku nahor

Posunutie o jednu obrazovku doprava

OPTION + PAGE DOWN

Posunutie o jednu obrazovku doľava

OPTION + PAGE UP

Posunutie do nasledujúceho hárka zošita

CONTROL + PAGE DOWN
alebo
OPTION + šípka doprava

Posunutie do predchádzajúceho hárka zošita

CONTROL + PAGE DOWN
alebo
OPTION + šípka doľava

Posúvanie na zobrazenie aktívnej bunky

CONTROL + DELETE

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na

CONTROL + G

Zobrazenie dialógového okna príkazu Hľadať

CONTROL + F
alebo
SHIFT + F5

Prístup k vyhľadávaniu (ak sa výber nachádza v bunke alebo je vybratá bunka)

COMMAND + F

Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku

TAB

Na začiatok stránky

Tlačiť

Úloha

Klávesy

Tlač

COMMAND + P alebo CONTROL + P

Ukážka pred tlačou

COMMAND + P alebo CONTROL + P

Na začiatok stránky

Zadávanie údajov do hárka

Poznámka : Poznámka: Ak funkčný kláves nefunguje podľa očakávania, stlačte okrem funkčného klávesu aj kláves FN. Ak nechcete zakaždým stláčať kláves FN, môžete zmeniť nastavenia systému: Prejdite na položky Apple > Systémové nastavenia > Klávesnice >. Potom začiarknite políčko Používať F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy.

Úloha

Klávesy

Úprava vybratej bunky

F2

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom dopredu

RETURN

Začať nový riadok v rovnakej bunke

CONTROL + OPTION + RETURN

Vyplnenie vybratého rozsahu buniek zadaným textom

COMMAND + RETURN
alebo
CONTROL + RETURN

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom nahor

SHIFT + RETURN

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom doprava

TAB

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom doľava

SHIFT + TAB

Zrušenie zadávania do bunky

ESC

Odstránenie znaku naľavo od kurzora alebo odstránenie výberu

DELETE

Odstránenie znaku napravo od kurzora alebo odstránenie výberu
Poznámka: Niektoré menšie klávesnice tento kláves nemajú

Odstrániť

Odstránenie textu po koniec riadka
Poznámka: Niektoré menšie klávesnice tento kláves nemajú

CONTROL + Odstrániť

Posunutie o jeden znak nahor, nadol, doľava alebo doprava

Kláves so šípkou

Posunutie na začiatok riadka

HOME

Vloženie komentára

SHIFT + F2

Otvorenie alebo úprava komentára k bunke

SHIFT + F2

Vyplnenie nadol

CONTROL + D
alebo

COMMAND + D

Vyplnenie doprava

CONTROL + R
alebo

COMMAND + R

Definovanie názvu

CONTROL + L

Na začiatok stránky

Práca v bunkách v riadku vzorcov

Poznámka : Poznámka: Ak funkčný kláves nefunguje podľa očakávania, stlačte okrem funkčného klávesu aj kláves FN. Ak nechcete zakaždým stláčať kláves FN, môžete zmeniť nastavenia systému: Prejdite na položky Apple > Systémové nastavenia > Klávesnice >. Potom začiarknite políčko Používať F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy.

Úloha

Klávesy

Úprava vybratej bunky

F2

Úprava aktívnej bunky a jej následné vymazanie alebo odstránenie predchádzajúceho znaku z aktívnej bunky počas vykonávania úprav obsahu bunky

DELETE

Dokončenie zadávania do bunky

RETURN

Zadanie vzorca ako vzorca poľa

COMMAND + SHIFT + RETURN alebo
CONTROL + SHIFT + RETURN

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov

ESC

Zobrazenie Zostavovača vzorcov po zadaní platného názvu funkcie do vzorca

CONTROL + A

Vloženie hypertextového prepojenia

COMMAND + K
alebo
CONTROL + K

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec riadka

CONTROL + U

Otvorenie Zostavovača vzorcov

SHIFT + F3

Prepočítanie aktívneho hárka

SHIFT + F9

Zobrazenie kontextovej ponuky

SHIFT + F10

Spustenie vzorca

=

Prepínanie medzi absolútnym, relatívnym a zmiešaným štýlom odkazu na vzorec

COMMAND + T
alebo
F4

Vloženie funkcie Automatický súčet

COMMAND + SHIFT + T

Zadanie dátumu

CONTROL + bodkočiarka (;)

