Čítačka obrazovky slúži na vytvorenie nového projektu v programe Project

Čítačka obrazovky slúži na vytvorenie nového projektu v programe Project

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte Project 2016 s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky pre Windows – pomôžu vám vykonávať všetky dôležité základné úlohy. Môžete použiť aj čítačku obrazovky JAWS. Môžete vytvárať nové projekty, pridávať úlohy, priraďovať zdroje, tlačiť projekty a ešte omnoho viac.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Projecte 2016.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie Projectu 2016 a vytvorenie prázdneho projektu

Spustenie nového projektu je v programe Project 2016 jednoduché.

 1. Stlačte kláves s logom Windows. Ozve sa: „Search box, editing“ (Vyhľadávacie pole, úprava). V čítačke JAWS sa ozve: „Cortana.“

 2. Zadajte niekoľko úvodných znakov názvu Project 2016, až kým nezačujete „Project 2016, desktop app“ (Project 2016, počítačová aplikácia).

  Tip: Na nájdenie správnej aplikácie zvyčajne stačí zadať „Pr“.

 3. Stlačením klávesu Enter sa otvorí Project 2016. Otvorí sa zoznam naposledy použitých projektov a šablón projektov. Ozve sa: „Blank Project button“ (Tlačidlo Prázdny projekt)

 4. Stlačením medzerníka vytvoríte nový projekt.

Pridanie úloh a priradenie zdrojov

Nový projekt sa otvorí v zobrazení Ganttov graf, pretože sa v ňom pracuje najjednoduchšie.

 1. Pri otvorení prázdneho projektu sa zameranie nachádza v ľavom hornom rohu grafu. Stláčajte kláves so šípkou doprava, až kým sa neozve „Column header, Task Name, selected“ (Hlavička stĺpca, Názov úlohy, vybraté). Potom napíšte názov prvej úlohy. V čítačke JAWS sa ozve: „Task name, blank“ (Názov úlohy, prázdne).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, až kým sa neozve „Column header, Resource Names, combo box, selected“ (Hlavička stĺpca, Názvy zdrojov, rozbaľovacie pole, vybraté). Napíšte názov zdroja, ktorý má spracovať túto úlohu. V čítačke JAWS sa ozve: „Resource Names, blank“ (Názvy zdrojov, prázdne).

  Tip: Názov zdroja je zvyčajne meno osoby alebo názov tímu, no môže to byť čokoľvek, čo chcete.

 3. Stlačením klávesu Enter dokončíte pridanie úlohy. Zameranie sa presunie do stĺpca Názvy zdrojov.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu úlohu, stláčajte kláves so šípkou doľava, až kým sa neozve „Column header, Task Name, selected“ (Hlavička stĺpca, Názov úlohy, vybraté). Potom napíšte názov ďalšej úlohy. V čítačke JAWS sa ozve: „Task name, blank“ (Názov úlohy, prázdne).

 5. Ak tejto úlohe chcete priradiť zdroj, stláčajte kláves so šípkou doprava až kým sa neozve „Column header, Resource Names, selected“ (Hlavička stĺpca, Názvy zdrojov, vybraté). Napíšte názov zdroja, ktorý má spracovať túto úlohu, a stlačte kláves Enter. V čítačke JAWS sa ozve: „Resource Names, blank“ (Názvy zdrojov, prázdne).

  Tip: Ak pridávate zdroj, ktorý ste už použili v predchádzajúcich riadkoch, stačí napísať niekoľko prvých písmen jeho názvu a Project 2016 ho ponúkne. Stlačením klávesu Enter sa automaticky doplní navrhnutý názov.

 6. Postup opakujte, až kým sú pridané všetky úlohy a sú k nim priradené zdroje.

Plánovanie úloh v zobrazení Plánovač tímov

Na zadanie definovaných úloh môžete použiť zobrazenie Plánovač tímov.

Poznámka: Čítačka JAWS v zobrazení Plánovač tímov nedokáže správne oznámiť názvy zdrojov a úloh, preto by ste na plánovanie úloh mali použiť Moderátora.

 1. Ak chcete zmeniť zobrazenie na Plánovač tímov, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, kláves G a následne kláves P. Ozve sa: „Team Planner, view“ (Plánovač tímov, zobrazenie).

 2. Ak chcete počuť názov prvého zdroja, stlačte kláves so šípkou nadol. Medzi zdrojmi sa môžete pohybovať pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol.

 3. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuniete na úlohy priradené aktuálne vybratému zdroju. Ozve sa názov úlohy, po ktorom sa ozve „Unscheduled task“ (Nenaplánovaná úloha). Ak má zdroj priradených viacero úloh, použite na pohyb medzi nimi klávesy so šípkami doprava a doľava.

