Office
Prihlásenie

CSV súbory na migráciu poštovej schránky

Na hromadnú migráciu veľkého počtu poštových schránok používateľov môžete použiť súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV). CSV súbor môžete použiť v prípade, že na vytvorenie dávky migrácie použijete Centrum spravovania pre Exchange alebo rutinu typu cmdlet New-MigrationBatch v prostredí Exchange Management Shell. Určenie viacerých používateľov na migráciu v rámci dávky migrácie pomocou CSV súboru je podporované v týchto scenároch migrácie:

 • Adaptácia a deadaptácia v Office 365   

  • Adaptačná migrácia so vzdialeným presunom:    V hybridnom nasadení systému Exchange môžete presunúť poštové schránky z organizácie využívajúcej lokálny Exchange do služieb Office 365. Tento proces sa nazýva aj adaptačná migrácia so vzdialeným presunom, pretože poštové schránky adaptujete na Office 365.

  • Deadaptačná migrácia so vzdialeným presunom:    K dispozícii je tiež možnosť uskutočniť deadaptačnú migráciu so vzdialeným presunom, pri ktorej migrujete poštové schránky služieb Office 365 do organizácie využívajúcej lokálny Exchange.

   Poznámka: Adaptačná aj deadaptačná migrácia so vzdialeným presunom sa inicializuje v organizácii využívajúcej Office 365.

  • Čiastočná migrácia systému Exchange:    K dispozícii je tiež možnosť migrovať podmnožinu poštových schránok z organizácie využívajúcej lokálny Exchange do služieb Office 365. Ide o ďalší typ adaptačnej migrácie. Pomocou čiastočnej migrácie systému Exchange možno migrovať iba poštové schránky na serveri Exchange 2003 a Exchange 2007. Migrácia poštových schránok na serveri Exchange 2010 a Exchange 2013 pomocou čiastočnej migrácie nie je podporovaná. Pred spustením čiastočnej migrácie je nutné použiť synchronizáciu adresárov alebo iný spôsob poskytovania poštových používateľov v organizácii využívajúcej Office 365.

  • Migrácia IMAP:    Tento typ adaptačnej migrácie migruje údaje poštových schránok zo servera IMAP (vrátane servera Exchange) do služieb Office 365. Pri migrácii IMAP sa údaje poštových schránok môžu migrovať iba v prípade poskytovania poštových schránok v Office 365.

Poznámka: Kompletná migrácia systému Exchange použitie CSV súboru nepodporuje, pretože všetky lokálne poštové schránky používateľov sa do služieb Office 365 migrujú v rámci jednej dávky.

Podporované atribúty CSV súborov pri hromadných presunoch alebo migráciách

Prvý riadok CSV súboru slúžiaceho na migráciu používateľov, nazývaný aj riadok hlavičky, obsahuje názvy atribútov alebo polí zadávaných do nasledujúcich riadkov. Názvy jednotlivých atribútov sú oddelené čiarkami. Každý riadok pod riadkom hlavičky predstavuje jednotlivého používateľa a poskytuje informácie nevyhnutné pre migráciu. Atribúty v každom riadku jednotlivého používateľa musia byť uvedené v rovnakom poradí ako názvy atribútov v riadku hlavičky. Hodnoty jednotlivých atribútov sú oddelené čiarkami. Ak má atribút konkrétneho záznamu hodnotu null, pre tento atribút nič nezadávajte. Nezabudnite však zadať čiarku na oddelenie tejto hodnoty null od nasledujúceho atribútu.

Hodnoty atribútov v CSV súbore prepíšu hodnotu zodpovedajúceho parametra použitého pri vytváraní dávky migrácie pomocou Centra spravovania pre Exchange alebo prostredia Shell. Ďalšie informácie a príklady nájdete v časti Hodnoty atribútov v CSV súbore prepíšu hodnoty dávky migrácie.

Tip: Na vytvorenie CSV súboru môžete použiť ľubovoľný textový editor, ak však použijete aplikáciu, ako napríklad Microsoft Excel, zjednoduší sa import údajov a konfigurácia a usporiadanie CSV súborov. CSV súbory uložte vo formáte .csv alebo .txt.

V ďalších častiach sú popísané podporované atribúty riadka hlavičky CSV súboru v každom type migrácie. Každá z častí obsahuje tabuľku, v ktorej sú uvedené všetky podporované atribúty (ako aj to, či sú povinné), príklad hodnoty atribútu a popis.

Poznámka: V častiach nižšie pojem zdrojové prostredie označuje aktuálne umiestnenie poštovej schránky používateľa alebo databázy. Pojem cieľové prostredie označuje umiestnenie, do ktorého bude poštová schránka migrovaná, alebo databázu, do ktorej bude poštová schránka presunutá.

