Čo je nové v programe SharePoint Designer 2010

Pomocou programu SharePoint Designer 2010 je možné zostavovať na platforme SharePoint úplné, pútavé, opätovne použiteľné a na proces zamerané aplikácie integrujúce externé údaje. Program SharePoint Designer 2010 umožňuje zostavovať zložené aplikácie prostredníctvom konfigurácie alebo navrhovania súčastí, ako sú napríklad zdroje údajov, zoznamy, typy obsahu, zobrazenia, formuláre, pracovné postupy a typy externého obsahu. To všetko sa dá vykonať bez zapisovania kódu. Okrem toho sa v programe SharePoint Designer 2010 teraz ponúkajú nástroje pre všetky dôležité súčasti v riešení SharePoint: nemusíte opustiť program SharePoint Designer, aby ste zostavili svoje riešenie.

Obsah tohto článku

Prepracované používateľské rozhranie

Pracovné postupy

Zobrazenia a formuláre

Typy externého obsahu a služba Business Connectivity Services

Kontrola nad tým, kde a ako je možné používať program SharePoint Designer 2010

Prepracované používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie programu SharePoint Designer 2010 bolo úplne prepracované tak, aby bolo možné „vložiť službu SharePoint do programu SharePoint Designer“. Vyhľadávanie všetkých dôležitých súčastí lokality alebo riešenia (zoznamy a typy obsahu, zobrazenia a formuláre, pracovné postupy, zdroje údajov a typy externého obsahu, rozloženia strán a predlohy stránok) je teraz ľahšie. Jednoduché je aj zobrazenie vzťahov medzi jednotlivými súčasťami. Ak napríklad zobrazíte stránku súhrnu zoznamu, budú ľahko viditeľné všetky zobrazenia, formuláre, pracovné postupy, typy obsahu a vlastné akcie daného zoznamu.

Karta Súbor

Keď spustíte program SharePoint Designer 2010, nová karta Súbor vám uľahčí začiatok práce. Pomocou tejto karty je možné otvárať existujúce lokality alebo vytvárať nové. Táto karta vám tiež umožní otvoriť stránky alebo lokality, s ktorými ste nedávno pracovali, ako aj pridať na aktuálnu lokalitu nové súčasti, ako napríklad zoznamy alebo pracovné postupy.

Stránka súhrnu lokality

Každá lokalita má svoju stránku súhrnu, pomocou ktorej je možné zmeniť nastavenie alebo spravovať rôzne aspekty lokality. Teraz môžete napríklad spravovať povolenia priamo z programu SharePoint Designer 2010. Rovnako ako na každej stránke súhrnu, aj na stránke súhrnu lokality sa zobrazujú súvisiace súčasti. Môžete tu napríklad ľahko zobraziť všetky podlokality aktuálnej lokality a prejsť na ne.

Navigačná tabla

Navigačná tabla uľahčuje vyhľadávanie a prechádzanie na všetky dôležité súčasti na lokalite, ktoré používate pri zostavovaní riešenia. Či už modelujete údaje a potrebujete pri tom pracovať so zoznamami a typmi obsahu alebo navrhujete pracovné postupy, ktoré do vášho riešenia majú vniesť logiku a „zlepiť“ ho, všetky potrebné súčasti nájdete na navigačnej table.

Stránky galérií

Stránky galérií uľahčujú vyhľadávanie a upravovanie súčastí vášho riešenia. Ak na navigačnej table kliknete na ľubovoľnú súčasť, zobrazí sa galéria všetkých súčastí daného typu, ktoré aktuálna lokalita obsahuje. Takýmto spôsobom môžete ľahko zobraziť napríklad všetky pracovné postupy alebo zoznamy na lokalite. Ak chcete upraviť niektorú súčasť, kliknite na ňu na stránke galérie.

Stránky súhrnu

Stránka súhrnu slúži ako brána alebo prehľad o všetkom, čo tvorí danú súčasť. Pomocou stránky súhrnu pre určitý typ obsahu napríklad zobrazíte všetky formuláre a pracovné postupy pre daný typ obsahu. Pomocou stránky súhrnu pre určitý zoznam zase zobrazíte formuláre, zobrazenia, typ obsahu, vlastné akcie a pracovné postupy pre daný zoznam. Zo stránky súhrnu môžete upraviť nastavenie pre príslušnú súčasť, ako napríklad názov alebo povolenia, alebo môžete upraviť aj samotnú súčasť.

