Agregácie v doplnku Power Pivot

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Agregácie predstavujú spôsob zbaľovania, vytvárania súhrnov a zoskupovania údajov. Na začiatku sú nespracované údaje z tabuliek alebo iných zdrojov údajov zvyčajne ploché. Znamená to, že hoci sú veľmi podrobné, nie sú nijako usporiadané ani zoskupené. Ak chýbajú súhrny alebo štruktúra, môže byť zložité odhaliť v údajoch určité vzory. Dôležitou súčasťou modelovania údajov je definovanie agregácií, ktoré zjednodušia, vytvoria prehľad alebo sumarizujú vzory, čím odpovedia na konkrétne obchodné otázky.

Najbežnejšie agregácie, napríklad tých, ktorí používajú priemer, Počet, DISTINCTCOUNT, MAX, MINalebo súčet možno vytvoriť mieru automaticky pomocou funkcie Automatický súčet. Ďalšie typy agregácie, napríklad AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSalebo SUMXvrátia tabuľku a vyžadujú vzorec vytvorený pomocou Data Analysis Expressions (DAX).

Princípy agregácií v doplnku PowerPivot

Výber skupín pre agregáciu

Pri agregácii údajov zoskupujete údaje podľa určitých atribútov, ako je napríklad produkt, oblasť alebo dátum, a potom definujete vzorec, ktorý funguje pre všetky údaje v danej skupine. Ak napríklad vytvárate súčet za celý rok, ide o tvorbu agregácie. Ak potom vytvoríte pomer hodnôt aktuálneho roka vo vzťahu k predchádzajúcemu roku a zobrazíte túto hodnotu ako percento, ide o iný typ agregácie.

Rozhodnutie o tom, ako údaje zoskupiť, je dané tým, na akú obchodnú otázku majú údaje odpovedať. Agregácie môžu odpovedať napríklad na tieto otázky:

Počty   Koľko transakcií sa uskutočnilo za mesiac?

Priemery    Aká je stredná hodnota predaja za tento mesiac podľa predajcov?

Minimálne a maximálne hodnoty    Ktoré oblasti predaja boli medzi prvými piatimi, pokiaľ ide o počet predaných kusov?

Ak chcete vytvoriť výpočet, ktorý vám pomôže získať odpovede na tieto otázky, musíte mať k dispozícii podrobné údaje obsahujúce čísla, ktoré budete počítať alebo sčítavať. Tieto číselné údaje musia byť tiež v určitom vzťahu k skupinám, ktoré použijete na usporiadanie výsledkov.

Ak údaje už neobsahoval hodnoty, ktoré môžete použiť na zoskupenie, ako je napríklad Kategória produktov alebo názov geografickú oblasť, kde sa nachádza obchodu, možno budete chcieť predstavenie skupiny na vaše údaje pridaním kategórie. Pri vytváraní skupiny v programe Excel, musíte manuálne zadajte alebo vyberte skupiny, ktoré chcete použiť spomedzi stĺpcov v hárku. Však v systéme relačné hierarchie, ako napríklad kategórie produktov sa často ukladajú do inú tabuľku než skutočnosť alebo tabuľka hodnoty. Zvyčajne tabuľke Kategória je prepojené s údajmi skutočnosť nejaký kľúč. Predpokladajme, že zistíte, či vaše údaje obsahujú ID produktu, ale nie názvy produktov alebo ich kategórií. Ak chcete pridať kategóriu do jednoduchých hárka programu Excel, budete musieť skopírujte do stĺpca, ktorý obsahuje názvy kategórií. PowerPivot môžete importovať tabuľky product category do dátového modelu, vytvorenie vzťahu medzi tabuľkou s údajov a zoznam kategórií produktov a potom pomocou kategórií na zoskupenie údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami.