Čiastočné migrácie systému Exchange

Ak chcete použiť čiastočnú migráciu systému Exchange na migráciu lokálnych poštových schránok na serveri Exchange 2003 a Exchange 2007 do služieb Office 365, pomocou CSV súboru je nutné určiť skupinu používateľov pre dávku migrácie. Počet poštových schránok, ktoré možno migrovať do cloudu pomocou čiastočnej migrácie systému Exchange, nie je obmedzený. CSV súbor dávky migrácie však môže obsahovať najviac 2 000 riadkov. Ak chcete migrovať viac ako 2 000 poštových schránok, je nutné vytvoriť ďalšie CSV súbory a potom pomocou každého z nich vytvoriť novú dávku migrácie. Ďalšie informácie o čiastočných migráciách systému Exchange nájdete v téme Potrebné informácie o čiastočnej migrácii e-mailov do služieb Office 365.

V tabuľke nižšie sú popísané podporované atribúty CSV súboru pri čiastočnej migrácii systému Exchange.

Atribút

Povinný alebo voliteľný

Povolené hodnoty

Popis

EmailAddress

Povinný

Adresa SMTP používateľa

Určuje e-mailovú adresu používateľa s aktivovanou poštou (alebo poštovú schránku, ak ide o opakovaný pokus o migráciu) v Office 365. Adresa zodpovedá lokálnej poštovej schránke používateľa, ktorá sa bude migrovať. Používatelia s aktivovanou poštou sa vytvárajú v Office 365 v dôsledku synchronizácie adresárov alebo iného procesu poskytovania. E-mailová adresa používateľa s aktivovanou poštou sa musí zhodovať s vlastnosťou WindowsEmailAddress príslušnej lokálnej poštovej schránky.

Password

Voliteľný

Heslo musí mať minimálnu dĺžku osem znakov a spĺňať všetky obmedzenia hesla, ktoré sa uplatňujú vo vašej organizácii využívajúcej Office 365.

Toto heslo sa nastavuje v používateľskom konte pri konverzii príslušného používateľa s aktivovanou poštou v Office 365 na poštovú schránku počas migrácie.

ForceChangePassword

Voliteľný

True alebo False

Určuje, či si používateľ pri prvom prihlásení do svojej poštovej schránky služieb Office 365 musí zmeniť heslo.

Poznámka: Ak ste vo svojej lokálnej organizácii implementovali riešenie jediného prihlásenia (SSO) nasadením služieb Active Directory Federation Services 2.0 (ADFS 2.0), je nutné ako hodnotu tohto atribútu použiť možnosť False.

Migrácie IMAP

CSV súbor dávky migrácie IMAP môže obsahovať najviac 50 000 riadkov. Migráciu používateľov je však vhodné uskutočniť v niekoľkých menších dávkach. Ďalšie informácie o migráciách IMAP nájdete v týchto témach:

V tabuľke nižšie sú popísané podporované atribúty CSV súboru pri migrácii IMAP.

Atribút

Povinný alebo voliteľný

Povolené hodnoty

Popis

EmailAddress

Povinný

Adresa SMTP používateľa.

Určuje identifikáciu používateľa v poštovej schránke služieb Office 365 používateľa

UserName

Povinný

Reťazec, ktorý identifikuje používateľa v systéme výmeny správ IMAP vo formáte podporovanom serverom IMAP.

Určuje prihlasovacie meno konta používateľa v systéme výmeny správ IMAP (zdrojové prostredie). Okrem mena používateľa môžete použiť poverenia konta, ktoré má priradené potrebné povolenia na prístup k poštovým schránkam na serveri IMAP. Ďalšie informácie nájdete v téme Súbory CSV dávok migrácie IMAP.

Password

Povinný

Reťazec hesla.

Určuje heslo používateľského konta určeného atribútom UserName.

Hodnoty atribútov v CSV súbore prepíšu hodnoty dávky migrácie

Hodnoty atribútov v CSV súbore prepíšu hodnotu zodpovedajúceho parametra použitého pri vytváraní dávky migrácie pomocou Centra spravovania pre Exchange alebo prostredia Shell. Ak chcete, aby sa pre používateľa použila hodnota dávky migrácie, ponechajte v CSV súbore príslušnú bunku prázdnu. Vďaka tomu môžete pre vybratých používateľov kombinovať konkrétne hodnoty atribútov v rámci jednej dávky migrácie.

V tomto príklade predpokladajme, že vytvoríte dávku pre adaptačnú migráciu so vzdialeným presunom v hybridnom nasadení na presun archívnych poštových schránok do služieb Office 365 s týmto príkazom New-MigrationBatch:

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Chcete však presunúť aj primárne poštové schránky vybratých používateľov, takže časť súboru OnBoarding1.csv pre túto dávku migrácie bude vyzerať takto:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Keďže hodnota typu poštovej schránky v CSV súbore prepíše hodnoty parametra MailboxType v príkaze na vytvorenie dávky, pre používateľov user1 a user2 sa do služieb Office 365 bude migrovať iba archívna poštová schránka. Do služieb Office 365 sa však presunie primárna aj archívna poštová schránka používateľov user3 a user4.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×