 4. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F2 sa zobrazí okno Informácie o úlohe s informáciami o aktuálne vybratej úlohe.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Start, editable, edit“ (Štart, upraviteľné, upraviť). Potom stlačením kombinácie klávesu Alt + šípka nadol otvorte výber dátumu.

 6. Stlačením klávesu T nastavíte dnešný dátum ako počiatočný. Na výber iného dátumu použite klávesy so šípkami. Výber potvrďte stlačením medzerníka. Moderátor oznámi vybratý dátum.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Finish, editable, edit“ (Dokončenie, upraviteľné, upraviť). Potom stlačením kombinácie klávesu Alt + šípka nadol otvorte výber dátumu.

 8. Stlačením klávesu T nastavíte dnešný dátum ako koncový. Na výber iného dátumu použite klávesy so šípkami. Výber potvrďte stlačením medzerníka. Moderátor oznámi vybratý dátum.

 9. Stlačením klávesu Enter dokončíte upravovanie úlohy. Moderátor oznámi názov zdroja, názov úlohy a počiatočný a koncový dátumy, ktoré ste práve vybrali.

  Tip: Ak ste omylom naplánovali úlohy tak, že sa prekrývajú, ozve sa „Overallocated“ (Preťažené). Opätovným stlačením kombinácie klávesov Shift + F2 preplánujete úlohu.

 10. Zopakujte vyššie uvedené kroky pre všetky nenaplánované úlohy.

Tip: Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu Ganttov graf, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, kláves G, a potom znovu stlačte kláves G.

Uloženie projektu

Projekt môžete uložiť vo svojom počítači alebo v zdieľanom sieťovom umiestnení.

Poznámka: Čítačka JAWS nedokáže správne oznámiť miesto uloženia, preto by ste na prvé uloženie svojho projektu mali použiť Moderátora.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F. Ozve sa: „Backstage view, selected“ (Zobrazenie Backstage, vybraté) V čítačke JAWS sa ozve: „Info tab“ (Karta informácie).

 2. Stlačte kláves A a potom stlačte ďalší kláves podľa toho, kam chcete projekt uložiť:

  • Stlačením klávesu N projekt zosynchronizujete s programom SharePoint.

  • Stlačením klávesu S projekt uložíte do lokality OneDrive alebo SharePoint. Stlačením klávesu K sa prihlásite do služby OneDrive.

  • Stlačením klávesu C uložíte projekt do počítača.

 3. Dvojnásobným stlačením medzerníka potvrdíte miesto uloženia, potom stlačením klávesov so šípkami nahor a nadol vyberiete presné umiestnenie, kam sa má projekt uložiť, napríklad, ktorý priečinok v počítači chcete použiť. Po nájdení správnej možnosti stlačte kláves Enter.

 4. Zadajte názov súboru, ktorý chcete používať.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačením klávesu Enter uložte súbor. V čítačke JAWS sa ozve: „Leaving menus, Save button“ (Opúšťanie ponuky, Tlačidlo Uložiť).

Tip: Po prvom uložení projektu môžete rýchlo uložiť akékoľvek zmeny stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S.

Tlač projektu

Je možné, že budete projekt potrebovať vytlačiť, aby ste ho mohli niekomu ukázať.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F. Ozve sa: „Backstage view, selected“ (Zobrazenie Backstage, vybraté) V čítačke JAWS sa ozve: „Info tab“ (Karta informácie).

 2. Postupným stláčaním klávesov P a I otvoríte dialógové okno výberu tlačiarne. Ozve sa: „Which printer“ (Ktorá tlačiareň?)

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa môžete presúvať medzi dostupnými tlačiarňami. Po nájdení správnej možnosti vyberte tlačiareň stlačením medzerníka.

 4. Projekt vytlačíte stlačením kombinácie klávesov Alt + P a následným stlačením klávesu P.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na revíziu alebo úpravu existujúceho projektu v Projecte 2016

Klávesové skratky v Projecte 2016

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu projektu

Použitie Project Online pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, vytvorte nový projekt, pridajte úlohy, priradenie zdrojov, tlač projektu a ďalšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky, prejdite na Klávesové skratky v Projecte Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak použijete Project Online, odporúčame použiť Microsoft Edge ako webový prehliadač. Keďže Project Online sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sa líšia od tých v počítačovom programe. Napríklad použijete kombináciu klávesov Ctrl + F6 namiesto klávesu F6 na prechod a odhlásenie v rámci príkazy. Tiež klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a použite ho na webový prehliadač – nie Project Online Ctrl + O (otvoriť).

