Aktualizácia údajov v existujúcom grafe

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po vytvorení grafu môže byť potrebné zmeniť jeho zdrojové údaje v hárok. Na zahrnutie týchto zmien v grafe Microsoft Office Excel poskytuje rôzne spôsoby aktualizácie grafu. Môžete okamžite aktualizovať zmenené údaje v grafe alebo môžete dynamicky meniť zdrojové údaje. Graf môžete aktualizovať aj pridaním, zmenou alebo odstránením údajov.

Zmena základných údajov, z ktorých graf vychádza

Pri aktualizácii príslušných údajov grafu sa zmenia aj údaje a vzhľad grafu. Rozsah týchto zmien závisí od toho, ako ste definovali zdroj údajov v grafe. Môžete automaticky aktualizovať zmenené hodnoty hárka v grafe alebo môžete použiť spôsoby na dynamickú zmenu zdroja základných údajov grafu.

Automatická aktualizácia zmenených hodnôt hárka v existujúcom grafe

Hodnoty v grafe sú prepojené s údajmi hárka, z ktorého je graf vytvorený. Ak sú možnosti výpočtu nastavené na automatický výpočet (karta Vzorce, skupina Výpočet, tlačidlo Možnosti výpočtu), zmeny vykonané v údajoch hárka sa automaticky zobrazia v grafe.

Poznámka : V Excel 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office > Možnosti programu Excel > vzorce > výpočtu > Možnosti výpočtu.

 1. Otvorte hárok obsahujúci údaje zobrazené v grafe.

 2. Do bunky obsahujúcej hodnotu, ktorú chcete zmeniť, zadajte novú hodnotu.

 3. Stlačte kláves ENTER.

Dynamická zmena zdroja základných údajov existujúceho grafu

Ak chcete, aby sa zdroj údajov grafu dynamicky zväčšoval, existujú na to dva spôsoby. Graf môžete vytvoriť z údajov excelovej tabuľky, alebo ho môžete vytvoriť z definovaného názvu.

Vytvorenie grafu z excelovej tabuľky

Ak vytvoríte graf založený na rozsah buniek, aktualizácie údajov do pôvodného rozsahu sú zobrazené v grafe. Však zväčšiť veľkosť v rozsahu pridaním riadkov a stĺpcov a zmenu údajov a vzhľadu grafu, musíte manuálne zmeniť pôvodného zdroja údajov v grafe zmenou rozsah buniek, ktoré vychádza z grafu.

Ak chcete zmeniť údaje a vzhľad grafu, keď sa rozšíri zdroj údajov, môžete použiť excelovú tabuľku ako základný zdroj údajov.

 1. Kliknite na graf, ktorého rozsah buniek s zdrojové údaje chcete zmeniť.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov si pozrite umiestnenie rozsahu údajov a potom kliknite na položku OK.

 4. Prejdite na umiestnenie rozsahu údajov a kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu údajov.

 5. Na karte Vložiť v časti Tabuľky kliknite na položku Tabuľka.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Klávesová skratka: stlačte kombináciu klávesov CTRL + L alebo CTRL + T.

Vytvorenie grafu z definovaného názvu

Ďalším spôsobom, ako dynamicky zmeniť údaje a vzhľad grafu, keď sa rozšíri zdroj údajov, je použitie definovaného názvu s funkciou OFFSET. Tento spôsob je užitočný, keď potrebujete riešenie, ktoré funguje aj s predchádzajúcimi verziami Excelu.

Ďalšie informácie nájdete v téme ako používať definované názvy automaticky aktualizovať rozsah grafu v Exceli.

Pridanie údajov do existujúceho grafu

Na zahrnutie ďalších zdrojových údajov do existujúceho grafu môžete použiť niektorý z viacerých spôsobov. Môžete rýchlo pridať ďalší rad údajov, posunúť rukoväte na zmenu veľkosti rozsahov na zahrnutie údajov v grafe, ktorý je vložený na rovnakom hárku, alebo skopírovať ďalšie údaje hárka do vloženého grafu alebo na samostatný hárok s grafom.

Pridanie radu údajov do grafu

 1. Kliknite na graf, do ktorého chcete pridať ďalšie rady údajov.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov v časti Položky legendy (rad) kliknite na položku Pridať.

 4. V dialógovom okne Upraviť rad vykonajte nasledujúce kroky:

  • Do poľa Názov radu zadajte názov, ktorý chcete použiť pre rad, alebo vyberte názov v hárku.

  • Do poľa Hodnoty radu zadajte odkaz na rozsah údajov radu údajov, ktorý chcete pridať, alebo vyberte rozsah v hárku.

   Môžete kliknúť na tlačidloZbaliť dialógové okno Aplikácia poštovej schránky lokality  na pravej strane poľa Názov radu alebo Hodnoty radu a vybrať rozsah, ktorý chcete použiť pre tabuľku v hárku. Po skončení opätovným kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno znova zobrazíte celé dialógové okno.

