Office
Prihlásenie
Automatické zadávanie údajov do buniek hárka

Automatické zadávanie údajov do buniek hárka

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Namiesto manuálneho zadávania údajov do hárka môžete použiť funkciu Automatické dokončovanie a vyplniť bunky údajmi doplňovanými podľa určitého vzoru alebo na základe údajov v iných bunkách.

V tomto článku nie je opísané manuálne zadávanie údajov alebo zadávanie údajov do viacerých hárkov naraz. Informácie o manuálnom zadávaní údajov nájdete v článku Manuálne zadávanie údajov do buniek hárka.

Automatické opakovanie hodnôt, ktoré sú v stĺpci už zadané

Ak sa niekoľko prvých znakov zadávaných do bunky zhoduje s existujúcou položkou v danom stĺpci, program Excel automaticky doplní chýbajúce znaky. Automaticky sa doplnia iba tie položky, ktoré obsahujú text alebo kombináciu textu a čísiel. Položky obsahujúce iba čísla, dátum alebo čas nebudú automaticky doplnené.

Keď program Excel doplní text, ktorý ste začali zadávať, pokračujte jedným z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete prijať navrhnutú položku, stlačte kláves Enter.

  Veľké a malé písmená doplnenej položky sa presne zhodujú s existujúcou položkou.

 • Ak chcete nahradiť automaticky navrhnuté znaky, pokračujte v zadávaní znakov.

 • Ak chcete automaticky navrhnuté znaky odstrániť, stlačte kláves Backspace.

Poznámka: 

 • Program Excel doplní položku, len ak sa kurzor nachádza na konci obsahu aktuálnej bunky.

 • Program Excel spravuje zoznam potenciálnych položiek funkcie automatického dokončovania na základe stĺpca, ktorý obsahuje aktívna bunka. Položky, ktoré sa opakujú v rámci riadka, sa automaticky nedopĺňajú.

Zapnutie a vypnutie automatického dokončovania hodnôt v bunkách

Ak nechcete, aby program Excel automaticky dopĺňal hodnoty buniek, môžete túto možnosť vypnúť.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Rozšírené a potom v časti Možnosti úprav začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Umožniť Automatické dokončovanie pre hodnoty buniek zapnite alebo vypnite možnosť automatického dokončovania hodnôt v bunkách.

Vyplnenie susediacich buniek údajmi potiahnutím rukoväti výplne

Ak chcete rýchlo vyplniť bunky niekoľkými typmi radov údajov, môžete vybrať bunky a posunúť rukoväť výplne . Výber grafu na páse s nástrojmi Ak chcete použiť rukoväť výplne, vyberte bunky, ktoré sa majú použiť ako základ na vyplnenie ďalších buniek, a potom myšou potiahnite rukoväť výplne cez celý rozsah príslušných buniek.

Rukoväť výplne sa zobrazuje v predvolenom nastavení, môžete ju však skryť alebo zobraziť, ak je skrytá.

Keď potiahnete rukoväť výplne, zobrazí sa tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia. Ak nechcete, aby sa tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia zobrazovalo vždy, keď potiahnete rukoväť výplne, môžete ho vypnúť. Podobne, ak sa tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia pri potiahnutí rukoväti výplne nezobrazuje, môžete jeho zobrazenie zapnúť.

Zobrazenie alebo skrytie rukoväti výplne

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Rozšírené a potom v časti Možnosti úprav začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Povoliť spracovanie výplne a presúvanie buniek zobrazíte alebo skryjete rukoväť výplne.

 3. Aby ste zabránili nahradeniu existujúcich údajov pri presúvaní manipulátora výplne, uistite sa, že políčko Upozornenie pred prepísaním buniek je začiarknuté. Ak nechcete, aby sa zobrazovalo hlásenie o prepísaní buniek, ktoré nie sú prázdne, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Vyplnenie údajov do susediacich buniek potiahnutím rukoväti

 1. Vyberte bunky obsahujúce údaje, ktorými chcete vyplniť susediace bunky.

 2. Presuňte rukoväť výplne cez bunky, ktoré chcete vyplniť.

 3. Ak chcete zmeniť spôsob vyplnenia, kliknite na tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Kliknutím na príkaz Iba formátovanie výplne môžete napríklad vybrať, aby sa vyplnili len formáty buniek, alebo môžete kliknutím na príkaz Výplň bez formátovania určiť, že sa má vyplniť len obsah bunky.

Poznámka: Ak rukoväť výplne potiahnete smerom nahor alebo doľava od výberu a zastavíte ju nad vybratými bunkami bez toho, aby ste prešli za prvý stĺpec alebo horný riadok výberu, program Excel odstráni údaje v rámci výberu. Pred uvoľnením tlačidla myši musíte rukoväť výplne potiahnuť mimo vybratú oblasť.

Zapnutie alebo vypnutie Možností automatického vyplnenia

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kategóriu Rozšírené a potom v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia pri prilepení obsahu podľa toho, či chcete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť.

Vyplnenie údajov v susediacich bunkách použitím príkazu Vyplniť

Ak chcete vyplniť aktívnu bunku alebo vybratý rozsah obsahom susediacej bunky alebo rozsahu buniek, môžete tak urobiť použitím príkazu Vyplniť.

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete vyplniť aktívnu bunku obsahom susediacej bunky, vyberte prázdnu bunku nad, pod, napravo alebo naľavo od bunky obsahujúcej údaje, ktorými chcete vyplniť prázdnu bunku.

  • Ak chcete vyplniť viaceré susediace bunky, vyberte bunku s požadovaným obsahom a susediace bunky, ktoré týmto obsahom chcete vyplniť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vyplniť a potom kliknite na položku Nadol, Vpravo, Nahor alebo Vľavo.