Zadanie času

COMMAND + bodkočiarka (;)

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

CONTROL + SHIFT + značka palca (")

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov buniek

CONTROL + opačný dĺžeň (`)

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

CONTROL + apostrof (')

Zobrazeniu zoznamu Automatické dokončovanie

CONTROL + OPTION + šípka nadol

Definovanie názvu

CONTROL + L

Otvorenie tably Inteligentné vyhľadávanie

CONTROL + OPTION + COMMAND + L

Na začiatok stránky

Formátovanie a úprava údajov

Úloha

Klávesy

Úprava vybratej bunky

F2

Vytvorenie tabuľky

COMMAND + T
alebo
CONTROL + T

Vloženie zlomu riadka do bunky

COMMAND + OPTION + RETURN alebo
CONTROL + OPTION + RETURN

Vloženie špeciálnych znakov, napríklad symbolov vrátane emotikonov

CONTROL + COMMAND + medzerník

Zväčšenie veľkosti písma

COMMAND + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma

COMMAND + SHIFT + <

Zarovnať na stred

COMMAND + E

Zarovnať doľava

COMMAND + L

Zobrazenie dialógového okna Úprava štýlu bunky

COMMAND + SHIFT + L

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek

COMMAND + 1

Použitie formátu Všeobecné číslo

CONTROL + SHIFT + ~

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla sa zobrazia červenou farbou v zátvorkách)

CONTROL + SHIFT + $

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest

CONTROL + SHIFT + %

Použitie exponenciálneho formátu čísla s dvomi desatinnými miestami

CONTROL + SHIFT + ^

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom

CONTROL + SHIFT + #

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM

CONTROL + SHIFT + @

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty

CONTROL + SHIFT + !

Použitie vonkajšieho orámovania vybratých buniek

COMMAND + OPTION + nula

Pridanie vonkajšieho orámovania napravo od výberu

COMMAND + OPTION + šípka doprava

Pridanie vonkajšieho orámovania naľavo od výberu

COMMAND + OPTION + šípka doľava

Pridanie vonkajšieho orámovania v hornej časti výberu

COMMAND + OPTION + šípka nahor

Pridanie vonkajšieho orámovania v dolnej časti výberu

COMMAND + OPTION + šípka nadol

Odstránenie vonkajšieho orámovania

COMMAND + OPTION + spojovník

Použitie alebo odstránenie tučného písma

COMMAND + B

Použitie alebo odstránenie kurzívy

COMMAND + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia

COMMAND + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia

COMMAND + SHIFT + X

Skrytie stĺpca

COMMAND + )
alebo
CONTROL + )

Odokrytie stĺpca

COMMAND + SHIFT + )
alebo
CONTROL + SHIFT +)

Skrytie riadka

COMMAND + (
alebo
CONTROL + (

Odkrytie riadka

COMMAND + SHIFT + (
alebo
CONTROL + SHIFT + (

Úprava aktívnej bunky

CONTROL + U

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov

ESC

Úprava aktívnej bunky a jej následné vymazanie alebo odstránenie predchádzajúceho znaku z aktívnej bunky počas vykonávania úprav obsahu bunky

DELETE

Prilepenie textu do aktívnej bunky

COMMAND + V

Dokončenie zadávania do bunky

RETURN

Vybraté bunky získajú zadanie aktuálnej bunky

COMMAND + RETURN alebo
CONTROL + RETURN

Zadanie vzorca ako vzorca poľa

COMMAND + SHIFT + RETURN alebo
CONTROL + SHIFT + RETURN

Zobrazenie Zostavovača vzorcov po zadaní platného názvu funkcie do vzorca

CONTROL + A

Na začiatok stránky

Práca s výberom

Úloha

Klávesy

Kopírovanie

COMMAND + C
alebo
CONTROL + V

Prilepenie

COMMAND + V
alebo
CTRL + V

Vystrihnutie

COMMAND + X
alebo
CONTROL + X

Vymazanie

DELETE

Odstránenie výberu

CONTROL + spojovník

Vrátenie poslednej akcie

COMMAND + Z

Skrytie stĺpca

COMMAND + )
alebo
CONTROL + )