Editory zoznamov a typu obsahu

Pomocou programu SharePoint Designer 2010 môžete upravovať všetky dôležité súčasti tvoriace riešenie SharePoint vrátane zoznamov a typov obsahu. Zoznamy a typy obsahu sa používajú pri modelovaní údajov, takže tieto súčasti často bývajú jadrom celého riešenia. Program SharePoint Designer 2010 teraz ponúka celostránkový editor pre zoznamy aj pre typy obsahu. Na jednom mieste môžete rýchlo upraviť stĺpce aj nastavenie zoznamu alebo typu obsahu bez toho, aby ste museli prechádzať medzi stránkami ako v prehľadávači.

Navigačný panel

Navigačný panel vám pri prechádzaní súčasťami na lokalite môže pomôcť pochopiť, kde na lokalite sa práve nachádzate a aké sú vzájomné vzťahy medzi jednotlivými súčasťami. Pomocou navigačných prvkov Breadcrumbs sa zobrazí vaša poloha v rámci hierarchie lokality. Nachádzajú sa tu aj tlačidlá Dopredu a Späť, ako aj rozbaľovacia ponuka Naposledy navštívené stránky zobrazujúca posledné navštívené stránky. Pomocou rozbaľovacích ponúk pre každý uzol zase môžete zobraziť všetky podstránky ľubovoľnej stránky alebo súčasti v hierarchii.

Pás s nástrojmi

Efektivita a produktivita vašej práce s programom SharePoint Designer 2010 sa zvýši vďaka pásu s nástrojmi, na ktorom sa sústreďujú všetky dôležité funkcie pre každý typ práce, ktorý vykonávate, a to v správnom kontexte. Ak napríklad pracujete so zobrazením údajov v editore stránky, na páse s nástrojmi sa zobrazia kontextové karty ponúkajúce všetky nástroje a možnosti týkajúce sa práce so zobrazením údajov. Funkcie, ako napríklad podmienené formátovanie, filtrovanie a zoraďovanie, pridávanie alebo odstraňovanie stĺpcov, asynchrónne aktualizácie a ďalšie, sú tak dostupné na jediné kliknutie.

Priblíženie obsahu

Stránka lokality SharePoint môže obsahovať množstvo prvkov stránky, ako sú napríklad zástupné symboly obsahu, zóny webových častí, ovládacie prvky a ďalšie prvky. Pri práci so stránkou lokality SharePoint je často potrebné zaostriť na niektorý prvok, napríklad na zástupný symbol obsahu PlaceHolderMain, na zónu webových častí alebo na zobrazenie údajov. Ak na páse s nástrojmi vyberiete požadovaný prvok a potom kliknete na položku Priblížiť obsah, v návrhovom zobrazení aj v zobrazení kódu sa zobrazí iba prvok, s ktorým chcete pracovať. Zvyšné prvky obsahu stránky ani kód vás tak nebudú rušiť.

Zobrazenie Všetky súbory

Nové používateľské rozhranie v programe SharePoint Designer 2010 je zamerané na zobrazenie všetkých dôležitých súčastí riešenia SharePoint. V predchádzajúcich verziách programu SharePoint Designer ste používali zoznam priečinkov, teraz môžete so súbormi a priečinkami pracovať pomocou zobrazenia Všetky súbory.

Na začiatok stránky

Pracovné postupy

Väčšina vylepšení v programe SharePoint Designer 2010 sa týka pracovných postupov. Teraz môžete rýchlo navrhovať pracovné postupy, ktoré uľahčujú širokú škálu pracovných procesov a úloh ľudí. Množstvo nových preddefinovaných blokov zase znamená, že pracovné postupy sú flexibilnejšie a výkonnejšie a umožňujú modelovanie komplexnej pracovnej logiky a pracovného procesu.

Opätovne použiteľné pracovné postupy

Pomocou programu SharePoint Designer 2010 môžete vytvárať opätovne použiteľné pracovné postupy. Na lokalite najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít môžete vytvoriť opätovne použiteľný pracovný postup, ktorý potom môžete globálne použiť opäť. To znamená, že daný pracovný postup je možné priradiť k ľubovoľnému zoznamu alebo knižnici v kolekcii lokalít. Opätovne použiteľný pracovný postup môžete vytvoriť aj na ľubovoľnej podlokalite v rámci kolekcie lokalít. Takýto pracovný postup bude potom dostupný na opätovné použitie na príslušnej podlokalite.

Exportovanie pracovných postupov

Teraz je možné exportovať opätovne použiteľný pracovný postup z jednej kolekcie lokalít a následne ho odovzdať a aktivovať v inej kolekcii lokalít. Program SharePoint Designer 2010 podporuje exportovanie pracovného postupu vo forme súboru balíka riešení alebo .wsp.