Skupina Bunky na karte Domov

Klávesová skratka    Ak chcete rýchlo vyplniť bunku obsahom susediacej bunky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D na vyplnenie bunky obsahom bunky susediacej zhora alebo Ctrl + R na vyplnenie bunky obsahom bunky susediacej zľava.

Vyplnenie vzorcov v susediacich bunkách

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorým chcete vyplniť susediace bunky.

 2. Presuňte rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi ponad bunky, ktoré chcete vyplniť.

 3. Ak chcete vybrať spôsob vyplnenia, kliknite na tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Poznámka: Ak nie je povolené automatické prepočítavanie v zošite, vzorce sa pri vyplnení buniek neprepočítajú automaticky. Ak chcete skontrolovať možnosti prepočtov v zošite, vykonajte nasledujúce kroky:

 4. Kliknite na kartu Súbor.

 5. V časti Excel kliknite na položku Možnosti a potom na kategóriu Vzorce.

 6. Pozrite si časť Výpočet zošita v časti Možnosti výpočtu.

  • Automatické    Vzorce sa prepočítajú automaticky.

  • Automaticky okrem tabuliek údajov    Vzorce sa prepočítajú, ak sa vzorec nenachádza v časti tabuľka údajov.

  • Ručne    Vzorce sa neprepočítajú automaticky.

  • Prepočítať zošit pred uložením    Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, ak v časti Výpočet zošita vyberiete možnosť Manuálne. Ak je toto políčko začiarknuté, vzorce sa automaticky prepočítajú až po uložení zošita. Nezabudnite, že niektoré akcie, napríklad použitie príkazu Odoslať, spôsobia uloženie zošita.

   Poznámky: 

   • Použitím príkazu Vyplniť na karte Domov v skupine Úpravy môžete vyplniť aktívnu bunku vzorcom zo susednej bunky. Môžete tiež použiť klávesovú skratku Ctrl + D na vyplnenie bunky pod bunkou obsahujúcou vzorec alebo skratku Ctrl + R na vyplnenie bunky vpravo od bunky obsahujúcej vzorec.

   • Dvojitým kliknutím na rukoväť výplne prvej bunky, ktorá obsahuje požadovaný vzorec, môžete automaticky vyplniť tento vzorec do všetkých susediacich buniek smerom nadol, na ktoré sa vzorec vzťahuje. Predpokladajme napríklad, že v bunkách A1:A15 a B1:B15 sú zadané čísla a do bunky C1 ste zadali vzorec =A1+B1. Ak chcete daný vzorec skopírovať do buniek C2:C15, vyberte bunku C1 a dvakrát kliknite na rukoväť výplne.

Vyplnenie buniek použitím radov čísiel, dátumov alebo iných položiek vstavaných radov

Pomocou rukoväti výplne alebo kliknutím na príkaz Vyplniť môžete rýchlo vyplniť bunky v rozsahu radom čísiel alebo dátumov alebo predprogramovaným radom pre dni, pracovné dni, mesiace alebo roky.

Vyplnenie buniek radom údajov pomocou rukoväti výplne

 1. Vyberte prvú bunku v rozsahu, ktorým chcete bunky vyplniť.

 2. Zadajte počiatočnú hodnotu radu údajov.

 3. Zadaním hodnoty do ďalšej bunky vytvorte predlohu pre vypĺňanie.

  Ak chcete napríklad zadať rad 1, 2, 3, 4, 5..., zadajte do prvých dvoch buniek hodnoty 1 a 2. Ak chcete zadať rad 2, 4, 6, 8..., zadajte hodnoty 2 a 4. Ak chcete zadať rad 2, 2, 2, 2..., druhú bunku môžete nechať prázdnu.

 4. Vyberte bunku alebo bunky obsahujúce začiatočné hodnoty.

 5. Presuňte rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi cez rozsah, ktorý chcete vyplniť.

  Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich rástla, posúvajte myš nadol alebo doprava. Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich klesala, posúvajte myš nahor alebo doľava.

  Poznámka: 

 6. Ak pri presúvaní rukoväti výplne cez rozsah použijete pravé tlačidlo myši a potom kliknete na príslušný príkaz v kontextová ponuka, môžete tiež určiť typ radu. Ak je napríklad začiatočnou hodnotou január 2007, kliknutím na príkaz Vyplniť mesiace vytvoríte rad február 2007, marec 2007 atď. a kliknutím na príkaz Vyplniť roky vytvoríte rad január 2007, január 2008 atď.

 7. Ak výber obsahuje čísla, môžete určiť typ radu, ktorý chcete vytvoriť.

 8. Možnosť automatického vyplnenia radu môžete potlačiť stlačením klávesu Ctrl počas ťahania manipulátora výplne výberu dvoch alebo viacerých buniek. Vybraté hodnoty sa potom skopírujú do susediacich buniek a program Excel nerozšíri rad.

Vyplnenie buniek radom použitím príkazu Vyplniť

 1. Vyberte prvú bunku v rozsahu, ktorým chcete bunky vyplniť.

 2. Zadajte počiatočnú hodnotu radu.

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vyplniť a potom kliknite na položku Rady.

  Skupina Bunky na karte Domov

 4. V časti Typ kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Lineárny    Vytvorí sa rad, v ktorom sa každá nasledujúca hodnota vypočíta pridaním hodnoty uvedenej v poli Veľkosť kroku k hodnote predchádzajúcej bunky.

  • Rastový    Vytvorí sa rad, v ktorom sa každá nasledujúca hodnota vypočíta vynásobením hodnoty v poli Veľkosť kroku hodnotou predchádzajúcej bunky.

  • Dátum    Vytvorí sa rad, ktorý prírastkovo vyplní hodnoty dátumu na základe hodnoty v poli Veľkosť kroku a jednotky zadanej v časti Jednotka.

  • Automatický    Vytvorí sa taký istý rad, aký by ste vytvorili potiahnutím rukoväti výplne.

