Čítanie strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky.

Čítanie strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

OneNote 2016 môžete používať pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, na čítanie strán v OneNote 2016. Prostredníctvom čítačky obrazovky môžete jednoducho rozpoznávať zoznamy a nadpisy. Okrem toho môžete skontrolovať popisy grafických prvkov v alternatívnom texte (ak sú dostupné).

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Prečítanie strany vo OneNote 2016

Čítačka obrazovky prečíta nahlas celú stranu vo OneNote 2016, pričom informuje o výskyte obrázkov, zoznamov aj s položkami zoznamov, tabuliek aj s obsahom, nadpisov a hypertextových prepojení.

 1. Ak chcete prejsť na režim zobrazenia na celej obrazovke, ktorý umožňuje jednoduchšiu navigáciu, stlačte kláves F11.

 2. Prejdite na stranu, ktorú chcete prečítať. Potom vykonajte niektorý z týchto krokov.

  • Ak po otvorení poznámkového bloku Moderátorov nezahlási „Content block, editing“ (Blok s obsahom, úpravy), stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa hlásenie neozve. Potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M. Moderátor začne súvislo čítať od aktuálneho miesta. Stlačením klávesov so šípkami nadol alebo nahor môžete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok, napríklad v názve strany vo OneNote 2016.

  • Ak máte JAWS, stlačením kombinácie klávesov Insert + šípka nadol si vypočujete celú stranu. Pomocou klávesov so šípkami tiež môžete postupne prechádzať po prvkoch, ktoré sa dajú čítať. Ďalšie príkazy na čítanie pre JAWS nájdete v téme Príkazy na čítanie pre JAWS.

 3. Ak chcete zastaviť súvislé čítanie, kedykoľvek môžete stlačiť kláves Ctrl alebo dať iný príkaz.

Čítanie alternatívneho textu k obrázkom

Ak máte na strane vo OneNote 2016 obrázky s alternatívnym textom obsahujúcim názov a popis, Moderátor prečíta popis v prípade, keď pomocou klávesov so šípkami prejdete na príslušný obrázok. V režime súvislého čítania Moderátor informuje o objekte obrázka, neprečíta však nadpis ani popis. JAWS informuje len o objekte obrázka a nadpise, no neprečíta alternatívny text.

 1. Prejdite na grafický prvok a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Alt text“ („Alternatívny text“). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Alternative Text, custom title, editing, <text názvu>“ („Alternatívny text, vlastný názov, úprava, <text názvu>“).

  V JAWS sa ozve: „Leaving menu, Alternative Text, <text názvu>, title, edit“ („Odchod z ponuky, alternatívny text, <text názvu>, názov, upraviť“).

 3. Ak chcete prejsť na popis v rámci alternatívneho textu, stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „<Text popisu>.“

  V JAWS sa ozve: „Description, edit, <text popisu>“ („Popis, upraviť, <text popisu>“).

 4. Ak chcete ukončiť okno Alternatívny text, stláčajte tabulátor, kým sa neozve: „OK button“ („Tlačidlo OK“). Potom stlačte kláves Enter.

Používanie režimu skenovania

Ak OneNote 2016 nepodporuje príkaz v oblasti zamerania, Moderátor povie: „Not an explorable text“ („Text sa nedá preskúmať“). V takomto prípade môžete na navigáciu a čítanie textu používať režim skenovania Moderátora.

Režim skenovania zapnete stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + medzerník. Ďalšie informácie o režime skenovania nájdete v téme Používame režim skenovania.

Úprava úrovne podrobností čítačky obrazovky

Môžete zmeniť úroveň podrobností, ktoré čítačka obrazovky poskytuje o vlastnostiach textu na strane vo OneNote 2016.

V Moderátorovi si môžete vybrať zo šiestich rôznych úrovní od čítania len textu až po čítanie podrobných informácií o formátovaní. Ďalšie informácie o úrovniach podrobností Moderátora nájdete v téme Čítame text.

Ak chcete upraviť úroveň podrobností Moderátora, stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + A, kým sa neozve požadovaná úroveň.

Ak chcete upraviť úroveň podrobností pre JAWS, stlačte kombináciu klávesov Insert + V. Stláčaním klávesu so šípkou nadol potom prejdite na príslušné nastavenie úrovne podrobností.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote 2016

Klávesové skratky vo OneNote 2016 pre Windows

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Ak potrebujete pomoc s čítaním strán, použite OneNote for Mac spolu s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému Mac OS. S čítačkou obrazovky jednoducho rozpoznáte zoznamy, hypertextové prepojenia a nadpisy. Budete si tiež môcť vypočuť popisy grafických prvkov a priložených súborov v alternatívnych textoch (ak budú k dispozícii).