Odokrytie stĺpca

COMMAND + SHIFT + )
alebo
CONTROL + SHIFT +)

Skrytie riadka

COMMAND + (
alebo
CONTROL + (

Odkrytie riadka

COMMAND + SHIFT + (
alebo
CONTROL + SHIFT + (

Posunutie z hornej do dolnej časti výberu (dole) *

RETURN

Posunutie z dolnej do hornej časti výberu (hore) *

SHIFT + RETURN

Posunutie z ľavej do pravej časti výberu
alebo posunutie o jednu bunku nadol, ak je vybratý len jeden stĺpec

TAB

Posunutie z pravej do ľavej časti výberu
alebo posunutie o jednu bunku nahor, ak je vybratý len jeden stĺpec

SHIFT + TAB

Posunutie do nasledujúceho rohu výberu v smere hodinových ručičiek

CONTROL + bodka

Zoskupenie vybratých buniek

COMMAND + SHIFT + K

Oddelenie vybratých buniek

COMMAND + SHIFT + J

Na začiatok stránky

Výber buniek, stĺpcov alebo riadkov

Poznámka : Poznámka: Ak funkčný kláves nefunguje podľa očakávania, stlačte okrem funkčného klávesu aj kláves FN. Ak nechcete zakaždým stláčať kláves FN, môžete zmeniť nastavenia systému: Prejdite na položky Apple > Systémové nastavenia > Klávesnice >. Potom začiarknite políčko Používať F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy.

Úloha

Klávesy

Rozšírenie výberu o jednu bunku

SHIFT + kláves so šípkou

Rozšírenie výberu po poslednú vyplnenú bunku
v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka

COMMAND + SHIFT + kláves so šípkou

Rozšírenie výberu po začiatok riadka

SHIFT + HOME

Rozšírenie výberu po začiatok hárka

CONTROL + SHIFT + HOME

Rozšírenie výberu po poslednú použitú bunku
v hárku (pravý dolný roh)

CONTROL + SHIFT + END

Výber celého stĺpca

CONTROL + medzerník

Výber celého riadka

SHIFT + medzerník

Výber celého hárka

COMMAND + A

Výber iba viditeľných buniek

COMMAND + SHIFT + * (hviezdička)

Výber iba aktívnej bunky pri výbere viacerých buniek

SHIFT + DELETE

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol

SHIFT + PAGE DOWN

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor

SHIFT + PAGE UP

Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov
a zobrazením zástupných objektov

CONTROL + 6

Zapnutie možnosti rozšírenia výberu
pomocou klávesov so šípkami

F8

Pridanie ďalšieho rozsahu buniek do výberu

SHIFT + F8

Výber aktuálneho poľa, teda poľa, do ktorého patrí
aktívna bunka

CONTROL + /

Výber buniek v riadku, ktoré sa nezhodujú s hodnotou
v aktívnej bunke v danom riadku.
Je potrebné vybrať riadok začínajúci aktívnou bunkou.

CONTROL + \

Výber iba tých buniek, na ktoré priamo odkazujú vzorce vo výbere

CONTROL + SHIFT + [

Výber všetkých buniek, na ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú vzorce vo výbere

CONTROL + SHIFT + {

Výber iba buniek so vzorcami, ktoré priamo odkazujú na aktívnu bunku

CONTROL + ]

Výber iba buniek so vzorcami, ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú na aktívnu bunku

CONTROL + SHIFT + }

Na začiatok stránky

Používanie grafov

Poznámka : Poznámka: Ak funkčný kláves nefunguje podľa očakávania, stlačte okrem funkčného klávesu aj kláves FN. Ak nechcete zakaždým stláčať kláves FN, môžete zmeniť nastavenia systému: Prejdite na položky Apple > Systémové nastavenia > Klávesnice >. Potom začiarknite políčko Používať F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy.

