Čo je nové vo funkcii Power View v Exceli 2013 a na SharePoint Serveri

Dôležité: Power View a PowerPivot sú k dispozícii vo vydaniach Office Professional Plus a Office 365 Professional Plus, ako aj v samostatnom vydaní Excelu 2013. Čítanie zošitov excelu 2010 pomocou doplnku Power Pivot nefungujú v niektorých verziách excelu 2013. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Power View v Exceli 2013, ako aj Power View na SharePoint Serveri poskytuje interaktívny prieskum, vizualizáciu a prezentáciu údajov pre všetky úrovne odborností. Spojte svoje údaje do tabuliek, matíc, máp a rozličných grafov v interaktívnom zobrazení, v ktorom vaše údaje ožijú. Mnohé z funkcií, ktoré sú teraz súčasťou doplnku Power View v programe Excel 2013 boli súčasťou doplnku Power View v SharePointe 2010, pričom sa do oboch produktov pridali nové funkcie.

Na základe viacrozmerných modelov služby SQL Server Analysis Services môžete vytvoriť Power View v zostavách SharePointu servera.

Excelové zošity môžete publikovať aj pomocou hárkov Power View v službe Power BI. Power BI ukladá hárky Power View v zošite ako zostavu služby Power BI. Zatiaľ nepoužívate Power BI? Zaregistrujte si bezplatné konto služby Power BI.

Prečítajte si informácie o všetkom, čo dokážete vďaka funkcii Power View.

Obsah tohto článku

Power View v Exceli 2013: nové funkcie

Hárky Power View sa dokážu pripojiť k rôznym dátovým modelom v jednom zošite

Úprava interného dátového modelu bez opustenia hárka Power View

Power View v službách Excel Services a v aplikácii Excel Web App, ako aj v službách Office 365

Power View v Exceli 2013 a na SharePoint Serveri: nové funkcie

Koláčové grafy

Mapy

Kľúčové indikátory výkonu (KPI)

Hierarchie

Prechod na súhrn a prechod na detaily

Formátovanie zostáv pomocou štýlov, motívov a zmeny veľkosti textu

Pozadia a obrázky pozadia

Hypertextové prepojenia

Tlač

Podpora pre jazyky so zápisom sprava doľava

Zmeny vo funkcii Power View v spôsobe narábania s celými číslami

Kompatibilita funkcie Power View so staršími aj novšími verziami

Power View a dátové modely

Power View a služby Excel Services

Power View na SharePoint Serveri

Zostavy Power View založené na viacrozmerných modeloch

Power View v Exceli 2013: nové funkcie

Power View v Exceli 2013 obsahuje všetky nové funkcie v ďalšej časti, Power View v exceli 2013 a SharePoint Server: nové funkcie. Obsahuje aj tieto funkcie, ktoré funkcia Power View v SharePointe nepodporuje.

Hárky Power View sa dokážu pripojiť k rôznym dátovým modelom v jednom zošite

V Exceli 2013 môže každý zošit obsahovať interný Dátový model, ktorý môžete upraviť v Exceli, v doplnku PowerPivot a dokonca aj v hárku Power View v Exceli. Zošit môže obsahovať iba jeden interný dátový model a hárok Power View môžete založiť na dátovom modeli v tomto zošite alebo na externom zdroji údajov. Jeden excelový zošit môže obsahovať viacero hárkov Power View, pričom každý z týchto hárkov môže byť založený na inom dátovom modeli.

Každý hárok Power View obsahuje vlastné grafy, tabuľky a iné vizualizácie. Graf alebo inú vizualizáciu môžete skopírovať a prilepiť z jedného hárka do druhého, no iba v prípade, keď sú oba hárky založené na tom istom dátovom modeli.

Úprava interného dátového modelu bez opustenia hárka Power View

Po vytvorení hárkov Power View a interného dátového modelu v zošite Excelu 2013 môžete za predpokladu, že hárok Power View je založený na internom dátovom modeli, vykonať v dátovom modeli určité zmeny, kým sa nachádzate v hárku Power View. Príklad:

Power View v službách Excel Services a Excel pre web a v Office 365

Keď v programe Excel vytvoríte hárky funkcie Power View, môžete ich zobraziť a pracovať s nimi lokálne v službách Excel Services a v službách Office 365. Hárky funkcie Power View môžete upraviť iba v programe Excel 2013 v klientskom počítači.

