Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v prezentácii pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v prezentácii pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, môžete v programe PowerPoint 2016 pridávať do prezentácií programu PowerPoint 2016 poznámky lektora a čítať ich. Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho. Ak je v zobrazení otvorená tabla Poznámky alebo tabla Komentáre, čítačka obrazovky môže prečítať poznámky a komentáre.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora slúžia na spomenutie tých bodov vo vašej prezentácii, ktoré nie obsiahnuté na snímke. Poznámky lektora môžete použiť aj ako súkromné pripomenutia obsahu snímky.

 1. Ak chcete zobraziť tablu Poznámky, v normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + O, Á.

 2. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Slide notes pane or Slide notes.“ (Tabla Poznámky k snímke alebo Poznámky k snímke.)

 3. Zadajte poznámky.

 4. Ak chcete opustiť tablu Poznámky, stlačte kláves F6.

Čítanie poznámok lektora

 1. Ak si chcete vypočuť, či snímka obsahuje poznámky, v normálnom zobrazení stlačte kláves F6 a kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť nadpis alebo číslo snímky a jej pozíciu v zozname snímok. Ak sú na snímke poznámky lektora, ozve sa: „Has notes.” (Obsahuje poznámky.)

  Tip : Zameranie sa vždy nachádza na samotnej snímke. Po každom stlačení klávesu F6 sa zameranie presunie na tablu Komentáre, stavový riadok a tlačidlá na priblíženie, pás s nástrojmi, tablu Poznámky a obrázok miniatúry. Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými oblasťami v opačnom smere, použite kombináciu klávesov Shift + F6.

 2. Ak chcete zobraziť tablu Poznámky, v normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + O, Á.

 3. Ak si chcete vypočuť poznámky, stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Notes page pane” (Tabla Strana s poznámkami) alebo „Slide notes” (Poznámky k snímke), a potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M.

Pridanie komentára

Komentáre môžete pridávať k snímkam napríklad vtedy, ak hodnotíte prácu niekoho iného.

Ak chcete komentovať daný text alebo objekt, vyberte ho. Informácie o tom, ako vyberať v programe PowerPoint 2016 pomocou klávesových skratiek, nájdete v téme Použitie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie.

 1. Ak sa na snímke v normálnom zobrazení ozve tá časť textu alebo objektu, ktorú chcete komentovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + L, Ý. Otvorí sa tabla Komentáre.

 2. Zadajte komentár.

 3. Ak chcete rýchlo pridať nový komentár, na table Komentáre stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New comment button" (Tlačidlo Nový komentár), a potom stlačte medzerník. Zadajte nový komentár.

 4. Ak chcete opustiť tablu Komentáre, stlačte kláves Esc.

 5. Ak chcete zatvoriť tablu Komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + L, B.

Čítanie komentárov

 1. Ak si chcete vypočuť, či snímka obsahuje komentáre, v normálnom zobrazení stlačte kláves F6 a kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť nadpis alebo číslo snímky a jej pozíciu v zozname snímok. Ak sú na snímke poznámky, ozve sa: „Has comments.” (Obsahuje komentáre.)

 2. Ak chcete otvoriť tablu Komentáre stlačte kombináciu klávesov Alt + L, B, T. Ozve sa: „New comment button.” (Tlačidlo Nový komentár.)

  Ak je tabla Komentáre už otvorená, stláčajte kláves F6 alebo kombináciu klávesov Shift + F6, kým sa neozve: „New comment button.“ (Tlačidlo Nový komentár.)

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New comment button.“ (Tlačidlo Nový komentár.)

 4. Ak chcete prejsť na prvý komentár a vypočuť si ho, stlačte medzerník. Ak chcete prejsť na komentár, vypočuť si ho a odpovedať na tento komentár, stlačte kláves Tab.

 5. Ak jedna snímka obsahuje viacero komentárov, na nasledujúci komentár alebo postupnosť komentárov môžete prejsť stlačením klávesu so šípkou nadol.