Úloha

Klávesy

Vloženie nového hárka s grafom*

F11

Presun vo výbere grafov

Kláves so šípkou

Na začiatok stránky

* Táto skratka je v konflikte s predvoleným priradením klávesov v systéme Mac OS. Ak chcete skratku používať, musíte v Macu zmeniť nastavenie klávesnice. Prejdite na položky Apple > Systémové nastavenia > Klávesnice > Skratky. Kliknite na položku Mission Control a potom kliknutím zrušte začiarknutie možnosti Zobraziť pracovnú plochu.

Zoradenie, filtrovanie a používanie zostáv kontingenčnej tabuľky

Úloha

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Zoradiť

COMMAND + SHIFT + R

Pridanie alebo odstránenie filtra

COMMAND + SHIFT + F
alebo
CONTROL + SHIFT + L

Zobrazenie kontextovej ponuky zoznamu Filtrovať alebo poľa kontingenčnej tabuľky
pre vybratú bunku

OPTION + ŠÍPKA NADOL

Na začiatok stránky

Údaje prehľadu

Úloha

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu

CONTROL + 8

Skrytie vybratých riadkov

CONTROL + 9

Odkrytie vybratých riadkov

CONTROL + SHIFT + ľavá zátvorka ( ( )

Skrytie vybratých stĺpcov

CONTROL + nula

Odkrytie vybratých stĺpcov

CONTROL + SHIFT + pravá zátvorka ( ) )

Na začiatok stránky

Práca vo Windowse

Činnosť

Klávesy

Rozbalenie alebo minimalizovanie pása s nástrojmi

COMMAND + OPTION + R

Prepnutie na zobrazenie na celú obrazovku

COMMAND + CONTROL + F

Prepnutie do nasledujúcej aplikácie

COMMAND + TAB

Prepnutie do predchádzajúcej aplikácie

COMMAND + SHIFT + TAB

Zatvorenie okna aktívneho hárka

COMMAND + W

Kopírovanie obrázka z obrazovky a jeho uloženie do
súboru snímky obrazovky na pracovnej ploche

COMMAND + SHIFT + 3

Minimalizovanie aktívneho okna

CONTROL + F9

Maximalizovanie alebo obnova aktívneho okna

CONTROL + F10
alebo
COMMAND + F10

Skrytie programu Excel

COMMAND + H

Na začiatok stránky

Práca v dialógových oknách

Úloha

Klávesy

Posunutie do nasledujúceho textového poľa

TAB

Posunutie do predchádzajúceho poľa, možnosti, ovládacieho prvku alebo príkazu

SHIFT + TAB

Zatvorenie dialógového okna alebo zrušenie akcie

ESC

Vykonanie činnosti predvoleného tlačidla príkazu
(tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK)

RETURN

Zrušenie príkazu a zavretie

ESC

Súvisiace informácie

Zjednodušenie ovládania v programe Excel 2016 pre Mac

Klávesové skratky spomínané v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre prenosné počítače.

Niektoré skratky s funkčnými klávesmi môžu byť v konflikte s predvoleným priradením klávesov v systéme Mac OS X 10.3 alebo novšom. Ak ich chcete používať, musíte zmeniť nastavenia pre funkčné klávesy. V ponuke Apple prejdite na položku Systémové nastavenia. V časti Hardvér kliknite na položky Klávesnice > Klávesnice a potom začiarknite políčko Používať F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy.