Obsah tohto článku

Otvorte Project Online a vytvorenie projektu

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na portal.office.com alebo login.microsoftonline.com a prihláste sa do svojho konta Office 365.

  Poznámka: Ďalšie informácie o tom, ako sa prihlásiť na Project Online, odkazovať na prihlásenie do Projectu Online.

 2. Spustite aplikáciu Project Online, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Prepojenie na program Project", a potom stlačte kláves Enter. na stránke domov sa otvorí Project.

 3. Ak chcete vytvoriť projekt, na stránke domov, stlačte karte Kľúčové až budete počuť "Tabuľku, vytvárania a importovania projektov" a stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka vytvoriť nový projekt, a budete počuť: "Podnikového projektu, kedy má väčšiu kontrolu nad projektu."

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete vytvoriť Podnikového projektu, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Ďalej prepojenie" a potom stlačte kláves Enter.

  • Vytvorenie Zoznamu úloh SharePointu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým počuť "Sharepoint zoznam úlohy, ak chcete, aby sa mohli vytvárať a upravovať úlohy," a potom stlačte kláves Enter. Stlačte kláves Tab, kým sa "Ďalej, prepojenie," a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ďalšie informácie o každý projekt, odkazovať na Vytvorenie projektu v aplikácii Project Web App.

 5. Zadajte názov projektu alebo ostatné Podrobnosti (ak je to potrebné). Na pohyb medzi polia stlačte kláves Tab alebo Shift + kreslenie Moderátor oznamuje pole Popis, pri posúvaní.

 6. Po dokončení stlačte kláves Tab, kým nebudete počuť "Dokončiť, link," a potom stlačte kláves Enter.

Otvorenie existujúceho projektu

Otvorte niektorý z vašich existujúcich projektov z Centra projektov na upraviť a napríklad pridanie novej úlohy.

 1. Na Project Onlinedomov stránky, otvoriť Centrum projektov a stlačte kláves Tab kľúč, kým nebudete počuť "projekty prepojenia," a potom stlačte kláves Enter.

 2. V časti Centrum projektov a stláčaním klávesu Tab, kým sa projekt, ktorý chcete otvoriť, a potom stlačením klávesu Enter vyberte. Moderátor oznamuje projekty ako: "< názov projektu > Otvoriť v ponuke."

 3. Po výbere projektu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Budete počuť: "Prehľadávať karta 1 2."

 4. Ak chcete otvoriť projekt, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Tlačidlo a otvorte" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Potom stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "v prehliadači na úpravu, tlačidlo," a stlačte kláves MEDZERNÍK.

  Otvorí sa stránka projektu.

Pridanie úloh a priradenie zdrojov

Jednou z prvé kroky na riadenie projektu je pridanie úloh, ktoré pomocou Projectu Hotovo. Zoznamu úloh môže byť rovnako jednoduché ako kontrolný zoznam vecí, ktoré treba urobiť, alebo môže byť trochu viac zahrnuté do začiatku a koncového dátumu vzťahov s inými úlohami a ďalšie informácie o súvisiacich úloh.

Vytvorenie novej úlohy v projekte zoznam úloh SharePointu

Pridanie jednoduchého kontrolného zoznamu úloh do projektu zoznamu úloh SharePointu.

 1. Otvorte projekt na úpravy podľa pokynov v Otvorenie existujúceho projektu. Projekt Home stránka sa otvorí, a budete počuť: "< názov projektu > Domov.

 2. Na Home stránke projektu, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "pridať úlohy, prepojenie," a potom stlačte kláves Enter.

 3. Vykoná sa prechod na pole Názov úlohy a budete počuť: "Požadované pole s názvom úlohy." Zadajte požadovaný názov úlohy.

 4. Ak chcete pridať počiatočný dátum, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Počiatočný dátum dátum úpravy," a zadajte dátum.

 5. Ak chcete pridať dátum splnenia, stláčajte kláves Tab, až budete počuť "Termín splnenia, upravovanie," a zadajte dátum.

 6. Priradiť úlohu na zdroj, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Priradené, upravovanie," a zadajte názov zdroja, ktorý bude pracovať na úlohe.

  Poznámka: Počas písania sa zobrazí zoznam návrhov. Zo zoznamu vyberte návrh, stláčaním klávesu Tab, kým sa návrh má, a potom stlačte kláves Enter.

  Tip: Názov zdroja je zvyčajne meno osoby alebo názov tímu, no môže to byť čokoľvek, čo chcete.

 7. Po dokončení, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a potom stlačte kláves Enter.

  Úloha sa pridá do zoznamu úloh a vykoná sa prechod Home stránke projektu.