 5. Ak chcete vytvoriť predlohu na vypĺňanie radov, zadajte požadované hodnoty do polí Veľkosť kroku a Konečná hodnota.

Príklady radov, ktoré možno vyplniť

Ak vypĺňate rad, výbery sa rozšíria tak, ako je zobrazené v nasledujúcej tabuľke. Položky oddelené čiarkami sa v tabuľke nachádzajú v samostatných susediacich bunkách hárka.

Počiatočný výber

Výsledný rad

1, 2, 3

4, 5, 6,...

09:00:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Po

Ut, St, Št,...

Pondelok

Utorok, Streda, Štvrtok,...

január

február, marec, apríl,...

január, apríl

júl, október, január,...

január 07, apríl 07

júl 07, október 07, január 08,...

15. január, 15. apríl

15. júl, 15. október,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1. január, 1. marec

1. máj, 1. júl, 1. september,...

3. štvrťrok (alebo Štv3)

4. štvrťrok, 1. štvrťrok, 2. štvrťrok,...

text1, textA

text2, textA, text3, textA,...

1. obdobie

2. obdobie, 3. obdobie,...

produkt 1

produkt 2, produkt 3,...

Vyplnenie údajov pomocou vlastného radu vyplnenia

Aby ste zjednodušili zadávanie určitej sekvencie údajov (napríklad zoznamu mien alebo oblastí predaja), môžete vytvoriť vlastné rady vyplnenia. Vlastný rad vyplnenia môže byť založený na zozname existujúcich položiek hárka, alebo môžete tento zoznam vytvoriť od začiatku. Vstavané rady vyplnenia (ako sú napríklad rady vyplnenia pre mesiace a dni) nemôžete upraviť ani odstrániť, vlastné rady vyplnenia však upraviť a odstrániť môžete.

Poznámka: Vlastný zoznam môže obsahovať len text alebo text s číslami.

Použitie vlastného radu vyplnenia založeného na existujúcom zozname položiek

 1. V hárku vyberte zoznam položiek, ktoré chcete použiť v rade vyplnenia.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Rozšírené a v časti Všeobecné kliknite na tlačidlo Upraviť vlastné zoznamy.

 4. Uistite sa, že v poli Importovať zoznam z buniek je zobrazený odkaz na vybratý zoznam položiek, a potom kliknite na tlačidlo Importovať.

  Položky vybratého zoznamu sa pridajú do poľa Vlastné zoznamy.

 5. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

 6. V hárku kliknite na bunku a potom zadajte položku v rámci vlastného vyplnenia radov, ktoré chcete použiť na začiatku zoznamu.

 7. Presuňte rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi ponad bunky, ktoré chcete vyplniť.

Použitie vlastného radu vyplnenia založeného na novom zozname položiek

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Rozšírené a v časti Všeobecné kliknite na tlačidlo Upraviť vlastné zoznamy.

 3. V poli Vlastné zoznamy kliknite na položku Nový zoznam a potom postupne pridávajte položky do poľa Položky zoznamu.

 4. Po zadaní každej položky stlačte kláves Enter.

 5. Po dokončení zadávania zoznamu kliknite na tlačidlo Pridať a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

 6. V hárku kliknite na bunku a potom zadajte položku v rámci vlastného vyplnenia radov, ktoré chcete použiť na začiatku zoznamu.

 7. Presuňte rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi cez bunky, ktoré chcete vyplniť.

Úprava a odstránenie vlastného radu vyplnenia

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kategóriu Rozšírené a v časti Všeobecné kliknite na tlačidlo Upraviť vlastné zoznamy.

 3. V poli Vlastné zoznamy vyberte zoznam, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete rad vyplnenia upraviť, vykonajte v poli Položky zoznamu požadované zmeny a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Ak chcete rad vyplnenia odstrániť, kliknite na tlačidlo Odstrániť.

V tomto článku nie je opísané manuálne zadávanie údajov alebo zadávanie údajov do viacerých hárkov naraz. Informácie o manuálnom zadávaní údajov nájdete v článku Manuálne zadávanie údajov do buniek hárka.

Automatické opakovanie hodnôt, ktoré sú v stĺpci už zadané

Ak sa niekoľko prvých znakov zadávaných do bunky zhoduje s existujúcou položkou v danom stĺpci, program Excel automaticky doplní chýbajúce znaky. Automaticky sa doplnia iba tie položky, ktoré obsahujú text alebo kombináciu textu a čísiel. Položky obsahujúce iba čísla, dátum alebo čas nebudú automaticky doplnené.

Keď program Excel doplní text, ktorý ste začali zadávať, pokračujte jedným z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete prijať navrhnutú položku, stlačte kláves ENTER.

  Veľké a malé písmená doplnenej položky sa presne zhodujú s existujúcou položkou.

 • Ak chcete nahradiť automaticky navrhnuté znaky, pokračujte v zadávaní znakov.

 • Ak chcete automaticky navrhnuté znaky odstrániť, stlačte kláves BACKSPACE.

Poznámky: 

 • Program Excel doplní položku, len ak sa kurzor nachádza na konci obsahu aktuálnej bunky.

 • Program Excel spravuje zoznam potenciálnych položiek funkcie automatického dokončovania na základe stĺpca, ktorý obsahuje aktívna bunka. Položky, ktoré sa opakujú v rámci riadka, sa automaticky nedopĺňajú.

Vypnutie automatického dokončovania hodnôt v bunkách

Ak nechcete, aby program Excel automaticky dopĺňal hodnoty buniek, môžete túto možnosť vypnúť.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Excel kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Rozšírené a potom v časti Možnosti úprav začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Umožniť Automatické dokončovanie pre hodnoty buniek zapnite alebo vypnite možnosť automatického dokončovania hodnôt v bunkách.