Činnosť

Klávesy

Otvorenie Zostavovača vzorcov

SHIFT + F3
alebo
FN + SHIFT + F3

Zopakovanie posledného príkazu Hľadať (Hľadať ďalej)

SHIFT + F4
alebo
FN + SHIFT + F4

Zatvorenie okna

COMMAND + F4
alebo
FN + COMMAND + F4

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na

F5

Zobrazenie dialógového okna príkazu Hľadať

SHIFT + F5

Posunutie na nasledujúcu tablu v rozdelenom zošite

F6

Posunutie na predchádzajúcu tablu v rozdelenom zošite

SHIFT + F6

Posunutie do okna nasledujúceho zošita

COMMAND + F6

Posunutie do okna predchádzajúceho zošita

COMMAND + SHIFT + F6

Kontrola pravopisu

F7
alebo
FN + F7

Pridanie do výberu

SHIFT + F8

Zobrazenie dialógového okna Makro

OPTION + F8
alebo
FN + OPTION + F8

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch

F9

Prepočítanie aktívneho hárka

SHIFT + F9

Zobrazenie kontextovej ponuky

SHIFT + F10

Vloženie nového hárka s grafom

F11

Vloženie nového hárka

SHIFT + F11

Vloženie hárka makier programu Excel 4.0

COMMAND + F11
alebo
FN + COMMAND + F11

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako

F12

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť

COMMAND + F12
alebo
FN + COMMAND + F12

Na začiatok stránky

Pohyb a posúvanie v hárku alebo zošite

Činnosť

Klávesy

Posunutie o bunku nahor, nadol, doľava alebo doprava

Kláves so šípkou

Posunutie na okraj aktuálnej oblasti údajov

CONTROL + kláves so šípkou

Posunutie na začiatok riadka

HOME

Posunutie na začiatok hárka

CONTROL + HOME

Posunutie na poslednú použitú bunku v hárku, teda na bunku ležiacu na priesečníku stĺpca úplne vpravo a dolného riadka (v pravom dolnom rohu) alebo na bunku oproti cieľovému poľu, ktorou je zvyčajne bunka A1

CONTROL + END

Posunutie o obrazovku nadol

PAGE DOWN

Posunutie o obrazovku nahor

PAGE UP

Posunutie o jednu obrazovku doprava

OPTION + PAGE DOWN

Posunutie o jednu obrazovku doľava

OPTION + PAGE UP

Posunutie do nasledujúceho hárka zošita

CONTROL + PAGE DOWN

Posunutie do predchádzajúceho hárka zošita

CONTROL + PAGE UP

Presun do nasledujúceho zošita alebo okna

CONTROL + TAB

Presun do predchádzajúceho zošita alebo okna

CONTROL + SHIFT + TAB

Posunutie na nasledujúcu tablu v rozdelenom zošite

F6

Posunutie na predchádzajúcu tablu v rozdelenom zošite

SHIFT + F6

Posúvanie na zobrazenie aktívnej bunky

CONTROL + DELETE

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na

CONTROL + G

Zobrazenie dialógového okna príkazu Hľadať

COMMAND + F

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať (zodpovedá príkazu Hľadať ďalej)

COMMAND + G

Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku

TAB

Na začiatok stránky

Ukážka pred tlačou a tlač

Činnosť

Klávesy

Zobrazenie dialógového okna Tlač

COMMAND + P

Zadávanie údajov do hárka

Činnosť

Klávesy

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom dopredu

RETURN

Začať nový riadok v rovnakej bunke

CONTROL + OPTION + RETURN

Vyplnenie vybratého rozsahu buniek zadaným textom

CONTROL + RETURN

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom späť

SHIFT + RETURN

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom doprava

TAB

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom doľava

SHIFT + TAB

Zrušenie zadávania do bunky

ESC

Odstránenie znaku naľavo od kurzora alebo odstránenie výberu

DELETE

Odstránenie znaku napravo od kurzora alebo odstránenie výberu

Odstrániť

Odstránenie textu po koniec riadka

CONTROL + Odstrániť

Posunutie o jeden znak nahor, nadol, doľava alebo doprava

Kláves so šípkou

Posunutie na začiatok riadka

HOME

Zopakovanie poslednej akcie

COMMAND + Y

Úprava komentára k bunke

SHIFT + F2

Vyplnenie nadol

CONTROL + D

Vyplnenie doprava

CONTROL + R

Definovanie názvu

CONTROL + L

Na začiatok stránky

Práca v bunkách alebo v riadku vzorcov

Činnosť

Klávesy

Úprava aktívnej bunky a jej následné vymazanie alebo odstránenie predchádzajúceho znaku z aktívnej bunky počas vykonávania úprav obsahu bunky

