Životný cyklus šablóny formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok je určený pre návrhárov šablón formulárov, ktorí potrebujú znalosti na vysokej úrovni o procese navrhovania formulárov v programe Microsoft Office InfoPath. Vysvetľuje rozličné fázy tvorby a nasadenia šablóny formulára a poskytuje prepojenia na ďalšie informácie o kľúčových úlohách. Môžete síce experimentovať a pracovať spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje, na základe tohto odporúčaného procesu návrhu môžete v konečnom dôsledku ušetriť čas i námahu.

Obsah tohto článku

Fáza 1: Plán

Fáza 2: Návrh

Fáza 3: Nasadenie

Fáza 4: Údržba

Fáza 5: Archivácia

Fáza 1: Plán

Množstvo času, ktoré strávite plánovaním, závisí od komplexnosti šablóny formulára, a od procesov a požiadaviek vašej organizácie.

Ak šablónu formulára budú používať iba členovia najbližšieho kolektívu, fáza plánovania môže byť úplne neformálna. Ak je šablóna formulára oveľa komplexnejšia, fáza plánovania bude pravdepodobne oveľa formálnejším a zdĺhavejším procesom, a budete ho musieť konzultovať s mnohými zúčastnenými stranami. Ak je napríklad vaša šablóna časťou väčšieho celopodnikového systému, napríklad systému vyúčtovania výdavkov, alebo systému celopodnikového plánovania zdrojov, pravdepodobne musíte vytvoriť oficiálny dokument plánovania, napríklad so špecifikáciou funkcií.

V každom prípade, skôr než začnete s návrhom šablóny formulára, mali by ste zvážiť nasledovné skutočnosti:

 • Používateľské ciele    Čo používatelia potrebujú s vašou šablónou formulára dosiahnuť? Aké scenáre potrebujete podporiť? Ako budete merať úspešnosť plnenia používateľských cieľov?

 • Požiadavky na kompatibilitu    Má byť vaša šablóna formulára prístupná aj používateľom mimo vašej organizácie, či už teraz, alebo niekedy v budúcnosti? Chcete napríklad, aby bola vaša šablóna dostupná na externej webovej lokalite pre zákazníkov, ktorí nemajú v počítačoch nainštalovaný program InfoPath? V takom prípade môžete navrhnúť šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Potrebujú niektorí používatelia vo vašej organizácii vypĺňať formuláre v programe InfoPath 2003? Ak áno, môžete navrhnúť šablónu formulára so spätnou kompatibilitou. Chcete, aby používatelia mohli vypĺňať formulár vtedy, keď nie sú v práci, alebo sú iným spôsobom bez pripojenia? Ak áno, môžete do šablóny formulára pridať funkcie, ktoré umožnia prácu v režime režim offline.

 • Existujúce používateľské formuláre    Používate na zhromažďovanie údajov od používateľov momentálne dokumenty programu Microsoft Office Word, alebo pracovné zošity programu Microsoft Office Excel? Ak áno, môžete jednoducho konvertovať tieto súbory na šablóny formulárov programu InfoPath. Máte existujúce šablóny formulárov programu InfoPath 2003? Ak áno, chcete, aby tieto šablóny formulárov boli spätne kompatibilné, alebo ich chcete inovovať na formát programu Office InfoPath 2007?

 • Požiadavky na integráciu    S akými ďalšími produktmi alebo technológiami budú šablóny formulára pracovať? Údaje v šablóne formulára môžete napríklad uložiť do databázy programu Microsoft SQL Server, alebo sa môžete rozhodnúť navrhnúť šablónu formulára založenú na webovej službe, aby ste mohli odosielať údaje do databázy, ktorá nie je priamo podporovaná programom InfoPath.

 • Požiadavky na používateľské rozhranie    Je potrebné byť v súlade so smernicami týkajúcimi sa podnikovej značky? Aký vzhľad majú mať šablóny formulárov? Aký typ ovládacích prvkov použijete a ako ich usporiadate?

 • Proces požiadavky    V šablóne formulára bude súčasťou väčšieho podnikového procesu, napríklad procesu schvaľovania vyúčtovania výdavkov? Ak áno, aký typ zobrazenia potrebujete, a ako budete vykonávať pravidiel, ktoré riadia ako prechádza organizácie a spracovávajú rôznym osobám a podnikovými systémami údaje? Budete mať výhody funkcií pracovného postupu v iných programoch, ako je napríklad Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Šablóna formulára, ktorý sa bude vyžadovať spravovaný kód alebo skript? Ak áno, budete používať interné vývojárov alebo bude externe, prihlasovanie fungovalo?

 • Požiadavky na ukladanie údajov    Čo chcete urobiť s údajmi v používateľských formulároch? Ak napríklad používatelia potrebujú rýchlo posielať údaje formulára a nie je potrebné údaje opätovne použiť, môžete na ukladanie údajov použiť e-mailové správy. Ak používatelia potrebujú možnosť pristupovať k údajom a zdieľať ich, môžete chcieť ukladať kolekcie príbuzných formulárov programu InfoPath do knižníc na server so spustenou službou Microsoft Windows SharePoint Services. Ak používatelia potrebujú mať prístup k údajom formulára v ďalších pracovných aplikáciách alebo systémoch, napríklad v systémoch vyúčtovania výdavkov alebo účtovných aplikáciách, môžete údaje ukladať do podnikovej databázy. Táto možnosť sa často dosiahne pripojením šablóny formulára na webovú službu, ktorá slúži ako sprostredkovateľ medzi šablónou formulára a databázou alebo podnikovým systémom.

 • Požiadavky zabezpečenia    Aký druh zabezpečenia problémy a chyby vám tvár? V šablóne formulára musí byť nainštalované v počítačoch používateľov alebo vaši používatelia majú k nemu prístup z prostriedku siete? Chcete používateľom digitálne podpísať svoje formuláre alebo určité množiny údajov vo svojich formulároch? Sa pripojíte šablónu formulára priamo k databáze, alebo budete používať súbory pripojenia údajov v knižnice pripojení údajov, ktoré zvyčajne spravuje správca?