Výber funkcie pre agregáciu

Keď určíte a pridáte zoskupenia, ktoré sa majú používať, musíte sa rozhodnúť, ktoré matematické funkcie v agregáciách použijete. Slovo agregácia sa často používa ako synonymum pre matematické alebo štatistické operácie, ktoré sa v agregáciách zvyčajne používajú, ako sú napríklad súčty, priemery, minimálne hodnoty alebo počty. PowerPivot však umožňuje vytvárať pre agregáciu vlastné vzorce, ktoré možno použiť spolu so štandardnými agregáciami doplnku PowerPivot aj Excelu.

Pre rovnakú množinu hodnôt a zoskupení ako v predchádzajúcich príkladoch môžete napríklad vytvoriť vlastné agregácie, ktoré odpovedia na nasledujúce otázky:

Počty s filtrom   Koľko transakcií sa uskutočnilo za mesiac s výnimkou obdobia údržby na konci mesiaca?

Pomery pomocou priemerov za obdobie    Aký bol percentuálny nárast alebo pokles predaja v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka?

Zoskupené minimálne a maximálne hodnoty    Ktoré oblasti predaja boli medzi prvými piatimi pre každú kategóriu produktov alebo pre každú propagačnú akciu predaja?

Pridanie agregácií do vzorcov a kontingenčných tabuliek

Ak už máte všeobecnú predstavu o tom, ako údaje zoskupiť tak, aby dávali zmysel, a máte k dispozícii hodnoty, s ktorými chcete pracovať, môžete sa rozhodnúť, či chcete vytvoriť kontingenčnú tabuľku alebo vytvoriť výpočty v rámci tabuľky. PowerPivot rozširuje a zdokonaľuje natívne možnosti Excelu pri vytváraní agregácií, ako sú napríklad súčty, počty alebo priemery. V doplnku PowerPivot môžete vytvoriť vlastné agregácie buď v okne doplnku PowerPivot, alebo v oblasti kontingenčnej tabuľky Excelu.

  • Vo vypočítanom stĺpci môžete vytvoriť agregácie, ktoré zohľadnia kontext aktuálneho riadka pri načítaní súvisiacich riadkov z inej tabuľky a potom vypočítajú súčet, počet alebo priemer daných hodnôt v súvisiacich riadkoch.

  • Miera, môžete vytvoriť dynamické agregácie, ktoré použiť filtre, ktoré sú definované v rámci vzorca aj filtre, ktoré platia pre návrh kontingenčnej tabuľky a výber rýchlych filtrov, záhlavia stĺpcov a riadok hlavičky. Miery pomocou štandardnej agregácie možno vytvoriť v PowerPivot pomocou funkcie Automatický súčet alebo vytváraní vzorcov. Môžete tiež vytvoriť implicitné miery pomocou štandardnej agregácie v kontingenčnej tabuľke v Exceli.

Pridanie zoskupení do kontingenčnej tabuľky

Pri navrhovaní kontingenčnej tabuľky zoskupujete údaje presunutím polí predstavujúcich zoskupenia, kategórie alebo hierarchie časti stĺpcov a riadkov kontingenčnej tabuľky. Polia obsahujúce číselné hodnoty potom presúvate do oblasti hodnôt, aby ich bolo možné počítať, priemerovať alebo sčítavať.

Ak do kontingenčnej tabuľky pridáte kategórie, ktorých údaje nemajú vytvorený vzťah s údajmi faktov, môže sa zobraziť chyba alebo nezvyčajné výsledky. PowerPivot sa problém zvyčajne pokúsi vyriešiť tým, že automaticky rozpozná a navrhne vzťahy. Ďalšie informácie nájdete v článku Práca so vzťahmi v kontingenčných tabuľkách.

Polia môžete presúvať aj do rýchlych filtrov, čo vám umožní vybrať určité skupiny údajov na zobrazenie. Rýchle filtre umožňujú interaktívne zoskupovať, zoraďovať a filtrovať výsledky v kontingenčnej tabuľke.

