Ďalšie informácie o obrázkoch SmartArt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad obrázkov SmartArt

Čo je potrebné brať do úvahy pri výbere rozloženia

Textová tabla

Štýl, farba a efekty obrázka SmartArt

Animácie pre obrázky SmartArt

Vytvorenie obrázkov SmartArt

Prehľad obrázkov SmartArt

Obrázok SmartArt je vizuálnym znázornením informácií alebo myšlienok. Výberom z rôznych rozložení môžete vytvoriť obrázky SmartArt a rýchlo, ľahko a efektívne vyjadriť to, čo potrebujete.

Väčšina ľudí vytvoriť obsah, ktorý obsahuje iba text, hoci ilustrácie a grafické objekty umožňujú pochopiť a zapamätať lepší ako text. Vytváranie ilustrácie kvality môže byť náročné, najmä ak nie ste profesionálny návrhár alebo ktoré nesmiete najať profesionálneho návrhára. Ak používate staršie verzie balíka Microsoft Office, môžete stráviť veľa času vytváranie tvarov rovnakej veľkosti a ich zarovnanie, úprava textu do správny vzhľad a manuálne formátovanie tvarov tak, aby zodpovedali celkový štýl dokumentu, namiesto toho sa zameriava na svoj obsah. Pomocou grafických prvkov SmartArt a ďalšími novými funkciami, ako je napríklad motívy, môžete vytvoriť kvality ilustrácie iba niekoľkými kliknutiami myšou.

Obrázok SmartArt je možné vytvoriť v programe Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 alebo v e-mailovej správe v programe Microsoft Office Outlook 2007. Aj keď v ostatných programoch systému produktov systém Microsoft Office 2007 nie je možné obrázok SmartArt vytvoriť, obrázok SmartArt môžete skopírovať a prilepiť do týchto programov ako obrázok.

Keďže prezentácie v programe Office PowerPoint 2007 často obsahujú snímky so zoznamami s odrážkami, môžete rýchlo konvertovať text snímky na obrázok SmartArt. Ďalej je možné pridať animáciu do obrázka SmartArt v prezentáciách programu Office PowerPoint 2007.

Pri vytváraní obrázka SmartArt sa zobrazia možnosti na výber typu, napríklad Spracovanie, Hierarchia, Cyklický alebo Vzťah. Typ je podobný kategórii obrázka SmartArt. Každý typ obsahuje niekoľko odlišných rozložení.

Ďalšie informácie nájdete v článku o vytvorení obrázka SmartArt.

Na začiatok stránky

Čo je potrebné brať do úvahy pri výbere rozloženia

Pri výbere rozloženia pre grafický prvok SmartArt, položte si otázku, čo chcete vyjadriť a či sa majú informácie zobraziť určitým spôsobom. Keďže môžete rýchlo a jednoducho prepínať medzi rozloženiami, vyskúšajte rôzne rozloženia (s rôznymi typmi), kým sa nájsť ten, ktoré najlepšie ilustruje svoju správu. Experimentovanie s rôznymi typmi a rozloženiami pomocou v tabuľke nižšie je ako východiskový bod.

Keď sa prepínať medzi rozloženiami, väčšina textu a iných obsahu, farby, štýly, efekty a formátovanie textu sa automaticky prenesú do nového rozloženia.

Poznámka : Nasledujúca tabuľka je určená ako pomôcka a neposkytuje kompletný zoznam.

Požadovaná akcia

Najvhodnejší typ

Zobrazenie nesekvenčných informácií.

Zoznam

Zobrazenie krokov v procese alebo v časovej postupnosti.

Spracovanie

Zobrazenie nepretržitého procesu.

Cyklus

Vytvorenie organizačnej schémy.

Hierarchia

Zobrazenie rozhodovacieho stromu.

Hierarchia

Znázornenie prepojení.

Vzťah

Zobrazenie vzťahu častí k celku.

Matica

Zobrazenie proporcionálnych vzťahov s najväčším komponentom v hornej alebo dolnej časti.

Ihlan

Vezmite do úvahy aj množstvo textu, pretože množstvo potrebného textu a požadovaný počet tvarov často rozhodujú o tom, ktoré rozloženie bude v danom prípade najlepšie. Majú podrobné informácie väčšiu váhu ako súhrnné body alebo je to naopak? Vo všeobecnosti sú obrázky SmartArt najefektívnejšie, keď sa počet tvarov a množstvo textu obmedzí na kľúčové body. Väčšie množstvo textu môže odvádzať pozornosť od vizuálneho pôsobenia obrázka SmartArt a sťažiť vizuálne sprostredkovanie obsahu. Existujú však rozloženia, ako napríklad rozloženie Lichobežníkový zoznam v rámci typu Zoznam, ktoré dobre fungujú aj s väčším množstvom textu.