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Čítanie strany

Čítačka obrazovky prečíta nahlas celú stranu vo OneNote for Mac, pričom informuje o výskyte textov, obrázkov a ich alternatívnych textových popisov (ak sú k dispozícii), tabuliek aj s obsahom, položiek zoznamov, nadpisov a hypertextových prepojení. Tiež si môžete vypočuť, či sú k strane priložené súbory a ich popisný alternatívny text (ak je k dispozícii).

 1. Ak chcete prejsť na režim zobrazenia na celej obrazovke, ktorý umožňuje jednoduchšiu navigáciu, stláčajte kláves F6 dovtedy, kým nebudete počuť: „Undo typing button“ (Tlačidlo vrátenia písania o krok späť). Potom stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava alebo doľava dovtedy, kým nebudete počuť: „Enter full canvas mode button“ (Prejsť na režim zobrazenia na celej obrazovke) a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Teraz sú skryté table sekcií a strán.

 2. Podľa pokynov v téme Navigácia v poznámkovom bloku prejdite na stranu, ktorú si chcete prečítať, a vykonajte na nej niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete čítať celú stranu od aktuálneho umiestnenia, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + A.

  • Ak chcete čítať ďalší riadok alebo položku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol.

  • Ak chcete čítať predchádzajúci riadok alebo položku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nahor.

  • Ak chcete čítať ďalšie slovo, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava.

  • Ak chcete čítať predchádzajúce slovo, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava.

   Tip : Ak chcete čítať všetko, čo sa zobrazuje v okne, napríklad všetky prvky a kontajnery, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + W.

 3. Ak chcete zastaviť súvislé čítanie, kedykoľvek môžete stlačiť kláves Control alebo zadať iný príkaz.

Úprava úrovne podrobností čítačky obrazovky

Úroveň podrobností, ktoré čítačka obrazovky poskytuje o vlastnostiach textu na strane vo OneNote for Mac, je možné upraviť. V aplikácii VoiceOver si môžete vybrať z troch rôznych úrovní, od prečítania čistého textu až po uvedenie podrobných informácií o formátovaní.

Ak chcete upraviť podrobností čítania v aplikácii VoiceOver, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + V. Ozve sa: „Adjust speech verbosity level“ (Upraviť úroveň podrobností čítania). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť požadovanú úroveň podrobností čítania. Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Popis možností nastavenia podrobností čítania nájdete v téme Prispôsobenie aplikácie VoiceOver.

Pozrite tiež

Priblíženie strany vo OneNote 2016 pre Mac

Klávesové skratky vo OneNote 2016 pre Mac

Používanie čítačky obrazovky na vykonávanie základných úloh vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

OneNote for iOS môžete používať pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v systéme iOS, na čítanie strán v OneNote 2016. Prostredníctvom čítačky obrazovky môžete jednoducho rozpoznávať zoznamy a nadpisy. Okrem toho môžete skontrolovať popisy grafických prvkov v alternatívnom texte (ak sú dostupné).

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Čítanie strany

Čítačka obrazovky prečíta nahlas celú stranu vo OneNote for iOS, pričom informuje o výskyte obrázkov a prepojení.

 1. Prejdite na stranu, ktorú chcete prečítať. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Page title“ (Názov strany) nasledovaný textom nadpisu.

 2. Potiahnutím nadol dvomi prstami sa spustí čítanie celej strany od názvu smerom dopredu.

 3. Čítanie kedykoľvek zastavíte jedným ťuknutím dvomi prstami.

Čítanie alternatívneho textu k obrázkom

Ak strana vo vašom OneNote for iOS obsahuje obrázky s názvami alebo popismi vo formáte alternatívneho textu (alt text), funkcia VoiceOver prečíta názov a popis a povie „Image“ (Obrázok), ak v režime čítania narazíte na obrázok.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote 2016

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

OneNote for Windows 10 môžete používať spolu s Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, ktorá vám pomôže s čítaním strán. Prostredníctvom čítačky obrazovky môžete jednoducho rozpoznávať zoznamy a nadpisy. Okrem toho môžete skontrolovať popisy grafických prvkov v alternatívnom texte (ak sú dostupné).

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Čítanie strany

Čítačka obrazovky prečíta nahlas celú stranu vo OneNote for Windows 10, pričom informuje o výskyte obrázkov, zoznamov a nadpisov.

Poznámka : Ak ste sa po poslednom použití aplikácie OneNote for Windows 10 neodhlásili, aplikácia sa otvorí bez zobrazenia výzvy na prihlásenie.

 1. Prejdite na stranu, ktorú chcete prečítať. Potom vykonajte niektorý z týchto krokov.

  • Ak v Moderátorovi nepočujete: „Content block, editing“ (Blok s obsahom, upravovanie), keď otvoríte poznámkový blok, stláčajte čípku nadol, kým sa daná veta neozve. Potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M. Moderátor začne súvislo čítať od aktuálneho umiestnenia. Stlačením klávesov so šípkami nahor alebo nadol môžete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok.