Použitie rukoväti výplne na vyplnenie údajov

Ak chcete rýchlo vyplniť bunky niekoľkými typmi radov údajov, môžete vybrať bunky a posunúť rukoväť výplne . Výber grafu na páse s nástrojmi Ak chcete použiť rukoväť výplne, vyberte bunky, ktoré sa majú použiť ako základ na vyplnenie ďalších buniek, a potom myšou potiahnite rukoväť výplne cez celý rozsah príslušných buniek.

Skrytie a zobrazenie rukoväti výplne

Rukoväť výplne sa zobrazuje v predvolenom nastavení, môžete ju však skryť alebo zobraziť, ak je skrytá.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Excel kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Rozšírené a potom v časti Možnosti úprav začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Povoliť rukoväť výplne a presúvanie buniek zobrazte alebo skryte rukoväť výplne.

 4. Aby ste zabránili nahradeniu existujúcich údajov pri presúvaní rukoväti výplne, uistite sa, že políčko Upozornenie pred prepísaním buniek je začiarknuté. Ak nechcete, aby sa zobrazovalo hlásenie o prepísaní buniek, ktoré nie sú prázdne, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Použitie možností automatického vyplnenia na zmenu spôsobu vyplnenia výberu

Keď presuniete rukoväť výplne, objaví sa tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia Obrázok tlačidla , pomocou ktorého môžete zmeniť spôsob vyplnenia výberu. Po kliknutí na príkaz Iba formátovanie výplne sa napríklad vyplnia len formáty buniek, alebo môžete kliknutím na príkaz Výplň bez formátovania určiť, že sa má vyplniť len obsah bunky.

Zapnutie alebo vypnutie Možností automatického vyplnenia

Ak nechcete, aby sa tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia zobrazovalo vždy, keď potiahnete rukoväť výplne, môžete jeho zobrazenie vypnúť. Podobne, ak sa tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia pri potiahnutí rukoväti výplne nezobrazuje, môžete jeho zobrazenie zapnúť.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Excel kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Rozšírené, potom v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť zrušte začiarknutie políčka Po prilepení obsahu zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia .

Vyplnenie susediacich buniek údajmi použitím príkazu Vyplniť

Príkaz Vyplniť môžete použiť na vyplnenie aktívnej bunky alebo vybratého rozsahu obsahom susediacej bunky alebo rozsahu. Na rýchle vyplnenie susediacich buniek môžete použiť rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi .

Vyplnenie aktívnej bunky obsahom susediacej bunky

 1. Vyberte prázdnu bunku pod, napravo, nad alebo naľavo od bunky obsahujúcej údaje, ktorými chcete vyplniť prázdnu bunku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vyplniť a potom kliknite na položku Nadol, Vpravo, Nahor alebo Vľavo.

Skupina Bunky na karte Domov

Tip: Ak chcete rýchlo vyplniť bunku obsahom susediacej bunky, stlačte kombináciu klávesov CTRL + D na vyplnenie bunky obsahom bunky susediacej zhora alebo CTRL + R na vyplnenie bunky obsahom bunky susediacej zľava. Ak chcete vyplniť bunku obsahom bunky pod ňou (teda vyplniť smerom hore), na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položky Vyplniť a potom Hore. Ak chcete vyplniť bunku obsahom bunky vpravo (vyplniť smerom vľavo), na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položky Vyplniť a potom Vľavo.

Vyplnenie susediacich buniek údajmi potiahnutím rukoväti

 1. Vyberte bunky obsahujúce údaje, ktorými chcete vyplniť susediace bunky.

 2. Presuňte rukoväť výplne cez bunky, ktoré chcete vyplniť.

 3. Ak chcete zmeniť spôsob vyplnenia, kliknite na tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú možnosť.

Poznámka: Ak rukoväť výplne potiahnete smerom nahor alebo doľava od výberu a zastavíte ju nad vybratými bunkami bez toho, aby ste prešli za prvý stĺpec alebo horný riadok výberu, program Excel odstráni údaje v rámci výberu. Pred uvoľnením tlačidla myši musíte rukoväť výplne potiahnuť mimo vybratú oblasť.

Vyplnenie susediacich buniek vzorcami

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorým chcete vyplniť susediace bunky.

 2. Presuňte rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi cez bunky, ktoré chcete vyplniť.

 3. Ak chcete vybrať spôsob vyplnenia, kliknite na tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Poznámka: Ak nie je povolené automatické prepočítavanie v zošite, vzorce sa pri vyplnení buniek neprepočítajú automaticky. Ak chcete skontrolovať možnosti prepočtov v zošite, vykonajte nasledujúce kroky:

 4. Kliknite na kartu Súbor.

 5. V časti Excel kliknite na položku Možnosti a potom na kategóriu Vzorce.

 6. Pozrite si časť Výpočet zošita v časti Možnosti výpočtu.

  • Automatické    Vzorce sa prepočítajú automaticky.

  • Automaticky okrem tabuliek údajov    Vzorce sa prepočítajú, ak sa vzorec nenachádza v časti tabuľka údajov.

  • Ručne    Vzorce sa neprepočítajú automaticky.

  • Prepočítať zošit pred uložením    Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, ak v časti Výpočet zošita vyberiete možnosť Manuálne. Ak je toto políčko začiarknuté, vzorce sa automaticky prepočítajú až po uložení zošita. Nezabudnite, že niektoré akcie, napríklad použitie príkazu Odoslať, spôsobia uloženie zošita.

Tipy

 • Použitím príkazu Vyplniť na karte Domov v skupine Úpravy môžete vyplniť aktívnu bunku vzorcom zo susednej bunky. Môžete tiež použiť klávesovú skratku CTRL + D a vyplniť bunky pod bunkou obsahujúcou vzorec alebo skratku CTRL + R a vyplniť bunky napravo od bunky obsahujúcej vzorec.

