Doplnok prehlásenia o používaní osobných údajov pre produkt Microsoft Office Communicator 2007 R2

Dátum poslednej aktualizácie: december 2008

Táto stránka je doplnkom Prehlásení o používaní osobných údajov pre produkty Microsoft Office Communications. Ak chcete porozumieť postupom zhromažďovania a používania údajov, ktoré sa týkajú konkrétneho produktu alebo služby Office Communications, prečítajte si Prehlásenie o používaní osobných údajov pre produkty Microsoft Office Communications aj tento doplnok.

Archivácia

Čo táto funkcia ponúka: Funkcia archivácie umožňuje správcovi archivovať konverzácie formou okamžitých správ, aktivity a obsah schôdze a charakteristiku používania, napríklad prihlásenia používateľa alebo začatie konverzácie a pripojenie sa k nej.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Pri archivácii sa obsah konverzácií formou okamžitých správ a informácie o používaní funkcie výmeny okamžitých správ ukladajú na serveri, ktorý nakonfiguruje správca. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie údajov: Správca môže tieto údaje používať na spravovanie spôsobu, akým váš podnik používa program Office Communicator.

Výber a ovládanie: Funkcia archivácie je predvolene vypnutá a musí ju zapnúť správca podniku. Ak chcete zistiť, či možno archiváciu povoliť, prečítajte si zásady používania údajov a pravidlá monitorovania platné vo vašej spoločnosti.

Automatické aktualizácie

Čo táto funkcia ponúka: Funkcia automatických aktualizácií slúži na preberanie aktualizácií softvéru Office Communicator z podnikovej siete a ich inštaláciu v počítači.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Ak vy alebo správca povolíte funkciu automatických aktualizácií, serveru vo vašej spoločnosti sa odošlú určité informácie, napríklad verzia vášho softvéru Office Communicator alebo štandardné informácie o počítači. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie údajov: Ak je dostupná novšia verzia softvéru Office Communicator, funkcia automatických aktualizácií ju automaticky prevezme a nainštaluje vo vašom počítači v čase zadanom v nastaveniach tejto funkcie. Táto aktualizácia sa prevezme zo siete vášho podniku.

Výber a ovládanie: Ak správca nezakázal možnosť kontroly funkcie automatických aktualizácií, nastavenia môžete zmeniť podľa nasledujúceho postupu:

 1. V ponuke Akcie vyberte položku Možnosti.

 2. Na karte Upozornenia nakonfigurujte nastavenia v ponuke Automatické aktualizácie.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Denníky hovorov

Čo táto funkcia ponúka: Funkcia denníkov hovorov umožňuje ukladať záznamy zvukových hovorov spracovávaných programom Office Communicator v priečinku programu Microsoft Office Outlook®.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Informácie o zvukových hovoroch, napríklad čas začatia, čas ukončenia, trvanie alebo účastníci hovoru, sa budú ukladať v priečinku História konverzácie v programe Microsoft Office Outlook. Vy alebo správca môžete do denníka zapísať aj predmet a miesto konania schôdze, a to tak, že na karte Osobné na paneli Možnosti vyberiete ako správcu osobných údajov program Microsoft Office Outlook. V denníkoch hovorov sa neukladá obsah hovorov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie údajov: Tieto údaje môžete použiť na prezeranie histórie zvukových hovorov.

Výber a ovládanie: Funkcia denníkov hovorov je predvolene zapnutá. Ak správca nezakázal možnosť kontroly funkcie denníkov hovorov, nastavenia môžete zmeniť podľa nasledujúceho postupu:

 1. V ponuke Akcie vyberte položku Možnosti.

 2. Na karte Osobné zrušte začiarknutie políčka Ukladať moje denníky hovorov v priečinku histórie konverzácie programu Outlook.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Čo táto funkcia ponúka: Funkcia zapisovania do denníka na strane klienta umožňuje zápis informácií o používaní programu Office Communicator v počítači vo vašom profile používateľa. Informácie možno použiť pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v programe Office Communicator.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Ak vy alebo správca povolíte funkciu zapisovania do denníka na strane klienta, vo vašom počítači sa budú ukladať určité informácie, napríklad predmet a miesto konania schôdze alebo správy a odpovede využívajúce protokol SIP (Session Initiation Protocol) počas konverzácií v programe Office Communicator. Súčasťou budú aj informácie o odosielateľovi a prijímateľovi každej správy programu Office Communicator a cesta, ktorou sa správa prenáša. Okrem toho sa do denníka zapíšu aj váš zoznam kontaktov a informácie o prítomnosti. Neuloží sa však obsah konverzácií v programe Office Communicator. Funkcia zapisovania do denníka na strane klienta neodosiela z počítača žiadne z týchto informácií.