   Poznámka : Ak OneNote for Windows 10 nepodporuje príkaz v oblasti, na ktorú sa práve čítačka zamerala, Moderátor povie: „Not an explorable text“ (Text sa nedá preskúmať). V takomto prípade môžete na navigáciu a čítanie textu používať režim skenovania Moderátora. Ak chcete zapnúť režim skenovania, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + medzerník.

  • Ak máte JAWS, stlačením kombinácie klávesov Insert + šípka nadol si vypočujete celú stranu. Pomocou klávesov so šípkami tiež môžete postupne prechádzať po prvkoch, ktoré sa dajú čítať. Ďalšie príkazy na čítanie pre JAWS nájdete v téme Príkazy na čítanie pre JAWS.

 2. Ak chcete zastaviť súvislé čítanie, kedykoľvek môžete stlačiť kláves Ctrl alebo dať iný príkaz.

Čítanie alternatívneho textu k obrázkom

Ak máte na strane vo OneNote for Windows 10 obrázky s alternatívnym textom obsahujúcim názov a popis, Moderátor prečíta názov a popis v prípade, keď pomocou klávesov so šípkami prejdete na príslušný obrázok, alebo keď použijete režim súvislého čítania.

JAWS prečíta názov a popis keď prejdete k obrázku, ale v režime súvislého čítania obrázky preskočí.

Úprava úrovne podrobností čítačky obrazovky

Môžete zmeniť úroveň podrobností, ktoré čítačka obrazovky poskytuje o vlastnostiach textu na strane vo OneNote for Windows 10.

V Moderátorovi si môžete vybrať zo šiestich rôznych úrovní od čítania len textu až po čítanie podrobných informácií o formátovaní. Ďalšie informácie o úrovniach podrobností Moderátora nájdete v téme Čítame text.

Ak chcete upraviť úroveň podrobností Moderátora, stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + A, kým sa neozve požadovaná úroveň.

Ak chcete upraviť úroveň podrobností pre JAWS, stlačte kombináciu klávesov Insert + V. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „User verbosity“ (Používateľova úroveň podrobností), nasledované súčasnou úrovňou a stláčajte medzerník, kým sa neozve požadovaná úroveň. Stlačením klávesu Enter ponuku Rýchle nastavenia zavriete.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

OneNote Online môžete používať pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, na čítanie strán v OneNote Online. Prostredníctvom čítačky obrazovky môžete jednoducho rozpoznávať zoznamy a nadpisy. Okrem toho môžete skontrolovať popisy grafických prvkov v alternatívnom texte (ak sú dostupné).

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate OneNote Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote Online.

Obsah tohto článku

Čítanie strany

Čítačka obrazovky prečíta nahlas celú stranu vo OneNote Online, pričom informuje o výskyte obrázkov, zoznamov a nadpisov.

 1. Prejdite na stranu, ktorú chcete prečítať. Keď otvoríte stranu, budete počuť názov poznámkového bloku, po ktorom nasleduje „Editing area, editing, main landmark, title“ (Oblasť úpravy, úpravy, hlavný medzník, nadpis). Znamená to, že sa čítačka práve zameriava na oblasť nadpisu.

 2. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do hlavného textu. Moderátor prečíta prvý riadok textu.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + M začne Moderátor súvislé čítanie od aktuálneho miesta na strane. Prípadne stlačením klávesov so šípkami nadol alebo nahor môžete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok.

 4. Ak chcete zastaviť súvislé čítanie, kedykoľvek môžete stlačiť kláves Ctrl alebo dať iný príkaz.

Čítanie alternatívneho textu k obrázkom

Ak máte na strane vo OneNote Online obrázky s popisom vo formáte alternatívneho textu (alt text), Moderátor prečíta popis a oznámi „Image“ (Obrázok), keď pomocou klávesov so šípkami prejdete na príslušný obrázok alebo keď použijete režim súvislého čítania.

Poznámka : Vo OneNote 2016 a OneNote for Windows 10 môžete pridať dva druhy alternatívneho textu k obrázku: názov a popis. Každý alternatívny text, ktorý pridáte vo OneNote Online, je vždy popisom. Vo OneNote Online Moderátor nemusí názvy vo formáte alternatívneho textu prečítať.

Čítanie zoznamov a záhlavia

Ak strana vo vašom OneNote Online obsahuje zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy alebo nadpisy, Moderátor oznámi úroveň zoznamu alebo nadpisu, keď prejdete na položku zoznamu alebo nadpis pomocou klávesov so šípkami. Nadpisy bude čítať aj pri používaní režimu súvislého čítania.

Pozrite tiež

Priblíženie a vzdialenie poznámok vo OneNote Online

Klávesové skratky vo OneNote Online

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×