Dostupné typy grafov v Office

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri tvorbe grafu v excelovom hárku, vo wordovom dokumente alebo v powerpointovej prezentácii máte mnoho možností. Či už použijete graf odporúčaný pre vaše údaje alebo graf, ktorý vyberiete zo zoznamu všetkých grafov, môže sa vám hodiť viac informácií o každom type.

Ak chcete začať vytvárať graf, kliknite sem.

Vyberte typ grafu, o ktorom sa chcete dozvedieť viac

Ak chcete zobraziť popis každého typu grafu, vyberte možnosť z nasledujúceho rozbaľovacieho zoznamu.

Poznámka : Niektoré typy grafov sú k dispozícii iba v aplikáciách balíkov Office 2013 a Office 2016.

Údaje, ktoré sú usporiadané do stĺpcov alebo riadkov hárka, možno zobraziť v stĺpcovom grafe. Stĺpcový graf zvyčajne zobrazuje kategórie pozdĺž vodorovnej osi (kategória) a hodnoty pozdĺž zvislej osi (hodnota) tak, ako je to znázornené v tomto grafe:

Skupinový stĺpcový graf

Typy stĺpcových grafov

 • Skupinový stĺpcový a priestorový skupinový stĺpcový   

  Skupinový stĺpcový a 3D skupinový stĺpcový graf

  Skupinový stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných stĺpcoch. Priestorový skupinový stĺpcový graf zobrazuje stĺpce v priestorovom formáte, no nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky). Tento graf použite v prípade kategórií, ktoré predstavujú:

  • Rozsahy hodnôt (napríklad počty položiek).

  • Špecifické stupnicové usporiadania (napríklad Likertova stupnica s možnosťami Rozhodne súhlasím, Súhlasím, Neutrálne, Nesúhlasím, Rozhodne nesúhlasím).

  • Názvy, ktoré nie sú v určenom poradí (napríklad, názvy položiek, geografické názvy alebo mená ľudí).

 • Skladaný stĺpcový a priestorový skladaný stĺpcový     Skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných skladaných stĺpcoch. Priestorový skladaný stĺpcový graf zobrazuje skladané stĺpce v priestorovom formáte, no nevyužíva os hĺbky. Tento graf použite v prípade viacerých rad údajov a na zdôraznenie celkovej hodnoty.

  Skladaný stĺpcový a 3D skladaný stĺpcový graf

 • 100-percentný skladaný stĺpcový a priestorový 100-percentný skladaný stĺpcový    100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných stĺpcoch poskladaných tak, aby predstavovali 100 %. Priestorový 100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje stĺpce v priestorovom formáte, no nevyužíva os hĺbky. Tento graf použite v prípade aspoň dvoch radov údajov a na zdôraznenie ich príspevkov k celku, a to najmä vtedy, keď je celková hodnota rovnaká v prípade každej kategórie.

  100 % skladaný stĺpcový a 3D 100 % skladaný stĺpcový graf

 • Priestorový stĺpcový    V priestorových stĺpcových grafoch sa používajú tri osi, ktoré môžete meniť – vodorovnú os, zvislú os a os hĺbky. Tieto grafy porovnávajú údajové body pozdĺž vodorovnej osi a osi hĺbky. Použite ich na porovnanie údajov medzi kategóriami aj radmi údajov.

  3D stĺpcový graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v čiarovom grafe. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne distribuované pozdĺž vodorovnej osi a všetky údaje hodnôt sú rovnomerne distribuované pozdĺž zvislej osi. Čiarové grafy môžu zobrazovať kontinuálne údaje v čase na osi s rovnomernou mierkou a sú preto ideálne na zobrazenie trendov vývoja údajov v rovnakých intervaloch, napríklad mesiacoch, štvrťrokoch alebo fiškálnych rokoch.