Stĺpce priradenia

Ak sa v opätovne použiteľnom pracovnom postupe vyžaduje, aby niektoré stĺpce boli prítomné aj v zozname alebo v knižnici priradenej k danému pracovnému postupu, príslušné stĺpce môžete pridať ako stĺpce priradenia. Pri priradení opätovne použiteľného pracovného postupu k určitému zoznamu alebo knižnici sa stĺpce priradenia automaticky pridajú k danému zoznamu alebo knižnici.

Priradenie pracovných postupov k typom obsahu

Keď vytvoríte opätovne použiteľný pracovný postup, môžete vybrať jeho filtrovanie do konkrétneho typu obsahu. V prehľadávači potom môžete opätovne použiteľný pracovný postup priradiť buď k danému konkrétnemu typu obsahu alebo k ľubovoľnému typu obsahu odvodenému z daného typu obsahu. Ak priradíte pracovný postup k typu obsahu lokality, tento pracovný postup bude k dispozícii pre všetky položky daného typu obsahu v rámci každého zoznamu a knižnice, ku ktorým bol daný typ obsahu lokality pridaný.

Pracovné postupy lokality

Pracovný postup lokality si možno predstaviť ako všeobecný postup prebiehajúci na celej lokalite. Pracovný postup lokality je priradený k lokalite a nie k zoznamu, knižnici alebo typu obsahu. Na rozdiel od väčšiny pracovných postupov teda pracovný postup lokality neprebieha v konkrétnej položke zoznamu. Ak chcete spustiť pracovný postup lokality alebo zobraziť stav prebiehajúcich pracovných postupov lokality, v prehľadávači kliknite v ponuke Akcie lokality na položku Pracovné postupy lokality.

Úprava pracovných postupov, ktoré sú súčasťou servera SharePoint Server

Tri najobľúbenejšie pracovné postupy na serveri SharePoint Server, pracovné postupy Schválenie, Zhromažďovanie pripomienok a Zhromažďovanie podpisov, boli zostavené úplne nanovo ako deklaratívne pracovné postupy. To znamená, že sú teraz v programe SharePoint Designer 2010 úplne prispôsobiteľné. Tieto pracovné postupy sú riadené udalosťami. Všetky dôležité udalosti v rámci daného pracovného postupu sa zobrazia v editore pracovných postupov, a to tak pre každú úlohu v pracovnom postupe zvlášť, ako aj pre proces ako celok. Ak chcete napríklad určiť činnosti, ktoré sa majú vykonať, keď sa jednotlivé úlohy priradia, prestanú platiť alebo sa dokončia, môžete jednoducho pridať podmienky a akcie.

Navrhnutie vlastného procesu schvaľovania

Program SharePoint Designer 2010 obsahuje tri nové akcie schvaľovania: Priradiť položky na schválenie, Priradiť položky na spätnú väzbu a Všeobecný proces úlohy. Do troch najvýznamnejších pracovných postupov, ktoré program SharePoint Server 2010 obsahuje, pracovné postupy Schválenie, Zhromažďovanie pripomienok a Zhromažďovanie podpisov, sú tieto akcie implikované. Akcie schvaľovania zobrazujú všetky dôležité udalosti v procese schvaľovania a tým uľahčujú navrhnutie procesu pracovného postupu, v rámci ktorého na konkrétnom dokumente spolupôsobí a spolupracuje väčší počet osôb.

Kroky zosobnenia

V predchádzajúcej verzii programu SharePoint Designer sa v pracovnom postupe vždy zosobnil používateľ, ktorý ho spustil. Použili sa pritom povolenia daného používateľa. Teraz je v programe SharePoint Designer 2010 možné použiť kroky zosobnenia, aby sa v pracovnom postupe vykonali akcie na zosobnenie autora pracovného postupu namiesto iniciátora pracovného postupu. Kroky zosobnenia sú veľmi užitočné v tých prípadoch schvaľovania a publikovania, keď osoby odosielajúce obsah na schválenie a osoby, ktoré tento obsah schvaľujú, nemajú rovnaké povolenia.

Integrácia programu Visio

Predpokladajme, že vaša organizácia má podnikového analytika. Analytik najlepšie rozumie procesu, ktorý sa má zachytiť v pracovnom postupe. Pomocou programov SharePoint Designer 2010 a Visio Professional 2010 môže podnikový analytik teraz graficky načrtnúť pracovné postupy v programe Visio. Program Visio Professional 2010 obsahuje šablónu pracovného postupu Microsoft SharePoint, ktorá zahŕňa tvary pre všetky podmienky a akcie pracovného postupu. Je možné začať v programe Visio a potom exportovať do programu SharePoint Designer alebo začať v programe SharePoint Designer a potom exportovať do programu Visio. Rovnako však môžete pri navrhovaní pracovného postupu opakovane prechádzať z jedného programu do druhého a späť bez straty nastavení pracovného postupu.