DELETE

Dokončenie zadávania do bunky

RETURN

Zadanie vzorca ako vzorca poľa

CONTROL + SHIFT + RETURN

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov

ESC

Zobrazenie Zostavovača vzorcov po zadaní platného názvu funkcie do vzorca

CONTROL + A

Vloženie hypertextového prepojenia

COMMAND + K

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec riadka

CONTROL + U

Otvorenie Zostavovača vzorcov

SHIFT + F3
alebo
FN + SHIFT + F3

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch

COMMAND + =

Prepočítanie aktívneho hárka

COMMAND + SHIFT + =

Spustenie vzorca

=

Prepínanie medzi absolútnym, relatívnym a zmiešaným štýlom odkazu na vzorec

COMMAND + T

Vloženie funkcie Automatický súčet

COMMAND + SHIFT + T

Zadanie dátumu

CONTROL + bodkočiarka (;)

Zadanie času

COMMAND + bodkočiarka (;)

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

CONTROL + SHIFT + značka palca (")

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov buniek

CONTROL + opačný dĺžeň (`)

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

CONTROL + apostrof (')

Zobrazeniu zoznamu Automatické dokončovanie

CONTROL + OPTION + šípka nadol

Definovanie názvu

CONTROL + L

Na začiatok stránky

Formátovanie a úprava údajov

Činnosť

Klávesy

Zobrazenie dialógového okna Štýl

COMMAND + SHIFT + L

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek

COMMAND + 1

Použitie formátu Všeobecné číslo

CONTROL + SHIFT + ~

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla sa zobrazia červenou farbou v zátvorkách)

CONTROL + SHIFT + $

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest

CONTROL + SHIFT + %

Použitie exponenciálneho formátu čísla s dvomi desatinnými miestami

CONTROL + SHIFT + ^

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom

CONTROL + SHIFT + #

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM

CONTROL + SHIFT + @

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty

CONTROL + SHIFT + !

Použitie vonkajšieho orámovania vybratých buniek

COMMAND + OPTION + nula

Pridanie vonkajšieho orámovania napravo od výberu

COMMAND + OPTION + šípka doprava

Pridanie vonkajšieho orámovania naľavo od výberu

COMMAND + OPTION + šípka doľava

Pridanie vonkajšieho orámovania v hornej časti výberu

COMMAND + OPTION + šípka nahor

Pridanie vonkajšieho orámovania v dolnej časti výberu

COMMAND + OPTION + šípka nadol

Odstránenie vonkajšieho orámovania

COMMAND + OPTION + spojovník

Použitie alebo odstránenie tučného písma

COMMAND + B

Použitie alebo odstránenie kurzívy

COMMAND + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia

COMMAND + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia

COMMAND + SHIFT + X

Skrytie riadkov

CONTROL + 9

Odkryť riadky

CONTROL + SHIFT + (

Skrytie stĺpcov

CONTROL + nula

Odkrytie stĺpcov

CONTROL + SHIFT + )

Pridanie alebo odstránenie tieňovaného písma

COMMAND + SHIFT + W

Pridanie alebo odstránenie orámovania písma

COMMAND + SHIFT + D

Úprava aktívnej bunky

CONTROL + U

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov

ESC

Úprava aktívnej bunky a jej následné vymazanie alebo odstránenie predchádzajúceho znaku z aktívnej bunky počas vykonávania úprav obsahu bunky