 • Požiadavky na testovanie    Aký spôsob bude použitý na testovanie vzhľadu a správania šablóny formulára? Budete chcieť vytvoriť formálny plán testovania?

 • Požiadavky na nasadenie    Ako plánujete zdieľať šablónu formulára s ostatnými osobami? Kam budete publikovať šablónu formulára? Ak ju plánujete publikovať na server so spustenou službou InfoPath Forms Services, chcete ju publikovať do knižnice, alebo ako typ obsahu lokality? Ako budete používateľom oznamovať, že šablóna formulára je k dispozícii? Aký je váš plán vydávania nových verzií šablón formulárov?

 • Požiadavky na údržbu    Chcete archivovať šablóny formulárov, používateľské formuláre, alebo oboje? Ako dlho potrebujete údaje uchovávať? Aký druh politiky archivovania a uchovávania údajov sa vyžaduje vo vašej organizácii?

Na začiatok stránky

Fáza 2: Návrh

Po dokončení fázy plánovania môžete začať proces návrhu. Odporúčame, aby ste pri navrhovaní šablóny formulára postupovali podľa úloh zobrazených v texte nižšie. V prípade potreby sa však môžete od postupu odchýliť. Môžete napríklad dať prednosť definovaniu overovania údajov, podmieneného formátovania, alebo pravidiel pre ovládacie prvky už počas pridávania do šablóny formulára, namiesto toho, aby ste to urobili až v ďalšej fáze procesu návrhu.

Krok 1: Vytvorenie šablóny formulára

Krok 2: Vytvorenie alebo určenie hlavného zdroja údajov

Krok 3: Stanovenie rozloženia

Krok 4: Pridanie ovládacích prvkov

Krok 5: Pridanie pripojenia údajov

Krok 6: Pridanie overovania údajov, pravidiel a ďalších funkcií pracovnej logiky

Krok 7: Vytvorenie vlastných zobrazení

Krok 8: Povolenie správania pri odoslaní

Krok 9: Povolenie funkcií zabezpečenia

Krok 10: Testovanie vzhľadu a správania

Krok 1: Vytvorenie šablóny formulára

Pri vytváraní šablóny formulára môže byť potrebné importovať existujúci formulár, napríklad dokument programu Word alebo zošit programu Excel, do programu InfoPath, alebo určiť nastavenia kompatibility pre šablónu formulára tak, aby sa výsledné formuláre dali vypĺňať v programe InfoPath 2003 alebo vo webovom prehľadávači. Väčšina z týchto možností je dostupná v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára. Ak napríklad chcete navrhnúť šablónu formulára, ktorá môže byť otvorená a vyplnená v programe Microsoft Office InfoPath aj v prehľadávači, môžete v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára začiarknuť políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

Nasledujúce zdroje obsahujú doplnkové informácie o procese vytvárania šablóny formulára.

Kliknite na položku

Akcia

Úvod do služby InfoPath Forms Services

Ďalšie informácie o serverovej technológii, umožňujúcej vytvoriť šablónu formulára, ktorá sa dá otvoriť a vyplniť v prehľadávači.

Úvod do šablón formulára kompatibilných s prehľadávačom

Ďalšie informácie o šablónach formulárov kompatibilných s prehľadávačom, ktoré sa dajú otvoriť a vyplniť v programe InfoPath, v prehľadávači, alebo v mobilnom zariadení. Šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom je možné povoliť na používanie v prehľadávači po publikovaní na server so spustenou službou InfoPath Forms Services. Môžete tak urobiť vy alebo správca farmy pre server.

Určenie nastavenia kompatibility pre šablónu formulára

Vybrať nastavenie kompatibility pre šablónu formulára, alebo zmeniť existujúce nastavenie kompatibility. Toto nastavenie určuje, ktoré funkcie a ovládacie prvky programu InfoPath sú k dispozícii pri návrhu šablóny formulára. Ak napríklad na pracovnej table Vytvorenie návrhu šablóny formulára začiarknete políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom, program InfoPath skryje alebo zakáže ovládacie prvky a funkcie, ktoré nefungujú v šablónach formulára kompatibilného s prehľadávačom.

Konverzia zošita programu Excel na šablónu formulára programu InfoPath

Vytvoriť šablónu formulára z existujúceho zošita programu Microsoft Office Excel.

Konverzia dokumentu programu Word na šablónu formulára programu InfoPath

Vytvoriť šablónu formulára z existujúceho dokumentu programu Microsoft Office Word.

Krok 2: Vytvorenie alebo určenie hlavného zdroja údajov

Všetky šablóny formulára sú založené na zdroji údajov, ktorý ukladá údaje zhromaždené vo formulári. Týmto zdrojom údajov môže byť podniková databáza, webová služba, alebo existujúci súbor XML, ktorý sa v celej organizácii používa na štandardizáciu údajov, napríklad súbor schéma XML (.xsd). Ak nemáte existujúci zdroj údajov, môžete programu InfoPath počas pridávania ovládacích prvkov do šablóny formulára umožniť jeho vytvorenie.

Zastúpenie zdroja údajov pre šablónu formulára môžete zobraziť na pracovnej table Zdroj údajov:

Časť pracovnej tably Zdroj údajov

Pri prvom vytváraní raz šablóny formulára sa musíte rozhodnúť, ktoré z nasledujúcich spôsobov chcete použiť:

 • Umožnenie programu InfoPath vytvoriť zdroj údajov    Ak vytvoríte prázdnu šablónu formulára, program InfoPath vytvorí zdroj údajov pre vás pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. To môže byť užitočné pri navrhovaní šablóny formulára, ktorý bude používať neformálne členmi malej skupiny, keď nemáte prístup k existujúcemu zdroju údajov vo vašej organizácii, alebo ak nie je potrebné uložiť údaje, ktoré získate mimo formulára. To môže byť užitočné, keď zdieľate formulárov v knižnici lokality SharePoint alebo Microsoft Office Outlook 2007 e-mailovej správy a chcete zobraziť informácie z formulára v stĺpcoch v knižnici alebo v priečinku Formulárov programu InfoPath namiesto uloženia v databáze alebo v externom umiestnení.