   Ak pomocou klávesov so šípkou umiestnite ukazovateľ na zadanie odkazu, môžete stlačiť kláves F2 na zabezpečenie, že pracujete v režime úprav. Opätovným stlačením klávesu F2 sa prepne do bodového režimu. Aktuálny režim si môžete overiť v stavovom riadku.

Posúvanie rukovätí na zmenu veľkosti rozsahov na pridanie údajov do vloženého grafu

Ak ste vytvorili vložený graf zo susediacich buniek hárka, údaje môžete pridať posúvaním rukovätí na zmenu veľkosti rozsahu zdrojových údajov. Graf musí byť v rovnakom hárku ako údaje, ktoré ste použili na vytvorenie grafu.

 1. V hárku zadajte údaje a menovky, ktoré chcete pridať do grafu, do buniek, ktoré sú priľahlé k existujúcim údajom v hárku.

 2. Kliknutím na graf zobrazte rukoväte na zmenu veľkosti okolo zdrojových údajov v hárku.

 3. V pracovnom hárku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete do grafu pridať nové kategórie a rady údajov, presuňte modrú rukoväť na zmenu veľkosti, aby obdĺžnik obsahoval nové údaje a menovky.

  • Ak chcete pridať iba nový rad údajov, presuňte zelenú rukoväť na zmenu veľkosti, aby obdĺžnik obsahoval nové údaje a menovky.

  • Ak chcete pridať iba nové kategórie a údajové body, presuňte purpurovú rukoväť na zmenu veľkosti, aby obdĺžnik obsahoval nové údaje a kategórie.

Kopírovanie údajov hárka do grafu

Ak ste vytvorili vložený graf z nesúvislých výberov alebo ak je graf na samostatnom hárku s grafom, môžete do grafu skopírovať ďalšie údaje hárka.

 1. V hárku vyberte bunky obsahujúce údaje, ktoré chcete pridať do grafu.

  Ak chcete, aby sa pre nové údaje v grafe zobrazila menovka stĺpca alebo riadka, zahrňte bunku obsahujúcu menovku do výberu.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať Obrázok tlačidla .

  Skupina Schránka na karte Domov

  Klávesová skratka: stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 3. Kliknite na hárok s grafom alebo vložený graf, do ktorého chcete prilepiť skopírované údaje.

 4. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete údaje prilepiť do grafu, na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť Obrázok tlačidla .

   Klávesová skratka: stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

  • Na určenie spôsobu zobrazenia skopírovaných údajov v grafe, na karte Domov v skupine Schránka kliknite na šípku na tlačidle Prilepiť, kliknite na položku Prilepiť špeciálne a potom vyberte požadované možnosti.

Zmena údajov v existujúcom grafe

Existujúci graf môžete zmeniť zmenou rozsahu buniek, z ktorého graf vychádza, alebo úpravou jednotlivých radov údajov zobrazených v grafe. Môžete zmeniť aj menovky osí na vodorovnej osi (kategória).

Zmena rozsahu buniek, z ktorého graf vychádza

 1. Kliknite na graf, ktorého rozsah buniek s zdrojové údaje chcete zmeniť.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov skontrolujte, či je vybratý celý odkaz v poli Rozsah údajov grafu.

  Môžete kliknúť na tlačidloZbaliť dialógové okno Aplikácia poštovej schránky lokality  na pravej strane poľa Rozsah údajov grafu a vybrať rozsah, ktorý chcete použiť pre tabuľku v hárku. Po skončení opätovným kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno znova zobrazíte celé dialógové okno.

 4. V hárku vyberte bunky obsahujúce údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

  Ak chcete, aby sa v grafe objavili menovky riadkov alebo stĺpcov, zahrňte do výberu aj bunky, ktoré ich obsahujú.

  Ak pomocou klávesov so šípkou umiestnite ukazovateľ na zadanie odkazu, môžete stlačiť kláves F2 na zabezpečenie, že pracujete v režime úprav. Opätovným stlačením klávesu F2 sa prepne do bodového režimu. Aktuálny režim si môžete overiť v stavovom riadku.

Premenovanie alebo úprava radu údajov zobrazeného v grafe

Názov a hodnoty existujúceho radu údajov môžete upravovať bez toho, aby ste ovplyvnili údaje hárka.

 1. Kliknite na graf obsahujúci rad údajov, ktorý chcete zmeniť.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov v časti Položky legendy (rad) vyberte rad údajov, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 4. Ak chcete premenovať rad údajov, do poľa Názov radu zadajte názov, ktorý chcete použiť pre rad, alebo vyberte názov v hárku. Meno, ktoré zadáte, sa zobrazí v legende grafu, ale nepridá sa do hárka.