V balíku Office 365 sa hárky Power View zobrazujú v centre Excel pre web údajov, ktoré je súčasťou SharePointu Online, a nie pomocou služieb Excel Services.

Ďalšie informácie o funkcii Power View v Exceli na SharePoint Serveri alebo v službe SharePoint Online v rámci služieb Office 365.

Poznámky: 

  • Hárky Power View nie je možné zobraziť v službe OneDrive.

  • Ak zošit programu Excel uložíte s hárkami funkcie Power View do galérie PowerPivot, hárky Power View v zošite sa v galérii nezobrazia, ale stále sa nachádzajú v súbore. Po otvorení zošita sa zobrazia.

  • Prečítajte si informácie o softvérových požiadavkách na analytické služby (SharePoint 2013).

  • Pri publikovaní excelových zošitov pomocou hárkov Power View v službe Power BI. Power BI ukladá hárky Power View v zošite ako zostavu služby Power BI. Zaregistrujte si bezplatné konto služby Power BI.

Power View v Exceli 2013 a na SharePoint Serveri: nové funkcie

Koláčové grafy

Koláčové grafy sú vo funkcii Power View jednoduché alebo prepracované. Môžete vytvoriť koláčový graf, ktorý sa po dvojitom kliknutí na výsek vnorí, alebo koláčový graf, ktorý zobrazí podvýseky v rámci väčších farebných výsekov. Koláčový graf môžete krížovo filtrovať s iným grafom. Povedzme, že kliknete na pruh v pruhovom grafe. Zvýrazní sa tá časť koláčového grafu, ktorá sa týka príslušného pruhu, a zvyšok koláča sa zobrazí sivou farbou.

Koláčový graf predaja funkcie Power View podľa kontinentu s vybratými údajmi z roku 2007

Ďalšie informácie na tému Koláčové grafy vo funkcii Power View.

Mapy

Mapy vo funkcii Power View využívajú dlaždice služby Mapy Bing, a tak môžete približovať a posúvať zobrazenie rovnako ako v prípade ktorejkoľvek inej mapy služby Bing. Umiestnenia a polia predstavujú bodky na mape: čím väčšia hodnota, tým väčšia bodka. Keď pridáte viachodnotový rad, na mape získate koláčové grafy.

Mapa USA funkcie Power View s koláčovými grafmi

Ďalšie informácie o mapách vo funkcii Power View.

Kľúčové ukazovatele výkonu (KPI)

Ak chcete zobraziť priebeh smerom k stanoveným cieľom a dátový model, na ktorom je založená zostava Power View ich obsahuje, môžete do tejto svojej zostavy Power View pridať kľúčové ukazovatele výkonu (KPI).

Tabuľka funkcie Power View s kľúčovými ukazovateľmi výkonu zobrazujúcimi oneskorenia letov

Ďalšie informácie o kľúčových ukazovateľoch výkonu (KPI) v doplnku Power Pivot.

Hierarchie

Ak váš dátový model obsahuje hierarchiu, môžete ju použiť vo funkcii Power View. Dátový model môže napríklad obsahovať hierarchiu Umiestnenie zloženú z polí Kontinent > Krajina alebo oblasť > Kraj > Mesto. Vo funkcii Power View môžete jednotlivé polia pridať do oblasti návrhu po jednom alebo môžete pridať hierarchiu Umiestnenie a získať všetky polia naraz.

Ak váš dátový model neobsahuje hierarchiu, môžete ju tiež vytvoriť vo funkcii Power View. Polia môžete vložiť do hierarchie v ľubovoľnom poradí.

Môžete tiež použiť hierarchie z tabuľkových modelov služieb SQL Server Analysis Services.

Prechod na súhrn a prechod na detaily

Pridajte do grafu alebo matice funkcie Power View možnosť prechodu na súhrn a prechodu na detaily, aby sa naraz zobrazila iba jedna úroveň. Čitatelia zostavy prechádzajú na detaily alebo na súhrnné údaje.

Ak má matica viacero polí v riadkoch alebo stĺpcoch, môžete ju nastaviť tak, aby zobrazovala úrovne, a aby sa v matici zobrazila len najvyššia alebo najvzdialenejšie úroveň. Dvakrát kliknete na jednu hodnotu v tejto úrovni a rozbalíte tak, aby sa zobrazili hodnoty v rámci hierarchie. Kliknete na šípku nahor a prejdite späť.