 • Dvojitým kliknutím na manipulátor výplne prvej bunky, ktorá obsahuje požadovaný vzorec, môžete automaticky vyplniť tento vzorec do všetkých susediacich buniek smerom nadol, na ktoré sa vzorec vzťahuje. Predpokladajme napríklad, že v bunkách A1:A15 a B1:B15 sú zadané čísla a do bunky C1 ste zadali vzorec =A1+B1. Ak chcete daný vzorec skopírovať do buniek C2:C15, vyberte bunku C1 a dvakrát kliknite na manipulátor výplne.

Vyplnenie radov čísiel, dátumov alebo iných položiek vstavaných radov

rukoväť výplne môžete použiť na rýchle vyplnenie buniek v rozsahu radom čísiel alebo dátumov alebo prednastaveným radom pre dni, pracovné dni, mesiace alebo roky.

 1. Vyberte prvú bunku v rozsahu, ktorým chcete bunky vyplniť.

 2. Zadajte počiatočnú hodnotu radu údajov.

 3. Zadaním hodnoty do ďalšej bunky vytvorte predlohu pre vypĺňanie.

  Ak chcete napríklad zadať rad 1, 2, 3, 4, 5..., zadajte do prvých dvoch buniek hodnoty 1 a 2. Ak chcete zadať rad 2, 4, 6, 8..., zadajte hodnoty 2 a 4. Ak chcete zadať rad 2, 2, 2, 2..., druhú bunku môžete nechať prázdnu.

Ďalšie príklady radov, ktoré možno vyplniť

Ak vypĺňate rad, výbery sa rozšíria tak, ako je zobrazené v nasledujúcej tabuľke. Položky oddelené čiarkami sa v tabuľke nachádzajú v samostatných susediacich bunkách hárka.

Počiatočný výber

Výsledný rad

1, 2, 3

4, 5, 6,...

09:00:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Po

Ut, St, Št,...

Pondelok

Utorok, Streda, Štvrtok,...

január

február, marec, apríl,...

január, apríl

júl, október, január,...

január 07, apríl 07

júl 07, október 07, január 08,...

15. január, 15. apríl

15. júl, 15. október,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1. január, 1. marec

1. máj, 1. júl, 1. september,...

3. štvrťrok (alebo Štv3)

4. štvrťrok, 1. štvrťrok, 2. štvrťrok,...

text1, textA

text2, textA, text3, textA,...

1. obdobie

2. obdobie, 3. obdobie,...

produkt 1

produkt 2, produkt 3,...

 1. Vyberte bunku alebo bunky obsahujúce začiatočné hodnoty.

 2. Potiahnite myšou rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi cez rozsah, ktorý chcete vyplniť.

  Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich rástla, posúvajte myš nadol alebo doprava. Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich klesala, posúvajte myš nahor alebo doľava.

Tipy

 • Ak pri presúvaní rukoväti výplne cez rozsah použijete pravé tlačidlo myši a potom kliknete na príslušný príkaz v kontextová ponuka, môžete tiež určiť typ radu. Ak je napríklad začiatočnou hodnotou január 2007, kliknutím na príkaz Vyplniť mesiace vytvoríte rad február 2007, marec 2007 atď. a kliknutím na príkaz Vyplniť roky vytvoríte rad január 2007, január 2008 atď.

 • Ak výber obsahuje čísla, môžete určiť typ radu, ktorý chcete vytvoriť.

Vyplnenie buniek radom čísel

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vyplniť a potom kliknite na položku Rady.

  Skupina Bunky na karte Domov

 2. V časti Typ kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Lineárny    Vytvorí sa rad, v ktorom sa každá nasledujúca hodnota vypočíta pridaním hodnoty uvedenej v poli Veľkosť kroku k hodnote predchádzajúcej bunky.

  • Rastový    Vytvorí sa rad, v ktorom sa každá nasledujúca hodnota vypočíta vynásobením hodnoty v poli Veľkosť kroku hodnotou predchádzajúcej bunky.

  • Dátum    Vytvorí sa rad, ktorý prírastkovo vyplní hodnoty dátumu na základe hodnoty v poli Veľkosť kroku a jednotky zadanej v časti Jednotka.

  • Automatický    Vytvorí sa taký istý rad, aký by ste vytvorili potiahnutím rukoväti výplne.

 3. Možnosť automatického vyplnenia radu môžete potlačiť stlačením klávesu CTRL počas ťahania rukoväti výplne pri výbere dvoch alebo viacerých buniek. Vybraté hodnoty sa potom skopírujú do susediacich buniek a Excel nerozšíri rad.

Vyplnenie údajov pomocou vlastného radu vyplnenia

Aby ste zjednodušili zadávanie určitej sekvencie údajov (napríklad zoznamu mien alebo oblastí predaja), môžete vytvoriť vlastné rady vyplnenia. Vlastný rad vyplnenia môže byť založený na zozname existujúcich položiek hárka, alebo môžete tento zoznam vytvoriť od začiatku. Vstavané rady vyplnenia (ako sú napríklad rady vyplnenia pre mesiace a dni) nemôžete upraviť ani odstrániť, vlastné rady vyplnenia však upraviť a odstrániť môžete.

Poznámka: Vlastný zoznam môže obsahovať len text alebo text s číslami. V prípade vlastného zoznamu, ktorý obsahuje len čísla, napríklad od 0 do 100, musíte najskôr vytvoriť zoznam čísiel, ktorý je formátovaný ako text.

Formátovanie čísel ako textu

 1. Vyberte dostatok buniek pre zoznam čísiel, ktoré chcete formátovať ako text.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Číslo na šípku v poli Formát čísla a potom kliknite na položku Text.

Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

Tip: Možno budete musieť kliknúť na položku Ďalšie formáty čísel, aby sa v zozname zobrazil formát Text.

 1. Do formátovaných buniek zadajte zoznam čísiel.

Použitie vlastného radu vyplnenia založeného na existujúcom zozname položiek

 1. V hárku vyberte zoznam položiek, ktoré chcete použiť v rade vyplnenia.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. V časti Excel kliknite na položku Možnosti.