 • Použitie existujúceho zdroja údajov    Ak návrh šablóny formulára na existujúcom zdroji údajov, ako sú napríklad databázy alebo webovej služby InfoPath vytvorí hlavný pripojenie údajov k danému zdroju údajov. Možno iba jedno hlavné pripojenie údajov v šablóne formulára. Neskôr v procese návrhu môžete vytvoriť pripojenia údajov do vedľajšieho zdroja údajov na naplnenie zoznamov s externými údajmi alebo odoslanie údajov formulára do viac ako jeden zdroj údajov. Ďalšie informácie o vedľajších zdrojoch údajov nájdete v téme "krok 5: Pridanie pripojenia údajov" ďalej v tomto článku.

Nasledujúce zdroje poskytujú ďalšie podrobnosti, ktoré môžu pomôcť určiť vhodný typ zdroja údajov, a kedy by ste do šablóny formulára mali pridať doplnkové pripojenia údajov.

Kliknite na položku

Akcia

Úvodné informácie o zdrojoch údajov

Oboznámiť sa so zdrojmi údajov, s ktorými môže program InfoPath pracovať, a s ich znázornením na pracovnej table Zdroj údajov.

Úvodné informácie o pripojení údajov

Oboznámiť sa s pripojeniami údajov, čo sú dynamické prepojenia medzi formulárom a zdrojom údajov, ktoré ukladajú alebo poskytujú údaje pre tieto formuláre.

Návrh šablóny formulára pomocou nastavení v knižnici pripojenia údajov

Založiť návrh šablóny formulára na spoločnom súbore pripojenia údajov, ktorý je uložený v knižnici pripojenia údajov v lokalite Office SharePoint Server 2007. Tento súbor ukladá informácie o pripojení k zdroju údajov, ako je napríklad databáza programu Access, hárok alebo textový súbor.

Krok 3: Stanovenie rozloženia

Väčšina šablón formulárov obsahuje minimálne jednu tabuľku rozloženia, ktorá je rámcom na organizovanie a usporiadanie obsahu formulára, vrátane ovládacích prvkov, sekcií formulára, log a ďalších typov obrázkov.

Na pracovnej table Rozloženie môžete nájsť vopred pripravené tabuľky rozloženia:

Časť pracovnej tably Rozloženie

Nasledujúce zdroje obsahujú doplnkové informácie o možnostiach vizuálneho návrhu šablóny formulára.

Kliknite na položku

Akcia

Úvod do rozloženia šablóny formulára

Oboznámiť sa s tabuľkami rozloženia, ktoré vám pomôžu so zarovnaním prvkov v šablóne formulára, a o ovládacích prvkoch, ktoré sa používajú pre potreby rozloženia.

Používanie farebnej schémy

Oboznámiť sa so spôsobom automatického použitia koordinovaných farieb na rôzne položky v šablóne formulára.

Vloženie a umiestnenie obrázka

Oboznámiť sa so spôsobom vloženia obrázka, napríklad loga spoločnosti alebo titulku do šablóny formulára.

Krok 4: Pridanie ovládacích prvkov

Ovládacie prvky umožňujú používateľom zadávať alebo vyberať údaje v šablóne formulára. Môžete tiež využiť na zobrazenie údajov z existujúcich zdrojov údajov, napríklad databázy alebo webovej služby. Po vytvorení rozloženia šablóny formulára, môžete vložiť žiadnemu ovládaciemu prvku, ktorý potrebujete do šablóny formulára. Pracovná tabla Ovládacie prvky poskytuje prístup k všetkým ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii v programe InfoPath, vrátane vlastných ovládacích prvkov, ktoré boli pridané na pracovnú tablu, napríklad ovládacie prvky ActiveX alebo časti šablóny.

Časť pracovnej tably Ovládacie prvky

Ovládací prvok môžete do šablóny formulára pridať buď kliknutím na jeho názov v zozname Vložiť ovládacie prvky, alebo presunutím prvku z pracovnej tably na pracovnú plochu šablóny formulára. V závislosti od pridávaného typu ovládacieho prvku bude používateľ vypĺňajúci formulár môcť zadať text do textových polí, zobraziť údaje v opakujúcich sa ovládacích prvkoch, vykonať výber v prepínačoch alebo začiarkavacích políčkach, vybrať položky v zoznamoch, alebo kliknutím na príkazové tlačidlá vykonať príkazy. Údaje, ktoré používateľ zadáva do ovládacieho prvku, sa ukladajú v zdroji údajov formulára.

Nasledujúce zdroje poskytujú doplnkové podrobnosti o používaní ovládacích prvkov v programe InfoPath.

Kliknite na položku

Akcia

Úvodné informácie o ovládacích prvkoch

Oboznámiť sa s rozličnými typmi ovládacích prvkov, ktoré sú v programe InfoPath k dispozícii.

Návrh časti šablóny na opakované použitie vo viacerých šablónach formulárov

Oboznámiť sa o spôsobe vkladania a aktualizovania častí šablóny. Časti šablóny pomáhajú dosiahnuť zhodnú koncepciu pre kolekciu šablón formulárov. Môžete napríklad vytvoriť časti šablón pre sekcie podpisu. Okrem opakovaného použitia ovládacích prvkov a rozloženia môžete opakovane použiť taktiež pravidlá, podmienené formátovanie alebo overovanie údajov.

Krok 5: Pridanie pripojenia údajov

Všetky šablóny formulárov majú primárny zdroj údajov, ktorý sa označuje ako hlavný zdroj údajov. Ak vytvoríte šablónu formulára založenú na externom zdroji údajov, napríklad databáze alebo webovej službe, program InfoPath vytvorí hlavný zdroj údajov, založený na danom externom zdroji údajov. Alebo ak navrhnete prázdnu šablónu formulára, program InfoPath pre vás vytvorí hlavný zdroj údajov počas pridávania ovládacích prvkov do šablóny.