Práca so zoskupeniami vo vzorci

Zoskupenia a kategórie môžete používať aj agregáciu údajov uložených v tabuľkách. Najskôr vytvoríte vzťahy medzi tabuľkami a potom vytvoríte vzorce, ktoré využívajú tieto vzťahy pri vyhľadávaní súvisiacich hodnôt.

Inými slovami, ak chcete vytvoriť vzorec, ktorý zoskupí hodnoty podľa kategórie, musíte najskôr pomocou vzťahu prepojiť tabuľky obsahujúce podrobné údaje a tabuľky obsahujúce kategórie. Až potom môžete vytvoriť vzorec.

Ďalšie informácie o vytváraní vzorcov, ktoré využívajú vyhľadávania, nájdete v článku Vyhľadávania vo vzorcoch doplnku PowerPivot.

Použitie filtrov v agregáciách

Nová funkcia programu PowerPivot je možnosť použiť filtre stĺpcov a tabuliek údaje, nielen v používateľskom rozhraní, a v rámci kontingenčnej tabuľky alebo grafu, ale aj veľmi vzorcov, ktoré slúžia na výpočet agregácie. Vo vzorcoch vypočítavané stĺpce aj s použitím filtrov.

V nových agregačných funkciách jazyka DAX možno napríklad namiesto zadávania hodnôt, ktoré sa majú sčítať alebo spočítať, zadať ako argument celú tabuľku. Ak by ste v danej tabuľke nepoužili žiadny filter, agregačná funkcia by pracovala so všetkými hodnotami v zadanom stĺpci tabuľky. V jazyku DAX však môžete v tabuľke vytvárať dynamické alebo statické filtre, čo agregácii umožňuje pracovať s rôznymi podmnožinami údajov v závislosti od podmienky filtra a aktuálneho kontextu.

Skombinovaním podmienok a filtrov vo vzorcoch môžete vytvárať agregácie, ktoré sa menia v závislosti od hodnôt zadaných vo vzoroch alebo v závislosti od výberu záhlaví riadkov a stĺpcov v kontingenčnej tabuľke.

Ďalšie informácie nájdete v článku Filtrovanie údajov vo vzorcoch.

Porovnanie agregačných funkcií programu Excel a jazyka DAX

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré zo štandardných agregačných funkcií Excelu a prepojenia na implementáciu týchto funkcií v doplnku PowerPivot. Tieto funkcie sú v jazyku DAX implementované tak, že sa správajú takmer rovnako ako príslušné funkcie v Exceli. Existuje len niekoľko malých rozdielov v syntaxi a v spracovaní určitých typov údajov.

Štandardné agregačné funkcie

Funkcia

Využitie

AVERAGE

Vráti priemer (aritmetický) všetkých čísel v stĺpci.

AVERAGEA

Vráti priemer (aritmetický) všetkých hodnôt v stĺpci. Spracováva text a nečíselné hodnoty.

COUNT

Vypočíta počet číselných hodnôt v stĺpci.

COUNTA

Vypočíta počet hodnôt v stĺpci, ktoré nie sú prázdne.

MAX

Vráti najväčšiu číselnú hodnotu v stĺpci.

MAXX

Vráti najväčšiu hodnotu z množiny výrazov vyhodnocovaných pre tabuľku.

MIN

Vráti najmenšiu číselnú hodnotu v stĺpci.

MINX

Vráti najmenšiu hodnotu z množiny výrazov vyhodnocovaných pre tabuľku.

SUM

Sčíta všetky čísla v stĺpci.

Agregačné funkcie jazyka DAX

Súčasťou jazyka DAX sú agregačné funkcie, ktoré umožňujú zadať tabuľku, v ktorej sa má agregácia vykonávať. Namiesto jednoduchého sčítania alebo vypočítavania priemeru hodnôt v stĺpci umožňujú tieto funkcie vytvoriť výraz, ktorý dynamicky definuje údaje pre agregáciu.

Nasledujúca tabuľka obsahuje agregačné funkcie dostupné v jazyku DAX.

Funkcia

Využitie

AVERAGEX

Vypočíta priemer množiny výrazov vyhodnocovaných pre tabuľku.