DELETE

Prilepenie textu do aktívnej bunky

COMMAND + V

Dokončenie zadávania do bunky

RETURN

Zadanie vzorca ako vzorca poľa

CONTROL + SHIFT + RETURN

Zobrazenie Zostavovača vzorcov po zadaní platného názvu funkcie do vzorca

CONTROL + A

Na začiatok stránky

Práca s výberom

Činnosť

Klávesy

Kopírovanie výberu

COMMAND + C

Vystrihnutie výberu

COMMAND + X

Prilepenie výberu

COMMAND + V

Odstránenie obsahu výberu

DELETE

Odstránenie výberu

CONTROL + spojovník

Kopírovanie textu alebo grafického objektu do albumu s výstrižkami

CONTROL + OPTION + C

Prilepenie do albumu s výstrižkami

CONTROL + OPTION + V

Vrátenie poslednej akcie

COMMAND + Z

Posunutie zhora nadol v rámci výberu (nadol) alebo pohyb v smere, ktorý je vybratý v časti Upraviť dialógového okna Predvoľby (ponuka Excel, príkaz Predvoľby)

RETURN

Posunutie zdola nahor v rámci výberu (nahor) alebo pohyb v opačnom smere, aký je vybratý v časti Upraviť dialógového okna Predvoľby (ponuka Excel, príkaz Predvoľby)

SHIFT + RETURN

Posunutie z ľavej do pravej časti výberu alebo posunutie o jednu bunku nadol, ak je vybratý len jeden stĺpec

TAB

Posunutie z pravej do ľavej časti výberu alebo posunutie o jednu bunku nahor, ak je vybratý len jeden stĺpec

SHIFT + TAB

Posunutie do nasledujúceho rohu výberu v smere hodinových ručičiek

CONTROL + bodka

Vloženie grafiky pomocou Prehliadača médií

COMMAND + CONTROL + M

Na začiatok stránky

Výber buniek, stĺpcov alebo riadkov

Činnosť

Klávesy

Rozšírenie výberu o jednu bunku

SHIFT + kláves so šípkou

Rozšírenie výberu po poslednú vyplnenú bunku v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka

COMMAND + SHIFT + kláves so šípkou

Rozšírenie výberu po začiatok riadka

SHIFT + HOME

Rozšírenie výberu po začiatok hárka

CONTROL + SHIFT + HOME

Rozšírenie výberu po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

CONTROL + SHIFT + END

Výber celého stĺpca

CONTROL + medzerník

Výber celého riadka

SHIFT + medzerník

Výber celého hárka

COMMAND + A

Výber iba aktívnej bunky pri výbere viacerých buniek

SHIFT + DELETE

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol

SHIFT + PAGE DOWN

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor

SHIFT + PAGE UP

Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných objektov

CONTROL + 6

Zobrazenie alebo skrytie štandardného panela s nástrojmi

CONTROL + 7

Zapnutie možnosti rozšírenia výberu pomocou klávesov so šípkami

F8

Pridanie ďalšieho rozsahu buniek do výberu; môžete tiež použiť klávesy so šípkami a posunúť sa na začiatok rozsahu, ktorý chcete pridať, potom stlačiť kláves F8 a pomocou klávesov so šípkami vybrať ďalší rozsah

SHIFT + F8

Výber aktuálneho poľa, teda poľa, do ktorého patrí aktívna bunka

CONTROL + /

Výber buniek v riadku, ktoré sa nezhodujú s hodnotou v aktívnej bunke v danom riadku. Je potrebné vybrať riadok začínajúci aktívnou bunkou.

CONTROL + \

Výber iba tých buniek, na ktoré priamo odkazujú vzorce vo výbere

CONTROL + SHIFT + [

Výber buniek v stĺpci, ktoré sa nezhodujú s hodnotou v aktívnej bunke v danom stĺpci. Je potrebné vybrať stĺpec začínajúci aktívnou bunkou.

CONTROL + |

Výber všetkých buniek, na ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú vzorce vo výbere

CONTROL + SHIFT + {

Výber iba buniek so vzorcami, ktoré priamo odkazujú na aktívnu bunku

CONTROL + ]

Výber iba buniek so vzorcami, ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú na aktívnu bunku