Použitie údajov: Denníky na strane klienta možno použiť pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v programe Office Communicator. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú automaticky, ale môžete ich odoslať manuálne.

Výber a ovládanie: Funkcia zapisovania do denníka na strane klienta je predvolene vypnutá a musí ju zapnúť správca podniku. Ak správca nezakázal možnosť kontroly zapisovania do denníka, nastavenia môžete zmeniť podľa nasledujúceho postupu:

 1. V ponuke Akcie vyberte položku Možnosti.

 2. Na karte Všeobecné kliknite na položky Zapnúť zapisovanie do denníka a Zapnúť zapisovanie udalostí do denníka systému Windows.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

História konverzácie

Čo táto funkcia ponúka: Funkcia histórie konverzácie umožňuje ukladať obsah konverzácií formou okamžitých správ v priečinku programu Microsoft Office Outlook.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Ak povolíte funkciu histórie konverzácie, obsah vašich konverzácií formou okamžitých správ sa uloží v priečinku História konverzácie v programe Microsoft Office Outlook. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie údajov: Tieto údaje môžete použiť na prezeranie obsahu predchádzajúcich konverzácií formou okamžitých správ.

Výber a ovládanie: Funkcia histórie konverzácie je predvolene vypnutá a musí ju zapnúť správca podniku. Ak správca nezakázal možnosť kontroly funkcie histórie konverzácie, nastavenia môžete zmeniť podľa nasledujúceho postupu:

 1. V ponuke Akcie vyberte položku Možnosti.

 2. Na karte Osobné začiarknite políčko Ukladať moje konverzácie cez okamžité správy v priečinku histórie konverzácie programu Microsoft Office Outlook.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak povolíte funkciu histórie konverzácie, upozornite svoje kontakty, že sa relácie výmeny okamžitých správ ukladajú.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Čo táto funkcia ponúka: Ak sa rozhodnete zúčastniť programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov (ďalej „CEIP“), program zhromaždí základné informácie o konfigurácii vášho hardvéru a spôsobe, akým používate náš softvér a služby, s cieľom zistiť trendy a modely používania. Program CEIP zhromažďuje aj informácie o type a počte chýb, ktoré sa vyskytli, o výkone hardvéru a softvéru a o rýchlosti služieb. Nebudeme zhromažďovať vaše meno, adresu ani iné kontaktné údaje.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Po zapnutí tejto funkcie sa informácie programu CEIP automaticky odošlú spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o údajoch zhromažďovaných, spracovávaných a prenášaných prostredníctvom programu CEIP nájdete na stránke Prehlásenie o používaní osobných údajov pre program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Použitie údajov: Tieto údaje použijeme na zlepšenie kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládanie: Výber a ovládanie: Ak správca nezapol program CEIP, je predvolene vypnutý. Ak správca nezakázal ovládanie, nastavenia programu CEIP môžete kedykoľvek zmeniť podľa nasledujúceho postupu:

 1. V ponuke Akcie vyberte položku Možnosti.

 2. Na karte Všeobecné začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Umožniť spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o používaní programu Communicator.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak povolíte funkciu histórie konverzácie, upozornite svoje kontakty, že sa relácie výmeny okamžitých správ ukladajú.

Ovládanie pracovnej plochy

Čo táto funkcia ponúka: Funkcia ovládania pracovnej plochy umožňuje zveriť ovládanie pracovnej plochy inej osobe, ktorá používa klienta programu Office Communicator v inom počítači.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Po zverení ovládania vašej pracovnej plochy inej osobe môže táto osoba ovládať váš počítač a vykonávať zmeny, ako keby ho používala priamo. Vy a ostatní účastníci konverzácie v programe Office Communicator uvidíte tieto zmeny v reálnom čase. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie údajov: Pomocou funkcie ovládania pracovnej plochy môžete iným účastníkom konverzácie umožniť testovanie, predvádzanie a aktualizácie dokumentov alebo aplikácií vo vašom počítači, zatiaľ čo vy a ostatní účastníci budete tieto úkony sledovať.

