Animácia textu a objektov

Ak chcete pridať k textu, obrázkom, tvarom, tabuľkám, grafickým prvkom SmartArt a ďalším objektom v prezentácii programu Microsoft PowerPoint 2010 vizuálne efekty (vrátane efektov na úvod a záver, zmien veľkosti a farby, či dokonca pohybu), môžete objekty animovať.

Poznámka : Vizuálne efekty môžete na snímky pridať aj pomocou prechodov. Informácie o pridávaní prechodov medzi snímkami obsahuje časť Pridanie prechodov medzi snímkami.

Obsah tohto článku

Prehľad animácie textu a objektov

Pridanie animácie k objektu

Použitie viacerých efektov animácie na jediný objekt

Zobrazenie zoznamu animácií aktuálne používaných na snímke

Nastavenie možností efektu, časovania a poradia animácie

Testovanie efektu animácie

Prehľad animácie textu a objektov

Animácia je výborným spôsobom upriamenia pozornosti na dôležité body, riadenia toku informácií a zvýšenia záujmu divákov o prezentáciu. Efekty animácií môžete použiť na text alebo objekty na jednotlivých snímkach, text alebo objekty v predlohe snímky alebo na zástupné symboly vo vlastných rozloženiach snímok.

V programe PowerPoint 2010 existujú štyri rôzne druhy efektov animácií:

 • Efekty na úvod. Objekt sa napríklad môže postupne zjasňovať, priletieť na snímku z okraja alebo sa na miesto zobrazenia odrážať.

 • Efekty na záver. Môžu zahŕňať odlet objektu zo snímky, zmiznutie alebo opustenie snímky špirálovým pohybom.

 • Efekty zvýraznenia. Napríklad zmenšenie alebo zväčšenie objektu, zmena farby alebo otáčanie sa objektu okolo stredu.

 • Trasy pohybu. Pomocou týchto efektov môžete objekty nechať pohybovať sa nahor alebo nadol, doľava alebo doprava, prípadne po hviezdicovej alebo kruhovej trajektórii (okrem iných efektov).

Každú animáciu môžete použiť samostatne, alebo spolu skombinovať viacero efektov. Môžete napríklad nechať zľava priletieť riadok textu a súčasne nechať text zväčšovať sa použitím efektu na úvod Prílet a efektu zvýraznenia Zväčšenie a zmenšenie.

Ďalšie informácie o pridávaní viacerých efektov na jednu snímku nájdete v časti Použitie viacerých efektov animácie na jediný objekt.

Na začiatok stránky

Pridanie animácie k objektu

Ak chcete použiť efekt animácie na objekt, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte objekt, pre ktorý chcete použiť animáciu.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla a potom vyberte požadovaný efekt animácie.

  Skupina Animácia na karte Animácie.

  Poznámky : 

  • Ak nevidíte úvodné, koncové alebo zvýrazňujúce efekty animácie či trasy pohybu, kliknite na položku Ďalšie efekty na úvod, Ďalšie efekty zvýraznenia, Ďalšie efekty na záver alebo Ďalšie trasy pohybu.

  • Niektoré efekty na úvod a záver (napríklad Preklopenie, Pustenie a Uvedenie) a niektoré efekty zvýraznenia (napríklad Farba štetca a Vlna) sú k dispozícii len pre objekty, ktoré obsahujú text. Ak chcete použiť efekt animácie, ktorý z tohto dôvodu nie je k dispozícii, skúste pridať medzeru vo vnútri objektu.

  • Po použití animácie na objekt alebo text sa animované položky na snímke označia netlačiteľnou očíslovanou značkou zobrazenou v blízkosti textu alebo objektu. Táto značka sa zobrazuje iba v normálnom zobrazení, ak je vybratá karta Animácie alebo ak sa zobrazuje pracovná tabla Animácia.