Počas navrhovania šablóny formulára môžete do jedného alebo viacerých vedľajších zdrojov údajov pridať aj pripojenia údajov. Vedľajšie zdroje údajov sú súbor údajov XML, databáza alebo webová služba, ktorú formulár používa na položky v zozname alebo na funkcie skriptov. To umožňuje naplniť zoznamy a ďalšie ovládacie prvky externými údajmi šablóny formulára, napríklad údajmi, ktoré sa nachádzajú v databáze programu SQL Server alebo v zozname SharePoint. Pripojenia údajov môžete pridať do vedľajšieho zdroja údajov aj vtedy, keď chcete používateľom umožniť odosielanie údajov do viacerých externých zdrojov údajov.

Nasledujúce zdroje poskytujú ďalšie podrobnosti o vedľajších pripojeniach údajov a na čo sa v programe InfoPath používajú.

Kliknite na položku

Akcia

Úvodné informácie o pripojení údajov

Oboznámiť sa s pripojením údajov, čo je pripojenie údajov a ako sa dá použiť na získanie a odoslanie údajov z databázy, webovej služby, alebo z iného zdroja údajov. Ak sú napríklad skupinové projekty uvedené v zozname na lokalite SharePoint, môžete vytvoriť pripojenie údajov k tomuto zoznamu tak, aby sa názvy projektov vo formulári zobrazili v ovládacom prvku pole so zoznamom.

Pridanie pripojenia údajov ku knižnici dokumentov alebo zoznamu služby SharePoint

Pridať do šablóny formulára vedľajšie pripojenie údajov, pomocou ktorého možno získavať údaje z knižnice alebo zoznamu, alebo odosielať údaje do knižnice na server so spustenou službou Windows SharePoint Services.

Pridanie pripojenia údajov k databáze Microsoft SQL Server

Pridať k šablóne formulára vedľajšie pripojenie údajov, ktoré získava údaje z databázy servera SQL Server.

Pridanie pripojenia údajov k webovej službe

Pridať do šablóny formulára vedľajšie pripojenie údajov, ktoré môže získavať alebo odosielať údaje do webovej služby.

Pridanie pripojenia údajov pomocou nastavení v knižnici pripojení

Pridať vedľajšie pripojenie údajov do šablóny formulára pomocou súboru pripojenia údajov, ktorý je uložený v knižnici pripojenia údajov na lokalite služby Office SharePoint Server 2007. Tento súbor ukladá informácie o pripojení k zdroju údajov, napríklad k databáze programu Access, pracovnému hárku alebo textovému súboru.

Používanie hodnôt z webovej služby na vyplnenie zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo poľa so zoznamom

Naplniť zoznam, rozbaľovací zoznam alebo pole so zoznamom údajmi pomocou vedľajšieho pripojenia údajov k webovej službe.

Používanie hodnôt z databázy servera SQL Server na vyplnenie zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo poľa so zoznamom

Naplniť zoznam, rozbaľovací zoznam alebo pole so zoznamom údajmi pomocou pripojenia údajov dotazu k databáze servera Microsoft SQL Server.

Konfigurácia vedľajšieho pripojenia údajov pre použitie v režime offline

Konfigurovať šablónu formulára tak, aby formulár založený na šablóne formulára vyrovnávacia pamäť údaje z vedľajšieho pripojenia údajov počas vypĺňania formulára. Táto možnosť je užitočná vtedy, keď používatelia nie sú pripojení k sieti, alebo keď externý zdroj údajov nie je z nejakej príčiny k dispozícii. V takýchto prípadoch program InfoPath zobrazí údaje z vyrovnávacej pamäte vo formulári a formulár pokračuje v práci podľa očakávania používateľa.

Krok 6: Pridanie overovania údajov, pravidiel a ďalších funkcií pracovnej logiky

Je dôležité na zníženie nákladov a zlepšenia efektívnosti v rámci podniku, ak je to možné. S cieľom zabrániť chybám pri zadávaní údajov nákladným a zautomatizovať akcie v používateľských formulároch môžete použiť funkcie pracovnej logiky v šablóne formulára. Ak použijete funkcie programu InfoPath ako overovanie údajov, podmienené formátovanie a pravidlá, môžete definovať podmienky a akcie, ktoré automatické vykonávanie úloh, ktoré sú založené na udalosti, ako je napríklad otvorenie alebo zatvorenie formulára, alebo hodnoty, ktoré sú zadané v šablóne formulára.

Nasledujúce zdroje poskytujú doplnkové podrobnosti, ktoré objasnia rozsah funkcií pracovnej logiky v programe InfoPath.

Kliknite na položku

Akcia

Pridanie, zmena alebo odstránenie overovania údajov

Automaticky rozpoznávať chyby pri vypĺňaní formulára používateľom. Pridaním overovania údajov do ovládacích prvkov v šablóne formulára môžete pomôcť zabezpečiť, že zhromažďované údaje sú presné a jednotné, a že vyhovujú štandardom používaným vo vašej spoločnosti.

Používanie podmieneného formátovania v šablóne formulára

Skryť alebo použiť formátovanie na ovládacie prvky na základe podmienok, ktoré sa vyskytnú vo formulári. Pomocou podmieneného formátovania môžete pri ovládacích prvkoch automaticky použiť tučné písmo, podčiarknutie, kurzívu, prečiarknutie, farbu písma a farbu pozadia. Takisto možno pomocou podmieneného formátovania určiť, či je ovládací prvok pri vypĺňaní formulára viditeľný, či je zakázaný, alebo či môžu používatelia pridať alebo odstrániť určité ovládacie prvky, napríklad voliteľné sekcie.

Pridanie pravidla

Pridať pravidlá, ktoré reagovaním na určité udalosti a podmienky, ktoré sa v formulári vyskytnú, zobrazia dialógové okno, nastavia hodnotu poľa, zadajú dotaz alebo odosielanie do údajového pripojenia, prepnú medzi zobrazeniami alebo otvoria alebo zatvoria formulár.

