Automatické odpovedanie na správy v čase, kým ste mimo kancelárie.

Keď nie ste pri počítači a nemáte možnosť kontrolovať e-mailové správy, môžete program Microsoft Office Outlook 2007 nastaviť na odosielanie automatických odpovedí niektorým alebo všetkým osobám, ktoré vám posielajú správy.

Obsah tohto článku

Aký typ e-mailového konta používate?

Automatické odpovede z kont programu Microsoft Exchange Server 2007

Automatické odpovede pre kontá programu Microsoft Exchange Server 2000 a Exchange Server 2003

Automatické odpovede pre kontá POP3 a IMAP

Aký typ e-mailového konta používate?

Typ používaného e-mailové konto určuje, ktoré funkcie máte k dispozícii:

 • Ak viete, ku ktorému typu e-mailového servera ste pripojení, môžete prejsť priamo na časť, ktorá sa týka vášho konta.

 • Ak potrebujete zistiť, aký typ konta používate, čítajte ďalej túto časť.

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako môžete zistiť, či používate konto programu Exchange, je skontrolovať, či sa v ponuke Nástroje nachádza príkaz Asistent pre režim „Mimo pracoviska“. Nezabudnite kliknúť na tlačidlo na rozbalenie Tlačidlo rozbalenia v spodnej časti ponuky, aby sa zobrazili všetky príkazy v ponuke Nástroje.

Ak sa v ponuke Nástroje nachádza príkaz Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ a po kliknutí naň sa zobrazí nasledovné dialógové okno, potom máte konto programu Exchange 2007. Ak je to tak, môžete prejsť na časť Automatické odpovede z kont programu Microsoft Exchange Server 2007.

Dialógové okno Asistent pre režim „Mimo kancelárie“

Ak sa v ponuke Nástroje nachádza príkaz Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ a po kliknutí naň sa zobrazí nasledovné dialógové okno, potom máte konto programu Exchange Server 2003 alebo staršej verzie. Ak je to tak, môžete prejsť na časť Automatické odpovede z kont programu Microsoft Exchange Server 5.5-2003.

Dialógové okno Asistent pre režim „Mimo kancelárie“

Ak sa v ponuke Nástroje nenachádza príkaz Asistent pre režim „Mimo pracoviska“, potom pravdepodobne nemáte konto programu Exchange. Ak použijete pravidlá, môžete dosiahnuť takmer rovnaký účinok ako pri použití funkcie Asistent pre režim „Mimo pracoviska“. Ak o tom chcete získať ďalšie informácie, prejdite na časť Automatické odpovede z kont POP3 a IMAP.

Iná možnosť určenia typu používaného e-mailového konta

Ak chcete zistiť, aké typy e-mailových kont máte v profile programu Outlook, otvorte dialógové okno Nastavenie konta v programe Outlook.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie konta.

 2. Na karte E-mail sú v stĺpci Typ zobrazené typy kont pre každú e-mailovú adresu.

  Obrázok obrazovky

Niektoré funkcie môžu vyžadovať konkrétne verzie programu Microsoft Exchange. Napríklad funkcia Outlook Anywhere vyžaduje program Exchange 2003 alebo novšiu verziu.

Ak chcete zistiť verziu programu Exchange, ku ktorej sa pripájate, pozrite si tému Určenie verzie programu Microsoft Exchange, ku ktorej sa konto pripája.

Na začiatok stránky

Automatické odpovede z kont programu Microsoft Exchange Server 2007

Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Exchange.

Obsah tejto časti

Zapnutie alebo vypnutie Asistenta pre režim „Mimo pracoviska“

Použitie pravidiel s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Úprava pravidiel použitých s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Zapnutie alebo vypnutie pravidiel použitých s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Zapnutie alebo vypnutie Asistenta pre režim „Mimo pracoviska“

Keď používate program Outlook s kontom programu Exchange 2007, máte prístup k novým funkciám Asistenta pre režim „Mimo pracoviska“ a k vylepšenému používateľskému rozhraniu. Nové funkcie zahŕňajú:

 • Formát RTF     V odpovediach môžete použiť rôzne písma, farby a formáty.

