Čo je nové vo webovej aplikácii Project Web App pre Microsoft Project Server 2013?

< Ďalšia pomoc pre Project

V tomto vydaní sa vylepšenia zameriavajú na to, aby vám zjednodušili a zefektívnili riadenie práce a plnenie úloh. Vylepšenia v aplikácii Project Web App pre Microsoft Project Server 2013 boli uskutočnené so zreteľom na projektových manažérov, členov tímu, správcov portfólia a správcov lokality. Do služby Microsoft SharePoint Foundation 2013 boli zavedené funkcie, ktoré umožňujú úzku integráciu s aplikáciou Project Web App pre Project Server 2013. V tomto článku nájdete popis jednotlivých týchto oblastí vylepšenia.

Obsah tohto článku

Správy o čase a stave úloh a ich schvaľovanie

Zdokonalené funkcie na riadenie projektov

Zoznamy úloh SharePointu v aplikácii Project Web App

Integrácia servera Microsoft Exchange Server a aplikácie Project Web App

Mobilný prístup k projektovým údajom

Lepšia dostupnosť Centra analytických nástrojov a zostáv

Správa dopytu

Project Web App pre Microsoft Project Online

Projektové lokality a Moje úlohy v službe SharePoint Foundation 2013

Projektové lokality

Moje úlohy na osobnej lokalite používateľa

Správy o čase a stave úloh a ich schvaľovanie

Členovia tímu zaznamenajú výraznú zmenu v používateľskom rozhraní časového výkazu. Možnosti dostupné na páse s nástrojmi boli rozdelené na viaceré karty, pričom najčastejšie používané funkcie sú zoskupené na jednej karte, aby sa zjednodušil proces vykazovania. Zjednodušilo sa aj pridávanie riadkov do časového výkazu a administratívne riadky sa prenášajú z jedného časového výkazu do ďalšieho výkazu. Okrem toho sú administratívne pracovné údaje, ktoré nesúvisia s projektmi, dostupné aplikáciám tretích strán a na účely interného vykazovania, na základe týchto údajov však nemožno identifikovať úlohy ani projekty daného člena tímu.

Vylepšenia si všimnú aj pracovníci, ktorých bežnou úlohou je schvaľovanie času a stavu úloh odosielaných členmi tímu. Zmeny uskutočnené v procese schvaľovania umožnia organizáciám, aby tento proces lepšie zosúladili s existujúcimi podnikovými procesmi. Konkrétne výhody:

 • Do procesu schvaľovania možno pridávať udalosti, ktoré potenciálnym aplikáciám tretích strán umožnia zaviesť proces schvaľovania časového výkazu.

 • Kontroly celkových súčtov v časových výkazoch možno ďalej spresňovať, a tak zohľadniť zamestnancov pracujúcich na čiastočný úväzok.

Novinkou v aplikácii Project Web App je aj možnosť neobmedzeného uchovávania údajov časových výkazov z minulosti. Organizácie tak môžu uchovávať staré záznamy z časových výkazov s cieľom dodržania súladu či z iných dôvodov a neovplyvniť pritom významnou mierou výkon.

Na začiatok stránky

Zdokonalené funkcie na riadenie projektov

Webová časť Plán v aplikácii Project Web App bola vylepšená v záujme poskytovania rýchlejšieho prístupu k údajom a zabezpečenia väčšej rovnováhy vzhľadom na mechanizmus plánovania používaný v klientskej aplikácii programu Microsoft Project 2013. Zoznam aktualizácií:

 • Možno naplánovať celý plán projektu, a nielen aktuálnu úlohu, a to bez potreby kliknúť na položku Vypočítať alebo stlačiť kláves F9.

 • K úlohám možno priraďovať náklady a materiálové zdroje.

 • K úlohám možno priraďovať termíny.

 • Vlastné polia vo vzorcoch sa aktualizujú okamžite počas toho, ako s nimi pracujete v aplikácii Project Web App.

 • Úlohy môžu byť typu Pevná práca alebo Riadené úsilím, pričom umožňujú využívať kompletný rozsah funkcií.

 • Ak upravujete projekt a nepodnikli sa žiadne akcie na nastavenie času, relácia úprav sa po uplynutí časového limitu ukončí, aby sa ušetrila cenná pamäť. Časové limity sú potrebné aj na to, aby bola možná obnova v prípade výpadkov napájania, siete alebo chyby disku.

 • Súčasťou webovej časti Plán je vizuálna časová os projektových úloh.