Čiarový graf so značkami

Typy čiarových grafov

 • Čiarové a čiarové so značkami    Čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov alebo bez nich sú vhodné na zobrazenie trendov v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách, a to najmä vtedy, keď máte veľa údajových bodov a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. V prípade veľkého počtu kategórií alebo približne rovnakých hodnôt použite čiarový graf bez značiek.

  Čiarový graf a čiarový graf so značkami

 • Skladané čiarové a skladané čiarové so značkami    Skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov a bez nich sú vhodné na zobrazenie trendu príspevkov jednotlivých hodnôt v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách.

  Skladaný čiarový graf a skladaný čiarový graf so značkami

 • Stopercentné skladané čiarové a stopercentné skladané čiarové so značkami    Stopercentné skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov alebo bez nich sú vhodné na zobrazenie trendu percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite stopercentný skladaný čiarový graf bez značiek.

  100 % skladaný čiarový graf a 100 % skladaný čiarový graf so značkami

 • Priestorový čiarový    Priestorové čiarové grafy zobrazujú každý riadok alebo stĺpec údajov ako priestorovú stuhu. Priestorový čiarový graf má vodorovnú a zvislú os a os hĺbky, ktoré možno meniť.

  3D čiarový graf

  Poznámky : 

  • Čiarové grafy sú najužitočnejšie v prípade viacerých radov údajov v grafe. Ak máte len jeden rad údajov, odporúčame namiesto toho použiť XY (závislosť) graf.

  • Skladané čiarové grafy vytvárajú súčet údajov, čo možno nie je výsledok, ktorý požadujete. Pravdepodobne nebude jednoduché zistiť, ktoré čiary sú skladané, preto môže byť namiesto tohto grafu vhodné použiť iný typ čiarového grafu alebo skladaný plošný graf.

Údaje, ktoré sú usporiadané do jedného stĺpca alebo riadka v hárku, možno zobraziť v koláčovom grafe. Koláčové grafy zobrazujú veľkosť položiek ako jeden rad údajov proporcionálne k súčtu položiek, zatiaľ čo údajové body v koláčovom grafe sa zobrazujú ako percentuálny podiel z celého koláča.

Koláčový graf

Koláčový graf odporúčame použiť, ak:

 • máte len jeden rad údajov,

 • žiadna z hodnôt v údajoch nie je záporná,

 • takmer žiadna z hodnôt v údajoch nie je nulová,

 • nemáte viac než sedem kategórií, pričom všetky z nich predstavujú časti celého koláča.

Typy koláčových grafov

 • Koláčový a priestorový koláčový    Koláčové grafy zobrazujú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte. Výseky koláčového grafu môžete manuálne vysunúť a zdôrazniť tak ich význam.

  Koláčový a 3D koláčový graf

 • Koláčový s čiastkovými výsekmi a koláčový s čiastkovými pruhmi    Koláčové grafy s čiastkovými výsekmi alebo koláčové grafy s čiastkovými pruhmi zobrazujú koláčové grafy s menšími hodnotami vysunutými do vedľajšieho koláčového alebo skladaného pruhového grafu, vďaka čomu sa dajú jednoduchšie rozlíšiť.

  Koláčový graf s čiastkovými výsekmi a koláčový graf s čiastkovými pruhmi

Prstencové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané iba v stĺpcoch alebo riadkoch v hárku, možno zobraziť v prstencovom grafe. Podobne ako koláčové grafy, aj prstencové grafy zobrazujú vzťahy častí k celku, ale môžu obsahovať viac než jeden rad údajov.

Prstencový graf

Typy prstencových grafov

 • Prstencový    Prstencové grafy zobrazujú údaje v prstencoch a každý prstenec predstavuje jeden rad údajov. Ak sa v označeniach údajov zobrazujú percentá, každý prstenec predstavuje spolu 100 %.

  Prstencový graf

  Poznámka :  V prstencových grafoch sa ťažšie orientuje. Namiesto nich môžete použiť skladané stĺpcové grafy alebo skladaný pruhový graf.