Niektoré rozloženia obrázkov SmartArt obsahujú obmedzený počet tvarov. Napríklad rozloženie Šípky vyváženia v rámci typu Vzťah zobrazuje dva protikladné nápady alebo koncepty. Iba dva tvary môžu obsahovať text a toto rozloženie nie je možné zmeniť tak, aby zobrazovalo viac položiek. Ak si zvolíte rozloženie s obmedzeným počtom tvarov, na textovej table sa zobrazí červený krížik vedľa obsahu, ktorý sa v obrázku SmartArt nezobrazí.

Rozloženie Šípky vyváženia

Ak potrebujete znázorniť viac ako dve položky, prepnite na iné rozloženie s viac než dva tvary pre text, napríklad rozloženie Základný ihlan v type ihlan. Majte na pamäti, že zmena rozložení alebo typov môže zmeniť význam informácií. Napríklad rozloženie so šípkami smerujúcimi doprava, napríklad základný proces v type spracovanie, má iný význam grafický prvok SmartArt so šípkami do kruhu, napríklad Nepretržitý cyklus v type cyklický. Šípky často označujú spracovanie alebo postup v určitom smere, zatiaľ čo podobné rozloženie so spojnicami namiesto šípok znamená prepojenie, ale nie nevyhnutne tok.

Ak nemôžete nájsť požadované rozloženie, môžete pridávať a odstraňovať tvary v obrázku SmartArt a upraviť tak štruktúru rozloženia. Napríklad rozloženie Základný proces v type Spracovanie sa zobrazuje s tromi tvarmi, ale vy možno potrebujete iba dva tvary alebo naopak až päť tvarov. Počas pridávania alebo odstraňovania tvarov a úpravy textu sa usporiadanie tvarov a množstvo textu v týchto tvaroch automaticky aktualizuje, pričom sa zachová pôvodný návrh a ohraničenie rozloženia obrázka SmartArt.

Po výbere rozloženia sa zobrazí text zástupného symbolu (napríklad [Text]). Text zástupného symbolu sa nevytlačí, ani sa nezobrazí počas prezentácie v programe Office PowerPoint 2007. Text zástupného symbolu je možné nahradiť vlastným obsahom. Tvary, ktoré obsahujú text zástupného symbolu, sa zobrazia a vytlačia vždy, ak ich neodstránite.

Tip : Ak sa vám zdá obrázok SmartArt málo zaujímavý, prepnite na iné rozloženie, ktoré obsahuje alternatívne tvary, použite iný štýl obrázkov SmartArt alebo iný farebný odtieň.

Na začiatok stránky

Textová tabla

Textová tabla sa používa na zadanie alebo úpravu textu, ktorý sa zobrazí v obrázku SmartArt. Textová tabla sa zobrazuje naľavo od obrázka SmartArt. Pri pridávaní alebo úprave obsahu na textovej table sa automaticky aktualizuje aj obrázok SmartArt: tvary sa podľa potreby pridávajú alebo odstraňujú.

Keď vytvárate obrázok SmartArt, tak obrázok a jeho textová tabla sa zaplní textom zástupného symbolu, ktorý môžete nahradiť vlastnými informáciami. V hornej časti textovej tably môžete upravovať text, ktorý sa zobrazí v obrázku SmartArt. V spodnej časti textovej tably sú uvedené ďalšie informácie o obrázku SmartArt.

obrázok textovej tably so zobrazením úrovne 1 a textu úrovne 2

V grafických prvkov SmartArt, ktoré obsahujú pevný počet tvarov, zobrazí iba časť textu na textovej table grafického prvku SmartArt. Text, obrázky alebo iný obsah, ktorý sa nezobrazuje je označená červené X. obsah, ktorý sa nezobrazuje na textovej table je stále k dispozícii, ak sa prepnite na iné rozloženie, ale ak zachovať a zavrite tento rovnaké rozloženie, informácie sa neuloží, na ochranu osobných údajov.