 6. Ak chcete zatvoriť tablu Komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + L, B.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS môžete v programe PowerPoint 2016 pre Mac pridávať do prezentácie poznámky lektora a komentáre a čítať ich.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Pridajte do svojej prezentácie poznámky lektora a poskytnite svojmu publiku príbeh presahujúci obsah snímok. Poznámky lektora tiež možno použiť ako osobné pripomenutia týkajúce sa obsahu snímok. Ak pridávate len krátke poznámky, môžete poznámky lektora pridať v normálnom zobrazení. Ak na snímku plánujete napísať viac textu, môžete ho pridať na strane s poznámkami.

Pridanie poznámok lektora v normálnom zobrazení

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „ Notes Pane, layout area“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia).

 2. Zadajte poznámky lektora pre danú snímku. Po dokončení tablu Poznámky opustíte stlačením klávesu F6.

Pridanie poznámok lektora na stranu s poznámkami

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, stlačte v normálnom zobrazení kombináciu klávesov Command + 3. Ozve sa: „Notes page, layout area“ (Strana s poznámkami, oblasť rozloženia).

 2. Na strane s poznámkami stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Edit text, you're currently on a text area“ (Úprava textu, nachádzate sa v oblasti textu). Zadajte poznámky lektora.

 3. Ak chcete prejsť na poznámky na inej snímke, stláčajte na strane s poznámkami kombináciu klávesov Option + Control + Shift + kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „Notes pane, layout area“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia). Potom stlačte kombináciu klávesov Option + kláves so šípkou vpravo alebo kláves so šípkou vľavo.

 4. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Command + 1.

Čítanie poznámok lektora

Poznámky môžete počúvať pomocou náhlavnej súpravy a následne ich môžete predniesť publiku alebo ich môže nahlas prečítať čítačka obrazovky. Poznámky lektora je možné počúvať v normálnom zobrazení alebo na strane s poznámkami počas vytvárania alebo upravovania prezentácie. Počas prezentovania máte možnosť využiť zobrazenie pre prezentujúceho.

Čítanie poznámok lektora v normálnom zobrazení

 1. Keď sa nachádzate na snímke, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Notes Pane, layout area.“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia.)

 2. Na table Poznámky stlačte kombináciu klávesov Control + Command + kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Edit text, insertion at beginning of text, <the speaker notes text>.“ (Upraviť text, kurzor na začiatok textu, <text poznámok lektora>.)

 3. Ak chcete odísť z tably Poznámky, stlačte kláves F6.

Čítanie poznámok lektora na strane s poznámkami

 1. Na snímke stlačte kombináciu klávesov Command + 3. Ozve sa: „Notes page, layout area“ (Strana s poznámkami, oblasť rozloženia).

 2. Na strane s poznámkami stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Edit text, <text poznámok>.“ (Úprava textu, <text poznámok>.)

 3. Ak chcete prejsť na poznámky na inej snímke, stláčajte na strane s poznámkami kombináciu klávesov Option + Control + Shift + kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „Notes pane, layout area“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia). Potom stlačte kombináciu klávesov Option + kláves so šípkou vpravo alebo kláves so šípkou vľavo.

 4. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Command + 1.

Čítanie poznámok lektora v zobrazení pre prezentujúceho

 1. Ak chcete prejsť do zobrazenia pre prezentujúceho, v normálnom zobrazení snímky stlačte kombináciu klávesov Option + Return. Ozve sa: „Presenter view“ (Zobrazenie pre prezentujúceho).

 2. V zobrazení pre prezentujúceho stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Notes Pane, layout area.“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia.)

 3. Ak chcete čítať text poznámok, na table Poznámky stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „In edit text, <text poznámok>“ (V texte úprav, <text poznámok>). Ak chcete ukončiť čítanie, stlačte zároveň kláves so šípkou doľava a kláves so šípkou doprava.

Pridanie komentárov

Ak napríklad spolupracujete s ostatnými na prezentácii alebo revidujete prácu niekoho iného, môžete na snímku pridať komentáre.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať komentáre, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty pása s nástrojmi. Následne stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Review tab“ (Karta Revízia). Potom tlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Press Review, selected, tab“ (Stlačte kartu Revízia, vybratá, karta).