Pruhové, stĺpcové a koláčové grafy fungujú tým istým spôsobom. Ak máte graf s viacerými poľami v poli Os, nastavte ho na zobrazenie úrovní a zobrazí sa vždy len jedna úroveň s vrchnou úrovňou na začiatku. Kliknutím na šípku nahor v rohu sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.

Stĺpcový graf funkcie Power View po prechode na detaily krajiny alebo oblasti v Európe

Poznámka: Prechod na detaily v rámci grafu alebo matice funguje ako filter tohto objektu. Na table Filter môžete sledovať, ako sa postupným prechádzaním na podrobnosti filtrujú hodnoty v objekte a prechodom na súhrn sa filter odstraňuje.

Ďalšie informácie o prechode na súhrn a prechode na detaily v grafe alebo matici funkcie Power View.

Formátovanie zostáv pomocou štýlov, motívov a zmeny veľkosti textu

Power View má nové motívy zostáv. Po zmene motívu sa nový motív použije na všetky zobrazenia funkcie Power View v príslušnej zostave alebo v hárkoch v rámci zošita.

Funkcia Power View pre SharePoint Server 2010 obsahovala osem základných motívov, ktoré ovládali farby grafu.

Funkcia Power View v Exceli 2013 a na SharePoint Serveri obsahuje ďalších 39 motívov s rôznorodejšími paletami grafov, ako aj s rozmanitejšími písmami a farbami pozadia.

Môžete tiež zmeniť veľkosť textu pre všetky prvky zostavy.

Pozadia a obrázky pozadia

Pozadie každého zobrazenia môžete nastaviť od bielej po čiernu farbu s množstvom možností prechodu. Na tmavších pozadiach sa text mení z čiernej farby na bielu, a tak lepšie vynikne.

Do každého hárka alebo zobrazenia môžete pridať aj obrázky pozadia. Prejdite na súbor s obrázkom v lokálnom počítači alebo inde a použite ho ako obrázok pozadia pre hárok alebo zobrazenie. Potom ju môžete nastaviť tak, aby sa prispôsobila, roztiahla, dlaždica alebo sa sústredila na stred, a nastavte jej priehľadnosť z 0% (neviditeľné) na 100% (nie je vôbec transparentné). Zošit alebo zostava ukladá kópiu obrázka.

Pozadie a obrázok môžete kombinovať na dosiahnutie celej palety efektov.

Ďalšie informácie o používaní obrázkov v doplnku Power View.

Hypertextové prepojenia

Pridajte hypertextové prepojenie do textového poľa v hárku alebo zobrazení. Ak pole v údajovom modeli obsahuje hypertextové prepojenie, pridajte pole do hárka alebo zobrazenia. Môže odkazovať na akúkoľvek webovú alebo e-mailovú adresu.

Vo funkcii Power View v Exceli a v režime úprav pre zostavu funkcie Power View v SharePointe môžete prejsť na hypertextové prepojenie, keď naň kliknete a zároveň podržíte kláves Ctrl.

Stačí kliknúť na prepojenie odkazujúce na excelový zošit v službách Excel Services alebo Office 365 alebo na zostavu Power View v SharePointe v režime čítania a v režime zobrazenia na celú obrazovku.

Tlač

Môžete tlačiť hárky Power View v Exceli a zobrazenia v SharePointe. V oboch prípadoch sa vytlačí obsah, ktorý vidno v hárku alebo zobrazení pri odoslaní do tlačiarne. Ak hárok alebo zobrazenie obsahuje oblasť s posúvačom, vytlačená strana obsahuje tú časť oblasti, ktorú vidno na obrazovke. Ak hárok alebo zobrazenie obsahuje oblasť s dlaždicami, potom sa vytlačí práve tá dlaždica, ktorú vyberiete.

Podpora pre jazyky so zápisom sprava doľava

Funkcia Power View v programe Excel a v službe SharePoint odteraz podporuje aj jazyky so zápisom sprava doľava.