Textová tabla s červenými krížikmi

Textová tabla funguje ako prehľad alebo zoznam s odrážkami, ktorý mapuje informácie priamo k obrázku SmartArt. Každý obrázok SmartArt má definované vlastné mapovanie odrážok na textovej table ku skupine tvarov v obrázku SmartArt.

Ak chcete vytvoriť nový riadok textu s odrážkami, stlačte kláves ENTER. Na odsadenie riadka na textovej table vyberte požadovaný riadok a potom v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite v skupine Vytvoriť grafický objekt na položku Degradovať. Ak chcete text odsadiť smerom doľava, kliknite na položku Povýšiť. Na textovej table môžete na odsadenie použiť aj kláves TAB, respektíve kombináciu klávesov SHIFT+TAB na odsadenie doľava. Tieto úpravy aktualizujú mapovanie medzi odrážkami na textovej table a tvarmi v rozložení obrázka SmartArt. Text nie je možné degradovať o viac ako jednu úroveň od textu v predchádzajúcom riadku a takisto nie je možné degradovať tvar na najvyššej úrovni.

Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

Poznámka : V závislosti od vybratého rozloženia sa jednotlivé odrážky na textovej table znázorňujú v obrázku SmartArt ako nové tvary alebo ako odrážky vnútri tvaru. Pozrite sa napríklad, ako je ten istý text odlišne mapovaný v dvoch nasledujúcich obrázkoch SmartArt. V prvom príklade sa pododrážky zobrazujú ako samostatné tvary. V druhom príklade sa pododrážky znázorňujú ako odrážky vnútri tvaru.

Grafický prvok SmartArt Hierarchický zoznam, na ktorom sa odrážky zobrazujú na textovej table, ale nie v tvaroch

Grafický prvok SmartArt Základný proces, na ktorom sa odrážky na textovej table zobrazujú ako odrážky vnútri tvaru

Ak použijete rozloženie organizačnej schémy s tvarom Asistent, odrážka s pripojenou čiarou označuje tvar asistenta.

Textová tabla zobrazujúca odrážky pre nadradený tvar, podradené tvary a tvar asistenta.

Tip : Ak nechcete, aby celý text v samostatných tvaroch, prepnite na iné rozloženie , zobrazenie celého textu vo forme odrážok.

Hoci je možné v texte na textovej table použiť formátovanie znakov, napríklad písmo, veľkosť písma, tučné písmo, kurzívu alebo podčiarknutie, na textovej table sa formátovanie znakov nezobrazí. Všetky zmeny formátovania sa však zobrazia na obrázku SmartArt.

Ak sa zmenší veľkosť písma v jednom tvare kvôli tomu, že ste do tvaru pridali viac textu, text v ostatných tvaroch obrázka SmartArt sa zmenší rovnako, aby sa zachovala konzistencia a profesionálny vzhľad obrázka SmartArt. Po výbere rozloženia môžete ukazovateľom myši prechádzať ponad jednotlivé rozloženia na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent, a uvidíte, ako by daný obsah vyzeral v danom rozložení.

Na začiatok stránky

Štýl, farba a efekty obrázka SmartArt

V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh existujú dve galérie umožňujúce rýchlu zmenu vzhľadu obrázka SmartArt: Štýly obrázkov SmartArt a Zmeniť farby. Po umiestnení ukazovateľa myši na miniatúry týchto galérií zistíte, ako štýl obrázkov SmartArt alebo variant farieb ovplyvní obrázok SmartArt bez toho, aby došlo k jeho použitiu.

Rýchly a jednoduchý spôsob, ako pridať kombináciou profesionálne navrhnutých efektov do grafického prvku SmartArt je použitie štýlu grafického prvku SmartArt. Štýly grafických prvkov SmartArt zahŕňajú výplne tvaru, okraje, tiene, štýly čiar, prechody a priestorové perspektívy (3-D) a sa použije na celý grafický prvok SmartArt. Môžete použiť osobitný štýl tvaru na jedného alebo viacerých tvarov v grafickom prvku SmartArt.

Druhá galéria s názvom Zmeniť farby poskytuje skupinu rôznych možností farieb pre obrázok SmartArt, pričom každá možnosť používa jeden alebo viac farby motívu v tvaroch obrázka SmartArt odlišným spôsobom.

Štýly obrázkov SmartArt a kombinácie farieb sú navrhnuté tak, aby podčiarkli obsah.