Pridanie vzorca do ovládacieho prvku

Pridať vzorce, ktoré vypočítajú údaje, zobrazia v ovládacom prvku určitý dátum a čas, alebo zobrazia hodnoty, ktoré používatelia vkladajú do jedného ovládacieho prvku, v druhom ovládacom prvku.

Zobrazenie pracovnej logiky v šablóne formulára

Použiť dialógové okno Kontrola logiky na skontrolovanie všetkých nastavení overovania údajov, vypočítaných predvolených hodnôt, pravidiel a programovacích funkcií priradených k šablóne formulára. Táto možnosť umožňuje vyhnúť sa zdĺhavému procesu otvárania jednotlivých ovládacích prvkov samostatne.

Funkcie pracovnej logiky v programe InfoPath sú všetko, čo potrebujete pre väčšinu šablón formulára. Ak šablóna formulára vyžaduje doplnkové funkcie, ktoré nie sú k dispozícii v programe InfoPath, však kód môžete použiť na vytvorenie vlastných funkcií. Ak chcete napísať skript, môžete použiť program Microsoft Script Editor (MSE) na vytváranie, úprava a ladenie Microsoft JScript alebo kód Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Ak chcete napísať spravovaný kód, môžete použiť program Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) na vytváranie, úprava a ladenie kódu Visual Basic alebo Visual C#. Okrem toho, ak máte program Microsoft Visual Studio 2005, môžete integrovať funkcie režimu návrhu programu InfoPath vývojové prostredie Visual Studio 2005 stiahnutím a inštaláciou Nástroje Microsoft Visual Studio Tools 2005 pre systém produktov Microsoft Office 2007 vo vašom počítači. Potom môžete otvoriť program Visual Studio 2005, vytvoriť projekt šablóny formulára programu InfoPath a použiť funkcie režimu návrhu na navrhnutie šablóny formulára. Informácie o sťahovaní Nástroje Microsoft Visual Studio Tools 2005 pre systém produktov Microsoft Office 2007 nájdete v téme portálu pre vývojárov visia programu InfoPath na webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN).

Krok 7: Vytvorenie vlastných zobrazení

Každá šablóna formulára programu InfoPath má predvolené zobrazenie, ktoré sa zobrazí pri prvom otvorení formulára založenom na šablóne formulára.

Pracovnú tablu Zobrazenia môžete použiť na návrh ďalších zobrazení do šablóny formulára:

Časť pracovnej tably zobrazenia

Keď navrhujete nové zobrazenie, obvykle opakujete proces rozloženia formulára, pridania ovládacích prvkov a pridania overovania údajov alebo ďalších funkcií.

Vytvorením rozličných zobrazení šablóny formulára umožníte používateľom pozerať sa na údaje vo formulári rozličnými spôsobmi. Nemusíte preto navrhovať viac šablón formulárov pre rovnaké pracovné procesy. V šablóne formulára, ktorá je používaná pre spracovanie poistných nárokov môžete napríklad vytvoriť jedno zobrazenie pre poistencov, druhé zobrazenie pre poisťovacích agentov a tretie zobrazenie pre poistných odhadcov. Každé z týchto zobrazení je prispôsobené typu používateľa, ktorý doň bude vkladať údaje.

Zobrazenia by mali byť jednoduché a pomerne samovysvetľujúce. Ak však chcete svojim používateľom oznámiť špeciálne pokyny, môžete do zobrazenia zahrnúť pomoc. Môžete napríklad vytvoriť špeciálne zobrazenie Pomocníka pre šablónu formulára a potom do predvoleného zobrazenia pridať tlačidlo, na ktoré môžu používatelia kliknúť a získať tak prístup k zobrazeniu Pomocníka.

Nasledujúce zdroje poskytujú doplnkové podrobnosti o zobrazeniach.

Kliknite na položku

Akcia

Pridanie alebo odstránenie zobrazenia

Oboznámiť sa so spôsobom pridávania, spravovania a odstraňovania zobrazení.

Vytvorenie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom so zobrazením iba pre program InfoPath

Oboznámiť sa so spôsobom vytvárania dvoch zobrazení šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom pre dva typy používateľov. Jedno zobrazenie je pre používateľov, ktorí šablónu formulára otvárajú vo webovom prehľadávači. Druhé zobrazenie bude používané výhradne používateľmi s nainštalovaným programom InfoPath. Toto zobrazenie, určené iba pre program InfoPath, sa vo webovom prehľadávači nikdy nebude dať zobraziť. Preto v tomto zobrazení môžete využiť také funkcie programu InfoPath, ktoré nie sú podporované v šablónach formulárov kompatibilných s prehľadávačom, napríklad používateľské úlohy, alebo ovládacie prvky predlôh a podrobností.

Návrh zobrazenia, ktoré je optimalizované pre tlač

Oboznámiť sa so spôsobom navrhovania zobrazenia tlače pre šablónu formulára a ďalšími technikami na vytváranie šablón formulárov pre potreby tlače.

Pridanie vlastného textu Pomocníka do šablóny formulára

Oboznámiť sa so spôsobom navrhovania zobrazenia Pomocníka pre šablónu formulára a ďalšími technikami na zobrazenie vlastného textu s pokynmi pre používateľov.

Krok 8: Povolenie správania pri odoslaní

Pri navrhovaní šablóny formulárov na zhromažďovanie údajov ako časti väčšieho pracovného procesu tieto údaje zvyčajne nezostanú vo vyplnených formulároch. Namiesto toho sa údaje z formulára presunú do ďalšej časti pracovného procesu, obvykle do externého zdroja údajov, napríklad do databázy alebo webovej služby. Zamestnanec napríklad môže pomocou programu InfoPath vyplniť formulár s vyúčtovaním výdavkov, a potom takýto formulár odoslať do webovej služby, kde sa formulár spracuje.