 5. Ak chcete zmeniť rozsah údajov radu údajov, do poľa Hodnoty radu zadajte odkaz na rozsah údajov radu údajov, ktorý chcete pridať, vyberte rozsah v hárku alebo zadajte hodnoty do polí. Zadané hodnoty sa nepridajú do hárka.

  Ak ide o graf typu xy (závislosť), zobrazia sa polia Hodnoty radu X a Hodnoty radu Y, aby ste mohli zmeniť rozsah údajov pre tieto hodnoty. Ak ide o bublinový graf, zobrazia sa polia Hodnoty radu X, Hodnoty radu Y a Veľkosť bublín radu, aby ste mohli zmeniť rozsah údajov pre tieto hodnoty.

V prípade každého poľa radu môžete kliknúť na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Aplikácia poštovej schránky lokality  na pravej strane poľa Názov radu alebo Hodnoty radu a vybrať rozsah, ktorý chcete použiť pre tabuľku v hárku. Po skončení opätovným kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno znova zobrazíte celé dialógové okno.

Ak pomocou klávesov so šípkou umiestnite ukazovateľ na zadanie odkazu, môžete stlačiť kláves F2 na zabezpečenie, že pracujete v režime úprav. Opätovným stlačením klávesu F2 sa prepne do bodového režimu. Aktuálny režim si môžete overiť v stavovom riadku.

Zmena poradia radu údajov

 1. Kliknite na graf obsahujúci rad údajov, ktorý chcete zmeniť.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov v časti Položky legendy (rad) vyberte rad údajov, ktorý chcete presunúť na iné miesto v postupnosti.

 4. Kliknutím na šípky Posunúť nahor alebo Posunúť nadol presuňte rad údajov.

 5. Kroky 3 a 4 opakujte pre všetky rady údajov, ktoré chcete presunúť.

Zmena menoviek vodorovnej osi (kategória)

Pri zmene menoviek vodorovnej osi (kategória) sa zmenia všetky menovky vodorovnej osi. Nemôžete zmeniť jednotlivé menovky vodorovnej osi.

 1. Kliknite na graf obsahujúci menovky vodorovnej osi, ktoré chcete zmeniť.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V časti Menovky vodorovnej osi (kategória) kliknite na položku Upraviť.

 4. Do poľa Rozsah menovky osi zadajte odkaz na rozsah údajov radu údajov, ktorý chcete použiť na menovky vodorovnej osi, alebo vyberte rozsah v hárku.

  Môžete kliknúť na tlačidloZbaliť dialógové okno Aplikácia poštovej schránky lokality  na pravej strane poľa Názov radu alebo Hodnoty radu a vybrať rozsah, ktorý chcete použiť pre tabuľku v hárku. Po skončení opätovným kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno znova zobrazíte celé dialógové okno.

  Ak pomocou klávesov so šípkou umiestnite ukazovateľ na zadanie odkazu, môžete stlačiť kláves F2 na zabezpečenie, že pracujete v režime úprav. Opätovným stlačením klávesu F2 sa prepne do bodového režimu. Aktuálny režim si môžete overiť v stavovom riadku.

Odstránenie údajov z grafu

S možnosti výpočtu nastavený na automatické údaje, ktoré sa odstráni z hárka sa automaticky odstránia z grafu. Môžete tiež odstrániť údajov z grafu bez ovplyvnenia zdrojových údajoch v hárku.

Odstránenie zdrojových údajov z hárka

 • V hárku vyberte bunku alebo rozsah buniek obsahujúcich údaje, ktoré chcete odstrániť z grafu, a potom stlačte kláves DELETE.

  • Ak odstránite údaje z vybratých buniek, prázdne bunky sa zobrazia v grafe. Kliknutím pravým tlačidlom myši na graf a následným výberom položky Skryté a prázdne bunky môžete zmeniť spôsob zobrazenia prázdnych buniek.

  • Ak odstránite stĺpec, celý rad údajov sa odstráni z grafu. Ak odstránite riadok, môže sa zobraziť chybové hlásenie. Po kliknutí na tlačidlo OK môže graf zobrazovať jeden alebo viac údajových bodov radu údajov, ktorý ste odstránili. Na tieto údajové body môžete kliknúť a potom stlačiť kláves DELETE.

Odstránenie radu údajov z grafu

 1. Kliknite na graf alebo rad údajov, ktorý chcete odstrániť, alebo použite nasledujúci postup na výber grafu alebo radu údajov v zozname prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.

   Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber kliknite na šípku vedľa poľa Oblasť grafu a potom kliknite na prvok grafu, ktorý chcete použiť.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  1. Ak ste vybrali graf, postupujte takto:

   1. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

    Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

   2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov v časti Položky legendy (rad) vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  2. Ak ste vybrali rad údajov v grafe, stlačte kláves DELETE.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy môžete položiť odborník v Exceli Tech komunityzískanie podpory v komunite odpovedealebo navrhnúť nové funkcie alebo vylepšenie formátu Excel používateľa hlas.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×