 4. Kliknite na položku Rozšírené a v časti Všeobecné kliknite na tlačidlo Upraviť vlastné zoznamy.

 5. Uistite sa, že v poli Importovať zoznam z buniek je zobrazený odkaz na vybratý zoznam položiek, a potom kliknite na tlačidlo Importovať.

  Položky vybratého zoznamu sa pridajú do poľa Vlastné zoznamy.

 6. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

 7. V hárku kliknite na bunku a potom zadajte položku v rámci vlastného vyplnenia radov, ktoré chcete použiť na začiatku zoznamu.

 8. Presuňte rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi cez bunky, ktoré chcete vyplniť.

Použitie vlastného radu vyplnenia založeného na novom zozname položiek

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Excel kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Rozšírené a v časti Všeobecné kliknite na tlačidlo Upraviť vlastné zoznamy.

 4. V poli Vlastné zoznamy kliknite na položku Nový zoznam a potom postupne pridávajte položky do poľa Položky zoznamu.

 5. Po zadaní každej položky stlačte kláves ENTER.

 6. Po dokončení zadávania zoznamu kliknite na tlačidlo Pridať a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

 7. V hárku kliknite na bunku a potom zadajte položku v rámci vlastného vyplnenia radov, ktoré chcete použiť na začiatku zoznamu.

 8. Potiahnite myšou rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi cez bunky, ktoré chcete vyplniť.

Úprava a odstránenie vlastného radu vyplnenia

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Excel kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na kategóriu Rozšírené a v časti Všeobecné kliknite na tlačidlo Upraviť vlastné zoznamy.

 4. V poli Vlastné zoznamy vyberte zoznam, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete rad vyplnenia upraviť, vykonajte v poli Položky zoznamu požadované zmeny a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Ak chcete rad vyplnenia odstrániť, kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Na začiatok stránky

Namiesto manuálneho zadávania údajov do hárka môžete použiť funkciu Automatické dokončovanie a vyplniť bunky údajmi doplňovanými podľa určitého vzoru alebo na základe údajov v iných bunkách. Táto téma neopisuje ako manuálne zadávať údaje, ani ako zadávať údaje na viacerých hárkoch zároveň. Ďalšie informácie o manuálnom zadávaní informácií nájdete v téme Manuálne zadávanie údajov.

Automatické opakovanie hodnôt, ktoré sú v stĺpci už zadané

Ak sa niekoľko prvých znakov zadávaných do bunky zhoduje s existujúcou položkou v danom stĺpci, program Excel automaticky doplní chýbajúce znaky. Automaticky sa doplnia iba tie položky, ktoré obsahujú text alebo kombináciu textu a čísiel. Položky obsahujúce iba čísla, dátum alebo čas nebudú automaticky doplnené.

Keď program Excel doplní text, ktorý ste začali zadávať, pokračujte jedným z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete prijať navrhnutú položku, stlačte kláves ENTER.

  Veľké a malé písmená doplnenej položky sa presne zhodujú s existujúcou položkou.

 • Ak chcete nahradiť automaticky navrhnuté znaky, pokračujte v zadávaní znakov.

 • Ak chcete automaticky navrhnuté znaky odstrániť, stlačte kláves BACKSPACE.

Poznámky: 

 • Program Excel doplní položku, len ak sa kurzor nachádza na konci obsahu aktuálnej bunky.

 • Program Excel spravuje zoznam potenciálnych položiek funkcie automatického dokončovania na základe stĺpca, ktorý obsahuje aktívna bunka. Položky, ktoré sa opakujú v rámci riadka, sa automaticky nedopĺňajú.

Vypnutie automatického dokončovania hodnôt v bunkách

Ak nechcete, aby program Excel automaticky dopĺňal hodnoty buniek, môžete túto možnosť vypnúť.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Rozšírené a potom v časti Možnosti úprav začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Umožniť Automatické dokončovanie pre hodnoty buniek zapnite alebo vypnite možnosť automatického dokončovania hodnôt v bunkách.

Použitie rukoväti výplne na vyplnenie údajov

Ak chcete rýchlo vyplniť bunky niekoľkými typmi radov údajov, môžete vybrať bunky a posunúť rukoväť výplne . Výber grafu na páse s nástrojmi Ak chcete použiť rukoväť výplne, vyberte bunky, ktoré sa majú použiť ako základ na vyplnenie ďalších buniek, a potom myšou potiahnite rukoväť výplne cez celý rozsah príslušných buniek.

Skrytie a zobrazenie rukoväti výplne

Rukoväť výplne sa zobrazuje v predvolenom nastavení, môžete ju však skryť alebo zobraziť, ak je skrytá.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Rozšírené a potom v časti Možnosti úprav začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Povoliť rukoväť výplne a presúvanie buniek zobrazte alebo skryte rukoväť výplne.

 3. Aby ste zabránili nahradeniu existujúcich údajov pri presúvaní rukoväti výplne, uistite sa, že políčko Upozornenie pred prepísaním buniek je začiarknuté. Ak nechcete, aby sa zobrazovalo hlásenie o prepísaní buniek, ktoré nie sú prázdne, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Použitie možností automatického vyplnenia na zmenu spôsobu vyplnenia výberu

Keď presuniete rukoväť výplne, objaví sa tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia Obrázok tlačidla , pomocou ktorého môžete zmeniť spôsob vyplnenia výberu. Po kliknutí na príkaz Iba formátovanie výplne sa napríklad vyplnia len formáty buniek, alebo môžete kliknutím na príkaz Výplň bez formátovania určiť, že sa má vyplniť len obsah bunky.

Zapnutie alebo vypnutie Možností automatického vyplnenia

Ak nechcete, aby sa tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia zobrazovalo vždy, keď potiahnete rukoväť výplne, môžete ho vypnúť. Podobne, ak sa tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia pri potiahnutí rukoväti výplne nezobrazuje, môžete jeho zobrazenie zapnúť.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Rozšírené a potom v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť zrušte začiarknutie políčka Zobraziť tlačidlá možností prilepenia.