Určenie umiestnenia, do ktorého budú údaje zo šablón formulárov odosielané, môže zlepšiť presnosť a efektívnosť pracovných procesov, pretože to umožní mať lepší prehľad nad týmito procesmi. Skôr ako používatelia môžu svoje údaje odoslať, program InfoPath zabezpečí, aby údaje vo formulároch boli platné, a umožní používateľom všetky neplatné údaje opraviť. Táto funkcia pomôže zabezpečiť, aby boli do externého zdroja údajov odosielané iba platné údaje.

Nasledujúce zdroje vysvetľujú spôsob, akým môžete navrhnúť šablónu formulára tak, aby boli údaje formulára odosielané do požadovaného umiestnenia.

Kliknite na položku

Akcia

Úvod do odosielania údajov formulára

Získať informácie o odosielaní údajov formulára do určeného umiestnenia, napríklad do databázy alebo webovej služby.

Odosielanie údajov formulára do viacerých umiestnení

Navrhnúť vedľajšie pripojenia údajov a pravidlá, ktoré odosielajú údaje formulára do viacerých umiestnení po kliknutí na tlačidlo Odoslať.

Krok 9: Povolenie funkcií zabezpečenia

Ako základ pre zabezpečenie šablón formulárov a ich priradených formulárov by ste mali použiť politiku zabezpečenia vašej organizácie.

Ak vytvárate šablóny formulárov kompatibilných s prehľadávačom, uvedomte si, že zabezpečenie informácií uložených na serveri so spustenou službou InfoPath Forms Services ovplyvňuje množstvo faktorov. Niektoré sú riadené vami a ďalšie správcom, ktorý nastavuje a spravuje kontá používateľov, priraďuje povolenia a pomáha používateľom s riešením problémov so sieťou alebo s prístupom na server. Nastavenia príslušných možností pre šablónu formulára by ste mali koordinovať so správcom.

Nasledujúce zdroje objasňujú spôsob navrhovania šablóny formulára s ohľadom na zabezpečenie.

Kliknite na položku

Akcia

Požiadavky na zabezpečenie šablón formulárov a formulárov

Informácie o niektorých najlepších postupoch, ktoré pomáhajú zabezpečiť šablóny formulárov a formuláre, a požiadavky na zabezpečenie servera.

Úrovne zabezpečenia formulárov programu InfoPath

Oboznámiť sa s tromi rozličnými úrovňami zabezpečenia pre formuláre: Obmedzené, Doména, a Úplná dôveryhodnosť. Úrovne zabezpečenia určujú, či má formulár povolený prístup k údajom v iných doménach alebo k súborom a nastaveniam v počítači používateľa.

Nastavenie požadovanej úrovne zabezpečenia pre šablónu formulára

Prepísať predvolené nastavenie zabezpečenia, ktoré program InfoPath automaticky vyberie na základe funkcií v šablóne formulára.

Úvod do digitálnych podpisov

Oboznámiť sa s digitálnymi podpismi v programe InfoPath a s podmienkami pre ich použitie v šablónach formulárov s podporou prehľadávača. Podpísanie formulára uľahčuje overenie totožnosti používateľa ako osoby, ktorá vyplnila formulár, a umožňuje zabezpečiť, že obsah formulára zostane nezmenený.

Krok 10: Testovanie vzhľadu a správania

Plán testovania závisí od komplexnosti šablóny formulára a existujúcej politiky nasadzovania šablón vo vašej organizácii. Plán testovania môže byť jednoduchý a spočívať len v zobrazení ukážky šablóny formulára a otestovania správania a vzhľadu formulárov založených na šablóne formulára. Pri masovom nasadení šablóny formulára bude potrebné dôkladnejšie oficiálne testovanie. So skúšobnou vzorkou používateľov môžete napríklad vykonať testovanie použiteľnosti alebo naplánovať pilotné nasadenie.

Priebeh najzákladnejšieho testu je obvykle spojený so zobrazením ukážky šablóny formulára v okne Ukážka programu InfoPath. Okno Ukážka umožňuje zobraziť formulár v podobe, v akej sa zobrazí používateľom a tiež umožňuje vkladať údaje do ovládacích prvkov vo formulári na otestovanie ich funkčnosti. Umožňuje skontrolovať aj zarovnanie a formátovanie ovládacích prvkov. Môžete otestovať aj funkčnosť ovládacích prvkov vo formulári. Môžete napríklad vložiť údaje do ovládacích prvkov a uistiť sa, či overovanie údajov, vzorce, pravidlá a pripojenia údajov pracujú podľa očakávania. V okne Ukážka môžete tiež overiť, či šablóna formulára neobsahuje žiadne typografické alebo textové nezrovnalosti, a či vyzerá dobre z vizuálnej stránky.

Tip: Okno Ukážka môžete použiť aj počas navrhovania šablóny formulára na jednoduché opakované testovanie ovládacích prvkov a správania formulára.

Hoci počas návrhu môžete väčšinu testovania vykonávať sami, pred publikovaním a distribuovaním šablóny formulára by ste ju otestovať s používateľmi, aby ste sa presvedčili, či sa spĺňa ich očakávania. V ideálnom prípade je vhodné publikovať pilotnú šablónu formulára a distribuovať ju malej skupine používateľov. Týmto spôsobom môžete od skutočných používateľov získať vyjadrenie o celkovej použiteľnosti šablóny formulára. Potom môžete pred publikovaním šablóny formulára širokej skupine používateľov urobiť nevyhnutné zmeny.

Nasledujúci zdroj vysvetľuje spôsob použitia pracovnej tably Kontrola návrhu na testovanie šablóny formulára.