Na začiatok stránky

Zoznamy úloh SharePointu v aplikácii Project Web App

Aplikácia Project Web App najnovšie môže do centra projektov pridávať zoznamy úloh SharePointu. Podporuje sa tým prechod od jednoduchého riadenia projektov k vyspelejšiemu riešeniu riadenia podnikových projektov. Ihneď po pripojení zoznamu úloh SharePointu k aplikácii Project Web App môžu používatelia zoznam úloh zobraziť ako projekt, ktorý je primárne v stave iba na čítanie. Projekty typu Zoznam úloh SharePointu môžete pridávať do zostáv a priradené úlohy v projektoch tohto typu sa zohľadňujú pri kontrole dostupnosti zdrojov.

V priebehu práce na úlohách môžete zistiť, že pre projekt by bolo prínosné, ak by sa používali robustné funkcie plánovania a sledovania dostupné v aplikácii Project Web App. Pripojený zoznam úloh môžete zmeniť na podnikový projekt, ktorý bude možné upravovať v aplikácii Project Web App a ktorý bude v stave iba na čítanie na lokalite SharePoint, odkiaľ pochádza.

Na začiatok stránky

Integrácia servera Microsoft Exchange Server a aplikácie Project Web App

V aplikácii Project Web App je zdokonalená integrácia servera Exchange Server, aby členovia tímu mohli priebeh úloh vykazovať pomocou programu Microsoft Outlook, Outlook Web App alebo dokonca pomocou mobilného zariadenia pripojeného k serveru Exchange. Integráciou aplikácie Project Web App s nástrojom, ktorý má veľký počet používateľov neustále otvorený, sa zjednodušuje vykazovanie času a stavu úloh.

Aplikácia Project Web App okrem tejto integrácie na úrovni úloh zavádza aj integráciu stavu Mimo pracoviska. Aplikáciu Project Web App možno nastaviť tak, aby pri plánovaní práce na projekte vykazovala čas strávený mimo pracoviska v kalendári programu Exchange daného používateľa. Kalendár daného používateľa v programe Outlook daného používateľa je synchronizovaný s jeho kalendárom zdroja, čiže ak má používateľ v programe Outlook vyznačený čas Mimo pracoviska, mechanizmus plánovania aplikácie Project Web App zohľadní pri plánovaní pracovného času aj čas označený ako Mimo pracoviska. To znamená, že už sa nebudú vyskytovať zdvojené plány v čase naplánovanej dovolenky.

Na začiatok stránky

Mobilný prístup k projektovým údajom

Novinkou v aplikácii Project Web App je podpora mobilného prístupu k projektovým údajom. Novou súčasťou je webová mobilná lokalita, ktorá členom tímu a projektovým manažérom umožňuje zobraziť prehľad stavu projektu v mobilnom zariadení. Pomocou tejto mobilnej lokality, ktorá umožňuje dotykové ovládanie, môžete získať prístup k príslušným projektovým dokumentom a upravovať ich a môžete tiež uskutočňovať jednoduché úpravy projektových plánov pomocou zariadenia s operačným systémom Windows Phone 7.5 (s použitím prehliadača Internet Explorer 9), Apple iPhone alebo Android.

Na začiatok stránky

Lepšia dostupnosť Centra analytických nástrojov a zostáv

V aplikácii Project Web App bolo prostredníctvom lepšieho používateľského rozhrania a vizuálne zdokonalenej novej množiny zostáv a tabúľ vylepšené vykazovanie v Centre analytických nástrojov v záujme racionalizácie práce používateľa. Nové zostavy ponúkajú rozsiahle možnosti prispôsobenia a používajú novú službu OData, aby umožňovali ad hoc vytváranie zostáv online.

Na začiatok stránky

Správa dopytu

Funkcie správy dopytu boli zavedené v programe Microsoft Project Server 2010. Správa dopytu slúži na zaznamenávanie všetkých pracovných návrhov na jednom mieste, pričom tieto návrhy prechádzajú viacetapovým procesom riadenia, uskutočňujú sa rozhodnutia o tom, ktoré návrhy treba schváliť, a sleduje sa priebeh ich plnenia až do dokončenia práce. Kľúčovým vylepšením v aplikácii Project Web App pre Project Server 2013 je možnosť používať Microsoft SharePoint Designer 2013 na vytváranie pracovných postupov v aplikácii Project Web App pre správu dopytu.

Na začiatok stránky

Project Web App pre Microsoft Project Online

Vydanie aplikácie Project Web App pre Project Server 2013 je spojené s vydaním novej služby v rámci služieb Office 365, aplikácie Project Web App pre Microsoft Project Online. Pri používaní aplikácie Project Web App pre Project Online celú prevádzkovú údržbu zabezpečuje hosťovaná služba a na používateľa sa ponechávajú iba administratívne úlohy týkajúce sa riadenia projektov, napríklad vytváranie používateľov, časových výkazov, vlastných polí a zobrazení. Správcovia portfólia, projektoví manažéri a členovia tímu môžu k aplikácii Project Web App pre Project Online získať prístup z ľubovoľného miesta s internetovým pripojením. Služba Project Online môže zahŕňať aj program Microsoft Project for Office 365. Ide o verziu programu Microsoft Project Professional 2013 určenú na odber, ktorú možno stiahnuť.