 • Odosielanie automatických odpovedí osobám nachádzajúcim sa mimo vašej organizácie     Automatické odpovede v režime „Mimo pracoviska“ je možné prispôsobiť pre príjemcov v rámci organizácie aj mimo nej. Príjemcom mimo spoločnosti napríklad môžete odosielať všeobecnejšiu správu, ktorá neobsahuje mená, telefónne čísla alebo e-mailové adresy alternatívnych kontaktov.

 • Naplánovanie automatických odpovedí v režime „Mimo pracoviska“ s počiatočným a koncovým časom     Už sa vám nestane, že by ste si zabudli zapnúť (alebo vypnúť) odosielanie automatických odpovedí v režime „Mimo pracoviska“. Dátumy a časy, kedy sa majú odosielať automatické odpovede, je teraz možné naplánovať.

 • V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

  Príkaz Mimo pracoviska v ponuke Nástroje

 • Kliknite na položku Posielať automatické odpovede pre režim „Mimo pracoviska“.

 • Na karte V rámci mojej organizácie zadajte odpoveď, ktorú chcete odosielať počas vašej neprítomnosti.

  Môžete použiť ovládacie prvky na zmenu písma, farby, veľkosti písma a ďalšieho formátovania.

V prípade potreby môžete odosielať automatickú odpoveď aj osobám mimo spoločnosti. Môžete vybrať, či chcete automatickú odpoveď odosielať každej osobe, ktorá vám pošle e-mailovú správu, alebo len osobám, ktoré sú uvedené v priečinku Kontakty.

Poznámka   Kontakt musí existovať v priečinku Kontakty programu Exchange. Ak kontakt existuje len v priečinku, ktorý je súčasťou súboru osobných priečinkov (.pst), správa s automatickou odpoveďou nebude odoslaná.

 1. Na karte Mimo mojej organizácie zadajte odpoveď, ktorú chcete odosielať počas svojej neprítomnosti.

  Môžete použiť ovládacie prvky na zmenu písma, farby, veľkosti písma a ďalšieho formátovania.

 2. Začiarknite políčko Automaticky odpovedať osobám mimo organizácie.

 3. Kliknite na položku Len moje kontakty alebo na položku Ktokoľvek mimo organizácie a zadajte osoby, ktorým sa bude odosielať automatická odpoveď.

  Keď je začiarknuté políčkoAutomaticky odpovedať osobám mimo organizácie, vedľa názvu karty Mimo mojej organizácie sa zobrazí nápis (Zapnuté).

Použitie pravidiel s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange 2000, 2003 alebo 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Exchange. Informácie o verzii programu Exchange, ku ktorej sa konto pripája, nájdete v téme Určenie verzie programu Microsoft Exchange, ku ktorej sa konto pripája.

Ak počas svojej neprítomnosti nemáte možnosť prezerať si e-mailové správy, použite Asistenta pre režim „Mimo pracoviska“ s pravidlami, ktoré vám umožňujú automaticky spravovať prichádzajúce správy pomocou určenia akcií, ktoré s nimi program Outlook vykoná. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo na automatické presunutie alebo kopírovanie správy do iných priečinkov, odstrániť správy, odoslať vlastné odpovede a podobne.

Ak vytvoríte pravidlá, je dôležité porozumieť tomu, ako sa v programe Outlook použijú:

 • Pravidlá sa používajú poradí, v ktorom sa zobrazujú v zozname pravidiel.

 • Ak v dialógovom okne Úprava pravidla vyberiete viacero podmienok, pravidlo sa uplatní len na správy, ktoré spĺňajú všetky vybraté podmienky. Ak napríklad určíte Petru Chvojkovú ako odosielateľa (podmienka) a ak pole Predmet musí obsahovať text „Marketingové stretnutie“, pravidlo sa uplatní len na správy, ktoré spĺňajú obe podmienky.

 • Ak však nastavíte viacero kritérií pre jednu podmienku, pravidlo sa uplatní na každú správu, ktorá spĺňa aspoň jedno kritérium pre danú podmienku. Ak napríklad v poli Od určíte odosielateľov „Petra Chvojková;René Klčo“, pravidlo sa uplatní na správy prichádzajúce od Petry Chvojkovej alebo od Reného Klča.

 • V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

 • Kliknite na tlačidlo Pridať pravidlo.