Kliknite na položku

Akcia

Úvod do pracovnej tably Kontrola návrhu

Oboznámiť sa s pracovnou tablou Kontrola návrhu a jej použitím na testovanie funkčnosti šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Fáza 3: Nasadenie

Proces nasadenia šablóny formulára zahŕňa publikovanie šablóny formulára, povolenie jej používania na webe (iba pre šablóny formulára kompatibilné s prehľadávačom) a oboznámenie používateľov o dostupnosti šablóny formulára. Ak plánujete nainštalovať šablóny formulára do počítačov používateľov, proces publikovania môže zahŕňať aj vytvorenie špeciálneho inštalačného súboru. Šablóny formulárov môžete publikovať do mnohých umiestnení, vrátane e-mailových distribučných zoznamov a serverov so spustenou službou InfoPath Forms Services alebo Windows SharePoint Services.

Ak plánujete publikovanie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom na server so spustenou službou InfoPath Forms Services, musíte okrem publikovania povoliť jej podporu prehľadávačom. V mnohých prípadoch môžete vykonať tento krok počas procesu publikovania začiarknutím políčka v Sprievodcovi publikovaním. Ak však šablóna formulára obsahuje určité funkcie, napríklad spravovaný kód, nebudete môcť umožniť podporu prehľadávača v šablóne formulára sami. Namiesto toho budete musieť uložiť šablónu prehľadávača do zdieľaného umiestnenia, a potom upovedomiť správcu obsahu o jej dostupnosti na preskúmanie. Správca obsahu potom overí, či je šablóna formulára bez chýb a upozornení, odovzdá ju do umiestnenia na webovej farme a potom ju aktivuje v kolekcia lokalít na serveri.

Nasledujúce zdroje popisujú proces publikovania a čo predstavuje.

Kliknite na položku

Akcia

Úvodné informácie o publikovaní šablóny formulára

Určiť spôsob a umiestnenie publikovania šablóny formulára.

Publikovanie šablóny formulára na serveri so spustenou službou InfoPath Forms Services

Publikovať šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, ktorú je možné vyplniť v programe InfoPath alebo na webe. Po prečítaní tohto článku dokážete určiť aj to, či môžete umožniť podporu šablóny formulára prehľadávačom, alebo či na vykonanie tohto kroku potrebujete správcu farmy.

Publikovanie šablóny formulára na serveri so spustenou službou Microsoft Windows SharePoint Services

Publikovať šablónu formulára do knižnice, ktorá je umiestnená na lokalite SharePoint, kde sú spravované kolekcie súborov. Šablónu formulára môžete publikovať aj ako typ obsahu, ktorý umožňuje priradiť viac šablón formulárov do jednej knižnice, alebo priradenie šablóny formulára do viacerých knižníc celej kolekcie lokality.

Publikovanie šablóny formulára v zozname príjemcov e-mailových správ

Distribuovať šablónu formulára v e-mailovej správe používateľom. Sprievodca publikovaním vytvorí e-mailovú správu, ktorá obsahuje kópiu šablóny formulára a formulár založený na základe šablóny formulára. Keď používatelia otvoria e-mailovú správu, môžu vyplniť formulár priamo v tele e-mailovej správy. .

Publikovanie formulára s úplnou dôveryhodnosťou

Použiť Sprievodcu publikovaním na vytvorenie inštalačných súborov, aby bolo možné nainštalovať šablóny formulárov s úplnou dôveryhodnosťou do počítačov používateľov. Formulár sa dá spustiť v úrovni zabezpečenia Úplne dôveryhodný iba v prípade, že priradená šablóna formulára je digitálne podpísaná pomocou dôveryhodného koreňového certifikátu, alebo ak šablóna formulára bola nainštalovaná v počítači používateľa pomocou inštalačného programu, ako je napr. Microsoft Windows Installer (súbor .msi).

Na začiatok stránky

Fáza 4: Údržba

Údržba šablóny formulára zahŕňa aktualizáciu šablóny formulára v prípade potreby a pri vydaní novej verzie. Taktiež je vhodné pravidelne žiadať od používateľov pripomienky o použiteľnosti vášho návrhu a zistiť, či šablóna formulára stále spĺňa ich potreby alebo sa tieto potreby medzičasom zmenili.

Pri publikovaní zmenenej šablóny formulára program InfoPath môže aktualizovať šablónu formulára (súbor .xsn) a všetky existujúce formuláre (súbory .xml), ktoré sú založené na tejto šablóne formulára. Keď používatelia otvoria existujúcu formulár, automaticky prevezmú najnovšiu kópiu šablóny formulára, a ich formulár bude aktualizovaný tak, aby sa zhodoval s touto verziou. Program InfoPath automaticky nahrádza staršie verzie šablóny formulára novšími verziami. Na aktualizovanie existujúcich používateľských formulárov môžete vybrať spôsob aktualizácie, aký vám vyhovuje.

Ak ste správca farmy na serveri so spustenou službou InfoPath Forms Services a potrebujete odovzdať novú verziu správcom schválená šablóna formulára, môžete rozhodnúť, ako bude prebiehať prechod medzi existujúcou verziou a aktualizovanou verziou. Môžete napríklad vybrať nahradenie šablóny formulára novšou verziou bez spôsobenia straty údajov používateľov, ktorí aktuálne vypĺňajú formulár v prehľadávači. Alebo ak máte presvedčivý dôvod, napríklad opravu zabezpečenia, môžete vybrať okamžité prepísanie šablóny formulára.

Ak potrebujete aktualizovať časť existujúcej šablóny, otvorte ju, urobte potrebné zmeny, uložte časť šablóny a potom ju znova distribuujte návrhárom formulárov. Potom, čo návrhári formulára pridajú najnovšiu časť šablóny na pracovnú tablu Ovládacie prvky, môžu ju použiť vo svojich šablónach formulárov. Ak otvoria šablónu formulára, ktorá obsahuje staršiu verziu časti šablóny, program InfoPath ich upozorní, aby aktualizovali časť šablóny formulára najnovšou verziou.

Nasledujúce zdroje podrobnejšie popisujú spôsob úpravy a aktualizácie šablón formulárov a častí šablón.

Kliknite na položku

Akcia

Úvod do aktualizovania existujúcich šablón formulárov

Dozvedieť sa, ako program InfoPath aktualizuje šablóny formulárov a všetky súvisiace používateľské formuláre. Informácie o pokynoch na aktualizáciu šablón formulárov s podporou prehľadávača a technikách na zabránenie straty údajov v existujúcich používateľských formulároch.