Power View v SharePointe    obsahuje možnosti na nastavenie predvoleného smeru pre nové zobrazenia a smeru pre konkrétne existujúce zobrazenie. Smer ostane rovnaký ako smer pre službu SharePoint, až kým ho nezmeníte.

Power View v Exceli    použije toto nastavenie z programu Excel ako predvolený smer. Tieto nastavenia môžete zmeniť. V Exceli prejdite do ponuky Súbor > Možnosti > Rozšírené a vyhľadajte položku Predvolený smer. V tom istom dialógovom okne môžete tiež zmeniť smer pre konkrétny hárok, a to bez zmeny predvoleného smeru.

Ďalšie informácie o podpore pre jazyky so zápisom sprava doľava v Exceli a balíku Office 2013.

Zmeny vo funkcii Power View v spôsobe narábania s celými číslami

Ak chcete vo funkcii Power View konvertovať tabuľku na graf, musí sa agregovať aspoň jeden stĺpec údajov.

Predvolene funkcia Power View pre SharePoint 2010 agregovala desatinné čísla, no s celými číslami zaobchádzala ako s kategóriami namiesto toho, aby ich agregovala. Návrhár dátového modelu dokázal v doplnku PowerPivot alebo v balíku nástrojov SQL Server Data Tools nastaviť predvolené hodnoty pre celé čísla, no toto bolo predvolené správanie.

Vo funkcii Power View v Exceli 2013 a na SharePoint Serveri agreguje Power View predvolene desatinné čísla aj celé čísla. Návrhár dátového modelu však môže určiť iné predvolené správanie, no toto je predvolené správanie.

Ďalšie informácie o číselných a nečíselných poliach vo funkcii Power View.

Kompatibilita funkcie Power View so staršími aj novšími verziami

Súbory funkcie Power View RDLX v SharePointe sú spätne kompatibilné, čo znamená, že ak ste uložili súbor funkcie Power View pomocou doplnku SQL Server 2012 Reporting Services, môžete ho otvoriť a uložiť vo funkcii Power View v SharePointe 2010 alebo SharePointe 2013 so službou SQL Server 2012 Pack 1 (SP 1) doplnok Reporting Services. Storno nie je pravdivé: v verzii SharePointu s starším doplnkom služby SQL Server Reporting Services nie je možné otvoriť novšiu verziu RDLX súboru Power View.

Power View a dátové modely

Funkcia Power View a dátové modely služieb SQL Server Analysis Services sú navzájom kompatibilné so staršími aj novšími verziami:

Súbor funkcie Power View v SharePointe 2010 s doplnkom SQL Server 2012 Reporting Services môžete založiť na dátovom modeli Excelu 2013 alebo na tabuľkovom modeli služieb SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services a naopak. Niektoré funkcie, ako napríklad hierarchie a kľúčové ukazovatele výkonu (KPI), sú však k dispozícii iba v prípade, keď zostavu Power View na SharePoint Serveri s doplnkom SQL Server 2012 S 1 Reporting Services založíte na dátovom modeli Excelu 2013 alebo na tabuľkovom modeli služieb SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services.

Power View a služby Excel Services

Funkcia Power View a služby Excel Services sú kompatibilné so staršími, ale nie s novšími verziami:

  • SharePoint 2013 je spätne kompatibilný so zošitmi Excelu 2010 PowerPivot. Ak nahráte zošit Excelu 2010 PowerPivot do SharePointu 2013, môžete ho otvoriť v službách Excel Services a okrem toho môžete na ňom založiť zostavu Power View.

  • Služba SharePoint 2010 nie je kompatibilná s novšími verziami dátových modelov zošita Excelu 2013. Ak nahráte zošit Excelu 2013 s dátovým modelom do SharePointu 2010, nemusí v službách Excel Services správne fungovať a okrem toho na ňom nemôžete založiť zostavu Power View.

Ďalšie informácie o inovácii dátových modelov doplnku Power Pivot z predchádzajúcej verzie.

Power View na SharePoint Serveri

Zostavy Power View založené na viacrozmerných modeloch

Pomocou funkcie Power View na SharePoint serveri môžete interaktívne skúmať údaje a vytvárať dynamické vizualizácie zo viacrozmerných modelov služieb Analysis Services.

Pochopenie objektov viacrozmerného modelu vo funkcii Power View

Skúmanie viacrozmerného modelu Adventure Works pomocou funkcie Power View

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×