 • V časti Po prijatí správy spĺňajúcej nasledovné podmienky zadajte podmienky, ktoré musí správa spĺňať, aby sa pravidlo uplatnilo.

 • Ak chcete zadať viacero podmienok, kliknite na tlačidlo Spresniť, vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak chcete zadať, že toto pravidlo musí byť použité ako posledné, začiarknite políčko Neuplatniť ďalšie pravidlá.

 • V časti Vykonať tieto akcie vyberte požadované akcie. Môžete vybrať aj viacero akcií.

  Poznámka   Ak určíte, že správa sa musí odstrániť, nemá na ňu vplyv ani jedno z pravidiel, ktoré sa v zozname v dialógovom okne Asistent pre režim „Mimo kancelárie“ nachádzajú za pravidlom o odstránení.

Úprava pravidiel použitých s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange 2000, 2003 alebo 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Exchange. Ak chcete určiť verziu programu Exchange, ku ktorej sa konto pripája, pozrite si tému Určenie verzie programu Microsoft Exchange, ku ktorej sa konto pripája.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

  Príkaz Mimo pracoviska v ponuke Nástroje

 2. Pravidlá upravíte jedným z nasledujúcich postupov:

  • Zmena pravidla    

   1. Kliknite na položkuPravidlá, vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo.

   2. Upravte podmienky a akcie pravidla.

  • Zmena poradia, v ktorom sa pravidlá budú aplikovať na prichádzajúce správy    

   1. V časti Tieto pravidlá sa použijú pre prichádzajúce správy počas režimu „Mimo pracoviska“ kliknite na pravidlo, ktoré chcete v zozname premiestniť nahor alebo nadol.

   2. Kliknite na tlačidlo Nahor alebo Nadol.

  • Odstránenie pravidla    

   1. V časti Tieto pravidlá sa použijú pre prichádzajúce správy počas režimu „Mimo pracoviska“ kliknite na pravidlo, ktoré chcete odstrániť.

   2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť pravidlo.

Zapnutie alebo vypnutie pravidiel použitých s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange 2000, 2003 alebo 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Exchange. Informácie o verzii programu Exchange, ku ktorej sa konto pripája, nájdete v téme Určenie verzie programu Microsoft Exchange, ku ktorej sa konto pripája.

 1. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pravidlá pre režim „Mimo pracoviska“, v ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

  Príkaz Mimo pracoviska v ponuke Nástroje

 2. Kliknite na položku Pravidlá.

 3. V stĺpci Stav začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka vedľa pravidla, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

Na začiatok stránky

Automatické odpovede pre kontá programu Microsoft Exchange Server 2000 a Exchange Server 2003

Táto funkcia vyžaduje konto programu Microsoft Exchange 2000 alebo 2003. Väčšina domácich alebo osobných kont nepoužíva program Exchange. Informácie o verzii programu Exchange, ku ktorej sa konto pripája, nájdete v téme Určenie verzie programu Microsoft Exchange, ku ktorej sa konto pripája.

Obsah tejto časti

Zapnutie alebo vypnutie Asistenta pre režim „Mimo pracoviska“

Použitie pravidiel s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Úprava pravidiel použitých s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Zapnutie alebo vypnutie pravidiel použitých s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Zapnutie alebo vypnutie Asistenta pre režim „Mimo pracoviska“

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

 2. Kliknite na políčko Som mimo kancelárie.

 3. Do poľa Automaticky odpovedať každému odosielateľovi len raz s použitím nasledovného textu zadajte správu, ktorú chcete odosielať ostatným osobám, keď ste mimo pracoviska.

 4. Ak chcete, môžete vytvoriť pravidlá na správu prichádzajúcej pošty.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

   Príkaz Mimo pracoviska v ponuke Nástroje

   Poznámka   Príkaz Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ sa nezobrazuje, ak nepoužívate e-mailové konto programu Exchange Server.

  2. Kliknite na tlačidlo Pridať pravidlo.

  3. V časti Po prijatí správy spĺňajúcej nasledovné podmienky zadajte podmienky, ktoré musí správa spĺňať, aby sa akcia priradená k pravidlu vykonala.

  4. Ak chcete zadať ďalšie podmienky, kliknite na tlačidlo Spresniť, vyberte požadované podmienky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. Ak chcete zadať, že toto pravidlo musí byť použité ako posledné, začiarknite políčko Neuplatniť ďalšie pravidlá.