Vizualizácie pracovných postupov

Stav ľubovoľného prebiehajúceho pracovného postupu môžete ľahko zobraziť prostredníctvom stránky Stav pracovného postupu. Pomocou vizualizácie pracovného postupu sa automaticky vytvorí diagram programu Visio a zobrazí sa vo webovej časti programu Visio na stránke Stav pracovného postupu. Vo vizualizácii pracovného postupu sa naživo zobrazí presný stav konkrétneho pracovného postupu. Na používanie vizualizácií pracovných postupov sa vyžaduje mať v počítači nainštalovaný program Visio Professional 2010 a na serveri musia byť spustené grafické služby programu Visio.

Formuláre programu InfoPath

Ak sa na vašom serveri spúšťa program SharePoint Server 2010 (nie iba samotný program SharePoint Foundation 2010), všetky formuláre postupov – formulár priradení, formulár spúšťania a formuláre úloh – sa teraz nazývajú formuláre programu InfoPath 2010. Je možné zmeniť vzhľad a rozloženie formulárov programu InfoPath, ako aj pridať k formuláru programu InfoPath overovacie pravidlá. Ak chcete upraviť formulár pracovného postupu v programe InfoPath 2010, kliknite na daný formulár a program InfoPath sa otvorí priamo z programu SharePoint Designer 2010.

Čiastkové kroky a nové akcie pracovného postupu

Program SharePoint Designer 2010 obsahuje množstvo nových preddefinovaných blokov, ako sú napríklad čiastkové kroky alebo nové akcie pracovného postupu. Ak je pracovný postup napríklad priradený ku knižnici dokumentov alebo filtrovaný do typu obsahu dokumentu, zobrazí sa skupina kontextových akcií Súprava dokumentov. Súprava dokumentov je v programe SharePoint Server 2010 novou funkciou. Skupina dokumentov sa považuje za jednu jednotku, takže akcia pracovného postupu pre súpravu dokumentov sa bude opakovať pri všetkých položkách danej súpravy dokumentov. Ostatné nové akcie pracovného postupu obsahujú pomocné akcie na prácu s reťazcami a dátumami, ďalej novú relačnú akciu používajúcu službu Active Directory na vyhľadanie správcu osoby, ako aj nové akcie zoznamu, ktoré môže pracovný postup použiť na nastavenie povolení pre položku zoznamu.

Na začiatok stránky

Zobrazenia a formuláre

V tejto verzii služby SharePoint sa predstavujú významné novinky v možnostiach zobrazenia a formulárov pre zoznamy. Ide o webovú časť zobrazenia zoznamu XSLT a formuláre programu InfoPath, vďaka ktorým je rozhodovanie o spôsobe, akým používatelia budú narábať s údajmi pri použití zobrazení a formulárov riešenia, flexibilnejšie ako kedykoľvek predtým.

Webová časť zobrazenia zoznamu XSLT

Každé štandardné zobrazenie zoznamu v produktoch služby SharePoint 2010 je teraz zobrazením údajov, konkrétne webovou časťou zobrazenia zoznamu XSLT (zobrazenie XLV). To znamená, že v programe SharePoint Designer 2010 je možné prispôsobiť ľubovoľné štandardné zobrazenie zoznamu. Napríklad k ľubovoľnému zobrazeniu zoznamu je teraz možné pridať podmienené formátovanie. Po prispôsobení zobrazenia zoznamu v programe SharePoint Designer 2010 môžete toto zobrazenie naďalej upravovať pomocou možností v prehľadávači, ako sú napríklad pridanie alebo odstránenie stĺpcov alebo filtrovanie a zoraďovanie. Zobrazenie XLV je plne prispôsobiteľné v programe SharePoint Designer, ako aj v prehľadávači.

Zdieľané šablóny XSLT znamenajú dokonalejší kód a vyššiu výkonnosť

Vo webovej časti zobrazenia zoznamu XSLT (zobrazenie XLV) sa využívajú zdieľané šablóny so štýlmi XSLT, ktoré sa nachádzajú v adresári rozložení na serveri. Všetky štandardné zobrazenia zoznamu na celom serveri používajú rovnakú súpravu zdieľaných šablón XSLT. Pri zobrazení XLV sa používa jedna šablóna na formátovanie každého poľa (alebo stĺpca), jedna šablóna na formátovanie riadka a jedna šablóna na formátovanie tabuľky. Prispôsobením vzhľadu zobrazenia XLV generujete prepísanie šablón XSL len pre konkrétne upravené šablóny. Ak napríklad zvýrazníte niektoré pole, vygeneruje sa transformácia XSLT, pomocou ktorej sa prepíše iba zdieľaná šablóna pre dané pole. To znamená, že so zobrazením XLV sa pracuje jednoduchšie v zobrazení kódu a jeho výkonnosť je vyššia, ak je stránka zobrazená v prehľadávači.

Vrátenie prispôsobení pomocou obnovenia XSLT

Ak ste prispôsobili webovú časť zobrazenia zoznamu XSLT a neskôr sa rozhodnete vrátiť zmeny späť, prípadne sa v jazyku XSL vyskytli chyby, ktoré neviete opraviť, vždy máte možnosť obnoviť zobrazenie XLV do podoby spred vykonania zmien. Obnovením šablóny XSLT pre zobrazenie XLV sa začnú v danom zobrazení XLV opäť používať zdieľané šablóny XSLT na serveri. Môžete vybrať obnovenie celého zobrazenia alebo len konkrétnych šablón XSLT, ako napríklad obnovenie šablóny položky.

Vytváranie zobrazení údajov na páse s nástrojmi

Zobrazenie údajov je výkonná funkcia určená na zobrazenie a úpravu údajov zo širokej škály zdrojov údajov. Obsahuje údaje v zoznamoch služby SharePoint, ako aj externé údaje služby SharePoint. Vďaka pásu s nástrojmi stačí na vloženie zobrazenia údajov iba niekoľko kliknutí. Zobrazenie údajov je potom možné prispôsobiť pomocou možností v položkách Nástroje na zobrazenie zoznamu (pre zobrazenia XLV) a Nástroje na zobrazenie údajov (pre webovú časť údajového formulára) na páse s nástrojmi.

Použitie podmieneného formátovania na páse s nástrojmi

Podmienené formátovanie umožní prostredníctvom zvýraznenia informácií, ktoré sú pre váš tím kľúčové, dosiahnuť vyššiu účinnosť zobrazení údajov. Pravidlá podmieneného formátovania je teraz možné použiť na zobrazenia údajov priamo z pása s nástrojmi.

Zdieľanie štýlov zobrazení a ich použitie na páse s nástrojmi

Vlastné štýly zobrazení zoznamov (zobrazenia XLV) môžete jednoducho zdieľať s ďalšími používateľmi v kolekcii lokalít, a to prostredníctvom odovzdania štýlov (súbory .XSL) do knižnice štýlov na lokalite najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít. Každý používateľ, ktorý má správne povolenia, potom môže pomocou programu SharePoint Designer 2010 jediným kliknutím použiť tieto štýly pre vlastné zobrazenia zoznamov.

Zobrazenia údajov podporujúce techniku AJAX

Zobrazenia údajov poskytujú množstvo funkcií na uľahčenie práce s údajmi, ako napríklad stránkovanie, filtrovanie a zoraďovanie podľa hlavičiek stĺpcov, ako aj riadkové úpravy. Teraz je možné zapnúť asynchrónne aktualizácie pre každé zobrazenie, takže v prípade týchto funkcií sa už nevyžaduje celostránkové obnovovanie pomocou prehľadávača, ale obnovuje sa iba zobrazenie údajov. Môžete stanoviť aj konkrétny časový interval automatického obnovovania údajov v zobrazení alebo pridať do zobrazenia údajov tlačidlo, pomocou ktorého môžu používatelia manuálne obnoviť zobrazenie.

Zobrazenia súvisiacich položiek

Program SharePoint Designer 2010 uľahčuje vytváranie stránok typu tabuľa (dashboard) zobrazujúcich všetky údaje súvisiace s konkrétnou položkou. Najskôr medzi údajmi v dvoch rôznych zoznamoch pomocou vyhľadávacích stĺpcov vytvoríte vzťah nadriadený – podriadený. V produktoch služby SharePoint 2010 je teraz možné využiť možnosti vyhľadávacích stĺpcov na presadenie referenčnej integrity medzi zoznamami tak, aby neobsahovali osamotené podriadené položky bez príslušných nadriadených položiek. Potom môžete na páse s nástrojmi programu SharePoint Designer 2010 jednoducho vytvoriť zobrazenia súvisiacich položiek, v ktorých sa zobrazia v jednom zozname všetky podriadené položky súvisiace s príslušnou nadriadenou položkou v inom zozname.

Vlastné akcie

Pomocou programu SharePoint Designer 2010 môžete používateľom uľahčiť oboznámenie sa s dôležitými akciami, ktoré môžu potrebovať pri práci s položkami. Napríklad k ponuke položky ľubovoľného zoznamu môžete pridať vlastnú akciu tak, aby používatelia mohli spustiť pracovný postup priamo z ponuky danej položky zoznamu. Takisto môžete pridať vlastné akcie vo forme tlačidiel na páse s nástrojmi pre formulár a zobrazenie stránok zoznamu. Vďaka vlastným akciám je používanie riešení jednoduchšie, pretože používateľom sú ponúknuté správne akcie v správnom kontexte.

Formuláre programu InfoPath

V programe SharePoint Server 2010 sa teraz môžu v zoznamoch pre formuláre Nová položka, Zobrazenie položky a Úprava položky využívať formuláre programu InfoPath. Pomocou programu InfoPath je možné úplne zmeniť rozloženie a vzhľad formulárov. Formuláre programu InfoPath navyše poskytujú veľmi užitočné funkcie ako pravidlá formátovania a overovacie pravidlá. Ponechávajú vám tiež úplnú flexibilitu, pretože každý typ obsahu priradený k zoznamu môže mať vlastnú množinu formulárov. Ak potrebujete navrhnúť formuláre programu InfoPath, program InfoPath 2010 môžete spustiť priamo na páse s nástrojmi v programe SharePoint Designer 2010.

Na začiatok stránky

Typy externého obsahu a služba Business Connectivity Services

Produkty služby SharePoint 2010 a balíka Office 2010 obsahujú nové možnosti na pevnú integráciu externých pracovných údajov a procesov do používateľskej skúsenosti s balíkom Office a službou SharePoint. K týmto možnostiam patria nové funkcie, služby a nástroje na platforme SharePoint. Pomocou služby Business Connectivity Services (BCS) sa môžete pripojiť k externým údajom zo servera Microsoft SQL Server, z webových služieb alebo zostáv rozhrania .NET. K externým údajom sa môžete pripojiť od klienta alebo zo servera, v režime online aj offline. V externých zdrojoch údajov takisto môžete vytvárať, čítať, aktualizovať a odstraňovať údaje.

Typy externého obsahu

V predchádzajúcej verzii služby SharePoint existovala koncepcia entity pracovných údajov. Išlo o typ externých pracovných údajov dostupných v katalógu pracovných údajov. Entitou mohol byť napríklad zákazník alebo objednávka. Entita sa teraz nazýva typ externého obsahu (external content type – ECT). V službe SharePoint sa typy obsahu môžu správať ako k nim priradené pracovné postupy alebo politiky. Podobne sa môžu typy externého obsahu správať ako k nim priradené tzv. operácie. Operácia nie je pracovným postupom, ani politikou. Operácia určuje, či používatelia môžu vytvárať, čítať, aktualizovať, odstraňovať alebo vyhľadávať inštancie daného typu externého obsahu. Typy obsahu a typy externého obsahu teda majú spoločné to, že neurčujú len schému údajov (polia a typy polí), ale aj k nim priradené správanie alebo operácie.

Vytváranie typov externého obsahu v programe SharePoint Designer 2010

Predchádzajúce verzie služby SharePoint nepodporovali tvorbu definície aplikácie v katalógu pracovných údajov. Program SharePoint Designer 2010 teraz poskytuje nástroje na pripájanie k externým údajom, na vytváranie typov externého obsahu, publikovanie daných typov externého obsahu v katalógu pracovných údajov na serveri a na automatické generovanie externého zoznamu, ako aj všetkých formulárov, ktoré daný externý zoznam vyžaduje. Pomocou programu SharePoint Designer 2010 môžete zobraziť externé údaje z podnikových systémov, ako sú napríklad systémy SAP alebo Siebel v službe SharePoint, a to bez toho, aby ste museli písať kód.

Externé zoznamy

Externý zoznam je kľúčovým preddefinovaným blokom pre riešenia služby BCS (Business Connectivity Service). Vzhľadom a správaním sa externý zoznam prakticky podobá na zoznamy služby SharePoint, avšak obsahuje údaje z externého zdroja. Externý zoznam uľahčuje používateľom čítanie a písanie externých údajov, keďže dôverne poznajú prácu so zoznamami lokality SharePoint. Externý zoznam spolu s formulármi je možné vytvoriť priamo v programe SharePoint Designer 2010. Vytvorením externého zoznamu sa vytvoria aj zobrazenia (pomocou webovej časti zobrazenia zoznamu XSLT) a formuláre (pomocou webovej časti zobrazenia zoznamu XSLT) pre prehľadávač, ako aj prispôsobiteľný formulár programu Outlook 2010 a formulár programu InfoPath 2010. Formulár programu InfoPath je možné použiť namiesto predvolených zobrazení a formulárov XSLT na zobrazenie a úpravu údajov v externom zozname v prehľadávači. Formulár programu Outlook sa používa na zobrazenie externých údajov v programe Outlook 2010.

Externé zoznamy v programe SharePoint Workspace

Ak ste vytvorili externý zoznam a chcete ho sprístupniť v programe SharePoint Workspace 2010, na páse s nástrojmi na serveri kliknite na tlačidlo Pripojiť k programu SharePoint Workspace. V programe SharePoint Workspace môžete zobraziť a upravovať externé údaje priamo od klienta, či už v režime online alebo offline. Služba BCS poskytuje mechanizmus vyrovnávacej pamäte a synchronizácie, ktorý je nainštalovaný v klientskom počítači. Tento mechanizmus slúži na zachovávanie aktuálnych údajov a ich synchronizáciu so systémom serverovej časti. Program SharePoint Workspace tiež poskytuje možnosti na riešenie chýb a konfliktov. Po pripojení externého zoznamu k programu SharePoint Workspace sa automaticky vygenerujú formuláre programu InfoPath 2010 slúžiace na zobrazenie a úpravu údajov v programe SharePoint Workspace.

Externé zoznamy v programe Outlook

Externý zoznam je možné pripojiť aj k programu Outlook 2010. Keď v programe SharePoint Designer 2010 vytvoríte typ externého obsahu, môžete ho priradiť k natívnemu typu položky balíka Office, ako napríklad kontakt alebo úloha. Externý údaj potom vyzerá a správa sa rovnako ako položka kontaktov alebo úloh v programe Outlook. Predpokladajme napríklad, že vaším externým údajom je zoznam zákazníkov, ktorý chcete zobraziť v programe Outlook. Keďže údaje o zákazníkoch sú podobné kontaktom v programe Outlook, daný typ externého obsahu môžete priradiť k položke kontaktov v programe Outlook. Po pripojení externého zoznamu k programu Outlook môžete vytvárať, aktualizovať a odstraňovať externé údaje priamo v programe Outlook rovnako, ako by ste vytvárali alebo aktualizovali natívne kontakty v programe Outlook.

Stĺpce pracovných údajov, pracovné postupy a program Word

Po vytvorení typu externého obsahu môžete stĺpec pracovných údajov pridať k zoznamu alebo knižnici. Stĺpec pracovných údajov sa priradí k typu externého obsahu a predstavuje pole z daného typu externého obsahu. Ak knižnica používa ako šablónu dokument programu Word, danú šablónu môžete upraviť v programe Word pridaním rýchlych častí. Rýchle časti sú ovládacími prvkami obsahu a sú viazané na stĺpce pracovných údajov. Keď používatelia na základe danej šablóny programu Word vytvoria nový dokument, externé údaje sa zobrazia vo vnútri dokumentu, v ovládacích prvkoch obsahu. Ovládacie prvky obsahu automaticky umožňujú výber a riešenie funkcií pre externé údaje. Pomocou programu SharePoint Designer 2010 môžete vytvoriť aj pracovný postup priradený k danej knižnici dokumentov, ktorý slúži na čítanie a zapisovanie údajov do externého zoznamu. V programe SharePoint Designer sa funkčnosť akcií zoznamu štandardného pracovného postupu rozšírila aj na prácu s externými údajmi.

Na začiatok stránky

Kontrola nad tým, kde a ako je možné používať program SharePoint Designer 2010

Ak ste profesionálom z oblasti informačných technológií a správcom služby SharePoint v organizácii, môžete nasadiť program SharePoint Designer 2010 a ľahko si udržať kontrolu nad tým, kde a ako môžu používatelia v organizácii používať program SharePoint Designer. Navyše upravovanie nových stránok v programe SharePoint Designer 2010 znamená, že prispôsobovanie stránok (známe tiež ako vlastnoručné) nie je predvolene možné, ani potrebné na to, aby ste zostavili výkonné stránky a tabule (dashboard).

Stránky správy pre webovú aplikáciu a kolekciu lokalít

Ak ste správcom servera, v centrálnej správe nájdete novú stránku vyhradenú špeciálne pre nastavenia programu SharePoint Designer 2010. Ak ste správcom kolekcie lokalít, podobnú stránku nájdete v položke Nastavenie lokality na lokalite najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít. Pre každú webovú aplikáciu alebo kolekciu lokalít teraz môžete používateľom umožniť používať program SharePoint Designer, prispôsobovať stránky, prispôsobovať stránky predlohy a rozloženia stránok, ako aj používať zobrazenie Všetky súbory.

Na prispôsobovanie stránok sa predvolene vyžadujú vyššie povolenia

Na prispôsobovanie stránok (známe tiež ako vlastnoručné) sa teraz vyžadujú vyššie povolenia ako v predchádzajúcej verzii. Na základe predvoleného nastavenia môžu iba správcovia kolekcie lokalít prispôsobovať stránky, stránky predlohy a rozloženia stránok, ako aj používať zobrazenie Všetky súbory. To znamená, že väčšina používateľov nemôže na navigačnej table zobraziť uzly pre stránky predlohy, rozloženia stránok a všetky súbory. Používatelia namiesto toho budú zostavovať riešenia pomocou vytvárania a ukladania stránok webových častí do knižnice stránok lokality. Takto bude pre vás jednoduché zachovať konzistentnosť značky a rozloženia v rámci celej webovej aplikácie alebo kolekcie lokalít.

Upravovanie nových stránok: predvolený režim a rozšírený režim

V programe SharePoint Designer 2010 sa dôraz kladie najmä na vytváranie a konfiguráciu súčastí, ako sú zobrazenia údajov, formuláre alebo pracovné postupy. Menej na upravovanie kódu HTML a ďalšie úlohy spojené s navrhovaním webových lokalít. Predvolený režim pre upravovanie stránok webových častí je teda jednoduchší a intuitívnejší a v mnohom je podobný pridávaniu obsahu na stránku wiki. Používatelia môžu vkladať zobrazenia údajov a formuláre, zadávať text a pridávať ďalší obsah vo vnútri hlavného zástupného symbolu obsahu (PlaceHolderMain), ale zvyšok stránky je uzamknutý a nie je možné upravovať ho. V tomto režime sa všetok vlastný obsah nachádza v skrytej webovej časti, takže v predvolenom režime nie je možné upravovanie (vlastnoručné) stránky. Naproti tomu môžete v rozšírenom režime stránku prispôsobovať prostredníctvom ľubovoľných úprav. Predvolene však upravovanie stránok v rozšírenom režime môžu vykonávať iba správcovia kolekcie lokalít.

Stránky lokality

V predchádzajúcej verzii ste sa možno obávali, či používatelia nebudú ukladať súbory do koreňového priečinka lokality alebo meniť štruktúru priečinkov lokality. V programe SharePoint Designer 2010 väčšina používateľov predvolene nemá na lokalite prístup k zobrazeniu Všetky súbory. Všetky nové stránky vytvorené na lokalite sa nachádzajú v knižnici dokumentov Stránky lokality. Knižnica Stránky lokality používateľom poskytuje jednoduchý a prehľadný spôsob na vytváranie a ukladanie súborov, ktoré potrebujú pre svoje riešenie.

Jednoduché obnovenie predchádzajúcej verzie stránok lokality

V knižnici Stránky lokality sa používa funkcia riadenia verzií. Ak nechtiac pokazíte stránku, môžete jednoducho prejsť späť k jej predchádzajúcej verzii. V programe SharePoint Designer 2010 každá stránka lokality SharePoint obsahuje stránku súhrnu, na ktorej sa zobrazuje história verzií danej stránky. Na stránke súhrnu môžete priamo na páse s nástrojmi obnoviť predchádzajúcu verziu.

Napredovanie vďaka jednoduchšiemu používaniu inovácií

Prispôsobené stránky môžu skomplikovať proces inovácie. Napríklad pri inovácii na server Office SharePoint Server 2007 sa prispôsobené stránky neprispôsobili automaticky novému vzhľadu a štýlu stránky, takže prvky prispôsobenia bolo potrebné v novej verzii stránky manuálne zopakovať. Pomocou programu SharePoint Designer 2010 môžu používatelia využiť možnosti na zostavovanie a prispôsobovanie aplikácií bez toho, aby bolo potrebné prispôsobovanie (vlastnoručné) stránok. Môžete teda plne nasadiť program SharePoint Designer 2010 s vedomím, že pri budúcich inováciách služby SharePoint nenastanú žiadne komplikácie s množstvom prispôsobených stránok.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×