Na začiatok stránky

Použitie viacerých efektov animácie na jediný objekt

Ak chcete použiť viaceré animácie na rovnaký objekt, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorému chcete pridať viacero animácií.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na príkaz Pridať animáciu.

  Skupina Rozšírená animácia na karte Animácie.

Na začiatok stránky

Zobrazenie zoznamu animácií aktuálne používaných na snímke

Zoznam všetkých animácií na snímke môžete zobraziť na pracovná tabla Animácia. Na pracovnej table Animácia sa zobrazujú dôležité informácie o efekte animácie, ako je napríklad typ efektu, vzájomné poradie jednotlivých efektov, názov príslušného objektu a trvanie efektu.

Ak chcete otvoriť pracovnú tablu Animácia, na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Tabla animácií.

Pracovná tabla Animácia.

1. Čísla na pracovnej table určujú, v akom poradí sa efekt animácie uskutoční. Čísla na pracovnej table zodpovedajú netlačiteľným číslovaným značkám zobrazeným na snímke.

2. Časové osi predstavujú trvanie efektov.

3. Ikony predstavujú typ efektu animácie. V tomto prípade je to efekt na záver.

4. Ak chcete zobraziť ikonu ponuky (šípku nadol), vyberte položku v zozname. Ak chcete zobraziť ponuku, kliknite na túto ikonu.

Poznámky : 

 • Efekty sa zobrazia na pracovnej table Animácia v takom poradí, v akom ste ich pridali.

 • Zobraziť môžete aj ikony označujúce časovanie spustenia efektov animácií vzhľadom k ďalším udalostiam na snímke. Ak chcete zobraziť ikony časovania spustenia pre všetky animácie, kliknite na ikonu ponuky vedľa efektu animácie a vyberte položkuSkryť rozšírenú časovú os.

 • Existuje niekoľko typov ikon označujúcich časovanie spustenia efektov animácií. Možnosti sú nasledovné:

  • Spustiť po kliknutí (zobrazená ikona myši): animácia sa spustí pri kliknutí na myš.

  • Začať s predchádzajúcou (žiadna ikona): efekt animácie sa spustí spolu s predchádzajúcim efektom v zozname. Nastavením sa kombinujú viaceré efekty v rovnakom čase.

  • Začať po predchádzajúcej (ikona hodín): efekt animácie sa spustí okamžite po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu v zozname.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností efektu, časovania a poradia animácie

 • Ak chcete pre animáciu nastaviť možnosti efektu, na karte Animácie kliknite v skupine Animácia na šípku napravo od položky Možnosti efektu a kliknite na požadovanú možnosť.

 • Na karte Animácie môžete zadať začiatok, trvanie a časovanie oneskorenia animácie.

  • Ak chcete nastaviť časovanie spustenia animácie, v skupine Časovanie kliknite na šípku napravo od ponuky Spustiť a vyberte požadované časovanie.

  • Ak chcete nastaviť dĺžku trvania animácie, zadajte v skupine Časovanie do poľa Trvanie požadovaný počet sekúnd.

  • Ak chcete nastaviť oneskorenie začiatku animácie, zadajte v skupine Časovanie do poľa Oneskorenie požadovaný počet sekúnd.

 • Ak chcete zmeniť poradie animácie v zozname, na pracovnej table Animácia vyberte animáciu, ktorej poradie chcete zmeniť, a potom na karte Animácie v skupine Časovanie kliknite v časti Zmeniť poradie animácie na položku Posunúť dopredu, ak sa má animácia odohrať pred inou animáciou v zozname, alebo na položku Posunúť dozadu, ak sa má animácia odohrať po inej animácii v zozname.

Na začiatok stránky

Testovanie efektu animácie

Ak chcete po pridaní jedného alebo viacerých efektov animácií overiť ich funkčnosť, postupujte nasledovne:

 • Na karte Animácie kliknite v skupine Ukážka na položku Ukážka.

Skupina Ukážka na karte Animácie.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×