COUNTAX

Vypočíta počet množiny výrazov vyhodnocovaných pre tabuľku.

COUNTBLANK

Vypočíta počet prázdnych hodnôt v stĺpci.

COUNTX

Vypočíta celkový počet riadkov v tabuľke.

COUNTROWS

Vypočíta počet riadkov vrátených z funkcie vnorenej tabuľky, ako je napríklad funkcia filtra.

SUMX

Vráti súčet množiny výrazov vyhodnocovaných pre tabuľku.

Rozdiely medzi agregačnými funkciami jazyka DAX a programu Excel

Aj napriek tomu, že tieto funkcie majú rovnaký názov ako opačnými programu Excel, budú využívať nástroj PowerPivot v pamäti analýzy a boli prepisovať na prácu s tabuľkami a stĺpcami. Nemožno použiť vzorec jazyka DAX v zošite programu Excel a naopak. Môžu sa použiť iba v okne PowerPivot a v kontingenčných tabuľkách, ktoré sú založené na údajoch PowerPivot. Tiež, aj keď funkcie zhodných názvov, správanie môže byť mierne odlišné. Ďalšie informácie nájdete v témach jednotlivú funkciu odkaz.

Spôsob vyhodnocovania stĺpcov v agregácii sa takisto líši od spôsobu, akým agregácie spracováva program Excel. Pre názornosť uvedieme príklad.

Predstavte si, že chcete získať súčet hodnôt v stĺpci Amount (Čiastka) v tabuľke Sales (Predaj). Vytvoríte preto nasledujúci vzorec:

=SUM('Sales'[Amount])

V najjednoduchšom prípade funkcia získa hodnoty z jedného nefiltrovaného stĺpca a výsledok bude rovnaký ako v Exceli, ktorý vždy len sčíta hodnoty v stĺpci Amount (Čiastka). V doplnku PowerPivot sa však vzorec interpretuje ako „získať hodnotu Amount (Čiastka) pre každý riadok tabuľky Sales (Predaj) a potom sčítať tieto jednotlivé hodnoty“. PowerPivot vyhodnocuje každý riadok, v ktorom sa vykonáva agregácia, a vypočítava pre každý riadok jednu skalárnu hodnotu. Potom vykonáva agregáciu týchto hodnôt. Výsledok vzorca preto môže byť odlišný, ak sa v tabuľke použijú filtre, alebo ak sú výpočty hodnôt založené na iných agregáciách, ktoré môžu byť filtrované. Ďalšie informácie nájdete v článku Kontext vo vzorcoch DAX.

Funkcie časovej inteligencie jazyka DAX

Okrem agregačných funkcií tabuľky popísaných v predchádzajúcej časti obsahuje jazyk DAX aj agregačné funkcie, ktoré pracujú s dátumami a časmi, ktoré zadáte, čím poskytujú zabudovanú časovú inteligenciu. Tieto funkcie používajú rozsah dátumov na získanie súvisiacich hodnôt a agregovali ich. Môžete tiež porovnávať hodnoty naprieč rozsahmi dátumov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené funkcie časovej inteligencie, ktoré možno použiť pre agregáciu.

Funkcia

Využitie

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Vypočíta hodnotu na kalendárnom konci daného obdobia.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Vypočíta hodnotu na kalendárnom konci obdobia predchádzajúceho danému obdobiu.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Vypočíta hodnotu pre interval začínajúci prvým dňom obdobia a končiaci posledným dátumom v zadanom stĺpci dátumov.

Ďalšími funkciami v časti Funkcia časovej inteligencie (Funkcie časovej inteligencie) sú funkcie, pomocou ktorých možno načítať dátumy alebo vlastné rozsahy dátumov a použiť ich v agregácii. Pomocou funkcie DATESINPERIOD môžete napríklad vrátiť rozsah dátumov a použiť túto množinu dátumov ako argument pre inú funkciu pri výpočte vlastnej agregácie pre dané dátumy.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×