Upravenie publikovanej šablóny formulára

Dozvedieť sa o spôsoboch vykonávania zmien v publikovanej šablóne formulára, úprav pracovnej kópie šablóny formulára a opätovného publikovania tejto pracovnej kópie do pôvodnej lokality na publikovanie.

Premiestnenie publikovanej šablóny formulára do novej knižnice dokumentov

Efektívne presunúť šablónu formulára a všetky existujúce formuláre z jednej knižnice do druhej. Ak napríklad chcete umožniť vypĺňanie formulárov súčasne viacerým používateľom, možno bude potrebné šablónu formulára po jej nasadení premiestniť na server s väčšou kapacitou.

Zmena alebo odstránenie pripojenia údajov

Upraviť alebo odstrániť pripojenia údajov zo šablóny formulára. Túto činnosť je možno potrebné urobiť v prípade zmien externých zdrojov údajov pre šablónu formulára.

Pridanie, odstránenie alebo aktualizácia zdrojových súborov v šablóne formulára

Spravovať súbory, ktoré boli pridané do šablóny formulára na podporu funkčnosti priradených formulárov. Môže byť napríklad potrebné pridať súbor HTML, ktorý sa používa na zobrazenie informácií na vlastná pracovná tabla, alebo upraviť súbor XML, ktorý sa používa na zobrazenie položiek v zozname.

Zmena existujúcej časti šablóny

Upraviť návrh existujúcej časti šablóny

Na začiatok stránky

Fáza 5: Archivácia

Organizácie často archivujú šablóny formulárov a formuláre ako posledný krok životného cyklu návrhu formulára. Ak príslušnú časť šablóny formulára viac nepotrebujete, môžete ju stiahnuť z používania a uschovať jej digitálnu kópiu pre svoje záznamy. Okrem toho môžete uschovať zhromaždené údaje formulára, ktorý je zložený na tejto šablóne formulára .

Mnohé organizácie presne dodržiavajú pravidlá týkajúce sa dlhodobého uskladňovania a uchovávania a údajov v archívoch. Organizácia napríklad potrebuje uchovávať záznamy o transakciách zákazníka v súbore počas určeného počtu rokov. Pravidlá archivácie organizácie môžu byť založené na vnútornej politike, súlade s regulačnými požiadavkami alebo na oboch. Ako súčasť procesu plánovania by ste mali zistiť akú politiku je potrebné použiť.

Archivovanie šablóny formulára.

Ak ste správca obsahu farmy pre server so spustenou službou InfoPath Forms Services, môžete stiahnuť zastarané šablóny formulárov s podporou prehľadávača. Môžete napríklad stiahnuť šablónu formulára prieskumu po jeho dokončení. V záujme zachovania aktuálnosti a prehľadnosti knižníc sa presvedčte, či sú stiahnuté šablóny formulárov, ktoré sa už nepoužívajú, a či máte vhodný plán na kontrolu a aktualizáciu existujúcich šablón formulárov.

Ak plánujete stiahnutie šablón formulárov s podporou prehľadávača, ktoré sa ešte používajú, mali by ste naplánovať buď ich postupnú aktualizáciu alebo ukončovať činnosť, čím sa predíde ukončeniu aktuálnych relácií, čo by mohlo mať za následok stratu údajov a neočakávané prerušenie pre používateľov, ktorí vypĺňajú formulár.

Dobrým spôsobom je archivovanie zdrojového súboru pre šablónu formulára (súbor .xsn) v programe na kontrolu verzií alebo v inom type riešenia pre správu súborov, ktorý vaša organizácia používa. Pomôže to zabezpečiť, že vy a vaša organizácia budete mať záznam o šablóne formulára, ktorý môžete použiť pri odkazovaní na archívy formulárov a údajov formulárov, alebo v prípade, že budete chcieť šablónu formulára obnoviť alebo aktualizovať.

Archivácia formulárov a údajov formulárov

Ak vaša organizácia používa program Office SharePoint Server 2007, môžete archivovať dokončené serverové formuláre (súbory.xml) ich konverziou na webové stránky. Archivované formuláre môžu byť uložené v tej istej knižnici, v ktorej sa nachádza pôvodný formulár, alebo sa môžu presunúť do iného umiestnenia, v závislosti od pravidiel vašej organizácie.

Poznámka: Pri konvertovaní formulára na webovú stránku sa môže výsledný súbor mierne líšiť od pôvodného súboru. Mali by ste preto skontrolovať, či výsledky konverzie zodpovedajú vašim požiadavkám. Ak sa napríklad na vyplnenie zoznamu vo formulári použilo pripojenie údajov k vedľajšiemu zdroju údajov, v archivovanom formulári sa nezobrazia všetky hodnoty zoznamu. Zobrazí sa len hodnota zadaná používateľom pri vypĺňaní formulára.

V programe InfoPath môžete archivovať formulár jeho otvorením a exportovaním do jedného z nasledujúcich formátov:

 • Portable Document Format (PDF)     PDF je elektronický formát súboru s pevným rozložením, pri ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a umožňuje sa zdieľanie súborov. Formát PDF zaručuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo pri tlači zachová presný určený formát, a že údaje v súbore sa nebudú dať jednoducho skopírovať alebo zmeniť.

 • XML Paper Specification (XPS)     XPS je elektronický formát súboru, pri ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a umožňuje sa zdieľanie súborov. Formát XPS zaručuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo pri tlači zachová presný určený formát, a že údaje v súbore sa nebudú dať jednoducho skopírovať alebo zmeniť.

V programoch balíka systém Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory typu PDF alebo XPS len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

Môžete tiež exportovať vyplnený formulár ako webovú stránku vo formáte Jednosúborová webová stránka (MHTML). Tento typ súboru umožňuje používateľom zobrazovať (ale nie úpravu) obsahu formulára v prehliadači.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×