CONTROL + SHIFT + }

Výber iba viditeľných buniek v aktuálnom výbere

COMMAND + SHIFT + Z

Na začiatok stránky

Grafy

Činnosť

Klávesy

Vloženie nového hárka s grafom

F11

Presun vo výbere grafov

Kláves so šípkou

Na začiatok stránky

Údajové formuláre

Činnosť

Klávesy

Posunutie do rovnakého poľa nasledujúceho záznamu

ŠÍPKA NADOL

Posunutie do rovnakého poľa predchádzajúceho záznamu

ŠÍPKA NAHOR

Posunutie do nasledujúceho poľa, ktoré môžete upravovať v zázname

TAB

Posunutie do predchádzajúceho poľa, ktoré môžete upravovať v zázname

SHIFT + TAB

Posunutie do prvého poľa nasledujúceho záznamu

RETURN

Posunutie do prvého poľa predchádzajúceho záznamu

SHIFT + RETURN

Posunutie do rovnakého poľa o 10 záznamov dopredu

PAGE DOWN

Posunutie do rovnakého poľa o 10 záznamov dozadu

PAGE UP

Posunutie o jeden znak v poli doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie o jeden znak v poli doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Výber znaku smerom doľava

SHIFT + šípka doľava

Výber znaku smerom doprava

SHIFT + šípka doprava

Na začiatok stránky

Filtre a zostavy kontingenčnej tabuľky

Činnosť

Klávesy

Zobrazenie kontextovej ponuky zoznamu Filtrovať alebo poľa kontingenčnej tabuľky pre vybratú bunku

OPTION + ŠÍPKA NADOL

Na začiatok stránky

Tvorba prehľadu údajov

Činnosť

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu

CONTROL + 8

Skrytie vybratých riadkov

CONTROL + 9

Odkrytie vybratých riadkov

CONTROL + SHIFT + (

Skrytie vybratých stĺpcov

CONTROL + nula

Odkrytie vybratých stĺpcov

CONTROL + SHIFT + )

Na začiatok stránky

Panely s nástrojmi

Činnosť

Klávesy

Aktivácia prvého tlačidla na plávajúcom paneli s nástrojmi

OPTION + F10

Po aktivácii panela s nástrojmi výber nasledujúceho tlačidla alebo ponuky na paneli s nástrojmi

TAB

Po aktivácii panela s nástrojmi výber predchádzajúceho tlačidla alebo ponuky na paneli s nástrojmi

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu

RETURN

Na začiatok stránky

Windows

Činnosť

Klávesy

Rozbalenie alebo minimalizovanie pása s nástrojmi

COMMAND + OPTION + R

Prepnutie do nasledujúcej aplikácie

COMMAND + TAB

Prepnutie do predchádzajúcej aplikácie

COMMAND + SHIFT + TAB

Zatvorenie okna aktívneho hárka

COMMAND + W

Obnovenie veľkosti okna aktívneho zošita

COMMAND + F5

Posunutie na nasledujúcu tablu v rozdelenom zošite

F6

Posunutie na predchádzajúcu tablu v rozdelenom zošite

SHIFT + F6

Prepnutie do okna nasledujúceho zošita

COMMAND + F6

Prepnutie do okna predchádzajúceho zošita

COMMAND + SHIFT + F6

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky

COMMAND + SHIFT + 3

Skopírovanie obrázka aktívneho okna do Schránky (po stlačení a uvoľnením kombinácie klávesov kliknite na okno, z ktoré chcete nasnímať fotografiu).

COMMAND + SHIFT + 4

Na začiatok stránky

Dialógové okná

Činnosť

Klávesy

Posunutie do nasledujúceho textového poľa

TAB

Posunutie do predchádzajúceho poľa, možnosti, ovládacieho prvku alebo príkazu

SHIFT + TAB

Zatvorenie dialógového okna alebo zrušenie akcie

ESC

Prepnutie na nasledujúcu kartu

CONTROL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu

CONTROL + SHIFT + TAB

Vykonanie činnosti predvoleného tlačidla príkazu
(tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK)

RETURN

Zrušenie príkazu a zavretie

ESC

Viete, že?

Ak nemáte predplatné na Office 365 alebo na najnovšiu novšiu verziu balíka Office, môžete ich vyskúšať teraz:

Vyskúšajte Office 365 alebo najnovšiu verziu Excelu

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch pomocou kontroly chýb

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×