 2. Na karte Revízia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New comment button“ (tlačidlo Nový komentár). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Edit text, you're currently on a text area“ (Úprava textu, nachádzate sa v oblasti textu). Výber sa premiestni na tablu komentárov na okraji.

 3. Zadajte komentár. Ak chcete po dokončení opustiť tablu komentárov, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov položky alebo prvku, ktoré chcete vybrať.

Čítanie komentárov

Ak si chcete vypočuť komentáre ostatných a skontrolovať, kto a kedy komentoval vašu prezentáciu, môžete použiť čítačku obrazovky.

 1. V normálnom zobrazení snímky stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty panela s nástrojmi. Následne stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Review tab“ (Karta Revízia). Potom tlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Review tab“ (karta Revízia).

 2. Na karte Revízia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Show comments menu button“ (tlačidlo ponuky Zobraziť komentáre).

 3. Ak chcete rozbaliť zoznam ponuky Zobraziť komentáre, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M.

 4. V zozname ponúk stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve „Check mark, Comment pane“ (Znak začiarknutia, tabla Komentáre) alebo „Comment pane“ (tabla Komentáre). Ak sa ozve „Check mark, Comment pane“ (Znak začiarknutia, tabla Komentáre), stlačte kláves Esc a pokračujte ďalším krokom. Ak sa ozve „Comment pane“ (tabla Komentáre), stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Na snímke stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Comments tab, you're currently on ta tab inside of a task pane“ (Tabla Komentáre, nachádzate sa na karte pracovnej tably).

 6. Na karte Komentáre stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Comment thread“ (Postupnosť komentárov). Výber sa premiestni na prvý komentár v uvedenej postupnosti. Ak chcete komentár prečítať, stlačte kláves Tab. Čítačka obrazovky oznámi čas pridania a autora komentára.

  Ak chcete prejsť na nasledujúcu postupnosť komentárov, stlačte kombináciu klávesov Option + Control + Shift + kláves so šípkou nahor. Ozve sa: „Out of comment thread“ (Mimo vlákna komentárov). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť ďalšiu postupnosť.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Uloženie prezentácie s použitím čítačky obrazovky

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS môžete v programe PowerPoint 2016 pre iOS pridávať do prezentácie poznámky lektora a čítať ich.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v programe PowerPoint 2016 pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Čítanie poznámok lektora

Ak otvoríte prezentáciu v aplikácii PowerPoint, otvorí sa v normálnom zobrazení, v ktorom VoiceOver môže poznámky lektora prečítať.

 1. Ak chcete zistiť, či snímka obsahuje poznámky lektora, potiahnite prstom doprava, kým sa neprejdete na tablu miniatúr snímok. Keď prejdete na tablu miniatúry a snímka obsahuje poznámky lektora, VoiceOver oznámi, napríklad: „Slide 1 of 8, <title of the slide>, has notes.“ („Snímka 1 z 8, <nadpis snímky> obsahuje poznámky.")

 2. Ak chcete otvoriť textové pole Poznámky, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Notes button.“ (Tlačidlo Poznámky) Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa textové pole Poznámky. Ak si chcete prečítať poznámky, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Slide notes, text box, <speaker notes for the slide>.“ (Poznámky k snímke, textové pole, <poznámky lektora k snímke>.)

 4. Ak chcete zavrieť pole Poznámky, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete používať ako pripomenutia iba pre vás, čo máte povedať počas prezentácie vašich snímok publiku.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Notes, button.“ (Tlačidlo Poznámky.) Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa textové pole Poznámky.

  Poznámka : Ak sa ozve „Notes“ (Poznámky) namiesto „Notes button,“ (Tlačidlo poznámky), textové pole Poznámky je už p programe PowerPoint otvorené.

 2. Ak chcete prejsť do textového poľa, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Slide notes, text box, text field.“ (Poznámky k snímke, textové pole, textové pole.)

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku a začnite pridávať svoje poznámky. Poznámky zadávajte pomocou klávesnice na obrazovke. Ak chcete prejsť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Q.“

  Tip : Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak ste hotoví, zatvorte klávesnicu potiahnutím prstom doprava, kým sa neozve: „Hide keyboard.“ (Skryť klávesnicu.) Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×