Vyplnenie susediacich buniek údajmi použitím príkazu Vyplniť

Príkaz Vyplniť môžete použiť na vyplnenie aktívnej bunky alebo vybratého rozsahu obsahom susediacej bunky alebo rozsahu. Na rýchle vyplnenie susediacich buniek môžete použiť rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi .

Vyplnenie aktívnej bunky obsahom susediacej bunky

 1. Vyberte prázdnu bunku pod, napravo, nad alebo naľavo od bunky obsahujúcej údaje, ktorými chcete vyplniť prázdnu bunku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vyplniť a potom kliknite na položku Nadol, Vpravo, Nahor alebo Vľavo.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

Tip: Ak chcete rýchlo vyplniť bunku obsahom susediacej bunky, stlačte kombináciu klávesov CTRL + D na vyplnenie bunky obsahom bunky susediacej zhora alebo CTRL + R na vyplnenie bunky obsahom bunky susediacej zľava. Ak chcete vyplniť bunku obsahom bunky pod ňou (teda vyplniť smerom hore), na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položky Vyplniť a potom Hore. Ak chcete vyplniť bunku obsahom bunky vpravo (vyplniť smerom vľavo), na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položky Vyplniť a potom Vľavo.

Vyplnenie susediacich buniek údajmi potiahnutím rukoväti

 1. Vyberte bunky obsahujúce údaje, ktorými chcete vyplniť susediace bunky.

 2. Presuňte rukoväť výplne cez bunky, ktoré chcete vyplniť.

 3. Ak chcete zmeniť spôsob vyplnenia, kliknite na tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú možnosť.

Poznámka: Ak rukoväť výplne potiahnete smerom nahor alebo doľava od výberu a zastavíte ju nad vybratými bunkami bez toho, aby ste prešli za prvý stĺpec alebo horný riadok výberu, program Excel odstráni údaje v rámci výberu. Pred uvoľnením tlačidla myši musíte rukoväť výplne potiahnuť mimo vybratú oblasť.

Vyplnenie susediacich buniek vzorcami

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorým chcete vyplniť susediace bunky.

 2. Presuňte rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi cez bunky, ktoré chcete vyplniť.

 3. Ak chcete vybrať spôsob vyplnenia, kliknite na tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú možnosť.

Poznámka: Ak nie je povolené automatické prepočítavanie v zošite, vzorce sa pri vyplnení buniek neprepočítajú automaticky. Ak chcete skontrolovať možnosti prepočtov v zošite, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , potom na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu Vzorce.

 2. Pozrite si časť Výpočet zošita v časti Možnosti výpočtu.

  • Automatické    Vzorce sa prepočítajú automaticky.

  • Automaticky okrem tabuliek údajov    Vzorce sa prepočítajú, ak sa vzorec nenachádza v časti tabuľka údajov.

  • Ručne    Vzorce sa neprepočítajú automaticky.

  • Prepočítať zošit pred uložením    Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, ak v časti Výpočet zošita vyberiete možnosť Manuálne. Ak je toto políčko začiarknuté, vzorce sa automaticky prepočítajú až po uložení zošita. Nezabudnite, že niektoré akcie, napríklad použitie príkazu Odoslať, spôsobia uloženie zošita.

Tipy

 • Použitím príkazu Vyplniť na karte Domov v skupine Úpravy môžete vyplniť aktívnu bunku vzorcom zo susednej bunky. Môžete tiež použiť klávesovú skratku CTRL + D a vyplniť bunky pod bunkou obsahujúcou vzorec alebo skratku CTRL + R a vyplniť bunky napravo od bunky obsahujúcej vzorec.

 • Dvojitým kliknutím na manipulátor výplne prvej bunky, ktorá obsahuje požadovaný vzorec, môžete automaticky vyplniť tento vzorec do všetkých susediacich buniek smerom nadol, na ktoré sa vzorec vzťahuje. Predpokladajme napríklad, že v bunkách A1:A15 a B1:B15 sú zadané čísla a do bunky C1 ste zadali vzorec =A1+B1. Ak chcete daný vzorec skopírovať do buniek C2:C15, vyberte bunku C1 a dvakrát kliknite na manipulátor výplne.

Vyplnenie radov čísiel, dátumov alebo iných položiek vstavaných radov

rukoväť výplne môžete použiť na rýchle vyplnenie buniek v rozsahu radom čísiel alebo dátumov alebo prednastaveným radom pre dni, pracovné dni, mesiace alebo roky.

 1. Vyberte prvú bunku v rozsahu, ktorým chcete bunky vyplniť.

 2. Zadajte počiatočnú hodnotu radu údajov.

 3. Zadaním hodnoty do ďalšej bunky vytvorte predlohu pre vypĺňanie.

  Ak chcete napríklad zadať rad 1, 2, 3, 4, 5..., zadajte do prvých dvoch buniek hodnoty 1 a 2. Ak chcete zadať rad 2, 4, 6, 8..., zadajte hodnoty 2 a 4. Ak chcete zadať rad 2, 2, 2, 2..., druhú bunku môžete nechať prázdnu.

  Ďalšie príklady radov, ktoré možno vyplniť

  Ak vypĺňate rad, výbery sa rozšíria tak, ako je zobrazené v nasledujúcej tabuľke. Položky oddelené čiarkami sa v tabuľke nachádzajú v samostatných susediacich bunkách hárka.

Počiatočný výber

Výsledný rad

1, 2, 3

4, 5, 6,...

09:00:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Po

Ut, St, Št,...

Pondelok

Utorok, Streda, Štvrtok,...

január

február, marec, apríl,...

január, apríl

júl, október, január,...

január 07, apríl 07

júl 07, október 07, január 08,...