  6. V časti okna Vykonať tieto akcie vyberte požadované možnosti. Môžete vybrať aj viac než jednu možnosť.

   Poznámka   Ak zadáte, že správa sa musí odstrániť, nemá na ňu vplyv ani jedno z pravidiel, ktoré sa v zozname v dialógovom okne Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ nachádzajú za pravidlom o odstránení.

Použitie pravidiel s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Táto funkcia vyžaduje konto programu Microsoft Exchange 2000 alebo 2003. Informácie o verzii servera Exchange, ku ktorej sa konto pripája, nájdete v téme Určenie verzie servera Microsoft Exchange, ku ktorej sa konto pripája.

Ak počas svojej neprítomnosti nemáte možnosť prezerať si e-mailové správy, použite Asistenta pre režim „Mimo pracoviska“ s pravidlami, ktoré vám umožňujú automaticky spravovať prichádzajúce správy pomocou určenia akcií, ktoré s nimi program Outlook vykoná. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo na automatické presunutie alebo kopírovanie správy do iných priečinkov, odstrániť správy, odoslať vlastné odpovede a podobne.

Ak vytvárate pravidlá, je dôležité porozumieť tomu, ako sa v programe Outlook uplatňujú:

 • Pravidlá sa uplatňujú v poradí, v akom sa zobrazujú v zozname pravidiel.

 • Ak v dialógovom okne Úprava pravidla vyberiete viacero podmienok, pravidlo sa uplatní len na správy, ktoré spĺňajú všetky vybraté podmienky. Ak napríklad zadáte, že odosielateľom bude Petra Chvojková a pole Predmet bude obsahovať text „Marketingové stretnutie“, pravidlo sa uplatní len na správy, ktoré spĺňajú obe podmienky.

 • Ak však nastavíte viacero kritérií pre jednu podmienku, pravidlo sa uplatní na každú správu, ktorá spĺňa aspoň jedno kritérium pre danú podmienku. Ak napríklad pre pole Od nastavíte kritériá „Petra Chvojková;René Klčo“, pravidlo sa uplatní na správy, ktoré odoslali Petra Chvojková alebo René Klčo.

 • V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

  Príkaz Mimo pracoviska v ponuke Nástroje

 • Kliknite na položku Pravidlá.

 • Kliknite na tlačidlo Pridať pravidlo.

 • V časti Po prijatí správy spĺňajúcej nasledovné podmienky zadajte podmienky, ktoré musí správa spĺňať, aby sa akcia priradená k pravidlu vykonala.

 • Ak chcete zadať ďalšie podmienky, kliknite na tlačidlo Spresniť, vyberte požadované podmienky a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak chcete zadať, že toto pravidlo musí byť použité ako posledné, začiarknite políčko Neuplatniť ďalšie pravidlá.

 • V časti Vykonať tieto akcie vyberte požadované možnosti. Môžete vybrať aj viacero možností.

  Poznámka   Ak určíte, že správa sa musí odstrániť, nemá na ňu vplyv ani jedno z pravidiel, ktoré sa v zozname v dialógovom okne Asistent pre režim „Mimo kancelárie“ nachádzajú za pravidlom o odstránení.

Úprava pravidiel použitých s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Táto funkcia vyžaduje konto programu Microsoft Exchange 2000 alebo 2003. Informácie o verzii servera Exchange, ku ktorej sa konto pripája, nájdete v téme Určenie verzie programu Microsoft Exchange, ku ktorej sa konto pripája.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

  Príkaz Mimo pracoviska v ponuke Nástroje

  Príkaz Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ sa nezobrazuje, ak nepoužívate e-mailové konto programu Exchange Server.

 2. Pravidlá upravíte jedným z nasledujúcich postupov:

  • Zmena pravidla    

   1. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo.

   2. Upravte podmienky a akcie pravidla.

  • Zmena poradia, v ktorom sa pravidlá budú uplatňovať na prichádzajúce správy    

   1. V časti Tieto pravidlá sa použijú pre prichádzajúce správy počas režimu „Mimo pracoviska“ kliknite na pravidlo, ktoré chcete v zozname premiestniť nahor alebo nadol.