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v pruhovom grafe. Pruhové grafy zobrazujú vzájomné porovnanie jednotlivých položiek. V týchto grafoch sú kategórie usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi.

Pruhový graf

Pruhový graf odporúčame použiť, ak:

 • sú menovky osí dlhé,

 • sú zobrazené hodnoty trvania.

Typy pruhových grafov

 • Skupinový pruhový a priestorový skupinový pruhový    Skupinový pruhový graf zobrazuje pruhy v dvojrozmernom formáte. Priestorový skupinový pruhový graf zobrazuje pruhy v priestorovom formáte, pričom nevyužíva os hĺbky.

  Skupinový pruhový a 3D skupinový pruhový graf

 • Skladaný pruhový a priestorový skladaný pruhový    Skladané pruhové grafy zobrazujú vzťah jednotlivých položiek voči celku vo forme dvojrozmerných pruhov. Priestorový skladaný pruhový graf zobrazuje pruhy v priestorovom formáte, pričom nevyužíva os hĺbky.

  Skladaný pruhový a 3D skladaný pruhový graf

 • 100-percentný skladaný pruhový a priestorový 100-percentný skladaný pruhový    100-percentný skladaný pruhový graf zobrazuje dvojrozmerné pruhy, ktoré porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. Priestorový 100-percentný skladaný pruhový graf zobrazuje pruhy v priestorovom formáte, pričom nepoužíva os hĺbky.

  100 % skladaný pruhový a 3D 100 % skladaný pruhový graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v plošnom grafe. Plošné grafy možno použiť na zobrazenie zmeny za určité obdobie a zdôraznenie celkovej hodnoty v rámci trendu. Tieto grafy zobrazujú súčet zobrazených hodnôt a znázorňujú tak aj vzťah jednotlivých častí k celku.

Plošný graf

Typy plošných grafov

 • Plošný a priestorový plošný    Plošné grafy sa zobrazujú v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte a znázorňujú trend hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorové plošné grafy používajú tri osi (vodorovnú os, zvislú os a os hĺbky), ktoré môžete meniť. Spravidla je namiesto neskladaného plošného grafu vhodnejšie použiť čiarový graf, pretože inak sa môže stať, že údaje z jedného radu budú skryté za údajmi z iného radu.

  Plošný a 3D plošný graf

 • Skladaný plošný a priestorový skladaný plošný    Skladané plošné grafy zobrazujú trendy príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie vo dvojrozmernom formáte. Priestorový skladaný plošný graf znázorňuje to isté, no plochy sú v ňom zobrazené v priestorovom formáte bez použitia osi hĺbky.

  Skladaný plošný a 3D skladaný plošný graf

 • Stopercentný skladaný plošný a priestorový stopercentný skladaný plošný    Stopercentné skladané plošné grafy zobrazujú trendy percentuálnych príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorový stopercentný skladaný plošný graf znázorňuje to isté, no plochy sú v ňom zobrazené v priestorovom formáte bez použitia osi hĺbky.

  100 % skladaný plošný a 3D 100 % skladaný plošný graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov a riadkov, možno zobraziť v grafe XY (závislosť). Vložte hodnoty x do jedného riadka alebo stĺpca a potom zadajte príslušné hodnoty y do susedných riadkov alebo stĺpcov.

Bodový graf má dve osi hodnôt – vodorovnú os hodnoty x a zvislú os hodnoty y. Tieto hodnoty x a y spája do zjednotených údajových bodov a zobrazuje ich v nepravidelných intervaloch alebo skupinách. Bodové grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, ako sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje.

Bodový graf

Závislý graf odporúčame použiť, ak:

 • chcete zmeniť rozsah vodorovnej osi,

 • chcete urobiť takúto os logaritmickou stupnicou,

 • hodnoty pre vodorovnú os nie sú rovnomerne rozmiestnené,

 • na vodorovnej osi existuje viac údajových bodov,

 • chcete upraviť nezávislé stupnice osí bodového grafu tak, aby zobrazovali viac informácií o údajoch zahŕňajúcich páry alebo zoskupené množiny hodnôt,

 • chcete zobraziť podobnosti medzi veľkou skupinou údajov namiesto rozdielov medzi údajovými bodmi,

 • chcete porovnávať množstvo údajov bez ohľadu na čas – čím viac údajov zahrniete do bodového grafu, tým lepšie porovnania môžete vytvoriť.

Typy bodových grafov

 • Bodový    Tento graf zobrazuje údajové body bez spojníc a porovnáva páry hodnôt.

  Bodový graf

 • Bodový s hladkými čiarami a značkami a bodový s hladkými čiarami    Tento graf zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez značiek.

  Graf XY (závislosť) s hladkými čiarami a značkami a graf XY (závislosť) s hladkými čiarami

 • Bodový s priamkami a značkami a bodový s priamkami    Tento graf zobrazuje priame spojnice údajových bodov. Priame spojnice môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich.

  XY (závislosť) s priamkami a značkami a XY (závislosť) s priamkami

Bublinové grafy

V bublinovom grafe je podobne ako v bodovom grafe pridaný tretí stĺpec, ktorý určuje veľkosť v ňom zobrazených bublín. Tieto bubliny predstavujú údajové body v rade údajov.

Bublinový graf

Typy bublinových grafov

 • Bublinový alebo 3-D bublinový    Oba tieto bublinové grafy namiesto množín dvoch hodnôt porovnávajú množiny troch hodnôt, pričom bubliny sú zobrazené vo dvojrozmernom alebo priestorovom formáte, a to bez použitia osi hĺbky. Tretia hodnota určuje veľkosť bublinovej značky.

  Bublinový a 3D bublinový graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov v určitom poradí, možno zobraziť v burzovom grafe. Ako naznačuje ich názov, burzové grafy môžu znázorňovať pohyby cien akcií. Takýto graf však môže znázorňovať aj pohyby iných údajov, napríklad denných zrážok alebo teplôt v priebehu roka. Pri vytváraní burzového grafu nezabudnite údaje usporiadať v správnom poradí.

Ak napríklad chcete vytvoriť jednoduchý burzový graf typu maximum-minimum-koniec, údaje usporiadajte so záhlaviami stĺpcov zadanými v poradí maximum, minimum a koniec.

Burzový graf

Typy burzových grafov

 • Maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa tri rady hodnôt v tomto poradí: maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu maximum-minimum-koniec

 • Začiatok-maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa štyri rady hodnôt v tomto poradí: začiatok, maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu začiatok-maximum-minimum-koniec

 • Objem-maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa štyri rady hodnôt v tomto poradí: objem, maximum, minimum a koniec. Graf so znázornením objemu obsahuje dve osi hodnôt – jednu pre stĺpce, ktoré znázorňujú objem, a druhú pre ceny daných akcií.

  Burzový graf typu objem-maximum-minimum-koniec

 • Objem-začiatok-maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa päť radov hodnôt v tomto poradí: objem, začiatok, maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu objem-začiatok-maximum-minimum-koniec

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v povrchovom grafe. Tento graf je užitočný, keď chcete nájsť optimálne kombinácie dvoch množín údajov. Rovnako ako v topografickej mape, farby a vzorky výplne v povrchovom grafe označujú časti, ktoré sa nachádzajú v rovnakých rozsahoch hodnôt. Povrchový graf môžete vytvoriť vtedy, keď kategórie aj rady údajov obsahujú číselné hodnoty.

Povrchový graf

Typy povrchových grafov

 • Priestorový povrchový    Tento graf poskytuje priestorové zobrazenie údajov, ktoré si možno predstaviť ako gumený hárok, ktorý je natiahnutý na priestorový stĺpcový graf. Zvyčajne sa používa na zobrazenie vzťahov medzi veľkými množstvami údajov, ktoré by inak bolo ťažké vidieť. Farebné pásy v povrchovom grafe nepredstavujú rady údajov, ale označujú rozdiely medzi hodnotami.

  3D povrchový graf

 • Drôtený priestorový povrchový    Priestorový povrchový graf zobrazený bez farieb povrchu sa nazýva aj priestorový drôtený povrchový graf. Tento graf zobrazuje iba čiary. V drôtenom priestorovom povrchovom grafe sa môže ťažšie orientovať, no dokáže zobraziť veľké množiny údajov omnoho rýchlejšie ako priestorový povrchový graf.

  Drôtený 3D povrchový graf

 • Obrysový graf    Obrysové grafy sú povrchové grafy po zobrazení zhora. Farebné pásma v obrysových grafoch predstavujú určité rozsahy hodnôt. Čiary v obrysovom grafe spájajú interpolované body rovnakej hodnoty.

  Obrysový graf

 • Drôtený obrysový graf    Drôtené obrysové grafy sú tiež povrchové grafy po zobrazení zhora. Ich povrch však neobsahuje farebné pásy a drôtený graf zobrazuje len čiary. V drôtených obrysových grafoch sa ťažšie orientuje a namiesto nich je vhodnejšie používať priestorový povrchový graf.

  Drôtený obrysový graf

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch v hárku, je možné vyniesť na radarový graf. Radarové grafy porovnávajú agregované hodnoty, ktoré predstavujú viaceré rad údajov.

Radarový graf

Typy radarových grafov

 • Radarový a radarový so značkami    Radarové grafy so značkami pre jednotlivé údajové body alebo bez nich zobrazujú zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu.

  Radarový graf a radarový graf so značkami

 • Radarový s výplňou    V radarovom grafe s výplňou je oblasť, na ktorú sa vzťahuje rad údajov, vyplnená farbou.

  Radarový graf s výplňou

Stromová mapa ponúka hierarchické zobrazenie údajov a jednoduché porovnávanie rôznych úrovní kategorizácie. Stromová mapa zobrazuje kategórie podľa farby a vzdialenosti a dokáže prehľadne ukázať veľké množstvo údajov, v ktorých by sa v iných typoch grafu ťažko orientovalo. Stromová mapa sa môže vykresliť v prípade, že hierarchická štruktúra obsahuje prázdne bunky, a stromové mapy sú vhodné na porovnávanie pomerov v rámci hierarchie.

Príklad stromového grafu v Office 2016 pre Windows

Stromové mapy nemajú žiadne podtypy.

Lúčový graf je ideálny na zobrazenie hierarchických údajov a možno ho vykresliť v prípade, že hierarchická štruktúra zahŕňa prázdne bunky. Každú úroveň hierarchie predstavuje jeden kruh, pričom kruh úplne vnútri je najvyššou úrovňou hierarchie. Lúčový graf bez hierarchických údajov (jedna úroveň kategórií) vyzerá podobne ako prstencový graf. Lúčový graf s viacerými úrovňami kategórií však zobrazuje, ako vonkajšie kruhy súvisia s vnútornými. Lúčový graf najlepšie zobrazuje rozdelenie jedného kruhu na jednotlivé časti.

Obrázok lúčového grafu v Office 2016 pre Windows

Lúčové grafy nemajú žiadne podtypy.

Údaje vykreslené v histograme zobrazujú frekvencie v rámci rozdelenia. Jednotlivé stĺpce histogramu sa nazývajú rozsahy a v záujme ďalšej analýzy údajov je možné meniť ich.

Ukážka histogramu

Typy histogramov

 • Histogram    Histogram zobrazuje rozdelenie údajov zoskupených do frekvenčných rozsahov.

  Histogram v podtype histogramu
 • Paretov graf    Paretov graf je triedený histogram, ktorý obsahuje stĺpce zoradené v zostupnom poradí a riadok predstavujúci celkový kumulatívny percentuálny podiel.

  Podtyp Paretovho grafu v dostupných histogramoch

Škatuľový graf zobrazuje rozdelenie údajov do kvartilov so zvýraznenými strednými a odľahlými hodnotami. Polia sa môžu skladať z čiar, ktoré sa zvislo rozširujú (nazývajú sa aj „fúzy“). Tieto čiary zobrazujú premenlivosť mimo horných a dolných kvartilov. Akýkoľvek bod nachádzajúci sa mimo týchto čiar alebo fúzov sa považuje za odľahlú hodnotu. Tento typ grafu sa používa v prípade viacerých množín údajov, ktoré vzájomne nejakým spôsobom súvisia.

Vzorový škatuľový graf

Škatuľové grafy nemajú žiadne podtypy.

Vodopádový graf zobrazuje medzisúčet finančných údajov počas pridávania alebo odčítania hodnôt. Pomocou tohto grafu môžete porozumieť tomu, aký účinok má na počiatočnú hodnotu rad kladných a záporných čísel. Stĺpce sú farebne odlíšené, preto je veľmi jednoduché rozlíšiť kladné čísla od záporných.

Príklad vodopádového grafu

Vodopádové grafy nemajú žiadne podtypy.

Lievikové grafy zobrazujú hodnoty v rámci viacerých etáp v procese.

Lievikový graf znázorňujúci predajný kanál. Etapy sú uvedené v prvom stĺpci, hodnoty v druhom.

Hodnoty zvyčajne klesajú postupne, a preto pruhy pripomínajú lievik. Ďalšie informácie o lievikových grafoch nájdete tu.

Údaje, ktoré sú usporiadané do stĺpcov a riadkov, možno zobraziť v kombinovanom grafe. Kombinované grafy v sebe spájajú dva alebo viaceré typy grafov. Umožňujú tak jednoduché pochopenie údajov, a to najmä vtedy, keď ide o veľmi odlišné údaje. V tomto grafe sa orientuje ešte ľahšie, keď je zobrazený s vedľajšou osou. V tomto príklade sa používa stĺpcový graf zobrazujúci počet predaných rodinných domov od januára do júna. Následne sa používa čiarový graf, ktorý čitateľom umožní jednoducho a rýchlo zistiť priemernú predajnú cenu podľa mesiaca.

Kombinovaný graf s vedľajšou osou

Typy kombinovaných grafov

 • Skupinový stĺpcový – čiarový a skupinový stĺpcový – čiarový na vedľajšej osi    Tento graf možno použiť s vedľajšou osou alebo bez nej a predstavuje kombináciu skupinového stĺpcového a čiarového grafu. Zobrazuje niektoré rady údajov ako stĺpce a ďalšie rady´údajov ako čiary v tom istom grafe.

  Skupinové stĺpcové grafy

 • Skladaný plošný – skupinový stĺpcový    Tento graf je kombináciou skladaného plošného a skupinového stĺpcového grafu a zobrazuje niektoré rady údajov ako skladané plochy a ďalšie rady údajov ako stĺpce v tom istom grafe.

  Skladaný plošný – skupinový stĺpcový graf

 • Vlastná kombinácia    Tento graf vám umožňuje skombinovať požadované grafy a zobraziť ich v tom istom grafe.

  Graf s vlastnou kombináciou

Zmena typu grafu

Ak už máte k dispozícii graf a chcete iba zmeniť jeho typ:

 1. Vyberte graf, kliknite na kartu Návrh a potom na položku Zmeniť typ grafu.

  Zmeniť typ grafu

 2. Vyberte nový typ grafu v poli Zmena typu grafu.

Pozrite tiež

Vytvorenie lievikového grafu

Prezentovanie údajov v Ganttovom grafe

Vytvorenie histogramu

Vytvorenie Paretovho grafu

Vytvorenie lúčového grafu v Office 2016

Vytvorenie stromového grafu v Office 2016

Vytvorenie vodopádového grafu v Office 2016

Vytvorenie škatuľového grafu

Pridanie koláčového grafu

Vytvorenie grafu v Exceli 2016 pre Windows

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×