Na začiatok stránky

Projektové lokality a Moje úlohy v službe SharePoint Foundation 2013

Služba Microsoft SharePoint Foundation 2013 obsahuje niekoľko nových funkcií, ktoré zabezpečujú jednoduché riadenie projektov bez toho, aby boli nainštalované funkcie aplikácie Project Web App. Ak je nainštalovaná aj aplikácia Project Web App, tieto sharepointové funkcie sú vylepšené tak, aby obsiahli zložitejšie funkcie riadenia projektov, ktoré sú dostupné v aplikácii Project Web App.

Hlavnou motiváciou stojacou za touto integráciou SharePointu bolo to, aby umožňovala zlúčenie celej práce jedného používateľa na jednom mieste. V rámci služby SharePoint Foundation 2013 môže byť týmto miestom projektová lokalita (najužitočnejšie v prípade tímu pracujúceho na projekte) alebo osobná lokalita používateľa.

Projektové lokality

Projektové lokality umožňujú ľuďom v organizácii efektívne spolupracovať na jednoduchých projektoch. Projektoví manažéri rýchlo zistia, čo sa v projekte deje, a členovia tímu rýchlo zistia, ako ich práca zapadá do celkového kontextu. Projektové lokality tímom taktiež umožňujú získať prístup a zdieľať príslušné údaje, dokumenty a komunikáciu.

Projektová lokalita poskytuje tieto možnosti:

 • vizuálna časová os s projektovými úlohami,

 • kompletný plán úloh daného projektu,

 • knižnica na uloženie príslušných projektových dokumentov,

 • poznámkový blok na rýchly záznam a usporiadanie informácií o projekte,

 • zdieľaný kalendár tímových udalostí,

 • možnosť pripojenia ku klientskej aplikácii Project 2013,

 • možnosť pripojenia k aplikácii Project Web App.

Keď je služba SharePoint Foundation 2013 pripojená k serveru Microsoft Exchange Server 2013, projektová lokalita môže zahŕňať aj poštovú schránku tímu určenú na jednotnú komunikáciu týkajúcu sa projektu počas jeho priebehu. Ak je projektová lokalita súčasťou kolekcie lokalít, ktorá je spojená s aplikáciou Project Web App, možno ju používať aj na záznam problémov, rizík a výstupov.

Ako sa zdôrazňuje v článku Zoznamy úlohu SharePointu vo webovej aplikácii Project Web App, zoznam úloh na projektovej lokalite možno preniesť do centra projektov v aplikácii Project Web App, aby sa do nej začlenili zostavy a analýza dostupnosti zdrojov. Keď narastá zložitosť projektu, zoznam úloh na projektovej lokalite možno skonvertovať na podnikový projekt a možno ho riadiť pomocou aplikácie Project Web App.

Moje úlohy na osobnej lokalite používateľa

Používateľ sa môže rozhodnúť, že stránku Moje úlohy bude používať v rámci svojej osobnej lokality, aby sa úlohy zo zoznamov úloh SharePointu, z programu Outlook, programu OneNote a aplikácie Project Web App zhromažďovali na jednom mieste. Namiesto prechádzania k rozličným produktom, zoznamom, lokalitám a kolekciám lokalít pri zobrazovaní a úprave úloh môže používateľ jednoducho prejsť na svoju stránku Moje úlohy, kde nájde kolekciu všetkých vecí, ktoré potrebuje urobiť, na jednom mieste.

Stránka Moje úlohy umožňuje aktualizovať existujúce úlohy v aplikácii Project Web App a výsledky sa synchronizujú s aplikáciou Project Web App. Ak napríklad na svojej stránke Moje úlohy zmeníte stav aktívnej úlohy v aplikácii Project Web App na stav Hotovo, zmena sa prenesie do aplikácie Project Web App.

Stránka Moje úlohy obsahuje mnoho užitočných funkcií na lepšie usporadúvanie úloh:

 • Časová os    Časová os poskytuje vizuálne znázornenie nedávnych a nadchádzajúcich úloh, ktoré vám boli priradené. V predvolenom zobrazení poskytuje zobrazenie všetkých úloh za posledný týždeň a na budúce tri týždne. Časovú os možno v plnom rozsahu prispôsobovať, je určená na to, aby ste si svoje úlohy mohli zobrazovať spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje.

 • Dôležité úlohy    Príznak Dôležité môžete používať na určenie úloh, ktoré majú vysokú prioritu alebo majú pre vás osobitný význam.

 • Zobrazenia a filtre    Úlohy možno niekoľkými spôsobmi zobrazovať a filtrovať, vďaka čomu môžete úlohy, ktoré chcete zobrazovať, zobrazovať tak, ako chcete.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×