Ak sa použije napríklad priestorový štýl obrázka SmartArt s perspektívou, uvidíte každého na rovnakej úrovni.

Rozloženie Organizačná schéma s bielym obrysom

Priestorový štýl obrázka SmartArt s perspektívou je možné použiť, ak chcete zvýrazniť časovú os smerujúcu do budúcnosti.

Základná časová os z vtáčej perspektívy

Tip : Priestorové štýly obrázka SmartArt, najmä priestorová scénická kamera, môžu často odpútavať pozornosť od obsahu, ak sa používajú nadmerne. Priestorové štýly obrázka SmartArt je vhodné použiť na prvej strane dokumentu alebo na prvej snímke prezentácie. Jednoduchšie priestorové efekty, napríklad skosenie, nie sú také rušivé, ale tiež sa odporúča používať ich s mierou.

Na zvýraznenie jednotlivých krokov v obrázku SmartArt typu Spracovanie môžete použiť ľubovoľnú kombináciu v časti Farebné.

Rozloženie Základný proces so štýlom Farebné – zvýraznené farby 5 až 6

Ak máte obrázok SmartArt typu Cyklický, na zvýraznenie kruhového pohybu môžete použiť ľubovoľnú z možností Rozsah s prechodom - zvýraznenie n. Tieto farebné prechody sa menia smerom k stredu obrázka a potom opačne k prvému tvaru.

Rozloženie Nepretržitý cyklus s rozsahom s prechodom - zvýraznenie 3

Pri výbere farieb by ste mali brať do úvahy, či budú obrázky SmartArt určené aj na tlač alebo len na zobrazenie online. Napríklad farby s primárnym motívom sú určené pre čiernobielu tlač.

Tip : Farebné kombinácie, ktoré majú v názve slovo Priehľadné, je vhodné použiť, ak máte v pozadí snímku s obrázkom alebo iným nápadným efektom a chcete ukázať prepracovanosť dokumentu.

Po vložení obrázka SmartArt do dokumentu sa obrázok prispôsobí zvyšnej časti obsahu. Ak zmeníte motív dokumentu, vzhľad obrázka SmartArt sa automaticky aktualizuje.

Ak vstavané galérie neponúkajú požadované zobrazenie, skoro všetky časti obrázka SmartArt sú prispôsobiteľné. Ak galéria Štýly obrázkov SmartArt neobsahuje správnu kombináciu výplní, čiar alebo efektov, môžete použiť osobitný štýl tvaru alebo môžete tvar úplne prispôsobiť. Ak sa veľkosť a pozícia tvaru nezhodujú s vašimi predstavami, môžete tvarom pohybovať alebo zmeniť jeho veľkosť. Väčšina možností prispôsobenia sa nachádza v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát.

Aj po prispôsobení obrázka SmartArt môžete zmeniť jeho rozloženie a väčšina prispôsobení sa zachová. Kliknutím na tlačidlo Vynulovať obrázok na karte Návrh sa odstránia všetky zmeny formátovania a môžete začať odznova.

Tlačidlo Zrušiť zmeny v obrázku

Vzhľad grafického prvku SmartArt môžete zmeniť tak, že zmeníte výplň jeho tvaru alebo textového; Pridanie efektov, ako sú napríklad tiene, odrazy, žiary alebo hladké okraje, alebo pridať efekty, trojrozmerný (3-D), ako je napríklad skosenia alebo otáčanie.

Na začiatok stránky

Animácie pre obrázky SmartArt

Poznámka : Animácie sú k dispozícii len pre obrázky SmartArt vytvorené v programe Office PowerPoint 2007.

Ak chcete informácie zvýrazniť alebo zobraziť vo fázach, môžete do obrázka SmartArt alebo do niektorého tvaru obrázka SmartArt pridať animáciu. Môžete napríklad nastaviť, aby tvar rýchlo priletel z jednej strany obrazovky alebo pomaly zmizol.

Dostupné animácie závisia od vybratého rozloženia obrázka SmartArt, ale vždy máte možnosť použiť animácie pre všetky tvary naraz alebo len pre jeden tvar.

Ďalšie informácie o pridaní animácie do obrázka SmartArt v prezentácii programu Office PowerPoint 2007 nájdete v časti Použitie animácie v obrázku SmartArt.

Na začiatok stránky

Vytvorenie obrázkov SmartArt

Ďalšie informácie o vytváraní obrázkov SmartArt nájdete v nasledujúcich článkoch.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×