Výber a ovládanie: Zdieľanie ovládania pracovnej plochy so vzdialeným účastníkom:

 1. Uskutočnite konverzáciu s použitím funkcie Zdieľanie pracovnej plochy.

 2. V aktívnom okne konverzácie kliknite na ikonu Zdieľanie.

 3. Vyberte niektorú z možností funkcie Zdieľať ovládanie.

Prevzatie ovládania pracovnej plochy od vzdialeného účastníka:

 1. V aktívnom okne konverzácie kliknite na ikonu Zdieľanie.

 2. Vyberte položku Prevziať ovládanie.

Zdieľanie pracovnej plochy

Čo táto funkcia ponúka: Funkcia zdieľania pracovnej plochy umožňuje zdieľať zobrazenie obrazovky počítača s inými účastníkmi počas konverzácie v programe Office Communicator.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Ak povolíte funkciu zdieľania pracovnej plochy, všetci účastníci konverzácie budú môcť vidieť celý obsah obrazovky vášho počítača. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie údajov: Funkciu zdieľania pracovnej plochy môžete používať na spoluprácu s účastníkmi konverzácie.

Výber a ovládanie: Povolenie zdieľania pracovnej plochy počas novej konverzácie v programe Office Communicator:

 1. V zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom myši na používateľov, s ktorými chcete zdieľať pracovnú plochu.

 2. Kliknite na položku Zdieľať a potom na položku Zdieľať pracovnú plochu.

Povolenie zdieľania pracovnej plochy počas prebiehajúcej konverzácie v programe Office Communicator:

 1. Kliknite na ikonu Zdieľanie.

 2. Vyberte položku Zdieľať pracovnú plochu.

Zastavenie zdieľania pracovnej plochy:

 1. Kliknite na ikonu Zdieľanie.

 2. Vyberte položku Zastaviť zdieľanie.

Dôležité: Otvorené dokumenty alebo obrázky na pracovnej ploche chránené softvérom na správu digitálnych prístupových práv môžu uvidieť ostatní, s ktorými zdieľate svoju pracovnú plochu počas konverzácie v programe Office Communicator.

Informácie o prítomnosti a kontaktoch

Čo táto funkcia ponúka: Program Office Communicator je integrovaný komunikačný klient, ktorý umožňuje komunikáciu s kontaktmi v rámci i mimo vašej organizácie. Program Office Communicator je navrhnutý tak, aby umožňoval prístup k zverejneným informáciám o ostatných používateľoch a poskytoval ostatným používateľom prístup k informáciám zverejneným o vás, akými sú stav, titul, telefónne číslo a poznámky. Správca môže nakonfigurovať aj integráciu s programom Microsoft Office Outlook a serverom Microsoft Exchange Server s cieľom zobrazovať správy Mimo pracoviska a ďalšie informácie o stave, napríklad o schôdzi naplánovanej v kalendári programu Outlook.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: K serveru Office Communications Server sa budete pripájať pomocou prihlasovacej adresy a hesla. Vy a správca môžete zverejniť informácie o stave, ktoré budú priradené vašim prihlasovacím údajom.

Použitie údajov: Ostatní používatelia a aplikácie programu Office Communicator budú mať prístup k informáciám o vašej prítomnosti a kontaktným údajom, aby mohli zistiť váš zverejnený stav a lepšie s vami komunikovať.

Výber a ovládanie: Môžete vybrať, ktoré informácie o sebe zverejníte. Správca môže nakonfigurovať zverejnené informácie aj vo vašom mene. Ak správca nezakázal možnosť kontroly zverejnených informácií, nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Kliknite na tlačidlo Ponuka, na príkaz Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Na karte Osobné zadajte v časti Moje konto svoju prihlasovaciu adresu. Môžete použiť tlačidlo Spresniť a zadať názov servera, ku ktorému sa chcete pripojiť.

 3. Na karte Telefóny si môžete pozrieť informácie o telefónnych číslach, ktoré zverejnil správca. Môžete zadať aj ďalšie čísla a rozhodnúť sa, či sa majú zverejniť ostatným používateľom.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Môžete nastaviť aj úrovne prístupu a určiť, ktoré informácie a úrovne prítomnosti sa majú zobraziť jednotlivým používateľom. Postupujte takto:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakt.

 2. Vyberte možnosť Zmeniť úroveň prístupu.

 3. Vyberte požadovanú úroveň prístupu používateľa.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×