15. január, 15. apríl

15. júl, 15. október,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1. január, 1. marec

1. máj, 1. júl, 1. september,...

3. štvrťrok (alebo Štv3)

4. štvrťrok, 1. štvrťrok, 2. štvrťrok,...

text1, textA

text2, textA, text3, textA,...

1. obdobie

2. obdobie, 3. obdobie,...

produkt 1

produkt 2, produkt 3,...

 1. Vyberte bunku alebo bunky obsahujúce začiatočné hodnoty.

 2. Potiahnite myšou rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi cez rozsah, ktorý chcete vyplniť.

  Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich rástla, posúvajte myš nadol alebo doprava. Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich klesala, posúvajte myš nahor alebo doľava.

Tipy

 • Ak pri presúvaní rukoväti výplne cez rozsah použijete pravé tlačidlo myši a potom kliknete na príslušný príkaz v kontextová ponuka, môžete tiež určiť typ radu. Ak je napríklad začiatočnou hodnotou január 2007, kliknutím na príkaz Vyplniť mesiace vytvoríte rad február 2007, marec 2007 atď. a kliknutím na príkaz Vyplniť roky vytvoríte rad január 2007, január 2008 atď.

 • Ak výber obsahuje čísla, môžete určiť typ radu, ktorý chcete vytvoriť.

  Vyplnenie buniek radom čísel

  1. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vyplniť a potom kliknite na položku Rady.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V časti Typ kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

   • Lineárny    Vytvorí sa rad, v ktorom sa každá nasledujúca hodnota vypočíta pridaním hodnoty uvedenej v poli Veľkosť kroku k hodnote predchádzajúcej bunky.

   • Rastový    Vytvorí sa rad, v ktorom sa každá nasledujúca hodnota vypočíta vynásobením hodnoty v poli Veľkosť kroku hodnotou predchádzajúcej bunky.

   • Kalendárny    Vytvorí rad, ktorý prírastkovo vyplní hodnoty dátumu na základe hodnoty v poli Veľkosť kroku a jednotky zadanej v časti Jednotka.

   • Automatický    Vytvorí sa taký istý rad, aký by ste vytvorili potiahnutím rukoväti výplne.

 • Možnosť automatického vyplnenia radu môžete potlačiť stlačením klávesu CTRL počas ťahania rukoväti výplne pri výbere dvoch alebo viacerých buniek. Vybraté hodnoty sa potom skopírujú do susediacich buniek a Excel nerozšíri rad.

Vyplnenie údajov pomocou vlastného radu vyplnenia

Aby ste zjednodušili zadávanie určitej sekvencie údajov (napríklad zoznamu mien alebo oblastí predaja), môžete vytvoriť vlastné rady vyplnenia. Vlastný rad vyplnenia môže byť založený na zozname existujúcich položiek hárka, alebo môžete tento zoznam vytvoriť od začiatku. Vstavané rady vyplnenia (ako sú napríklad rady vyplnenia pre mesiace a dni) nemôžete upraviť ani odstrániť, vlastné rady vyplnenia však upraviť a odstrániť môžete.

Poznámka: Vlastný zoznam môže obsahovať len text alebo text s číslami. V prípade vlastného zoznamu, ktorý obsahuje len čísla, napríklad od 0 do 100, musíte najskôr vytvoriť zoznam čísiel, ktorý je formátovaný ako text.

Formátovanie čísel ako textu

 1. Vyberte dostatok buniek pre zoznam čísiel, ktoré chcete formátovať ako text.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Číslo na šípku v poli Formát čísla a potom kliknite na položku Text.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Tip: Možno budete musieť kliknúť na položku Ďalšie, aby sa v zozname zobrazil formát Text.

 3. Do formátovaných buniek zadajte zoznam čísiel.

Použitie vlastného radu vyplnenia založeného na existujúcom zozname položiek

 1. V hárku vyberte zoznam položiek, ktoré chcete použiť v rade vyplnenia.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 3. Kliknite na položku Obľúbené a potom v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel kliknite na tlačidlo Upraviť vlastné zoznamy.

 4. Uistite sa, že v poli Importovať zoznam z buniek je zobrazený odkaz na vybratý zoznam položiek, a potom kliknite na tlačidlo Importovať.

  Položky vybratého zoznamu sa pridajú do poľa Vlastné zoznamy.

 5. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

 6. V hárku kliknite na bunku a potom zadajte položku v rámci vlastného vyplnenia radov, ktoré chcete použiť na začiatku zoznamu.

 7. Presuňte rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi cez bunky, ktoré chcete vyplniť.

Použitie vlastného radu vyplnenia založeného na novom zozname položiek

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Obľúbené a potom v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel kliknite na tlačidlo Upraviť vlastné zoznamy.

 3. V poli Vlastné zoznamy kliknite na položku Nový zoznam a potom postupne pridávajte položky do poľa Položky zoznamu.

  Po zadaní každej položky stlačte kláves ENTER.

 4. Po dokončení zadávania zoznamu kliknite na tlačidlo Pridať a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

 5. V hárku kliknite na bunku a potom zadajte položku v rámci vlastného vyplnenia radov, ktoré chcete použiť na začiatku zoznamu.

 6. Potiahnite myšou rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi cez bunky, ktoré chcete vyplniť.

Úprava a odstránenie vlastného radu vyplnenia

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na kategóriu Obľúbené a potom v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel kliknite na tlačidlo Upraviť vlastné zoznamy.

 3. V poli Vlastné zoznamy vyberte zoznam, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete rad vyplnenia upraviť, vykonajte v poli Položky zoznamu požadované zmeny a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Ak chcete rad vyplnenia odstrániť, kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Na začiatok stránky

Viete, že?

Ak nemáte predplatné na Office 365 alebo na najnovšiu novšiu verziu balíka Office, môžete ich vyskúšať teraz:

Vyskúšajte Office 365 alebo najnovšiu verziu Excelu

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×