Ďalšie scenáre funkcií pre prostredie PowerShell v službách Office 365

Pomocou týchto scenárov prostredia PowerShell nastavte politiku Skypu for Business Online a spravujte kolekcie lokalít služby SharePoint Online.

Konfigurácia politiky Skypu for Business Online

Politiky Skypu for Business Online ovládajú globálne nastavenia a predstavujú príklady nastavenia služieb Office 365, ktoré je možné nakonfigurovať iba pomocou prostredia PowerShell.

Ak vaša organizácia pravidelne pozýva externých používateľov na schôdze (nazývajú sa aj konferencie), môžete upraviť nastavenia konfigurácie schôdze, aby sa používatelia, ktorí nie sú členmi vašej organizácie (anonymní používatelia), mohli pripojiť ku konferencii.

Ak chcete začať, musíte sa pripojiť k Skypu for Business Online pomocou názvu konta a hesla, alebo pomocou viacfaktorového overenia. Pokyny nájdete v téme Pripojenie k Skypu for Business Online.

Nasledujúci príkaz aktualizuje politiku Skypu for Business Online a POVOLÍ používateľom mimo vašej organizácie pripojiť sa ku konferencii vo vašej organizácii:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Nasledujúci príkaz aktualizuje politiku Skypu for Business Online a ZAKÁŽE používateľom mimo vašej organizácie pripojiť sa ku konferencii vo vašej organizácii:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Skype for Business Online poskytuje funkcie na zaznamenanie zvuku a obsahu, aby ho bolo možné uložiť a použiť v budúcnosti, alebo zdieľať s používateľmi, ktorí sa schôdze nezúčastnili. Politiky Skypu for Business Online môžete nakonfigurovať tak, aby sa všetkým používateľom z vašej organizácie zakázalo alebo povolilo zaznamenávať schôdze cez Skype for Business. Podľa predvoleného nastavenia majú používatelia možnosť zaznamenávať schôdze.

Tento príkaz POVOLÍ účastníkom záznam schôdze v Skype for Business Online:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Tento príkaz ZAKÁŽE účastníkom možnosť záznamu schôdze v Skype for Business Online:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Je dôležité vziať do úvahy, kto môže byť prezentujúcim počas schôdze cez Skype for Business Online. Povolenie, aby účastníci mohli zdieľať svoj obsah, uľahčuje spoluprácu počas schôdzí. V takomto prípade môžete nakonfigurovať politiku Skypu for Business Online tak, že všetkým používateľom vo vašej organizácii sa povolí, aby po pripojení k schôdzi mohli byť určení ako prezentujúci.

Tento príkaz určí VŠETKÝCH účastníkov ako prezentujúcich:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Tento príkaz určí IBA ÚČASTNÍKOV Z ORAGANIZÁCIE ako prezentujúcich:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Tento príkaz VYPNE automatické označenie účastníkov ako prezentujúcich:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

Odstránenie kolekcie lokalít SharePoint Online a jej podlokalít

V centre spravovania služieb Office 365 sa po odstránení kolekcie lokalít SharePointu Online premiestni daná kolekcia do koša kolekcie lokalít SharePointu, kde zostane ďalších 30 dní, počas ktorých sa bude dať obnoviť. Ak chcete natrvalo odstrániť kolekciu lokalít SharePointu Online spolu so všetkými podlokalitami bez toho, aby ste použilo kôš, musíte použiť prostredie PowerShell. Tento scenár ukáže ako môžete okamžite a natrvalo odstrániť kolekciu lokalít SharePointu Online.

Na začiatku sa musíte pripojiť k SharePointu Online. Pokyny nájdete v téme Pripojenie k prostrediu PowerShell služby SharePoint Online.

Ak chcete okamžite a natrvalo odstrániť kolekciu lokalít, zadajte URL adresu kolekcie lokalít medzi dvojité úvodzovky, odstráňte text s pokynmi a znaky < a >.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

Spustite výsledný blok príkazov v príkazovom riadku prostredia správy služby SharePoint Online .

Vytvorenie kolekcií lokalít SharePointu

PowerShell umožňuje rýchle vytvorenie kolekcií lokalít v SharePointe Online. Môžete tiež priradiť povolenia k používateľským kontám prostredníctvom predvolených skupín SharePointu vytvorených pre kolekciu lokalít SharePointu, vďaka čomu bude celý proces jednoduchý a efektívny.

V tomto scenári vytvoríte jednu lokalitu s jedným definovaným vlastníkom. Potom sa hromadne pridajú viaceré lokality SharePointu pomocou súboru CSV. Nakoniec sa hromadne pridajú povolenia do lokality SharePointu.

Ak chcete vytvoriť novú kolekciu lokalít pomocou minimálneho počtu vyžadovaných hodnôt, zadajte URL kolekcie lokalít, univerzálne hlavné meno (UPN) vlastníka a kvótu ukladacieho priestoru. Potom spustite výsledné príkazy:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

Ak chcete vytvoriť jednu novú kolekciu lokalít s ďalšími vlastnosťami, zadajte premenné a potom spustite výsledné príkazy.

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Ak je potrebné vytvoriť viaceré kolekcie lokalít, môžete ich vytvárania automatizovať pomocou súboru CSV pomocou týchto polí:

  • Name,URL,Owner,StorageQuota,ResourceQuota,Template

Keď je váš CSV súbor hotový, zadajte cestu a názov súboru CSV a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

Podľa predvoleného nastavenia získa každá lokalita vytvorená zo štandardnej šablóny, napríklad zo šablóny tímovej lokality (STS#0), priradené povolenia pomocou troch skupín SharePointu: Vlastníci (úplný prístup), členovia (prispievanie) a návštevníci (iba zobrazovanie). Ak chcete priradiť povolenia pre používateľské konto na prístup ku kolekcii lokalít služby SharePoint Online, pridajte ich do skupiny SharePointu s vhodnou úrovňou prístupu.

Ak chcete priradiť povolenia používateľského konta kolekcii lokalít služby SharePoint Online, zadajte URL adresu lokality, názov skupiny SharePointu a hlavné meno používateľa konta (UPN). Potom spustite výsledné príkazy.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

Ak chcete vykonať hromadné pridanie povolení používateľských kont do kolekcie lokalít služby SharePoint Online, vytvorte CSV súbor s nasledujúcimi poliami:

  • SiteURL,GroupName,AccountUPN

Keď je váš CSV súbor hotový, zadajte cestu a názov súboru CSV a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

Pozrite tiež

PowerShell pre správcov služieb Office 365

Scenáre pre Office 365 PowerShell

Nastavenie scenárov pre Office 365 PowerShell

Scenáre správy používateľov pre Office 365 PowerShell

Scenáre vytvárania zostáv pre Office 365 PowerShell

Ďalšie scenáre týkajúce sa funkcií pre Office 365 PowerShell

Prostriedky komunity služieb Office 365 PowerShell

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×