Vytvorenie novej úlohy v podnikovom projekte

Ak máte príslušné povolenia v Project Online, môžete jednoducho vytvoriť novú úlohu v podnikovom projekte.

 1. Otvorte podnikový projekt na úpravy podľa pokynov v Otvorenie existujúceho projektu. Na stránke plán projektu sa otvorí zoznam všetkých aktuálnych úloh, a budete počuť: "Projekt Podrobnosti, stránky, plán."

 2. Ak chcete vytvoriť novú úlohu, zadajte informácie o úlohe v prázdnom riadku v dolnej časti zoznamu úloh.

 3. Ak chcete pridať názov úlohy v prázdnom riadku, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Vybraté, upravovať, hlavičku stĺpca, názov úlohy," stlačte kláves Enter a potom zadajte názov úlohy.

 4. Ak chcete nastaviť trvanie úlohy, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Vybraté, upravovať, hlavičku stĺpca, trvanie," stlačte kláves Enter a potom zadajte trvanie.

 5. Ak chcete nastaviť dátum začatia úlohy, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Vybraté, upravovať, hlavičku stĺpca, spustiť" stlačte kláves Enter a potom zadajte dňa začiatku.

 6. Ak chcete nastaviť koncový dátum úlohy, stlačte kláves Tab, kým nebudete počuť "vybraté, upravovať, hlavičku stĺpca, dokončiť," stlačte kláves Enter, a potom zadajte dňa.

 7. Priradenie zdrojov k úlohe, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Vybraté, upravovať, hlavičku stĺpca, názvy zdrojov," a potom stlačte kláves Alt + šípka nadol Šípka prechádzať zoznam zdrojov. Ak chcete vybrať zdroj, stlačte medzerník. Po výbere položky zdroje, ktoré chcete, stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Pred nasadením zdrojov, skontrolujte, či ste vytvorili tím. Naučte sa vytvoriť tím v Project Online, nájdete pomocou čítačky obrazovky na zostavenie tímu v projekte.

 8. Ak chcete vybrať spomedzi automatického alebo manuálneho plánovania úlohy, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na manuálne Naplánovanie úlohy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + M.

  • Na automatické Naplánovanie úlohy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + A.

  Poznámka: Ďalšie informácie o automatického alebo manuálneho plánovania úloh v Project Online, odkazujú na výber medzi automaticky alebo manuálne plánovanie úlohy

 9. Po dokončení pridania úlohy, ak chcete zavrieť a projekt späť do, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Budete počuť: "Prehľadávať karta 1 5." Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo Zavrieť", a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno a budete počuť "Zavrite dialógové okno." Znova stlačte kláves Enter.

  Vykoná sa prechod do Centra projektov.

Uloženie a publikovanie projektu

Po vytvorení podnikovom projekte v Project Online alebo po vykonaní zmien na to, je potrebné projekt publikovať. Publikovanie projektu sprístupní aktuálne informácie pre ostatných používateľov, vrátane členovia tímu, ktoré sú priradené k úlohám v projekte. Môžete tiež uložiť zmeny bez toho, aby iní používatelia mohli zobrazovať ich publikovanie.

 1. Otvorte podnikový projekt na úpravy podľa pokynov v Otvorenie existujúceho projektu. Otvorí sa stránka plánu projektu.

 2. Po vykonaní zmien do projektu, ak chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S. Uložiť projekt, a budete počuť: "Uložiť úspešne dokončená."

 3. Ak ste pripravení zmeny publikovať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť: "Prehľadávať karta 1 5." Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Publikovať, tlačidlo," a potom stlačte kláves Enter. Projekt publikovať.

Tlačiť projekt

Možno budete musieť tlač plánu projektu z podnikového projektu na zobrazenie iným osobám.

 1. Podľa pokynov v otvorte existujúci projektotvoriť podnikového projektu. Otvorí sa stránka plánu projektu.

 2. Ak chcete vytlačiť plánu projektu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + O. Otvorí sa dialógové okno tlač. Budete počuť: "< názov projektu >, dialógové okno tlač."

 3. Vyberte si z možností tlače, stlačte kláves Enter, a nahor alebo nadol klávesy so šípkami, kým nebudete počuť na požadovanú možnosť. Ak chcete vybrať, stlačte kláves Enter.

 4. Na pohyb medzi možnosťami v dialógovom okne, stlačte kláves Tab. Rozbaľte možnosť ponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípka, a vyberte možnosť, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete vytlačiť, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo vytlačiť", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na revíziu alebo úpravu existujúceho projektu v programe Project

Používanie čítačky obrazovky na zostavenie tímu v projekte

Klávesové skratky v Projecte Online

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s projektom

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu projektu

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×