   2. Kliknite na tlačidlo Nahor alebo Nadol.

  • Odstránenie pravidla    

   1. V časti Tieto pravidlá sa použijú pre prichádzajúce správy počas režimu „Mimo pracoviska“ kliknite na pravidlo, ktoré chcete odstrániť.

   2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť pravidlo.

Zapnutie alebo vypnutie pravidiel použitých s Asistentom pre režim „Mimo pracoviska“

Táto funkcia vyžaduje konto programu Microsoft Exchange 2000 alebo 2003. Informácie o verzii programu Exchange, ku ktorej sa konto pripája, nájdete v téme Určenie verzie programu Microsoft Exchange, ku ktorej sa konto pripája.

 1. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pravidlá pre režim „Mimo pracoviska“, v ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

  Príkaz Mimo pracoviska v ponuke Nástroje

 2. V stĺpci Stav začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka vedľa pravidla, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

Na začiatok stránky

Automatické odpovede pre kontá POP3 a IMAP

Ak vo svojom profile nemáte e-mailové konto programu Exchange Server, môžete kombinovať e-mailovú šablónu programu Outlook s pravidlami programu Outlook a dosiahnuť tak podobný výsledok ako pri použití Asistenta pre režim „Mimo pracoviska“. Použitie tejto kombinácie vám umožní použiť e-mailové konto POP3 alebo IMAP na odosielanie automatických odpovedí na prichádzajúce správy.

Dôležité   Ak chcete odosielať automatické odpovede, počítač musí zostať zapnutý a program Outlook musí zostať spustený.

Obsah tejto časti

Vytvorenie šablóny správy

Vytvorenie pravidla pre automatické odpovedanie na nové e-mailové správy

Vytvorenie šablóny správy

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Poštová správa.

 2. Na karte Možnosti kliknite v skupine Formát na položku Obyčajný text.

 3. Do tela správy zadajte správu, ktorá sa má odosielať ako automatická odpoveď.

 4. V okne správy kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 5. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite v zozname Typ súboru na položku Šablóna programu Outlook (*.oft).

 6. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny správy a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vytvorenie pravidla pre automatické odpovedanie na nové e-mailové správy

Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a upozornenia.

 2. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia kliknite na položku Nové pravidlo.

 3. V časti Vytvoriť úplne nové pravidlo kliknite na položku Skontrolovať správy pri doručení a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. V časti Ktoré vlastnosti správy chcete skontrolovať? vyberte možnosť je poslaná iba mne a všetky ostatné požadované kritériá a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Ak sa zobrazí dialógové okno, ktoré vás informuje, že toto pravidlo sa uplatní na všetky prijaté správy, kliknite na tlačidlo Áno.

 6. V časti Čo chcete so správou vykonať? začiarknite políčko odpovedať s použitím určenej šablóny.

 7. V časti Krok 2: Upravte popis pravidla (kliknite na podčiarknutú hodnotu) kliknite na možnosť určená šablóna.

 8. V dialógovom okne Vyberte šablónu pre odpoveď kliknite v poli Kde hľadať na položku Šablóny používateľa v systéme súborov.

 9. Vyberte šablónu, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcej časti, a potom kliknite na položku Otvoriť.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. V prípade potreby začiarknite políčka pre všetky výnimky pre pravidlo automatického odpovedania.

 12. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. V časti Krok 1: Zadajte názov pre toto pravidlo zadajte názov pre pravidlo automatickej odpovede a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pravidlo odpoveď s použitím špecifickej šablóny v Sprievodcovi pravidlami odošle automatickú odpoveď počas jednej relácie každému odosielateľovi len raz. Toto pravidlo zabraňuje programu Outlook v odosielaní opakovaných odpovedí jednému odosielateľovi, od ktorého ste prijali viacero správ. Počas relácie program Outlook aktualizuje zoznam používateľov, ktorým bola odoslaná automatická odpoveď. Ak však program Outlook ukončíte a potom ho znova spustíte, zoznam odosielateľov, ktorí prijali automatickú odpoveď, sa vynuluje.

Dôležité   Sprievodca pravidlami môže odosielať automatické odpovede len za predpokladu, že program Outlook je spustený a nakonfigurovaný na pravidelnú kontrolu nových správ.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk