Čo je nové v programe Microsoft Access

V programe Microsoft Access 2010 môžete vytvoriť webové databázy a publikovať ich na lokalite SharePoint.

“Začnite využívať možnosti spolupráce.”

Návštevníci lokality SharePoint môžu používať vašu databázovú aplikáciu prostredníctvom webového prehľadávača, pričom na správu prístupu k obsahu sa použijú povolenia lokality SharePoint. Navyše môžete použiť šablónu, čo vám umožní ihneď začať využívať možnosti spolupráce. Program obsahuje mnoho ďalších rozšírení na podporu novej funkcie publikovania na webe a zároveň ponúka ďalšie výhody pre tradičné databázy na pracovnej ploche.

Zmenilo sa aj používateľské rozhranie programu Access 2010. Ak nemáte skúsenosti s používaním programu Office Access 2007, pravdepodobne je pre vás nový pás s nástrojmi a navigačná tabla. Pás s nástrojmi nahrádza ponuky a panely s nástrojmi, ktoré sa používajú v predchádzajúcich verziách programu. Navigačná tabla nahrádza a rozširuje funkcie okna databázy. Medzi novinky programu Access 2010 patrí aj zobrazenie Backstage umožňujúce prístup ku všetkým príkazom, ktoré možno použiť na celú databázu, napríklad k príkazu na zhutnenie a opravu alebo príkazom pochádzajúcim z ponuky Súbor.

V tomto článku sú popísané funkcie, ktoré boli po prvýkrát použité v programe Office Access 2007, a nové funkcie programu Access 2010. Ak potrebujete všeobecné úvodné informácie o používaní programu Access, pozrite si článok Začíname pracovať s programom Access 2010.

Obsah tohto článku

Prehľad

Nové používateľské rozhranie

Výkonnejšie nástroje tvorby objektov

Nové typy údajov a ovládacie prvky

Vylepšená prezentácia údajov

Vylepšené zabezpečenie

Lepší spôsob na riešenie problémov

Vylepšené nástroje korektúry

Prehľad

Ak máte prístup k lokalite SharePoint s nakonfigurovanými službami Access Services, pomocou programu Access 2010 môžete vytvoriť webovú databázu. Používatelia môžu používať vašu databázu v okne webového prehľadávača, ale na vykonanie zmien v návrhu databázy je potrebné použiť program Access 2010. Hoci niektoré funkcie databáz na pracovnej ploche nie sú kompatibilné s webovým prostredím, mnoho rovnakých operácií je možné vykonať pomocou nových funkcií, akými sú napríklad vypočítavané polia a údajové makrá.

Zdieľanie databázy na webe

 • Použitie šablóny    Program Access 2010 ponúka päť šablón: Kontakty, Aktíva, Projekty, Udalosti a Charitatívne príspevky. Ktorúkoľvek šablónu môžete pred alebo po publikovaní upraviť.

 • Vytvorenie novej databázy    Pri vytváraní novej prázdnej databázy si môžete vybrať medzi tradičnou a webovou databázou. Táto voľba ovplyvní funkcie návrhu a príkazy, ktoré budú k dispozícii, čím sa zabezpečí kompatibilita vašej aplikácie s webom.

 • Konvertovanie existujúcej databázy na webovú databázu    Na web môžete publikovať aj existujúcu aplikáciu. Vo webovom prostredí sa nepodporujú všetky funkcie databázy na pracovnej ploche, preto budete pravdepodobne musieť upraviť niektoré funkcie svojej aplikácie.

  Poznámka: Problémy s kompatibilitou môžete zistiť a opraviť pomocou nového nástroja na kontrolu webovej kompatibility.

 • Intranet alebo Internet    Databázu môžete publikovať na vlastný server SharePoint alebo môžete použiť hosťované riešenie lokality SharePoint.

Ďalšie informácie o webových databázach nájdete v článku Vytvorenie databázy na zdieľanie na webe.

Nový zostavovač makier

Program Access 2010 obsahuje nový zostavovač makier, ktorý používa technológiu IntelliSense a ponúka prehľadné a jednoduché rozhranie.

Zostavovač makier

1. Vyberte akciu zo zoznamu...

2. ...alebo kliknite dvakrát na akciu v katalógu akcií a pridajte ju do makra.

3. Pri práci s makrom sa zobrazí karta Návrh.

Keď do makra pridáte akciu, v zostavovači makier sa zobrazia ďalšie možnosti. Keď napríklad pridáte akciu „Ak“, zobrazí sa:

Makro s akciou Ak

Okrem tradičných makier môžete nový zostavovač makier použiť aj na vytvorenie údajových makier, ktoré predstavujú novú funkciu programu.

Údajové makrá: Zmena údajov založená na udalostiach

Údajové makrá pomáhajú podporovať agregácie vo webových databázach a tiež poskytujú spôsob na implementovanie spúšťačov v ľubovoľnej databáze programu Access 2010.

Predpokladajme napríklad, že máte polia Percento dokončenia a Stav. Pomocou údajového makra môžete zabezpečiť, aby sa pri nastavení poľa Stav na hodnotu Dokončené automaticky nastavilo pole Percento dokončenia na hodnotu 100 a pri nastavení poľa Stav na hodnotu Nezačaté sa automaticky nastavila hodnota 0.

Vylepšený zostavovač výrazov

Zostavovač výrazov teraz používa technológiu IntelliSense, takže pri zadávaní príkazov sa zobrazujú ponúknuté možnosti. V okne nástroja Zostavovač výrazov sa zobrazuje aj pomocný text pre aktuálne vybratú hodnotu výrazu. Ak napríklad vyberiete funkciu Trim, v nástroji Zostavovač výrazov sa zobrazí:

Trim(reťazec) Vráti hodnotu Variant typu String obsahujúcu kópiu zadaného reťazca bez úvodných a koncových medzier.

Vypočítavané polia

Môžete vytvoriť pole, ktoré zobrazuje výsledky určitého výpočtu. Výpočet musí odkazovať na iné polia v rovnakej tabuľke. Na vytvorenie výpočtu môžete použiť Zostavovač výrazov.

Overovacie pravidlá tabuľky

Poznámka: Táto funkcia bola po prvýkrát použitá v programe Access 2007.

Môžete vytvoriť pravidlo, ktoré zabráni vloženiu údajov do tabuľky v prípade, ak zmenený záznam nevyhovuje zadanému pravidlu. Na rozdiel od overovacieho pravidla poľa, overovacie pravidlo tabuľky môže skontrolovať hodnoty vo viacerých poliach. Na vytvorenie overovacieho pravidla môžete použiť Zostavovač výrazov.

Databázové šablóny na vytvorenie kompletných aplikácií

Program Access 2010 zahŕňa balík profesionálne navrhnutých databázových šablón na sledovanie kontaktov, úloh, udalostí, študentov a aktív medzi ostatnými typmi údajov. Môžete ich použiť ihneď alebo ich môžete rozšíriť a podrobnejšie definovať na sledovanie informácií presne požadovaným spôsobom.

Šablóny dostupné v zobrazení Backstage

Každá šablóna predstavuje úplnú aplikáciu sledovania s prednastavenými tabuľkami, formulármi, zostavami, dotazmi, makrami a vzťahmi. Šablóny sú navrhnuté tak, aby boli okamžite pripravené na použitie a umožnili rýchly začiatok práce a spustenie. Ak návrh šablóny spĺňa vaše požiadavky, môžete hneď začať pracovať. V opačnom prípade môžete šablónu použiť pri tvorbe databázy, ktorá spĺňa špecifické požiadavky.

Webová databáza aktív

Ak chcete k šablónam, ktoré obsahuje program Access 2010, získať ďalšie šablóny, môžete ich prevziať na lokalite Office.com.

Časti aplikácie pridávajúce funkcie do existujúcej databázy

Pomocou časti aplikácie môžete jednoducho pridať funkcie do existujúcej databázy. Novinkou v programe Access 2010 je, že časť aplikácie predstavuje šablónu, ktorá obsahuje časť databázy – napríklad predformátovanú tabuľku alebo tabuľku s priradeným formulárom alebo zostavou. Napríklad pridaním časti aplikácie Úlohy do databázy získate tabuľku a formulár Úlohy a možnosť vytvoriť vzťah medzi touto tabuľkou a inou tabuľkou v databáze.

Časti aplikácie na karte Vytvoriť

Vylepšené údajové zobrazenie

Vytvoriť a používať tabuľku môžete aj bez toho, aby ste vopred definovali polia. Stačí kliknúť na položku Tabuľka na karte Vytvoriť a začať zadávať údaje do nového údajového hárka, ktorý sa zobrazí. Program Access 2010 automaticky určí najvhodnejší typ údajov pre každé pole, takže môžete okamžite začať pracovať. Stĺpec Pridať kliknutím ukazuje, kam treba v prípade potreby pridať nové pole. Ak chcete zmeniť typ údajov alebo formát zobrazenia nového alebo existujúceho poľa, môžete na to použiť príkazy na karte Polia na páse s nástrojmi. Do nového údajového hárka môžete tiež prilepiť údaje z tabuliek programu Microsoft Excel. Program Access 2010 automaticky vytvorí všetky polia a rozpozná typy údajov.

Pridať kliknutím v údajovom zobrazení

Tabla Zoznam polí

Tabla Zoznam polí, ktorá bola po prvýkrát použitá v programe Access 2007, umožňuje pridávať polia z iných tabuliek. Môžete presunúť polia z tabuľky v zdroji záznamov, súvisiacich tabuliek alebo z nesúvisiacich tabuliek v databáze. Ak sa vyžaduje definovanie vzťahov medzi tabuľkami, vytvoria sa automaticky alebo vás na ich definovanie vyzve program počas procesu.

Tabla Zoznam polí

Zobrazenie rozloženia pomáha urýchliť návrh formulárov a zostáv

Zobrazenie rozloženia sa používa na zmeny návrhov pri súčasnom zobrazení údajov vo formulári alebo zostave.

Zobrazenie rozloženia obsahuje v porovnaní s programom Access 2007 niekoľko vylepšení a vyžaduje sa pri navrhovaní formulára alebo zostavy pre web.

Formulár v zobrazení rozloženia ukazujúci živé údaje

Môžete napríklad pridať pole do mriežky návrhu presunutím poľa z tably Zoznam polí alebo zmeniť vlastnosti pomocou hárka vlastností.

Efektívne usporiadanie pomocou rozložení ovládacích prvkov

Rozloženia, ktoré boli po prvýkrát použité v programe Office Access 2007, predstavujú skupiny ovládacích prvkov, ktorých veľkosť a umiestnenie môžete meniť ako celok. V programe Access 2010 boli rozloženia vylepšené tak, aby umožňovali flexibilnejšie umiestnenie ovládacích prvkov na formuláre a zostavy. Umožňujú rozdelenie a zlúčenie buniek vo vodorovnom aj zvislom smere a ponúkajú tak možnosť jednoduchej zmeny usporiadania polí, stĺpcov alebo riadkov.

Pri vytváraní návrhu webových databáz je potrebné použiť Zobrazenie rozloženia. Stále je však k dispozícii aj návrhové zobrazenie, ktoré je možné použiť pri vytváraní návrhu databázy na pracovnej ploche.

Na začiatok stránky

Nové používateľské rozhranie

Nové používateľské rozhranie – po prvýkrát použité v programe Office Access 2007 a rozšírené v programe Access 2010 – bolo navrhnuté tak, aby sa dali jednoducho nájsť príkazy a funkcie, ktoré boli v starších verziách často skryté v zložitej štruktúre ponúk a panelov s nástrojmi.

Pás s nástrojmi

Pás s nástrojmi predstavuje kolekciu kariet, ktoré obsahujú skupiny príkazov usporiadaných podľa funkcií a funkčnosti. Pás s nástrojmi nahrádza vrstvy ponúk a panely s nástrojmi nachádzajúce sa v starších verziách programu Access.

Medzi kľúčové funkcie pása s nástrojmi patria:

 • Karty príkazov – Karty zobrazujúce príkazy, ktoré sa bežne používajú spoločne, takže ich nájdete vtedy, keď ich potrebujete.

 • Karta s kontextovými príkazmi – karta s príkazmi zobrazovaná v závislosti od kontextu – objektu, na ktorom sa práve pracuje, alebo úlohy, ktorá sa práve vykonáva. Karta s kontextovými príkazmi obsahuje príkazy, ktoré sa najpravdepodobnejšie používajú v súvislosti s tým, na čom pracujete.

 • Galérie – Nové ovládacie prvky zobrazujúce ukážku štýlu alebo možnosti, aby ste mohli vidieť výsledok ešte pred potvrdením svojho výberu.

Zobrazenie Backstage

Zobrazenie Backstage je novinkou programu Access 2010. Obsahuje príkazy, ktoré môžete použiť na celú databázu, ako napríklad príkaz na zhutnenie a opravu alebo na otvorenie novej databázy. Príkazy sú usporiadané na kartách v ľavej časti obrazovky, pričom každá karta obsahuje skupinu súvisiacich príkazov a prepojení. Ak napríklad kliknete na kartu Nový, zobrazí sa skupina tlačidiel, pomocou ktorých môžete vytvoriť novú databázu alebo vybrať databázu z knižnice profesionálne navrhnutých šablón databáz.

Veľa príkazov zo zobrazenia Backstage sa v starších verziách programu Access nachádzalo v ponuke Súbor. Zobrazenie Backstage okrem toho ponúka zoznam naposledy otvorených databáz a prepojenia na články na lokalite office.com (ak ste pripojení na Internet).

Karta Nový v zobrazení Backstage

Navigačná tabla

Navigačná tabla bola po prvýkrát použitá v programe Access 2007. Obsahuje zoznam všetkých objektov v aktuálne otvorenej databáze a ponúka k nim jednoduchý prístup. Navigačná tabla slúži na organizovanie objektov podľa typu, dátumu vytvorenia, dátumu úpravy, súvisiacej tabuľky (záleží na závislostiach objektov) alebo vo vlastných skupinách, ktoré si vytvoríte. Potrebujete viac priestoru pri práci na návrhu formulára? Jednoducho zbaľte navigačnú tablu, aby zaberala málo miesta, pričom však bude stále k dispozícii. Navigačná tabla nahrádza okno databázy, ktoré sa používalo vo verziách programu Access starších ako Access 2007.

Navigačná tabla Northwind 2007

Objekty s kartami

Podľa predvoleného nastavenia sa v okne programu Access zobrazujú tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá ako objekty s kartami.

Poznámka: Toto nastavenie môžete pre jednotlivé databázy zmeniť a používať namiesto kariet okná objektov.

Objekt s kartami v programe Access 2007

Kliknutím na karty objektov môžete jednoducho prepínať medzi rôznymi objektmi.

Okno Pomocníka

Program Access 2010 ponúka jednoduchý prístup k obsahu Pomocníka aj odkazov pre vývojárov z rovnakého okna Pomocníka. Vyhľadávanie môžete jednoducho zúžiť napríklad len na obsah pre vývojárov. Bez ohľadu na nastavenie v okne Pomocníka, všetok obsah Pomocníka a odkazy pre vývojárov pre program Access sú vždy k dispozícii na lokalite Office.com alebo MSDN.

Na začiatok stránky

Výkonnejšie nástroje tvorby objektov

Program Access 2010 ponúka intuitívne prostredie na vytváranie databázových objektov.

Karta Vytvoriť

Pomocou karty Vytvoriť môžete rýchlo vytvoriť nové formuláre, zostavy, tabuľky, dotazy a ďalšie databázové objekty. Ak v navigačnej table vyberiete tabuľku alebo dotaz, môžete jedným kliknutím vytvoriť nový formulár alebo zostavu založenú na tomto objekte pomocou príkazov Formulár alebo Zostava.

Nové formuláre a zostavy vytvorené týmto jednoduchým procesom majú aktualizovaný návrh, ktorý pomáha vylepšiť ich vzhľad a okamžitú použiteľnosť. Automaticky vytvorené formuláre a zostavy majú profesionálny vzhľad s hlavičkami zahrňujúcimi logo a nadpis. Automaticky vygenerovaná zostava okrem toho obsahuje aj informácie o dátume a čase, informačné päty a súčty.

Zobrazenie zostavy a Zobrazenie rozloženia

Tieto zobrazenia, ktoré boli po prvýkrát použité v programe Office Access 2007 a rozšírené v programe Access 2010, vám umožnia interaktívnu prácu s formulármi a zostavami. V zobrazení zostavy môžete vybrať najvhodnejšie vykreslenie svojej zostavy bez toho, aby ste ju tlačili alebo zobrazovali ukážku pred tlačou. Ak sa chcete zamerať na konkrétne záznamy, použite funkciu filtrovania alebo operáciu hľadania, aby ste našli zhodný text. Pomocou príkazu Kopírovať môžete skopírovať text do Schránky alebo môžete použiť hypertextové prepojenia zobrazené v zostave a prejsť na cieľovú adresu prepojenia pomocou svojho prehľadávača.

V zobrazení rozloženia môžete vykonávať zmeny počas prezerania údajov. Zobrazenie rozloženia umožňuje vykonať väčšinu najbežnejších zmien v návrhu počas zobrazenia údajov formulára alebo zostavy. Môžete napríklad pridať pole presunutím z novej tably Zoznam polí alebo zmeniť vlastnosti pomocou hárka vlastností.

Zobrazenie rozloženia teraz ponúka vylepšené rozloženia návrhu – skupiny ovládacích prvkov, ktoré môžete upravovať ako celok, takže môžete jednoducho zmeniť usporiadanie polí, stĺpcov, riadkov alebo celého rozloženia. V zobrazení rozloženia môžete tiež jednoducho odstrániť pole alebo pridať formátovanie.

Zostava v zobrazení rozloženia

Usmernené vytváranie zoskupovania a zoraďovania v zostavách

V programe Office Access 2007 boli po prvýkrát použité lepšie a prístupnejšie nástroje na zoskupovanie a zoraďovanie v zostavách a pridávanie súčtov. Použité rozhranie je zrozumiteľné a jednoducho sa v ňom naviguje. Keď sa použije v novom Zobrazení rozloženia, okamžite sa zobrazia aj ukážky vykonaných zmien.

Tabla Zoskupenie, zoradenie a súčet

Predpokladajme, že potrebujete v zostave zobraziť celkové tržby podľa oblasti. Pomocou novej tably Zoskupenie, zoradenie a súčet v zobrazení rozloženia môžete pridať úroveň zoskupenia a požiadavku na súčet – vykonávanie zmeny v zostave možno sledovať v reálnom čase. Nový riadok súčtu zjednodušuje pridávanie súčtu, priemeru, počtu, maxima alebo minima do hlavičiek alebo piat zostáv. Jednoduché súčty už nevyžadujú manuálne vytvorené vypočítavané polia. Teraz stačí iba ukázať a kliknúť.

Vytvorenie súčtu v zostave

Vylepšené rozloženia ovládacích prvkov pomáhajú vytvárať úhľadnejšie formuláre a zostavy

Formuláre a zostavy často obsahujú tabuľkové informácie, ako je napríklad stĺpec obsahujúci mená zákazníkov alebo riadok obsahujúci všetky polia zákazníka. Tieto ovládacie prvky môžete zoskupiť do rozloženia, s ktorým sa pracuje rovnako ako s jedným ovládacím prvkom, vrátane menovky.

Príkazy v skupine rozloženia ovládacieho prvku na karte Usporiadať

Keďže ovládacie prvky možno vyberať z rôznych sekcií, ako je napríklad menovka v hlavičke alebo päte sekcie, k dispozícii je významná flexibilita. Jednoducho možno:

 • Premiestniť alebo zmeniť veľkosť rozloženia, ako je napríklad presunutie stĺpca naľavo alebo napravo.

 • Formátovať rozloženie. Možno napríklad nastaviť stĺpec s menom zákazníka na tučné písmo, aby bolo odlíšené.

 • Pridať do rozloženia stĺpec (pole).

 • Odstrániť z rozloženia stĺpec (pole).

 • Zlúčiť alebo rozdeliť bunky (len v programe Access 2010)

Presun stĺpca v zobrazení rozloženia

Rozloženia sa uložia spolu s návrhom, takže zostávajú k dispozícii.

Rozdelené formuláre na rýchle prechádzanie údajov

Poznámka: Táto funkcia bola po prvýkrát použitá v programe Access 2007.

Pomocou funkcie rozdeleného formulára môžete vytvoriť formulár, ktorý spája údajové a formulárové zobrazenie. Vlastnosť je možné nastaviť tak, aby program Access umiestnil údajový hárok hore, dole, vľavo alebo vpravo.

Rozdelený formulár

Poznámka: Rozdelené formuláre nie sú k dispozícii vo webových databázach.

Vložené makrá vo formulároch a zostavách

Vložené makrá boli po prvýkrát použité v programe Office Access 2007.

Použitím vloženého makra sa vyhnete písaniu kódu. Vložené makro sa uloží do vlastnosti a stane sa súčasťou objektu, ku ktorému patrí. Návrh vloženého makra môžete zmeniť bez obavy o ostatné ovládacie prvky, ktoré môžu používať makro – každé vložené makro je nezávislé. Vložené makrá sú dôveryhodné, pretože majú automaticky zakázané vykonávať potenciálne nebezpečné operácie.

Priradenie vloženého makra k udalosti Pri dvojitom kliknutí

Na začiatok stránky

Nové typy údajov a ovládacie prvky

Program Access 2010 ponúka nové vypočítavané polia, ktoré umožňujú ukladanie výsledkov výpočtov. V programe Office Access 2007 boli po prvýkrát použité tieto nové a vylepšené typy údajov a ovládacích prvkov:

 • Polia s viacerými hodnotami

 • Typ údajov Attachment

 • Vylepšené polia typu Memo

 • Vstavaný ovládací prvok kalendára pre polia s dátumom a časom

Vypočítavané polia

Môžete vytvoriť pole zobrazujúce hodnotu, ktorá sa počíta z iných údajov v rovnakej tabuľke. Na vytvorenie výpočtu môžete použiť nástroj Zostavovač výrazov a využiť výhody technológie IntelliSense a jednoduchého prístupu k Pomocníkovi pre hodnoty výrazov.

Údaje z iných tabuliek nie je možné použiť ako zdroj pre vypočítavané údaje. Výpočtové polia nepodporujú niektoré výrazy.

Polia s viacerými hodnotami

Pole s viacerými hodnotami bolo po prvýkrát použité v programe Office Access 2007. V tomto poli možno uložiť viac ako jednu hodnotu na záznam. Predpokladajme, že potrebujete priradiť úlohu zamestnancovi alebo zmluvnému partnerovi, ale chcete ju priradiť viac ako jednej osobe. Ak túto činnosť chcete vykonať správne, vo väčšine systémov pre správu databáz a vo verziách programu Access starších ako Office Access 2007 musíte vytvoriť vzťah „many-to-many“.

Poznámka: Program Access vytvorí skrytú tabuľku na správu potrebných vzťahov „many-to-many“ pre všetky polia s viacerými hodnotami.

Polia s viacerými hodnotami sú vhodné najmä pre prácu so zoznamom lokality SharePoint, ktorý obsahuje niektorý typ poľa s viacerými hodnotami používaný službou Windows SharePoint Services. Program Access 2010 je kompatibilný s týmito typmi údajov.

Pole s viacerými hodnotami

Polia Príloha pre súbory

Typ údajov Attachment umožňuje jednoduché ukladanie všetkých typov dokumentov a binárnych súborov do databázy bez nevyhnutného nárastu veľkosti databázy. Program Access automaticky komprimuje prílohy vždy, keď je to možné, čím minimalizuje použité miesto. Chcete do záznamu priložiť dokument programu Word alebo uložiť sériu digitálnych obrázkov? Používanie príloh túto úlohu zjednoduší. K jednému záznamu môžete dokonca pridať viacero príloh.

Dialógové okno Prílohy

Poznámka: Polia prílohy je možné používať aj vo webových databázach, ale každá webová tabuľka môže obsahovať najviac jedno pole typu Attachment.

Polia typu Memo teraz ukladajú text vo formáte RTF a podporujú históriu revízií

S poľami typu Memo s podporou formátu RTF, ktoré boli po prvýkrát použité v programe Office Access 2007, nie ste viac obmedzovaní používaním obyčajného textu v záznamoch. Môžete použiť možnosti formátovania textu, napríklad tučné písmo, kurzívu, rôzne písma a farby a ďalšie bežné možnosti formátovania, a takýto text uložiť do databázy. Text vo formáte RTF sa uloží do poľa typu Memo vo formáte založenom na jazyku HTML, ktorý je kompatibilný s typom údajov RTF v službe Windows SharePoint Services. Po nastavení novej vlastnosti Formát textu na hodnotu RTF alebo obyčajný text sa informácie v ovládacích prvkoch textového poľa a údajovom zobrazení naformátujú podľa príslušného nastavenia.

Polia typu Memo sú užitočné pri ukladaní veľkého množstva informácií. Vlastnosť Len priložiť môžete nakonfigurovať tak, aby sa uchovávala história všetkých zmien poľa typu Memo. Takto možno zobraziť históriu týchto zmien. Táto funkcia podporuje aj funkciu sledovania v službe Windows SharePoint Services, takže program Access môžete použiť na zobrazenie histórie obsahu zoznamu SharePoint.

Kalendár na výber dátumov

Poznámka: Táto funkcia bola po prvýkrát použitá v programe Access 2007.

Polia a ovládacie prvky, ktoré používajú typ údajov Date/Time, automaticky získavajú podporu pre vstavaný interaktívny kalendár, ktorý bol po prvýkrát použitý v programe Access 2007. Tlačidlo kalendára sa automaticky zobrazí napravo od dátumu. Chcete vedieť, aký dátum bude budúci piatok? Kliknite na tlačidlo a automaticky sa zobrazí kalendár a umožní vyhľadať a vybrať daný dátum. Výberom príslušnej vlastnosti si môžete zvoliť možnosť vypnúť kalendár pre pole alebo ovládací prvok.

Na začiatok stránky

Vylepšená prezentácia údajov

Nové funkcie prezentácie údajov pomáhajú rýchlejšie vytvárať databázové objekty a následne jednoduchšie analyzovať údaje.

Rozšírené nástroje pre zoraďovanie a filtrovanie

Predpokladajme, že potrebujete rýchlo vyhľadať zhodnú hodnotu alebo zoradiť stĺpec s údajmi. Funkcia automatického filtrovania, ktorá bola po prvýkrát použitá v programe Office Access 2007, rozširuje už aj tak výkonné možnosti filtrovania, takže sa môžete rýchlo zamerať na potrebné údaje. Ponúknutá je možnosť jednoduchého výberu z jedinečných hodnôt v stĺpci, čo je užitočné v situáciách, keď si neviete spomenúť na požadovaný názov. Hodnoty je tiež možné zoradiť pomocou možností kontextovej ponuky v jednoduchom jazyku, ako je napríklad možnosť Zoradiť od najstarších po najnovšie alebo Zoradiť od najmenších po najväčšie.

Automatický filter

Najbežnejšie možnosti filtrovania sú jasne viditeľné v príkazoch ponúk. Na vymedzenie informácií na základe zadávaných údajov môžete použiť možnosti rýchlych filtrov. Možnosti rýchlych filtrov sa automaticky menia v závislosti od typu údajov, takže sa zobrazia vhodné výbery pre text, dátum a číselné informácie.

Ponuka filtrov dátumu

Súčty a alternatívne farby pozadia v údajových hárkoch

Údajové zobrazene ponúka riadok súčtu, v ktorom je možné zobraziť súčet, počet, priemer, maximum, minimum, smerodajnú odchýlku alebo odchýlku. Po pridaní riadka Celkom môžete ukázať na šípku v bunke stĺpca a vybrať požadovaný výpočet.

Riadok súčtu v údajovom hárku

Údajové hárky, zostavy a spojité formuláre podporujú v riadkoch alternatívnu farbu pozadia, ktorú je možné nakonfigurovať nezávisle od predvolenej farby pozadia. Podfarbenie každého druhého riadka je jednoduché a môže sa vybrať ľubovoľná farba.

Údajový hárok používajúci alternatívnu farbu riadka

Podmienené formátovanie

Program Access 2010 ponúka nové funkcie podmieneného formátovania, ktoré umožňujú dosiahnuť niektoré rovnaké štýly formátovania ako v programe Excel. Teraz môžete napríklad pridať údajové pruhy a zvýrazniť tak stĺpec s číslami podobne ako na nasledujúcom obrázku:

Podmienené formátovanie v zostave programu Access

Poznámka: Podmienené formátovanie nie je k dispozícii vo webových databázach.

Na začiatok stránky

Vylepšené zabezpečenie

Vylepšené funkcie zabezpečenia a úzka integrácia so službou Windows SharePoint Services umožňujú efektívnejšiu správu a prinášajú bezpečnejšie aplikácie na sledovanie informácií ako kedykoľvek predtým. Pomocou uloženia údajov aplikácie na sledovanie do zoznamov služby Windows SharePoint Services môžete kontrolovať históriu revízií, obnovovať odstránené informácie a konfigurovať povolenia na prístup k údajom.

Program Office Access 2007 priniesol nový model zabezpečenia, ktorý je vo vylepšenej verzii prevzatý aj do programu Access 2010. Jednotné rozhodnutia o dôveryhodnosti sú súčasťou Centra dôveryhodnosti balíka Microsoft Office. Dôveryhodné umiestnenia umožňujú dôverovať databázam uloženým v zabezpečených priečinkoch. Aplikáciu programu Office Access 2007 je možné načítať s vypnutým kódom alebo makrami, aby sa poskytla možnosť bezpečnejšieho spustenia v režime karanténneho skriptu (nie je možné spustiť nezabezpečené príkazy). Dôveryhodné makrá sa spúšťajú v režime karanténneho skriptu.

Na začiatok stránky

Zhromažďovanie údajov pomocou formulárov programu InfoPath a programu Outlook

Funkcia zhromažďovania údajov, ktorá bola po prvýkrát použitá v programe Office Access 2007, pomáha zhromažďovať údaje pomocou programu Outlook a prípadne programu InfoPath. Môžete automaticky vytvoriť formulár programu InfoPath alebo formulár HTML a vložiť ho do tela e-mailovej správy. Formulár môžete následne odoslať príjemcom vybratým spomedzi kontaktov programu Outlook alebo mien príjemcov uložených v poli v databáze programu Access.

Používanie e-mailovej správy na zber údajov

Možno si vybrať, či chcete zbierať nové informácie alebo aktualizovať existujúce. Príjemcovia následne vyplnia a vrátia formulár. Program Outlook rozpozná prichádzajúce formuláre a automaticky uloží údaje do databázy programu Access bez nutnosti ich opätovného zadávania.

Export do formátu súboru PDF alebo XPS

V programe Access 2010 teraz môžete exportovať údaje do formátu PDF (Portable Document Format) alebo XPS (XML Paper Specification), ak ich chcete tlačiť, zverejniť alebo distribuovať pomocou e-mailov. Najprv však musíte nainštalovať doplnok Publikovať vo formáte PDF alebo XPS. Exportovanie formulára, zostavy alebo údajového hárka do formátu súboru .pdf alebo .xps umožňuje zachytenie informácií v ľahko šíriteľnom formáte, ktorý uchováva všetky vlastnosti formátovania a nevyžaduje pre tlač alebo ukážku výstupu inštaláciu programu Access.

 • Formát PDF (Portable Document Format).    Formát PDF je elektronický formát súborov s pevným rozložením, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát PDF zabezpečuje, že si súbor pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení zachová požadovaný formát, a že údaje v súbore sa nedajú ľahko kopírovať alebo zmeniť. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnožovanie komerčnými tlačiarenskými metódami.

 • Formát XPS (XML Paper Specification).    Formát XPS je elektronický formát súborov, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát XPS zabezpečuje, že si súbor pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení presne zachová požadovaný formát, a že údaje v súbore sa nedajú ľahko kopírovať alebo zmeniť.

Zjednodušenie práce s externými údajmi

Teraz sa môžete pripojiť k webovej službe ako k externému zdroju údajov. Potrebujete na to definičný súbor webovej služby poskytnutý správcom webovej služby. Po inštalácii definičného súboru môžete vytvoriť prepojenie na údaje webovej služby a vytvoriť prepojenú tabuľku.

Nové funkcie predstavené v programe Office Access 2007 uľahčujú import a export údajov. Operáciu importu alebo exportu môžete uložiť a opätovne použiť v budúcnosti pri vykonávaní rovnakej úlohy. Sprievodca importovaním z hárka umožňuje zmeniť typ údajov vybratý v programe Access a vybrať prepojenie, import alebo export do súborov s formátom Office Excel 2007 alebo novším.

Na začiatok stránky

Lepší spôsob na riešenie problémov

Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office, ktoré boli po prvýkrát použité v programe Office Access 2007, predstavujú sériu diagnostických testov, ktoré pomáhajú zistiť, prečo počítač zlyháva. Diagnostické testy môžu priamo odstrániť niektoré problémy a identifikovať metódy, ktorými možno odstrániť ďalšie problémy. Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office nahrádzajú nasledujúce funkcie balíka Microsoft Office 2003: Zistiť a opraviť a Obnovenie aplikácií balíka Microsoft Office.

Na začiatok stránky

Vylepšené nástroje korektúry

Nové funkcie kontroly pravopisu:

 • Kontrola pravopisu je teraz v programoch balíka Office konzistentnejšia. Príklady týchto zmien sú nasledujúce:

 • Kontrola pravopisu obsahuje reformovaný francúzsky slovník. V balíku Microsoft Office 2003 v tomto prípade išlo o doplnok, ktorý sa musel samostatne nainštalovať. Ďalšie informácie nájdete v článku Zmena spôsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Pri prvom použití slovníka pre určitý jazyk sa automaticky vytvorí slovník výnimiek pre tento jazyk. Slovník výnimiek umožňuje kontrole pravopisu nastaviť príznak k slovám, ktoré nechcete používať. Je to užitočné pri vyhýbaní sa neslušným výrazom alebo slovám, ktoré nezodpovedajú vášmu štýlu. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie slovníka výnimiek na určovanie preferovaného spôsobu písania slov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×